sach trai niktieu bo 1tieu bo 2tieu bo 3tn kinh tieu botieu bo 4tieu bo 5nghe phai
TIỂU BỘ KINH (pdf) phần đầuMP3 KINH NÓI
506-TBK Tiểu Tụng
507-TBK Pháp Cú câu 01-145
508-TBK Pháp Cú Câu 146-287
509-TBK Pháp Cú Câu 288-423
510-TBK C1 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Bồ Đề
511-TBK C2 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Muccalinda
512-TBK C3 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Nanda
513-TBK C4 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Meghiya
514-TBK C5 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Trưởng Lão Sona
515-TBK C6 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Sanh ra đã mù
516-TBK C7 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm nhỏ
517-TBK C8 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Pataligamiya
518-TBK C1 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Một Pháp)
519-TBK C2 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Hai Pháp)
520-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp)
521-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp)-tt
522-TBK C4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Bốn Pháp)
523-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Rắn Urgavagga
524-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Kinh Bại Vong
525-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm
526-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm Chiếc Thuyền
527-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm
528-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Sabhiya)
529-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Kinh Nàlaka)
530-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục
531-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục tt
532-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia
533-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia tt
534-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 01-07
535-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 08-14
536-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 15
537-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 16-17
538-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 01-03
539-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 04-11
540-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 01-05
541-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 06-10
542-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 01-06
543-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 07-12
544-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 01-08
545-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 09-14
546-TBK Chuyện Thiên Cung p6 Pàyasi
547-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta
548-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta tt
549-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn
550-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn tt
551-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì
552-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì tt
553-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì-hết
554-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm
555-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm tt
556-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm
557-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm tt
558-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ p1-p2
559-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Ba- Bốn
560-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Năm- Sáu
561-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Vappa (phẩm 7-8 & 9)
562-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Paripunnaka (phẩm 10 & 12)
563-TBK C2 Hai Kệ Utara (phẩm 1 & 2)
564-TBK C2 Hai Kệ Uttara (phẩm 3 & 4)
565-TBK C2 Kệ Kumàra Kassapa (phẩm 5)
566-TBK C3 Anganika Bhàradvàja (phẩm 3 Kệ)
567-TBK C4 Nàgasamàla (phẩm 4 Kệ)
568-TBK C5 Ràjadatta (Phẩm 5 Kệ)
569-TBK C6 Uruvelà Kassapa (Phẩm 6 Kệ)
570-TBK C7 Sundara Samudda (Phẩm 7 Kệ)
571-TBK C8 Sundara Samudda (Phẩm 8-10 Kệ)
572-TBK C11 Sankicca (Phẩm 11-15 Kệ)
573-TBK C16 Adhimutta (Phẩm 20 Kệ)
574-TBK C16 Bhaddiya Kàligo Dhàyaputta (Phẩm 20 Kệ tt)
575-TBK C17 Phussa (Phẩm 30 Kệ
576-TBK C18 Mahà Kassapa (Phẩm 40-50 Kệ)
577-TBK C20 Mahà Moggallàna (Phẩm 60 Kệ)
578-TBK Trưởng Lão Ni Kệ (Tập 1 Kệ)
579-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Abhirùpa (Tập 2 Kệ)
580-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Sàmà Khác (Tập 3 Kệ)
581-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapllà (Tập 4 Kệ)
582-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Tập 5 Kệ)
583-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Năm Trăm Patàcàrà (Tập 6 Kệ)
584-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uttarà (Tập 7 Kệ)
585-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sìsupacàlà (Tập 8 Kệ)
586-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Của Vaddha (Tập 9 Kệ)
587-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Kisà Gotamì (Tập 10 Kệ)
588-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uppalavanna (Tập 11 Kệ)
589-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Punnà hay Punnikà (Tập 12 Kệ)
590-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Ambapàli (Tập 20 Kệ)
591-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Tập 30 Kệ)
592-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Isidàsi (Tập 40 Kệ)
593-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sumedhà (Tập 40 Kệ)
594-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyển Pháp Tối Thượng
595-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 02-03
596-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện Tiểu Triệu Phú
597-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 06-07
598-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 08-09-10
599-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 11-12
600-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 13-14-15-16
601-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 17-18-19-20
602-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 21-22-23-24-25
603-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 26-27-28-29-30
604-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 31
605-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 32-33-34-35-36-37
606-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 38-39-40
607-TBK C1 Phẩm Lợi Ái Chuyện 41-50
608-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 51-54
609-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 55-60
610-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 61-64
611-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 65-70
612-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 71-73
613-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 74-76
614-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 77
615-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 78-80
616-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 81-85
617-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 86-90
618-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 91-95
619-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 96-100
620-TBK C1 Phẩm Parossata Chuyện 101-110
621-TBK C1 Phẩm Hamsa Chuyện 111-120
622-TBK C1 Phẩm Kusanali 121-124
623-TBK C1 Phẩm Kusanali 125-130
624-TBK C1 Phẩm Asampadana 131-136
625-TBK C1 Phẩm Asampadana 137-140
626-TBK C1 Phẩm Kakantaka 141-147
627-TBK C1 Phẩm Kakantaka 148-150
628-TBK C2 Phẩm Dalda 151-155
629-TBK C2 Phẩm Dalda 156-160
630-TBK C2 Phẩm Santahava 161-163
631-TBK C2 Phẩm Santahava 164-170
632-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 171-174
633-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 175-180
634-TBK C2 Phẩm Asadisa 181-184
635-TBK C2 Phẩm Asadisa 185-190
636-TBK C2 Phẩm Ruhaka 191-194
637-TBK C2 Phẩm Ruhaka 195-200
638-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 201-205
639-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 206-210
640-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 211-216
641-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 217-220
642-TBK C2 Phẩm Kasava 221-223
643-TBK C2 Phẩm Kasava 224-230
644-TBK C2 Phẩm Upahana 231-237
645-TBK C2 Phẩm Upahana 238-240
646-TBK C2 Phẩm Sigala 241-244
647-TBK C2 Phẩm Sigala 245-250
648-TBK C3 Phẩm Sankappa 251-253
649-TBK C3 Phẩm Sankappa 254-256
650-TBK C3 Phẩm Sankappa 257
651-TBK C3 Phẩm Sankappa 258-260
652-TBK C3 Phẩm Kosya 261-263
Mong Quý vị mua hàng AMAZON click vào đây, web Đại Tạng Kinh sẽ nhận được HUÊ HỒNG. Giá hàng, giao hàng, hợp đồng của Quý vị vẫn không thay đổi.
0800087
Hôm nay :
Hôm Qua:
410
886