sach trai niktn kinh tang chi bonghe phai
TĂNG CHI BỘ KINH (pdf)MP3 KINH NÓI
361-TCB C1 Sắc-Đoạn Triền Cái-Khó Xử Dụng-Không Điều Phục-Đặt Hướng Và Trong Sáng
362-TCB C1 Phóng Dật-Phi Pháp-Vô Phạm-Một Người-Người Tối Thắng
363-TCB C1 Không Thể Có Được-Chủng Tử-Makkhali-Không Phóng Dật
364-TCB C1 Thiền Định
365-TCB C2 Hình Phạt-Tranh Luận
366-TCB C2 Người Ngu-Tâm Thăng Bằng
367-TCB C2 Hội Chúng-Người-Tướng
368-TCB C2 Các Pháp-Kẻ Ngu-Các Hy Vọng-Hy Cầu-Bố Thid-Đón Chào-Nhập Định-Phẩn Nộ
369-TCB C3 Người Ngu-Người Đóng Xe
370-TCB C3 Người
371-TCB C3 Sứ Giả Của Trời
372-TCB C3 Nhỏ- Các Bà La Môn
373-TCB C3 Các Bà La Môn- Tikanna
374-TCB C3 Lớn
375-TCB C3 Lớn tt
376-TCB C3 Các Căn Bản Bất Thiện
377-TCB C3 ananda
378-TCB C3 Sa Môn
379-TCB C3 Hạt Muối
380-TCB C3 Hạt Muối tt
381-TCB C3 Chánh Giác
382-TCB C3 Đoạ Xứ
383-TCB C3 Kusinara
384-TCB C3 Kẻ Chiến Sĩ
385-TCB C3 Cát Tường- Lõa Thể
386-TCB C4 Bhandagama
387-TCB C4 Hành-Uruvelà
388-TCB C4 Bánh xe
389-TCB C4 Rohitassa
390-TCB C4 Nguồn sanh phước
391-TCB C4 Nghiệp Công Đức
392-TCB C4 Không Hý Luận
393-TCB C4 Không Có Rung Động
394-TCB C4 Asura
395-TCB C4 Mây Mưa
396-TCB C4 Kesi
397-TCB Sợ Hãi
398-TCB C4 Loài Người- Ánh sáng- Các Căn
399-TCB C4 Đạo Hành
400-TCB C4 Tư Tâm Sở
401-TCB C4 Chiến Sĩ
402-TCB C4 Chiến Sĩ
403-TCB C4 Đại
404-TCB C4 Đại tt
405-TCB C4 Đại tt
406-TCB C4 Bậc Chân Nhân
407-TCB C4 Ô Uế
408-TCB C4 Diệu Hạnh-Phẩm Nghiệp
409-TCB C4 Sợ Hải Phạm Tội
410-TCB C4 Thắng trí- Phẩm Nghiệp Đạo- Tham
411-TCB C5 Sức Mạnh Hữu Học
412-TCB C5 Năm Phần
413-TCB C5 Sumana
414-TCB C5 Vua Munda
415-TCB C5 Triền Cái- Tưởng
416-TCB C5 Chiến Sĩ
417-TCB C5 Chiến Sĩ tt
418-TCB C5 Trưởng Lão- Kakudha
419-TCB C5 An Ổn Trú- Andhkavinda
420-TCB C5 Bệnh
421-TCB C5 Vua (Chuyển Luân Vương)
422-TCB C5 Vua (Không có thể kham nhẫn)
423-TCB C5 Tikandaki
424-TCB C5 Diệu Pháp
425-TCB C5 17 Hiềm Hận- Nam Cư Sĩ
426-TCB C5 20 Bà La Môn
427-TCB C5 Bà La Môn tt- Kimbila
428-TCB C5 Mắng Nhiếc- Du Hành Dài
429-TCB C5 Trú Tại Chổ- Phẩm Ác hành
430-TCB C5 26 Cụ Túc Giới
431-TCB C6 Đáng Được Cung Kính
432-TCB C6 2 Cần Phải Nhớ
433-TCB C6 3 Trên Tất Cả
434-TCB C6 Chư Thiên
435-TCB C6 Dhammika
436-TCB C6 Dhammika (Khema)
437-TCB C6 Đại (Sona)
438-TCB C6 Đại (Người bán củi)
439-TCB C6 Đại (Một Pháp Môn Quyết Trạch)
440-TCB C6 Chư Thiên- A La Hán
441-TCB C6 Mát Lạnh- Lợi Ích- Ba Pháp
442-TCB C7 Tài Sản- Tuỳ Miên
443-TCB C7 Vajjì (Bạt Kỳ)
444-TCB C7 Chư Thiên (Không Phóng Dật)
445-TCB C7 Đại Tế Đàn (Thức Trú)
446-TCB C7 Đại Tế Đàn (Dâm Dục)
447-TCB C7 Không Tuyên Bố
448-TCB C7 Không Tuyên Bố (Siha)
449-TCB C7 Không Tuyên Bố (Bảy Pháp)-hết
450-TCB C7 Đại (Xấu Hổ)
451-TCB C7 Đại (Pháp Trí)
452-TCB C7 Đại (Lửa)-hết
453-TCB C7 Về Luật
454-TCB C8 Từ
455-TCB C8 Lớn (Veranjà)
456-TCB C8 Lớn (Tướng Quân Siha)
457-TCB C8 Lớn (Con Ngựa Thuần Thục)-hết
458-TCB C8 Gia Chủ (Ugga Ở Vesali)
459-TCB C8 Gia Chủ (Không Phải Thời)-hết
460-TCB C8 Bố Thí
461-TCB C8 Ngày Trai Giới
462-TCB C8 Trai Giới (Visàkha)-hết
463-TCB C8 Gotami
464-TCB C8 Đất Rung Động (Dục)
465-TCB C8 Đất Rung Động (Các Giải Thoát)-hết
466-TCB C8 Song Đôi (Lòng Tin)
467-TCB C8 Song Đôi-hết
468-TCB C8 Niệm và Tham Ái
469-TCB C9 Chánh Giác
470-TCB C9 Chánh Giác-hết
471-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử
472-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử (Tôn Giả Samiddhi)-hết
473-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình
474-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình-hết
475-TCB C9 Đại (Chín Thứ Đệ Trú)
476-TCB C9 Đại
477-TCB C9 Đại (Con Voi Lớn)-hết
478-TCB C9 Pancala (Pancalacanda)
479-TCB C10 Lợi Ích
480-TCB C10 Hộ Trì (Trú Xứ)
481-TCB C10 Hộ Trì (Đáng Được Cúng Dường)-hết
482-TCB C10 Lớn (Con Sư Tử)
483-TCB C10 Lớn (Thiền Án Xứ)
484-TCB C10 Lớn (Người Kosala)-hết
485-TCB C10 Upaly và Ananda  
486-TCB C10 Mắng Nhiếc  
487-TCB C10 Tâm Của Mình  
488-TCB C10 Song Đôi  
489-TCB C10 Ước Nguyện  
490-TCB C10 Ước Nguyện-hết  
491-TCB C10 Trưởng Lão  
492-TCB C10 Trưởng Lão (Tỷ Kheo Kàlaka)-hết  
493-TCB C10 Nam Cư Sĩ  
494-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Kiến)  
495-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Đáng Đảnh Lễ)-hết  
496-TCB C10 Sa Môn Tưởng  
497-TCB C10 Đi Xuống  
498-TCB C10 Thanh Tịnh- Thiện Lương- Thánh Đạo- Người- Janussoni  
499-TCB C10 Anussoni  
500-TCB C10 Thiện Lương- Thánh Đạo- Hạng Ngườii- Thân Do Nghiệp Sanh  
501-TCB C10 Thân Do Nghiệp Sanh (Tổn Giảm Và Tăng Trưởng)  
502-TCB C11 Y Chỉ  
503-TCB C11 Tùy Niệm  
504-TCB C11 Tùy Niệm (Từ)-hết  
505-TCB C11 Tổng Kết  
Mong Quý vị mua hàng AMAZON click vào đây, web Đại Tạng Kinh sẽ nhận được HUÊ HỒNG. Giá hàng, giao hàng, hợp đồng của Quý vị vẫn không thay đổi.
Monday, 13 July 2020
0931614
Hôm nay :
Hôm Qua:
359
960