sach trai niktieu bo 6tieu bo 7tieu bo 8tn kinh tieu bo 2tieu bo 9tieu bo 10nghe phai
TIỂU BỘ KINH (pdf) phần cuốiMP3 KINH NÓI
653-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 264-268
654-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 269-275
655-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 276
656-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 277-281
657-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 282-284
658-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 285-289
659-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 290-295
660-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 296-300
661-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 301-302
662-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 303-310
663-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 311-314
664-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 315-319
665-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 320-325
666-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 326-332
667-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 333-337
668-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 338-343
669-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 344-350
670-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 351-356
671-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 357-361
672-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 362-371
673-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 372-376
674-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 377-380
675-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 381-386
676-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 387-390
677-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 391-395
678-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 396-399
679-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 400-401
680-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 402-405
681-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 406-407
682-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 408-409
683-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 410-412
684-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 413-416
685-TBK C8 Phẩm Tám Phẩm Tám Bài Kệ 417-419
686-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 420-421
687-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 422
688-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 423-424
689-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 425-426
690-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 427-431
691-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 432
692-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 433-334
693-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 435-438
694-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 439-441
695-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 442-443
696-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 444-445
697-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 446-448
698-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 449-452
699-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 453-454
700-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 455-457
701-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 458-459
702-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 460-561
703-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 462-463
704-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 464-465
705-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 466-467
706-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 468-470
707-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 471-473
708-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(474 Trái xoài, Cây hồng phượng vĩ)
709-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(478 Sứ thần, Cây bồ đề)
710-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(480 Hiền giả Akita, Takkàriya)
711-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(482 Lộc Vương, Chúa Nai Sarabha)
712-TBK C14 Tạp Phẩm(484 Cánh đồng lúa, Đôi ca thần Canda)
713-TBK C14 Tạp Phẩm(487 Nam Tử Uddalaka)
714-TBK C14 Tạp Phẩm(490 Năn Vị hành trì trai giới, Đại Khổng Tước)
715-TBK C14 Tạp Phẩm(492 Lợn rừng của thợ mộc, Đại Vương Sàdhìna)
716-TBK C14 Tạp Phẩm(496 Cúng thưc phẩm đúng cấp bậc)
717-TBK C15 Tạp Phẩm(501 Lộc Vương Rohanta)
718-TBK C15 Tạp Phẩm(502 Chúa Thiên Nga, Anh Vũ)
719-TBK C15 Tạp Phẩm(506 Long Vương Campeyya)
720-TBK C16 Tạp Phẩm(510 Vương Tử Trong Ngôi Nhà Sắt)
721-TBK C16 Tạp Phẩm(514 Tượng Vương ở Hồ Chaddanta)
722-TBK C16 Tạp Phẩm(515 Nam Tử Sambhava)
723-TBK C16 Tạp Phẩm(518 Long Vương Pandara)
724-TBK C17 (521 Ba con Chim)
725-TBK C17 (522 Đại Nhân Thiện Xạ SARABHANGA)
726-TBK C17 (523 Thiên Nữ ALMBUSA)
727-TBK C17 (524 Long Vuong SAMKHPALA)
728-TBK C17 (525 Tiểu SUTASOMA)
729-TBK C18 (526 Công Chúa NALINIKA)
730-TBK C18 (527 Kỷ Nữ UMMADANTI)
731-TBK C18 (528 Hiền Giả Đại Bồ Đề)
732-TBK C19 (529 Hiền Giả SONAKA)
733-TBK C19 (530 Hiền Giả SAMKICCA)
734-TBK C20 (531 Đại Đế KUSA-Duc Uy)
735-TBK C20 (532 Hai Hiền Giả SoNa-NanDa)
736-TBK C21 (533 Tiểu Thiên Nga)
737-TBK C21 (534 Đại Thiên Nga)
738-TBK C21 (535 Thực Phẩm Thiên Giới)
739-TBK C21 (535 Tthuc Phẩm Thiên Giới-hết )
740-TBK C21 (536 Chúa chim KUNALA)
741-TBK C21 (537 Đại SUTASUMA-Duc Uy)
742-TBK C21 (537 Đại SUTASOMA-hết)
743-TBK C22 (538 Vương Tử què câm)
744-TBK C22 (539 Đại Vương MAHAJANAKA)
745-TBK C22 (540 Hiếu Tử SaMa)
746-TBK C22 (541 Đại Vương NIMI)
747-TBK C22 (542 Tế Sư Khandahala)
748-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta)
749-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta-hết)
750-TBK C22 (544 Bậc Đại trí Mahanarada)
751-TBK C22 (545 Bậc Đại trí Vô Song)
752-TBK C22 (545 Bậc Đại Trí Vô Song-hết)
753-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại)
754-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Viên Bảo Ngọc)
755-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Con Đường Bí Mật)
756-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Năm Vị Hiền Nhân)
757-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Cuộc Đại Chiến)
758-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại)
759-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại)
760-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-hết)
761-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara)
762-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Thái Tử Bị Đày Lên Núi Vamka)
763-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Cuộc Hành Trình Lên Núi Vamka)
764-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Bố Thí Hai Con)
765-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-hết-Sakka Thiên Chủ Xuất Hiện)
Mong Quý vị mua hàng AMAZON click vào đây, web Đại Tạng Kinh sẽ nhận được HUÊ HỒNG. Giá hàng, giao hàng, hợp đồng của Quý vị vẫn không thay đổi.
0800136
Hôm nay :
Hôm Qua:
459
886