Toàn bộ Tạng Tạp từ tập 161 Bộ Chư Tông 1 đến tập 202 Sự Vựng 8
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T163 CHƯ TÔNG 3 (pdf) (Tam Luận Huyền Nghĩa)MP3 KINH NÓI
T163 CT 3 (01) 1852 Tam Luận Huyền Nghĩa
T163 CT 3 (02) 1853 Đại Thừa Huyền Luận Q1
T163 CT 3 (03) 1853 Đại Thừa Huyền Luận Q2
T163 CT 3 (04) 1853 Đại Thừa Huyền Luận Q3
T163 CT 3 (05) 1853 Đại Thừa Huyền Luận Q4
T163 CT 3 (06) 1853 Đại Thừa Huyền Luận Q5
T163 CT 3 (07) 1854 Nhị Đế Nghĩa
T163 CT 3 (08) 1854 Nhị Đế Nghĩa Q1
T163 CT 3 (09) 1854 Nhị Đế Nghĩa Q2
T163 CT 3 (10) 1854 Nhị Đế Nghĩa Q3
T163 CT 3 (11) 1855 Tam Luận Du Ý Nghĩa
T163 CT 3 (12) 1856 Cưu-Ma-La Thập Pháp Sư Đại Nghĩa Qth
T163 CT 3 (13) 1856 Cưu-Ma-La Thập Pháp Sư Đại Nghĩa Qtr
T163 CT 3 (14) 1856 Cưu-Ma-La Thập Pháp Sư Đại Nghĩa Qhạ
T163 CT 3 (15) 1857 Luận Bảo Tạng Phẩm P1-Soi Chiếu Rộng Có Không
T163 CT 3 (16) 1857 Luận Bảo Tạng Phẩm P2-Thể Ly Vi Thanh Tịnh
T163 CT 3 (17) 1857 Luận Bảo Tạng Phẩm P3-Bản Tế Rỗng Lặng Huyền Diệu
T163 CT 3 (18) 1858 Triệu Luận-Nghĩa Tông Bản
T163 CT 3 (19) 1859 Triệu Luận Sớ Qth
T163 CT 3 (20) 1859 Triệu Luận Sớ Qtr
T163 CT 3 (21) 1859 Triệu Luận Sớ Qhạ
T163 CT 3 (22) 1860 Triệu Luận Tân Sớ Qth
T163 CT 3 (23) 1860 Triệu Luận Tân Sớ Qtr
T163 CT 3 (24) 1860 Triệu Luận Tân Sớ Qhạ
BẢN KINH CHỮ Tập T164 CHƯ TÔNG 4 (pdf) (Tam Luận Huyền Nghĩa)MP3 KINH NÓI
T164 CT 4 (01) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q1-Phân Định Tổng Quát
T164 CT 4 (02) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q2-Chư Tạng
T164 CT 4 (03) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q3-Đại Chủng Tạo Sắc
T164 CT 4 (04) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q4-Quy Kính
T164 CT 4 (05) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q5-Nhị Thập Thất Hiền Thánh
T164 CT 4 (06) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q6-Tam Bảo Nghĩa Lâm
T164 CT 4 (07) 1861 Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q7-Nghĩa Lâm Ba Thân
T164 CT 4 (08) 1862 Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Qth
T164 CT 4 (09) 1862 Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Qtr
T164 CT 4 (10) 1862 Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Qhạ
T164 CT 4 (11) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q1
T164 CT 4 (12) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q2-Dẫn Xem Xét - Trừ Sai Lầm
T164 CT 4 (13) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q3-Sự Sai Lấm Thuyết Giáo Trước Sau
T164 CT 4 (14) 1863 Luận Năng Hiển Trung Biên Tuệ Nhật Q4-Căn Cứ Văn Hiển Bày Rõ Chánh
T164 CT 4 (15) 1864 Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ
T164 CT 4 (16) 1865 Bát Thức Quy Củ Bố Chú Qth
T164 CT 4 (17) 1865 Bát Thức Quy Củ Bố Chú Qhạ
T164 CT 4 (18) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q1
T164 CT 4 (19) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q2
T164 CT 4 (20) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q3
T164 CT 4 (21) 1866 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phận Tề Chương Q4
BẢN KINH CHỮ Tập T165 CHƯ TÔNG 5 (pdf) (Năm Giáo Chỉ Quán Của Kinh Hoa Nghiêm)MP3 KINH NÓI
T165 CT 5 (01) 1867 Năm Giáo Chỉ Quán của Kinh Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (02) 1868 Mười Huyền Môn Nhất Thừa của Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (03) 1869 Năm mươi câu hỏi đáp quan trọng của Hoa Nghiêm Qth
T165 CT 5 (04) 1869 Năm mươi câu hỏi đáp quan trọng của Hoa Nghiêm Qhạ
T165 CT 5 (05) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đắng Tạp Khống Mục Q1
T165 CT 5 (06) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đắng Tạp Khống Mục Q2
T165 CT 5 (07) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đắng Tạp Khống Mục Q3
T165 CT 5 (08) 1870 Hoa Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đăng Tạp Khống Mục Q4
T165 CT 5 (09) 1871 Chỉ Quy Kinh Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (10) 1872 Những Lời Răn Trong Kinh Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (11) 1873 Hỏi Đáp Về Kinh Hoa Nghiêm Qth
T165 CT 5 (12) 1873 Hỏi Đáp Về Kinh Hoa Nghiêm Qhạ
T165 CT 5 (13) 1874 Chương Lập Tam Bảo Trong Phẩm Minh Pháp Kinh Qth
T165 CT 5 (14) 1874 Chương Lập Tam Bảo Trong Phẩm Minh Pháp Kinh Qhạ
T165 CT 5 (15) 1875 Trăm Môn Biển Nghĩa Kinh Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (16) 1876 Tu Quán Ý Chỉ Sâu Kín Hết Vọng Về Nguồn Của Kinh Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (17) 1877 Hoa Nghiêm Pháp Giới Du Tâm Ký
T165 CT 5 (18) 1878 Chương Phát Bồ Đề Tâm Của Kinh Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (19) 1879 Quan Mạch Nghĩa Ký của Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (20) 1880 Vân Gian Loại Giải Chương Kim Sư Tử
T165 CT 5 (21) 1881 Thích Chương Kim Sư Tử Trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (22) 1882 Môn Quán Viên Dung của ba Vị Thánh
T165 CT 5 (23) 1883 Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh Q1
T165 CT 5 (24) 1883 Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh Q2
T165 CT 5 (25) 1884 Chú Thích Môn Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm
T165 CT 5 (26) 1885 Bài Tụng Ba Mươi Môn Về Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm Thất Tự Qth
T165 CT 5 (27) 1885 Bài Tụng Ba Mươi Môn Về Quán Pháp Giới Của Hoa Nghiêm Thất Tự Qhạ
T165 CT 5 (28) 1886 Luận Nguyên Nhân
T165 CT 5 (29) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qth (phần 1)
T165 CT 5 (30) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qth (phần 2)
T165 CT 5 (31) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qhạ (phần 1)
T165 CT 5 (32) 1887 Pháp Giới Đồ Ký Tùng Tủy Lục Qhạ (phần 2)
BẢN KINH CHỮ Tập T166 CHƯ TÔNG 6 (pdf) (Nói Về Bỏ Mê Hiển Trí Thành Mười Minh Bi)MP3 KINH NÓI
T166 CT 6 (01) 1888 Nói Về Bỏ Mê Hiển Trí Thành Mười Minh Bi
T166 CT 6 (02) 1889 Luận Tam Muội Hải Ấn
T166 CT 6 (03) 1890 Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thành Phật Diệu Nghĩa Kinh
T166 CT 6 (04) 1891 Phật Quốc Thiên Sư Văn Thù Chỉ Nam Đô Tán
T166 CT 6 (05) 1892 Quang Trung Sáng Lập Giới Đàn Đô Kinh
T166 CT 6 (06) 1893 Tịnh Tâm Giới Quán Pháp
T166 CT 6 (07) 1893 Tịnh Tâm Giới Quán Pháp Qth
T166 CT 6 (08) 1893 Tịnh Tâm Giới Quán Pháp Qhạ
T166 CT 6 (09) 1894 Thích Môn Chương Phục Nghi
T166 CT 6 (10) 1895 Tân Khắc Lượng Xứ Nặng Nhẹ Nghi
T166 CT 6 (11) 1895 Tân Khắc Lượng Xứ Nặng Nhẹ Nghi - Phần đầu
T166 CT 6 (12) 1895 Tân Khắc Lượng Xứ Nặng Nhẹ Nghi - Phần cuối
T166 CT 6 (13) 1896 Thích Môn Quy Kính Nghi Qth
T166 CT 6 (14) 1896 Thích Môn Quy Kính Nghi Qhạ
T166 CT 6 (15) 1897 Giáo Giới Tân Học Tỳ Kheo Hành Hộ Luật Nghi
T166 CT 6 (16) 1898 Luật Tướng Cảm Thông Truyện
T166 CT 6 (17) 1899 Trung Thiên Trúc Xá Vệ Quốc Kỳ Hoàn Tự Đô Kinh
T166 CT 6 (18) 1900 Hình Vẽ Phật Chế Sáu Vật Cho Tỳ Kheo
T166 CT 6 (19) 1901 Pháp Nghi Quỷ Hộ Mạng Phóng Sanh
T166 CT 6 (20) 1902 Pháp Thọ Dụng Tam Thủy Yếu Hành
T166 CT 6 (21) 1903 Thuyết Tội Yếu Hành Pháp
T166 CT 6 (22) 1904 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Xuất Gia Thọ Cận Viên Yết Ma Nghi Phạm
T166 CT 6 (23) 1905 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Tập Học Lược Pháp
T166 CT 6 (24) 1906 Bồ Tát Giới Bản Tông Yếu
T166 CT 6 (25) 1907 Bồ Tát Giới Bản Trì Phạm Yếu Ký
T166 CT 6 (26) 1908 Đại Thừa Lục Tình Sám Hối
T166 CT 6 (27) Lương Hoàng Bảo Sám Q1-Khai Đàn Khoa Nghi
T166 CT 6 (28) Lương Hoàng Bảo Sám Q2 Cung Văn
T166 CT 6 (29) Lương Hoàng Bảo Sám Q3 Cung Văn
T166 CT 6 (30) Lương Hoàng Bảo Sám Q4 Cung Văn
T166 CT 6 (31) Lương Hoàng Bảo Sám Q5 Cung Văn
T166 CT 6 (32) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q6
T166 CT 6 (33) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q7
T166 CT 6 (34) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q8
T166 CT 6 (35) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q9
T166 CT 6 (36) Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Q10
T166 CT 6 (37) 1910 Pháp Từ Bi Thủy Sám Qth
T166 CT 6 (38) 1910 Pháp Từ Bi Thủy Sám Qtr
T166 CT 6 (39) 1910 Pháp Từ Bi Thủy Sám Qhạ
BẢN KINH CHỮ Tập T167 CHƯ TÔNG 7 (pdf) (Nói Về Bỏ Mê Hiển Trí Thành Mười Minh Bi)MP3 KINH NÓI
T167 CT 7 (01) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q1 (phần đầu)
T167 CT 7 (02) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q1 (phần cuối)
T167 CT 7 (03) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q2 (phần đầu)
T167 CT 7 (04) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q2 (phần cuối)
T167 CT 7 (05) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q3 (phần đầu)
T167 CT 7 (07) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q4 (phần đầu)
T167 CT 7 (08) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q4 (phần cuối)
T167 CT 7 (09) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q5 (phần đầu)
T167 CT 7 (10) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q5 (phần cuối)
T167 CT 7 (11) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q6 (phần đầu)
T167 CT 7 (12) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q6 (phần cuối)
T167 CT 7 (13) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q7 (phần đầu)
T167 CT 7 (14) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q7 (phần cuối)
T167 CT 7 (15) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q8 (phần đầu)
T167 CT 7 (16) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q8 (phần cuối)
T167 CT 7 (17) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q9 (phần đầu)
T167 CT 7 (18) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q9 (phần cuối)
T167 CT 7 (19) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q10 (phần đầu)
T167 CT 7 (20) 1911 Ma Ha Chỉ Quán Q10 (phần cuối)
T167 CT 7 (21) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 1)
T167 CT 7 (22) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 2)
T167 CT 7 (23) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 3)
T167 CT 7 (24) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 4)
T167 CT 7 (25) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q1 (phần 5)
T167 CT 7 (26) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 1)
T167 CT 7 (27) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 2)
T167 CT 7 (28) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 3)
T167 CT 7 (29) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 4)
T167 CT 7 (30) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q2 (phần 5)
T167 CT 7 (31) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q3 (phần 1)
T167 CT 7 (32) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q3 (phần 2)
T167 CT 7 (33) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q3 (phần 3)
0
BẢN KINH CHỮ Tập T168 CHƯ TÔNG 8 (pdf) (Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết)MP3 KINH NÓI
T168 CT 8 (01) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 1)
T168 CT 8 (02) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 2)
T168 CT 8 (03) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 3)
T168 CT 8 (04) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q4 (phần 4)
T168 CT 8 (05) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 1)
T168 CT 8 (06) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 2)
T168 CT 8 (07) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 3)
T168 CT 8 (08) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 4)
T168 CT 8 (09) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 5)
T168 CT 8 (10) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q5 (phần 6
T168 CT 8 (11) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 1)
T168 CT 8 (12) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 2)
T168 CT 8 (13) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 3)
T168 CT 8 (14) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q6 (phần 4)
T168 CT 8 (15) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 1)
T168 CT 8 (16) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 2)
T168 CT 8 (17) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 3)
T168 CT 8 (18) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q7 (phần 4)
T168 CT 8 (19) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q8 (phần 1)
T168 CT 8 (20) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q8 (phần 2)
T168 CT 8 (21) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q8 (phần 3)
T168 CT 8 (22) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q9 (phần 1)
T168 CT 8 (23) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q9 (phần 2)
T168 CT 8 (24) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q9 (phần 3)
T168 CT 8 (25) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q10 (phần 1)
T168 CT 8 (26) 1912 Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q10 (phần 2)
T168 CT 8 (27) 1913 Chỉ Quán Nghĩa Lệ Q1
T168 CT 8 (28) 1913 Chỉ Quán Nghĩa Lệ Q2
T168 CT 8 (29) 1914 Chỉ Quán Đại Ý
T168 CT 8 (30) 1915 Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
T168 CT 8 (31) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q1 (phần 1)
T168 CT 8 (32) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q1 (phần 2)
T168 CT 8 (33) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q2
T168 CT 8 (34) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q3 (phần 1)
T168 CT 8 (35) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q3 (phần 2)
BẢN KINH CHỮ Tập T169 CHƯ TÔNG 9 (pdf) (Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn)MP3 KINH NÓI
T169 CT 9 (01) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q4
T169 CT 9 (02) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q5
T169 CT 9 (03) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q6
T169 CT 9 (04) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q7
T169 CT 9 (05) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q8
T169 CT 9 (06) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q9
T169 CT 9 (07) 1916 Thích Thiền Ba-La-Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q10
T169 CT 9 (08) 1917 Sáu Pháp Môn Mầu Nhiệm
T169 CT 9 (09) 1918 Tứ Niệm Xứ Q1
T169 CT 9 (10) 1918 Tứ Niệm Xứ Q2
T169 CT 9 (11) 1918 Tứ Niệm Xứ Q3
T169 CT 9 (12) 1918 Tứ Niệm Xứ Q4
T169 CT 9 (13) 1919 Những Lời Dạy Trong Thiền Môn của Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
T169 CT 9 (14) 1920 Quán Tâm Luận
T169 CT 9 (15) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q1
T169 CT 9 (16) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q2
T169 CT 9 (17) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q3
T169 CT 9 (18) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q4
T169 CT 9 (19) 1921 Quán Tâm Luận Sớ Q5
T169 CT 9 (20) 1922 Thích Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Kinh Giác Ý Tam Muội
T169 CT 9 (21) 1923 Pháp Môn Về Tam Muội Các Pháp Vô Tránh QTh
T169 CT 9 (22) 1923 Pháp Môn Về Tam Muội Các Pháp Vô Tránh QHạ
T169 CT 9 (23) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán - Lời Tựa Nam Nhạc
T169 CT 9 (24) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Q1
T169 CT 9 (25) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Q2
T169 CT 9 (26) 1924 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Q3
T169 CT 9 (27) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn
T169 CT 9 (28) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTh Phần 1
T169 CT 9 (29) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTh Phần 2
T169 CT 9 (30) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTr Phần 1
T169 CT 9 (31) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QTr Phần 2
T169 CT 9 (32) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QHạ Phần 1
T169 CT 9 (33) 1925 Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn QHạ Phần 2
T169 CT 9 (34) 1926 Nghĩa An Lạc Hạnh Trong Kinh Pháp Hoa
T169 CT 9 (35) 1927 Thập Bất Nhị Môn
T169 CT 9 (36) 1928 Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao - Lời Tựa
T169 CT 9 (37) 1928 Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao - QTh
T169 CT 9 (38) 1928 Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao - QHạ
T169 CT 9 (39) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q1
T169 CT 9 (40) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q2
T169 CT 9 (41) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q3
T169 CT 9 (42) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q4
T169 CT 9 (43) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q5
T169 CT 9 (44) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q6
T169 CT 9 (45) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q7
T169 CT 9 (46) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q8
T169 CT 9 (47) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q9
T169 CT 9 (48) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q10
T169 CT 9 (49) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q11
T169 CT 9 (50) 1929 Tứ Giáo Nghĩa Q12
BẢN KINH CHỮ Tập T170 CHƯ TÔNG 10 (pdf) (Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai)MP3 KINH NÓI
T170 CT 10 (01) 1930 Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai
T170 CT 10 (02) 1931 Thiên Thai Tứ Giáo Nghi
T170 CT 10 (03) 1932 Kim Cang Ty
T170 CT 10 (04) 1933 Văn Thệ Nguyện Của Thiên Sư Nam Nhạc Tư Đại
T170 CT 10 (05) 1934 Quốc Thanh Bách Lục
T170 CT 10 (06) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q1
T170 CT 10 (07) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q2
T170 CT 10 (08) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q3
T170 CT 10 (09) 1934 Quốc Thanh Bách Lục Q4
T170 CT 10 (10) 1935 Pháp Trí Dị Biên Quán Tâm Nhị Bách Vấn
T170 CT 10 (11) 1936 Tứ Minh Thập Nghĩa Thư
T170 CT 10 (12) 1936 Tứ Minh Thập Nghĩa Thư QTh
T170 CT 10 (13) 1936 Tứ Minh Thập Nghĩa Thư QHạ
T170 CT 10 (14) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q1
T170 CT 10 (15) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q2
T170 CT 10 (16) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q3
T170 CT 10 (17) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q4
T170 CT 10 (18) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q5
T170 CT 10 (19) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q6
T170 CT 10 (20) 1937 Ghi Chép Về Giáo Và Hạnh Của Tôn Giả Tứ Minh Q7
T170 CT 10 (21) 1938 Thiên Thai Truyền Phật Tâm Ấn Ký
T170 CT 10 (22) 1939 Giáo Quán Cương Tông
T170 CT 10 (23) 1940 Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp
T170 CT 10 (24) 1941 Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi
T170 CT 10 (25) 1942 Pháp Hoa Tam Muội Hành Sự Vận Tưởng Bổ Trợ Nghi
T170 CT 10 (26) 1943 Lược Pháp Hoa Tam Muội Bổ Trợ Nghi
T170 CT 10 (27) 1944 Nghi Thức Lễ Kinh Pháp Hoa
T170 CT 10 (28) 1945 Kim Quang Minh Sám Pháp Bổ Trợ Nghi
T170 CT 10 (29) 1946 Kim Quang Minh Tối Thắng Sám Nghi
T170 CT 10 (30) 1947 Văn Lễ Tán Thích Ca Như Lai Niết Bàn
T170 CT 10 (31) 1948 Văn Cúng Giỗ Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
T170 CT 10 (32) 1949 Thỉnh Quan Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Tam Muội Nghi
T170 CT 10 (33) 1950 Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp
T170 CT 10 (34) 1951 Xí Thạnh Quang Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi
T170 CT 10 (35) 1952 Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Chú Khóa Pháp
T170 CT 10 (36) 1953 Ý Nghĩa Của Tâm Bồ Đề
T170 CT 10 (37) 1954 Bia Nói Về Căn Bản Phật Pháp
T170 CT 10 (38) 1955 Hiến Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập
T170 CT 10 (39) 1955 Hiến Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập QTh
T170 CT 10 (40) 1955 Hiến Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập QHạ
T170 CT 10 (41) 1956 Mật Chú Viên Nhân Vãng Sinh Tập
BẢN KINH CHỮ Tập T171 CHƯ TÔNG 11 (pdf) (Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa)MP3
T171 CT 11 (01) 1957 Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa MP3
T171 CT 11 (02) 1958 An Lạc Tập QTh-Phần 1 MP3
T171 CT 11 (02) 1958 An Lạc Tập QTh-Phần 2 MP3
T171 CT 11 (02) 1958 An Lạc Tập QTh-Phần 3 MP3
T171 CT 11 (03) 1958 An Lạc Tập QHạ-Phần 4 MP3
T171 CT 11 (03) 1958 An Lạc Tập QHạ-Phần 5-6-7 MP3
T171 CT 11 (03) 1958 An Lạc Tập QHạ-Phần 8 MP3
T171 CT 11 (04) 1959 Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn MP3
T171 CT 11 (05) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận MP3
T171 CT 11 (06) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q1 MP3
T171 CT 11 (06) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q1-trang 16 MP3
T171 CT 11 (07) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q2 MP3
T171 CT 11 (07) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q2 (trang 16) MP3
T171 CT 11 (08) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q3
T171 CT 11 (09) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q4
T171 CT 11 (10) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q5
T171 CT 11 (11) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q6
T171 CT 11 (12) 1960 Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Q7
T171 CT 11 (13) 1961 Tịnh Độ Thập Nghi Luận MP3
T171 CT 11 (14) 1962 Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn
T171 CT 11 (15) 1963 Tịnh Độ Luận
T171 CT 11 (16) 1963 Tịnh Độ Luận QTh
T171 CT 11 (17) 1963 Tịnh Độ Luận QTrung
T171 CT 11 (18) 1963 Tịnh Độ Luận QHạ
T171 CT 11 (19) 1964 Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quỹ
T171 CT 11 (20) 1965 Du Tâm An Lạc Đạo
T171 CT 11 (21) 1966 Niệm Phật Cảnh
T171 CT 11 (22) 1966 Niệm Phật Cảnh QTh
T171 CT 11 (23) 1966 Niệm Phật Cảnh QHạ
T171 CT 11 (24) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận (Xem tiếp PDF hàng dưới) MP3
T171 CT 11 (25) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận QTh MP3
T171 CT 11 (26) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận QTr PM3
T171 CT 11 (27) 1967 Niệm Phật Tam-Muội Bảo Vương Luận QHạ MP3
T171 CT 11 (28) 1968 Văng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Hành Nguyện Nhị Môn MP3
T171 CT 11 (29) 1969 Lạc Bang Văn Loại - Lạc Bang Di Cảo
T171 CT 11 (30) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q1
T171 CT 11 (31) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q2
T171 CT 11 (32) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q3
T171 CT 11 (33) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q4
T171 CT 11 (34) 1969 Lạc Bang Văn Loại Q5
T171 CT 11 (35) 1969 Lạc Bang Di Cảo QTh
T171 CT 11 (36) 1969 Lạc Bang Di Cảo QHạ
BẢN KINH CHỮ Tập T172 CHƯ TÔNG 12 (pdf) (Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn)MP3 KINH NÓI
T172 CT 12 (01) 1970 Long Thư Tăng Quãng Tịnh Độ Văn
T172 CT 12 (02) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q2
T172 CT 12 (03) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q3
T172 CT 12 (04) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q4
T172 CT 12 (05) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q5
T172 CT 12 (06) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q6
T172 CT 12 (07) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q7
T172 CT 12 (08) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q8
T172 CT 12 (09) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q9
T172 CT 12 (10) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q10
T172 CT 12 (11) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q11
T172 CT 12 (12) 1970 Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q12
T172 CT 12 (13) 1971 Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn
T172 CT 12 (14) 1972 Tịnh Độ Hoặc Vấn MP3
T172 CT 12 (14) 1972 Tịnh Độ Hoặc Vấn (trang 23) MP3
T172 CT 12 (14) 1972 Tịnh Độ Hoặc Vấn (trang 41) MP3
T172 CT 12 (15) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám
T172 CT 12 (16) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q1
T172 CT 12 (17) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q2
T172 CT 12 (18) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q3
T172 CT 12 (19) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q4
T172 CT 12 (20) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q5
T172 CT 12 (21) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q6
T172 CT 12 (22) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q7
T172 CT 12 (23) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q8
T172 CT 12 (24) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q9
T172 CT 12 (25) 1973 Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám Q10
T172 CT 12 (26) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ MP3
T172 CT 12 (27) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QTh MP3
T172 CT 12 (27) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QTh (trang 23) MP3
T172 CT 12 (27) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QTh (trang 49) MP3
T172 CT 12 (27) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QTh (trang 66) MP3
T172 CT 12 (28) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QHạ MP3
T172 CT 12 (28) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QHạ (trang 44) MP3
T172 CT 12 (28) 1974 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ QHạ (trang 87) MP3
T172 CT 12 (29) 1975 Luận Tịnh Độ Sinh Vô Sinh MP3
T172 CT 12 (30) 1976 Tây Phương Hợp Luận
T172 CT 12 (31) 1977 Tịnh Độ Nghi Biện
T172 CT 12 (32) 1978 Kệ Tán A-Di-Đà Phật
T172 CT 12 (33) 1979 Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán QTh
T172 CT 12 (34) 1979 Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán QHạ
T172 CT 12 (35) 1980 Kệ Đảnh Lễ Tán Thán Việc Vãng Sanh
T172 CT 12 (36) 1981 Y Quán Kinh Đăng Minh Ban Chu Tam-Muội Hành Đạo Vãng Sanh Tán
T172 CT 12 (37) 1982 Các Văn Lễ Phật Sám Hối QTh (trang 1-26) MP3
T172 CT 12 (37) 1982 Các Văn Lễ Phật Sám Hối QTh (trang 27-hết) MP3
T172 CT 12 (38) 1982 Tập Chư Kinh Lễ Sám Nghi QHạ MP3
T172 CT 12 (38) 1982 Tập Chư Kinh Lễ Sám Nghi QHạ (phần tiếp) MP3
T172 CT 12 (39) 1983 Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi - Phần Đầu
T172 CT 12 (40) 1983 Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi - Phần Sau
T172 CT 12 (41) 1984 Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi MP3
T172 CT 12 (41) 1984 Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi (trang 24) MP3
T172 CT 12 (42) 1985 Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục
BẢN KINH CHỮ Tập T173 CHƯ TÔNG 13 (pdf)
(Quân Châu Đỗng Sơn Ngộ Bản Thiền Sư Ngữ Lục & Thụy Châu)
MP3 KINH NÓI
T173 CT 13 (01) 1986 Quân Châu Đỗng Sơn Ngộ Bản Thiền Sư Ngữ Lục
T173 CT 13 (02) 1987 Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục
T173 CT 13 (03) 1987 Phủ Châu Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư Ngữ Lục QTh
T173 CT 13 (04) 1987 Chủ Chân Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư Ngữ Lục QHạ
T173 CT 13 (05) 1988 Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục QTh
T173 CT 13 (06) 1988 Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục QTr
T173 CT 13 (07) 1988 Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục QHạ
T173 CT 13 (08) 1989 Đàm Châu Quy Sơn Linh Hựu Thiền Sư Ngữ Lục
T173 CT 13 (09) 1990 Viên Châu Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục
T173 CT 13 (10) 1991 Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục
T173 CT 13 (11) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục
T173 CT 13 (12) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục QTh
T173 CT 13 (13) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục QTr
T173 CT 13 (14) 1992 Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục QHạ
T173 CT 13 (15) 1993 Hoàng Long Huệ Nam Thiền Sư Ngữ Lục
T173 CT 13 (16) 1994 Dương Kỳ Phương Hội Hòa Thượng Ngữ Lục
T173 CT 13 (17) 1995 Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục QTh
T173 CT 13 (18) 1995 Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục QTr
T173 CT 13 (19) 1995 Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục QHạ
T173 CT 13 (20) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q1
T173 CT 13 (21) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q2
T173 CT 13 (22) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q3
T173 CT 13 (23) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q4
T173 CT 13 (24) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q5
T173 CT 13 (25) 1996 Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q6
BẢN KINH CHỮ Tập T174 CHƯ TÔNG 14 (pdf) (Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục)MP3 KINH NÓI
T174 CT 14 (01) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục
T174 CT 14 (02) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q1
T174 CT 14 (03) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q2
T174 CT 14 (04) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q3
T174 CT 14 (05) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q4
T174 CT 14 (06) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q5
T174 CT 14 (07) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q6
T174 CT 14 (08) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q7
T174 CT 14 (09) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q8
T174 CT 14 (10) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q9
T174 CT 14 (11) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q10
T174 CT 14 (12) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q11
T174 CT 14 (13) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q12
T174 CT 14 (14) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q13
T174 CT 14 (15) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q14
T174 CT 14 (16) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q15
T174 CT 14 (17) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q16
T174 CT 14 (18) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q17
T174 CT 14 (19) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q18
T174 CT 14 (20) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q19
T174 CT 14 (21) 1997 Viên Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục Q20
T174 CT 14 (22) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q1
T174 CT 14 (23) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q2
T174 CT 14 (24) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q3
T174 CT 14 (25) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q4
T174 CT 14 (26) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q5
T174 CT 14 (27) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q6
T174 CT 14 (28) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q7
T174 CT 14 (29) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q8
T174 CT 14 (30) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q9
T174 CT 14 (31) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q10
T174 CT 14 (32) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q11
T174 CT 14 (33) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q12
T174 CT 14 (34) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q13
T174 CT 14 (35) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q14
T174 CT 14 (36) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q15
T174 CT 14 (37) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q16
T174 CT 14 (38) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q17
T174 CT 14 (39) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q18
T174 CT 14 (40) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q19
T174 CT 14 (41) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q20
T174 CT 14 (42) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q21
T174 CT 14 (43) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q22
T174 CT 14 (44) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q23
T174 CT 14 (45) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q24
T174 CT 14 (46) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q25
T174 CT 14 (47) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q26
T174 CT 14 (48) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q27
T174 CT 14 (49) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q28
T174 CT 14 (50) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q29
T174 CT 14 (51) 1998 Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q30
T174 CT 14 (52) 1999 Mật Am Hòa Thượng Ngữ Lục
T174 CT 14 (53) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q1
T174 CT 14 (54) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q2
T174 CT 14 (55) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q3
T174 CT 14 (56) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q4
T174 CT 14 (57) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q5
T174 CT 14 (58) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q6
T174 CT 14 (59) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q7
T174 CT 14 (60) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q8
T174 CT 14 (61) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q9
T174 CT 14 (62) 2000 Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q10
BẢN KINH CHỮ Tập T175 CHƯ TÔNG 15 (pdf) (Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí)MP3 KINH NÓI
T175 CT 15 (01) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q1
T175 CT 15 (02) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q2
T175 CT 15 (03) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q3
T175 CT 15 (04) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q4
T175 CT 15 (05) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q5
T175 CT 15 (06) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q6
T175 CT 15 (07) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q7
T175 CT 15 (08) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q8
T175 CT 15 (09) 2001 Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí Q9
T175 CT 15 (10) 2002 Ngữ Lục Hòa Thượng Như Tịnh
T175 CT 15 (11) 2002 Ngữ Lục Hòa Thượng Như Tịnh QTh
T175 CT 15 (12) 2002 Ngữ Lục Hòa Thượng Như Tịnh QHạ
T175 CT 15 (13) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục
T175 CT 15 (14) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q1
T175 CT 15 (15) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q2
T175 CT 15 (16) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q3
T175 CT 15 (17) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q4
T175 CT 15 (18) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q5
T175 CT 15 (19) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q6
T175 CT 15 (20) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q7
T175 CT 15 (21) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q8
T175 CT 15 (22) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q9
T175 CT 15 (23) 2003 Viên Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục Q10
T175 CT 15 (24) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng
T175 CT 15 (25) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q1
T175 CT 15 (26) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q2
T175 CT 15 (27) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q3
T175 CT 15 (28) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q4
T175 CT 15 (29) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q5
T175 CT 15 (30) 2004 Vạn Tùng Lão Nhân Bình Xướng Q6
BẢN KINH CHỮ Tập T176 CHƯ TÔNG 16 (pdf) (Vô Môn Quan)MP3 KINH NÓI
T176 CT 16 (01) 2005 Tựa Cửa Vô Môn
T176 CT 16 (02) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục
T176 CT 16 (03) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q1
T176 CT 16 (04) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q2
T176 CT 16 (05) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q3
T176 CT 16 (06) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q4
T176 CT 16 (07) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q5
T176 CT 16 (08) 2006 Nhân Thiên Nhãn Mục Q6
T176 CT 16 (09) 2007 Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Đại Thừa Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật Kinh
T176 CT 16 (10) 2008 Bài Tán Pháp Bảo Đàn Kinh Của Lục Tổ Tuệ Năng
T176 CT 16 (11) 2009 Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất
T176 CT 16 (12) 2010 Tín Tâm Minh
T176 CT 16 (13) 2011 Luận Tối Thượng Thừa
T176 CT 16 (14) 2012 Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiền Sư Truyền Tâm Yếu - Uyển Lăng Lục
T176 CT 16 (15) 2013 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
T176 CT 16 (16) 2014 Khúc Ca Chứng Đạo
T176 CT 16 (17) 2015 Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự
T176 CT 16 (18) 2015 Thiền Nguyên Chư Thuiyeen Tập Đô Tự QTh
T176 CT 16 (19) 2015 Thiền Nguyện Chư Thuyên Tập Đô Tự QHạ
T176 CT 16 (20) 2016 Tông Cảnh Lục
T176 CT 16 (21) 2016 Tông Cảnh Lục Q1
T176 CT 16 (22) 2016 Tông Cảnh Lục Q2
T176 CT 16 (23) 2016 Tông Cảnh Lục Q3
T176 CT 16 (24) 2016 Tông Cảnh Lục Q4
T176 CT 16 (25) 2016 Tông Cảnh Lục Q5
T176 CT 16 (26) 2016 Tông Cảnh Lục Q6
T176 CT 16 (27) 2016 Tông Cảnh Lục Q7
T176 CT 16 (28) 2016 Tông Cảnh Lục Q8
T176 CT 16 (29) 2016 Tông Cảnh Lục Q9
T176 CT 16 (30) 2016 Tông Cảnh Lục Q10
T176 CT 16 (31) 2016 Tông Cảnh Lục Q11
T176 CT 16 (32) 2016 Tông Cảnh Lục Q12
T176 CT 16 (33) 2016 Tông Cảnh Lục Q13
T176 CT 16 (34) 2016 Tông Cảnh Lục Q14
T176 CT 16 (35) 2016 Tông Cảnh Lục Q15
T176 CT 16 (36) 2016 Tông Cảnh Lục Q16
T176 CT 16 (37) 2016 Tông Cảnh Lục Q17
T176 CT 16 (38) 2016 Tông Cảnh Lục Q18
T176 CT 16 (39) 2016 Tông Cảnh Lục Q19
T176 CT 16 (40) 2016 Tông Cảnh Lục Q20
BẢN KINH CHỮ Tập T177 CHƯ TÔNG 17 (pdf) (Tông Cảnh Lục)MP3 KINH NÓI
T177 CT 17 (01) 2016 Tông Cảnh Lục Q21
T177 CT 17 (02) 2016 Tông Cảnh Lục Q22
T177 CT 17 (03) 2016 Tông Cảnh Lục Q23
T177 CT 17 (04) 2016 Tông Cảnh Lục Q24
T177 CT 17 (05) 2016 Tông Cảnh Lục Q25
T177 CT 17 (06) 2016 Tông Cảnh Lục Q26
T177 CT 17 (07) 2016 Tông Cảnh Lục Q27
T177 CT 17 (08) 2016 Tông Cảnh Lục Q28
T177 CT 17 (09) 2016 Tông Cảnh Lục Q29
T177 CT 17 (10) 2016 Tông Cảnh Lục Q30
T177 CT 17 (11) 2016 Tông Cảnh Lục Q31
T177 CT 17 (12) 2016 Tông Cảnh Lục Q32
T177 CT 17 (13) 2016 Tông Cảnh Lục Q33
T177 CT 17 (14) 2016 Tông Cảnh Lục Q34
T177 CT 17 (15) 2016 Tông Cảnh Lục Q35
T177 CT 17 (16) 2016 Tông Cảnh Lục Q36
T177 CT 17 (17) 2016 Tông Cảnh Lục Q37
T177 CT 17 (18) 2016 Tông Cảnh Lục Q38
T177 CT 17 (19) 2016 Tông Cảnh Lục Q39
T177 CT 17 (20) 2016 Tông Cảnh Lục Q40
T177 CT 17 (21) 2016 Tông Cảnh Lục Q41
T177 CT 17 (22) 2016 Tông Cảnh Lục Q42
T177 CT 17 (23) 2016 Tông Cảnh Lục Q43
T177 CT 17 (24) 2016 Tông Cảnh Lục Q44
T177 CT 17 (25) 2016 Tông Cảnh Lục Q45
T177 CT 17 (26) 2016 Tông Cảnh Lục Q46
T177 CT 17 (27) 2016 Tông Cảnh Lục Q47
T177 CT 17 (28) 2016 Tông Cảnh Lục Q48
T177 CT 17 (29) 2016 Tông Cảnh Lục Q49
T177 CT 17 (30) 2016 Tông Cảnh Lục Q50
T177 CT 17 (31) 2016 Tông Cảnh Lục Q51
T177 CT 17 (32) 2016 Tông Cảnh Lục Q52
T177 CT 17 (33) 2016 Tông Cảnh Lục Q53
T177 CT 17 (34) 2016 Tông Cảnh Lục Q54
T177 CT 17 (35) 2016 Tông Cảnh Lục Q55
T177 CT 17 (36) 2016 Tông Cảnh Lục Q56
T177 CT 17 (37) 2016 Tông Cảnh Lục Q57
T177 CT 17 (38) 2016 Tông Cảnh Lục Q58
T177 CT 17 (39) 2016 Tông Cảnh Lục Q59
T177 CT 17 (40) 2016 Tông Cảnh Lục Q60
T177 CT 17 (41) 2016 Tông Cảnh Lục Q61
T177 CT 17 (42) 2016 Tông Cảnh Lục Q62
T177 CT 17 (43) 2016 Tông Cảnh Lục Q63
T177 CT 17 (44) 2016 Tông Cảnh Lục Q64
T177 CT 17 (45) 2016 Tông Cảnh Lục Q65
T177 CT 17 (46) 2016 Tông Cảnh Lục Q66
T177 CT 17 (47) 2016 Tông Cảnh Lục Q67
T177 CT 17 (48) 2016 Tông Cảnh Lục Q68
T177 CT 17 (49) 2016 Tông Cảnh Lục Q69
T177 CT 17 (50) 2016 Tông Cảnh Lục Q70
BẢN KINH CHỮ Tập T178 CHƯ TÔNG 18 (pdf) (Tông Cảnh Lục)MP3 KINH NÓI
T178 CT 18 (01) 2016 Tông Cảnh Lục Q71
T178 CT 18 (02) 2016 Tông Cảnh Lục Q72
T178 CT 18 (03) 2016 Tông Cảnh Lục Q73
T178 CT 18 (04) 2016 Tông Cảnh Lục Q74
T178 CT 18 (05) 2016 Tông Cảnh Lục Q75
T178 CT 18 (06) 2016 Tông Cảnh Lục Q76
T178 CT 18 (07) 2016 Tông Cảnh Lục Q77
T178 CT 18 (08) 2016 Tông Cảnh Lục Q78
T178 CT 18 (09) 2016 Tông Cảnh Lục Q79
T178 CT 18 (10) 2016 Tông Cảnh Lục Q80
T178 CT 18 (11) 2016 Tông Cảnh Lục Q81
T178 CT 18 (12) 2016 Tông Cảnh Lục Q82
T178 CT 18 (13) 2016 Tông Cảnh Lục Q83
T178 CT 18 (14) 2016 Tông Cảnh Lục Q84
T178 CT 18 (15) 2016 Tông Cảnh Lục Q85
T178 CT 18 (16) 2016 Tông Cảnh Lục Q86
T178 CT 18 (17) 2016 Tông Cảnh Lục Q87
T178 CT 18 (18) 2016 Tông Cảnh Lục Q88
T178 CT 18 (19) 2016 Tông Cảnh Lục Q89
T178 CT 18 (20) 2016 Tông Cảnh Lục Q90
T178 CT 18 (21) 2016 Tông Cảnh Lục Q91
T178 CT 18 (22) 2016 Tông Cảnh Lục Q92
T178 CT 18 (23) 2016 Tông Cảnh Lục Q93
T178 CT 18 (24) 2016 Tông Cảnh Lục Q94
T178 CT 18 (25) 2016 Tông Cảnh Lục Q95
T178 CT 18 (26) 2016 Tông Cảnh Lục Q96
T178 CT 18 (27) 2016 Tông Cảnh Lục Q97
T178 CT 18 (28) 2016 Tông Cảnh Lục Q98
T178 CT 18 (29) 2016 Tông Cảnh Lục Q99
T178 CT 18 (30) 2016 Tông Cảnh Lục Q100
T178 CT 18 (31) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập
T178 CT 18 (32) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập QTh
T178 CT 18 (33) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập QTrung
T178 CT 18 (34) 2017 Vạn Thiện Đồng Quy Tập QHạ
T178 CT 18 (35) 2018 Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư Duy Tâm Quán
T178 CT 18 (36) 2019 Chân Tâm Trực Thuyết
T178 CT 18 (37) 2020 Bí Quyết Tu Tâm Của Thiền Sư Phổ Chiếu tại Hàn Quốc
T178 CT 18 (38) 2021 Thiền Tông Quyết Nghi Tập
T178 CT 18 (39) 2022 Thiền Lâm Bảo Huấn
T178 CT 18 (40) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Lời Tựa
T178 CT 18 (41) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q1
T178 CT 18 (42) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q2
T178 CT 18 (43) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q3
T178 CT 18 (44) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q4
T178 CT 18 (45) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q5
T178 CT 18 (46) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q6
T178 CT 18 (47) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q7
T178 CT 18 (48) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q8
T178 CT 18 (49) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q9
T178 CT 18 (50) 2023 Truy Môn Cảnh Huấn Q10
T178 CT 18 (51) 2024 Thiền Quan Sách Tấn
T178 CT 18 (52) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy
T178 CT 18 (53) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q1
T178 CT 18 (54) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q2
T178 CT 18 (55) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q3
T178 CT 18 (56) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q4
T178 CT 18 (57) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q5
T178 CT 18 (58) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q6
T178 CT 18 (59) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q7
T178 CT 18 (60) 2025 Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy Q8
BỘ SỬ TRUYỆN 16 tập 179-194
BẢN KINH CHỮ Tập T179 SỬ TRUYỆN 1 (pdf) (Truyện Về Soạn Tập Tam Tạng và Tạp Tạng)MP3 KINH NÓI
T179 ST 1 (01) 2026 Truyện Về Soạn Tập Tam Tạng Và Tạp Tạng
T179 ST 1 (02) 2027 Ca Diếp Kiết Tập
T179 ST 1 (03) 2028 Ca Đinh Tỳ-Kheo Thuyết Đương Lai Biến Kinh
T179 ST 1 (04) 2029 Phật Dạy Tỳ Kheo Ca Chiên Diên Nói Kệ Pháp Diệu
T179 ST 1 (05) 2030 Lời Ký Của Đại A-La-Hán Nan-Đề MậT-Đa-La
T179 ST 1 (06) 2031 Luận Dị Bộ Tông Luân
T179 ST 1 (07) 2032 Luận Về Mười Tám Bộ
T179 ST 1 (08) 2033 Luận Bộ Cháp Dị
T179 ST 1 (09) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q1
T179 ST 1 (10) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q2
T179 ST 1 (11) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q3
T179 ST 1 (12) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q4
T179 ST 1 (13) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q5
T179 ST 1 (14) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q6
T179 ST 1 (15) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q7
T179 ST 1 (16) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q8
T179 ST 1 (17) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q9
T179 ST 1 (18) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q10
T179 ST 1 (19) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q11
T179 ST 1 (20) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q12
T179 ST 1 (21) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q13
T179 ST 1 (22) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q14
T179 ST 1 (23) 2034 Lịch Đại Tam Bảo Ký Q15
T179 ST 1 (24) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ
T179 ST 1 (25) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q1
T179 ST 1 (26) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q2
T179 ST 1 (27) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q3Th
T179 ST 1 (28) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q3Hạ
T179 ST 1 (29) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q4
T179 ST 1 (30) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q5
T179 ST 1 (31) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q6
T179 ST 1 (32) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q7
T179 ST 1 (33) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q8
T179 ST 1 (34) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q9
T179 ST 1 (35) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q10
T179 ST 1 (36) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q11
T179 ST 1 (37) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q12
T179 ST 1 (38) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q13
T179 ST 1 (39) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q14
T179 ST 1 (40) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q15
T179 ST 1 (41) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q16
T179 ST 1 (42) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q17
T179 ST 1 (43) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q18
T179 ST 1 (44) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q19
T179 ST 1 (45) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q20
BẢN KINH CHỮ Tập T180 SỬ TRUYỆN 2 (pdf) (Phật Tổ Thống Kỷ)MP3 KINH NÓI
T180 ST 2 (01) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q21
T180 ST 2 (02) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q22
T180 ST 2 (03) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q23
T180 ST 2 (04) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q24
T180 ST 2 (05) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q25
T180 ST 2 (06) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q26
T180 ST 2 (07) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q27
T180 ST 2 (08) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q28
T180 ST 2 (09) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q29
T180 ST 2 (10) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q30
T180 ST 2 (11) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q31
T180 ST 2 (12) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q32
T180 ST 2 (13) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q33
T180 ST 2 (14) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q34
T180 ST 2 (15) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q35
T180 ST 2 (16) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q36
T180 ST 2 (17) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q37
T180 ST 2 (18) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q38
T180 ST 2 (19) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q39
T180 ST 2 (20) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q40
T180 ST 2 (21) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q41
T180 ST 2 (22) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q42
T180 ST 2 (23) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q43
T180 ST 2 (24) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q44
T180 ST 2 (25) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q45
T180 ST 2 (26) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q46
T180 ST 2 (27) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q47
T180 ST 2 (28) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q48
T180 ST 2 (29) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q49
T180 ST 2 (30) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q50
T180 ST 2 (31) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q51
T180 ST 2 (32) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q52
T180 ST 2 (33) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q53
T180 ST 2 (34) 2035 Phật Tổ Thống Kỷ Q54
T180 ST 2 (35) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải
T180 ST 2 (36) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q1
T180 ST 2 (37) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q2
BẢN KINH CHỮ Tập T181 SỬ TRUYỆN 3 (pdf) (Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải)MP3 KINH NÓI
T181 ST 3 (01) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q3
T181 ST 3 (02) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q4
T181 ST 3 (03) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q5
T181 ST 3 (04) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q6
T181 ST 3 (05) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q7
T181 ST 3 (06) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q8
T181 ST 3 (07) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q9
T181 ST 3 (08) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q10
T181 ST 3 (09) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q11
T181 ST 3 (10) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q12
T181 ST 3 (11) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q13
T181 ST 3 (12) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q14
T181 ST 3 (13) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q15
T181 ST 3 (14) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q16
T181 ST 3 (15) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q17
T181 ST 3 (16) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q18
T181 ST 3 (17) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q19
T181 ST 3 (18) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q20
T181 ST 3 (19) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q21
T181 ST 3 (20) 2036 Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q22
T181 ST 3 (21) 2037 Thích Thị Kê Cổ Lược Q1
BẢN KINH CHỮ Tập T183 SỬ TRUYỆN 5 (pdf) (Gia Phả Phật Thích Ca)MP3 KINH NÓI
T183 ST 5 (01) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca
T183 ST 5 (02) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q1
T183 ST 5 (03) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q2
T183 ST 5 (04) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q3
T183 ST 5 (05) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q4
T183 ST 5 (06) 2040 Gia Phả Phật Thích Ca Q5
T183 ST 5 (07) 2041 Gia Phả Dòng Họ Phật Thích Ca
T183 ST 5 (08) 2042 Truyện A-Dục Vương Q1
T183 ST 5 (09) 2042 Truyện A-Dục Vương Q2
T183 ST 5 (10) 2042 Truyện A-Dục Vương Q3
T183 ST 5 (11) 2042 Truyện A-Dục Vương Q4
T183 ST 5 (12) 2042 Truyện A-Dục Vương Q5
T183 ST 5 (13) 2042 Truyện A-Dục Vương Q6
T183 ST 5 (14) 2042 Truyện A-Dục Vương Q7
T183 ST 5 (15) 2043 Kinh A-Dục Vương Q1
T183 ST 5 (16) 2043 Kinh A-Dục Vương Q2
T183 ST 5 (17) 2043 Kinh A-Dục Vương Q3
T183 ST 5 (18) 2043 Kinh A-Dục Vương Q4
T183 ST 5 (19) 2043 Kinh A-Dục Vương Q5
T183 ST 5 (20) 2043 Kinh A-Dục Vương Q6
T183 ST 5 (21) 2043 Kinh A-Dục Vương Q7
T183 ST 5 (22) 2043 Kinh A-Dục Vương Q8
T183 ST 5 (23) 2043 Kinh A-Dục Vương Q9
T183 ST 5 (24) 2043 Kinh A-Dục Vương Q10
T183 ST 5 (25) 2044 Kinh Thế Tôn Thuyết A-Dục Vương Ví Dụ
T183 ST 5 (26) 2045 Kinh Nói Về Nhân Duyên Thái Tử Của Vua A-Dục Vì Lợi Lạc Pháp Mầu Mà Bị Hoại Mắt
T183 ST 5 (27) 2046 Mã Minh Bồ Tát Truyện
T183 ST 5 (28) 2047 Bồ Tát Long Thọ Truyện
T183 ST 5 (29) 2048 Truyện Đề Bà Bồ Tát
T183 ST 5 (30) 2049 Truyện Pháp Sư Bà-Tẩu-Bàn-Đậu
T183 ST 5 (31) 2050 Đời Tùy - Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện
T183 ST 5 (32) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện
T183 ST 5 (33) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện QTh
T183 ST 5 (34) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện QTrung
T183 ST 5 (35) 2051 Lâm Pháp Sư Biệt Truyện QHạ
T183 ST 5 (36) 2052 Hành Trạng Của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Đời Đường
T183 ST 5 (37) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường
T183 ST 5 (38) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q1
T183 ST 5 (39) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q2
T183 ST 5 (40) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q3
T183 ST 5 (41) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q4
T183 ST 5 (42) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q5
T183 ST 5 (43) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q6
T183 ST 5 (44) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q7
T183 ST 5 (45) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q8
T183 ST 5 (46) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q9
T183 ST 5 (47) 2053 Truyện Tam Tạng Pháp Sư Chùa Đại Từ Ân Đời Đường Q10
BẢN KINH CHỮ Tập T184 SỬ TRUYỆN 6 (pdf) (Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện)MP3 KINH NÓI
T184 ST 6 (01) 2054 Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện
T184 ST 6 (02) 2055 Hành Trạng Tam Tạng Pháp Sư Thiện Vô Úy
T184 ST 6 (03) 2056 Hành Trạng Tam Tạng Pháp Sư Bất Không
T184 ST 6 (04) 2057 Hành Trạng Hòa Thượng Tuệ Quả
T184 ST 6 (05) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q1
T184 ST 6 (06) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q2
T184 ST 6 (07) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q3
T184 ST 6 (08) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q4
T184 ST 6 (09) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q5
T184 ST 6 (10) 2058 Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q6
T184 ST 6 (11) 2059 Cao Tăng Truyện Q1
T184 ST 6 (12) 2059 Cao Tăng Truyện Q2
T184 ST 6 (13) 2059 Cao Tăng Truyện Q3
T184 ST 6 (14) 2059 Cao Tăng Truyện Q4
T184 ST 6 (15) 2059 Cao Tăng Truyện Q5
T184 ST 6 (16) 2059 Cao Tăng Truyện Q6
T184 ST 6 (17) 2059 Cao Tăng Truyện Q7
T184 ST 6 (18) 2059 Cao Tăng Truyện Q8
T184 ST 6 (19) 2059 Cao Tăng Truyện Q9
T184 ST 6 (20) 2059 Cao Tăng Truyện Q10
T184 ST 6 (21) 2059 Cao Tăng Truyện Q11
T184 ST 6 (22) 2059 Cao Tăng Truyện Q12
T184 ST 6 (23) 2059 Cao Tăng Truyện Q13
T184 ST 6 (24) 2059 Cao Tăng Truyện Q14
T184 ST 6 (25) 2060 Tục Cao Tăng Truyện
T184 ST 6 (26) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q1
T184 ST 6 (27) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q2
T184 ST 6 (28) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q3
T184 ST 6 (29) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q4
T184 ST 6 (30) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q5
T184 ST 6 (31) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q6
T184 ST 6 (32) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q7
T184 ST 6 (33) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q8
BẢN KINH CHỮ Tập T185 SỬ TRUYỆN 7 (pdf) (Tục Cao Tăng Truyện)MP3 KINH NÓI
T185 ST 7 (01) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q9
T185 ST 7 (02) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q10
T185 ST 7 (03) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q11
T185 ST 7 (04) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q12
T185 ST 7 (05) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q13
T185 ST 7 (06) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q14
T185 ST 7 (07) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q15
T185 ST 7 (08) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q16
T185 ST 7 (09) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q17
T185 ST 7 (10) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q18
T185 ST 7 (11) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q19
T185 ST 7 (12) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q20
T185 ST 7 (13) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q21A
T185 ST 7 (14) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q21B
T185 ST 7 (15) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q23A
T185 ST 7 (16) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q23B
T185 ST 7 (17) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q24
T185 ST 7 (18) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q25
T185 ST 7 (19) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q26A
T185 ST 7 (20) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q26B
T185 ST 7 (21) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q26C
T185 ST 7 (22) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q27
T185 ST 7 (23) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q28
T185 ST 7 (24) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q29
T185 ST 7 (25) 2060 Tục Cao Tăng Truyện Q30
T185 ST 7 (26) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống
T185 ST 7 (27) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q1
T185 ST 7 (28) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q2
T185 ST 7 (29) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q3
T185 ST 7 (30) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q4
T185 ST 7 (31) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q5
T185 ST 7 (32) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q6
T185 ST 7 (33) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q7
T185 ST 7 (34) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q8
T185 ST 7 (35) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q9
T185 ST 7 (36) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q10
BẢN KINH CHỮ Tập T186 SỬ TRUYỆN 8 (pdf) (Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống)MP3 KINH NÓI
T186 ST 8 (01) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q11
T186 ST 8 (02) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q12
T186 ST 8 (03) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q13
T186 ST 8 (04) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q14
T186 ST 8 (05) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q15
T186 ST 8 (06) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q16
T186 ST 8 (07) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q17
T186 ST 8 (08) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q18
T186 ST 8 (09) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q19
T186 ST 8 (10) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q20
T186 ST 8 (11) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q21
T186 ST 8 (12) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q22
T186 ST 8 (13) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q23
T186 ST 8 (14) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q24
T186 ST 8 (15) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q25
T186 ST 8 (16) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q26
T186 ST 8 (17) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q27
T186 ST 8 (18) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q28
T186 ST 8 (19) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q29
T186 ST 8 (20) 2061 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Tống Q30
T186 ST 8 (21) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh
T186 ST 8 (22) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q1
T186 ST 8 (23) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q2
T186 ST 8 (24) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q3
T186 ST 8 (25) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q4
T186 ST 8 (26) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q5
T186 ST 8 (27) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q6
T186 ST 8 (28) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q7
T186 ST 8 (29) 2062 Truyện Các Bậc Cao Tăng Đời Minh Q8
T186 ST 8 (30) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni
T186 ST 8 (31) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q1
T186 ST 8 (32) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q2
T186 ST 8 (33) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q3
T186 ST 8 (34) 2063 Truyện Các Vị Tỳ-Kheo-Ni Q4
T186 ST 8 (35) 2064 Truyện Thần Tăng
T186 ST 8 (36) 2064 Truyện Thần Tăng Q1
T186 ST 8 (37) 2064 Truyện Thần Tăng Q2
T186 ST 8 (38) 2064 Truyện Thần Tăng Q3
T186 ST 8 (39) 2064 Truyện Thần Tăng Q4
T186 ST 8 (40) 2064 Truyện Thần Tăng Q5
T186 ST 8 (41) 2064 Truyện Thần Tăng Q6
T186 ST 8 (42) 2064 Truyện Thần Tăng Q7
T186 ST 8 (43) 2064 Truyện Thần Tăng Q8
T186 ST 8 (44) 2064 Truyện Thần Tăng Q9
T186 ST 8 (45) 2065 Truyện Các Bậc Cao Tăng Ở Hải Đông
T186 ST 8 (46) 2065 Truyện Các Bậc Cao Tăng Ở Hải Đông Q1
T186 ST 8 (47) 2065 Truyện Các Bậc Cao Tăng Ở Hải Đông Q2
BẢN KINH CHỮ Tập T187 SỬ TRUYỆN 9 (pdf) (Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp)MP3 KINH NÓI
T187 ST 9 (01) 2066 Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường QTh
T187 ST 9 (02) 2066 Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường QHạ
T187 ST 9 (03) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q1
T187 ST 9 (04) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q2
T187 ST 9 (05) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q3
T187 ST 9 (06) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q4
T187 ST 9 (07) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q5
T187 ST 9 (08) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q6
T187 ST 9 (09) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q7
T187 ST 9 (10) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q8
T187 ST 9 (11) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q9
T187 ST 9 (12) 2067 Truyện Nói Về Việc Mở Rộng Và Khen Ngợi Kinh Pháp Hoa Q10
T187 ST 9 (13) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q1
T187 ST 9 (14) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q2
T187 ST 9 (15) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q3
T187 ST 9 (16) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q4
T187 ST 9 (17) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q5
T187 ST 9 (18) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q6
T187 ST 9 (19) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q7
T187 ST 9 (20) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q8
T187 ST 9 (21) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q9
T187 ST 9 (22) 2068 Truyện Ký Về Kinh Pháp Hoa Q10
T187 ST 9 (23) 2069 Truyện Chín Vị Tổ Tông Thiên Thai
T187 ST 9 (24) 2070 Vãng Sinh Tây Phương Tịnh-Độ Thụy Ứng Truyện
T187 ST 9 (25) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện
T187 ST 9 (26) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện QTh
T187 ST 9 (27) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện QTrung
T187 ST 9 (28) 2071 Tịnh-Độ Vãng Sinh Truyện QHạ
T187 ST 9 (29) 2072 Vãng Sinh Tập
T187 ST 9 (30) 2072 Vãng Sinh Tập Q1
T187 ST 9 (31) 2072 Vãng Sinh Tập Q2
T187 ST 9 (32) 2072 Vãng Sinh Tập Q3
T187 ST 9 (33) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q1
T187 ST 9 (34) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q2
T187 ST 9 (35) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q3
T187 ST 9 (36) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q4
T187 ST 9 (37) 2073 Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký Q5
T187 ST 9 (38) 2074 Truyện Cảm Ứng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
T187 ST 9 (39) 2075 Lịch Đại Pháp Bảo Ký
T187 ST 9 (40) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q1
T187 ST 9 (41) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q2
T187 ST 9 (42) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q3
T187 ST 9 (43) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q4
T187 ST 9 (44) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q5
T187 ST 9 (45) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q6
T187 ST 9 (46) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q7
T187 ST 9 (47) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q8
T187 ST 9 (48) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q9
T187 ST 9 (49) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q10
BẢN KINH CHỮ Tập T188 SỬ TRUYỆN 10 (pdf) (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)MP3 KINH NÓI
T188 ST 10 (01) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q11
T188 ST 10 (02) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q12
T188 ST 10 (03) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q13
T188 ST 10 (04) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q14
T188 ST 10 (05) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q15
T188 ST 10 (06) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q16
T188 ST 10 (07) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q17
T188 ST 10 (08) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q18
T188 ST 10 (09) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q19
T188 ST 10 (10) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q20
T188 ST 10 (11) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q21
T188 ST 10 (12) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q22
T188 ST 10 (13) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q23
T188 ST 10 (14) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q24
T188 ST 10 (15) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q25
T188 ST 10 (16) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q26
T188 ST 10 (17) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q27
T188 ST 10 (18) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q28
T188 ST 10 (19) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q29
T188 ST 10 (20) 2076 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q30
T188 ST 10 (21) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q1
T188 ST 10 (22) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q2
T188 ST 10 (23) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q3
T188 ST 10 (24) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q4
T188 ST 10 (25) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q5
T188 ST 10 (26) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q6
T188 ST 10 (27) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q7
T188 ST 10 (28) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q8
T188 ST 10 (29) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q9
T188 ST 10 (30) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q10
BẢN KINH CHỮ Tập T189 SỬ TRUYỆN 11 (pdf) (Tục Truyền Đăng Lục)MP3 KINH NÓI
T189 ST 11 (01) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q11
T189 ST 11 (02) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q12
T189 ST 11 (03) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q13
T189 ST 11 (04) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q14
T189 ST 11 (05) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q15
T189 ST 11 (06) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q16
T189 ST 11 (07) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q17
T189 ST 11 (08) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q18
T189 ST 11 (09) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q19
T189 ST 11 (10) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q20
T189 ST 11 (11) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q21
T189 ST 11 (12) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q22
T189 ST 11 (13) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q23
T189 ST 11 (14) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q24
T189 ST 11 (15) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q25
T189 ST 11 (16) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q26
T189 ST 11 (17) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q27
T189 ST 11 (18) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q28
T189 ST 11 (19) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q29
T189 ST 11 (20) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q30
T189 ST 11 (21) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q31
T189 ST 11 (22) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q32
T189 ST 11 (23) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q33
T189 ST 11 (24) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q34
T189 ST 11 (25) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q35
T189 ST 11 (26) 2077 Tục Truyền Đăng Lục Q36
T189 ST 11 (27) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký
T189 ST 11 (28) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q1
T189 ST 11 (29) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q2
T189 ST 11 (30) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q3
T189 ST 11 (31) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q4
T189 ST 11 (32) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q5
T189 ST 11 (33) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q6
T189 ST 11 (34) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q7
T189 ST 11 (35) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q8
T189 ST 11 (36) 2078 Truyền Pháp Chánh Tông Ký Q9
T189 ST 11 (37) 2079 Truyền Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ
T189 ST 11 (38) 2080 Truyền Pháp Chánh Tông Luận Q1
T189 ST 11 (39) 2080 Truyền Pháp Chánh Tông Luận Q2
BẢN KINH CHỮ Tập T190 SỬ TRUYỆN 12 (pdf) (Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Thầy Trò Phó Pháp Ký)MP3 KINH NÓI
T190 ST 12 (01) 2081 Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Thầy Trò Phó Pháp Ký Q1-Về Thứ Tự Phó Pháp Trong Lưỡng Bộ
T190 ST 12 (02) 2081 Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Thầy Trò Phó Pháp Ký Q2-Lược Thuật Về Truyền Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh
T190 ST 12 (03) 2082 Minh Báo Ký Qth
T190 ST 12 (04) 2082 Minh Báo Ký Qtr
T190 ST 12 (05) 2082 Minh Báo Ký Qhạ
T190 ST 12 (06) 2083 Sự Tự Xét Ghi Trong Nhà Phật Qth-Mục Lục
T190 ST 12 (07) 2083 Sự Tự Xét Ghi Trong Nhà Phật Qhạ-Ghi Về Hại Vật Thương Tổn Đức Từ
T190 ST 12 (08) 2084 Tam Bảo Cám Ứng Lược Yếu Lục Qth-Mục Lục
T190 ST 12 (09) 2084 Tam Bảo Cám Ứng Lược Yếu Lục - Pháp Bảo Tự Qtr-Mục Lục
T190 ST 12 (10) 2084 Tam Bảo Cám Ứng Lược Yếu Lục - Tăng Bảo Tự Qhạ-Mục Lục
T190 ST 12 (11) 2085 Truyện Cao Tăng
T190 ST 12 (12) 2086 Sự Ghi Chép Của Sa Môn Huệ Sinh Đi Sứ Tây Vức Ở Thời Bắc Ngụy
T190 ST 12 (13) 2087 Đại Đường Tây Vức Q1
T190 ST 12 (14) 2087 Đại Đường Tây Vức Q2
T190 ST 12 (15) 2087 Đại Đường Tây Vức Q3
T190 ST 12 (16) 2087 Đại Đường Tây Vức Q4
T190 ST 12 (17) 2087 Đại Đường Tây Vức Q5
T190 ST 12 (18) 2087 Đại Đường Tây Vức Q6
T190 ST 12 (19) 2087 Đại Đường Tây Vức Q7
T190 ST 12 (20) 2087 Đại Đường Tây Vức Q8
T190 ST 12 (21) 2087 Đại Đường Tây Vức Q9
T190 ST 12 (22) 2087 Đại Đường Tây Vức Q10
T190 ST 12 (23) 2087 Đại Đường Tây Vức Q11
T190 ST 12 (24) 2087 Đại Đường Tây Vức Q12
T190 ST 12 (25) 2088 Thích Ca Phương Chí Qth
T190 ST 12 (26) 2088 Thích Ca Phương Chí Qhạ
T190 ST 12 (27) 2089 Du Phương Ký Sao - 1-6 Truyện Sang Năm Xứ Thiên Trúc
T190 ST 12 (28) 2089 Du Phương Ký Sao - 7-8 Truyện Đại Hòa Thượng Đông Chinh Thời Tiền Đường
T190 ST 12 (29) 2090 Ghi Về Nhân Duyên Thời Tượng Pháp Của Đức Thích Ca Như Lai Diệt Tận
T190 ST 12 (30) 2091 Đôn Hoành Lục
T190 ST 12 (31) 2092 Các Ngôi Già Lam Tại Thành Lạc Dương Q1
T190 ST 12 (32) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Nam Thành Lạc Dương Q3
T190 ST 12 (33) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Đông Thành Lạc Dương Q2
T190 ST 12 (34) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Tây Thành Lạc Dương Q4
T190 ST 12 (35) 2092 Các Ngôi Già Lam Ở Phía Bắc Thành Lạc Dương Q5
T190 ST 12 (36) 2093 Tự Tháp Ký
T190 ST 12 (37) 2094 Ghi Về Các Chùa Ở Kinh Đô Thời Nam Lương
T190 ST 12 (38) 2095 Lô Sơn Ký Q1
T190 ST 12 (39) 2095 Lô Sơn Ký Q2 (Ghi Về Lô Sơn)
T190 ST 12 (40) 2095 Lô Sơn Ký Q3 (Ghi Về Lô Sơn)
T190 ST 12 (41) 2095 Lô Sơn Ký Q4 (Ghi Về Lô Sơn)
T190 ST 12 (42) 2095 Lô Sơn Ký Q5 (Ghi Về Lô Sơn)
T190 ST 12 (43) 2096 Thiên Thai Sơn Ký - Phương Doanh Quán Từ
T190 ST 12 (44) 2097 Nam Nhạc Tổng Thắng Tập Qth
T190 ST 12 (45) 2097 Nam Nhạc Tổng Thắng Tập Qtr
T190 ST 12 (46) 2097 Nam Nhạc Tổng Thắng Tập Qhạ
T190 ST 12 (47) 2098 Truyện Cổ Thanh Lương Qth
T190 ST 12 (48) 2098 Truyện Cổ Thanh Lương Qhạ
T190 ST 12 (49) 2099 Quảng Thanh Lương Truyện Qth
T190 ST 12 (50) 2099 Quảng Thanh Lương Truyện Qtr
T190 ST 12 (51) 2099 Quảng Thanh Lương Truyện Qhạ
T190 ST 12 (52) 2100 Tục Thanh Lương Truyện Qth
T190 ST 12 (53) 2100 Tục Thanh Lương Truyện Qhạ
T190 ST 12 (54) 2100 Lại Thuật Hai Bài Tụng
T190 ST 12 (55) 2101 Truyện Núi Bổ Đà Lạc Ca
BẢN KINH CHỮ Tập T191 SỬ TRUYỆN 13 (pdf) (Hoằng Minh Tập)MP3 KINH NÓI
T191 ST 13 (01) 2102 Hoằng Minh Tập Q1-Mẫu Tử Lý Hoặc Luận
T191 ST 13 (02) 2102 Hoằng Minh Tập Q2-Minh Phật Luận
T191 ST 13 (03) 2102 Hoằng Minh Tập Q3-Dụ Đạo Luận
T191 ST 13 (04) 2102 Hoằng Minh Tập Q4-Đạt Tánh Luận
T191 ST 13 (05) 2102 Hoằng Minh Tập Q5-Luận Cánh Sinh Của La Quốc Chương
T191 ST 13 (06) 2102 Hoằng Minh Tập Q6-Luận Thích Ngự Của Pháp Sư Đạo Hằng
T191 ST 13 (07) 2102 Hoằng Minh Tập Q7-Luận Nạn Di Hạ Của Chu Chiêu Chi
T191 ST 13 (08) 2102 Hoằng Minh Tập Q8-Luận Biện Hoặc Của Pháp Sư Thích Huyền Quang
T191 ST 13 (09) 2102 Hoằng Minh Tập Q9-Đại Lương Hoàng Đế Lập Thần Minh Thành Phật Nghĩa Ký
T191 ST 13 (10) 2102 Hoằng Minh Tập Q10-Đại Lương Hoàng Đế Sắc Đáp Hạ Thần Luận Thần Diệt
T191 ST 13 (11) 2102 Hoằng Minh Tập Q11-Hà lịnh Thượng Chi Đáp Về Việc Tống Văn Hoàng Đế Khen Ngợi Phật Giáo
T191 ST 13 (12) 2102 Hoằng Minh Tập Q12-Tập Tạc Xỉ Gởi Thư Cho Thích Đạo An
T191 ST 13 (13) 2102 Hoằng Minh Tập Q13-Hy Gia Tân Kinh Vâng Pháp Yếu
T191 ST 13 (14) 2102 Hoằng Minh Tập Q14-Văn Hịch Thái Sơn Của Trúc Đạo Sảng
T191 ST 13 (15) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q1-Quy Chánh
T191 ST 13 (16) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q2-Quy Chánh
T191 ST 13 (17) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q3-Quy Chánh
T191 ST 13 (18) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q4-Quy Chánh
T191 ST 13 (19) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q5-Biện Hoặc
T191 ST 13 (20) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q6-Biện Hoặc
T191 ST 13 (21) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q7-Biện Hoặc
T191 ST 13 (22) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q8-Biện Hoặc
T191 ST 13 (23) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q9-Biện Hoặc
T191 ST 13 (24) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q10-Biện Hoặc
T191 ST 13 (25) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q11-Biện Hoặc
T191 ST 13 (26) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q12-Biện Hoặc
T191 ST 13 (27) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q13-Biện Hoặc
T191 ST 13 (28) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q14-Biện Hoặc
T191 ST 13 (29) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q15-Phật Đức
T191 ST 13 (30) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q16-Phật Đức
T191 ST 13 (31) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q17-Phật Đức
T191 ST 13 (32) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q18-Pháp Nghĩa
BẢN KINH CHỮ Tập T192 SỬ TRUYỆN 14 (pdf) (Quảng Hoằng Minh Tập)MP3 KINH NÓI
T192 ST 14 (01) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q19-Pháp Nghĩa
T192 ST 14 (02) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q20-Pháp Nghĩa
T192 ST 14 (03) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q21-Pháp Nghĩa
T192 ST 14 (04) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q22-Pháp Nghĩa
T192 ST 14 (05) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q23-Tăng Hạnh
T192 ST 14 (06) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q24-Tăng Hạnh
T192 ST 14 (07) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q25-Tăng Hạnh
T192 ST 14 (08) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q26-Từ Tế
T192 ST 14 (09) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q27-Giới Công
T192 ST 14 (10) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q28-Thiên Khải Phước
T192 ST 14 (11) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q29-Thiên Thống Quy
T192 ST 14 (12) 2103 Quảng Hoằng Minh Tập Q30-Thiên Thống Quy
T192 ST 14 (13) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q1
T192 ST 14 (14) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q2
T192 ST 14 (15) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q3
T192 ST 14 (16) 2104 Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q4
T192 ST 14 (17) 2105 Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành
T192 ST 14 (18) 2106 Tập Thân Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q1
T192 ST 14 (19) 2106 Tập Thân Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q2
T192 ST 14 (20) 2106 Tập Thân Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q3
T192 ST 14 (21) 2107 Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Thông Lục
T192 ST 14 (22) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q1
T192 ST 14 (23) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q2-Nói Về Sự Cố
T192 ST 14 (24) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q3-Bàn Nghị Không Kính Bái
T192 ST 14 (25) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q4-Bàn Nghị Không Kính Bái
T192 ST 14 (26) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q5-Bàn Luận Nên Kính Bái
T192 ST 14 (27) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q5-Bàn Luận Nên Kính Bái
T192 ST 14 (27) 2108 Tổng Tập Về Những Điều Sa Môn Không Nên Kính Bái Thế Tục Q6-Bàn Luận Nên Kính Bái
T192 ST 14 (28) 2109 Luật Phá Tà Qth
T192 ST 14 (29) 2109 Luật Phá Tà Qhạ
BẢN KINH CHỮ Tập T193 SỬ TRUYỆN 15 (pdf) (Luận Biện Chánh)MP3 KINH NÓI
T193 ST 15 (01) 2110 Luận Biện Chánh Q1-Tam Giáo Trị Đạo
T193 ST 15 (02) 2110 Luận Biện Chánh Q2-Tam Giáo Trị Đạo
T193 ST 15 (03) 2110 Luận Biện Chánh Q3-Mười Đời Kính Phụng Phật
T193 ST 15 (04) 2110 Luận Biện Chánh Q4-Mười Đời Kính Phụng Phật
T193 ST 15 (05) 2110 Luận Biện Chánh Q5-Luận Về Trước Sau Của Phật Giáo và Đạo Giáo
T193 ST 15 (06) 2110 Luận Biện Chánh Q6-Mười Dụ
T193 ST 15 (07) 2110 Luận Biện Chánh Q7-Quả Báo Tương Giao Của Kính Tin và Hủy Báng
T193 ST 15 (08) 2110 Luận Biện Chánh Q8-Ra Khỏi Sự Sai Lầm Dối Ngụy Của Đạo
T193 ST 15 (09) 2111 Luận Mười Môn Biện Hoặc Qth-Thông Lực Thượng Cảm
T193 ST 15 (10) 2111 Luận Mười Môn Biện Hoặc Qtr-Trái Kinh Khen Đạo
T193 ST 15 (11) 2111 Luận Mười Môn Biện Hoặc Qhạ-Hóa Phật Ẩn Hiện
T193 ST 15 (12) 2112 Luận Chân Chánh Qth
T193 ST 15 (13) 2112 Luận Chân Chánh Qtr
T193 ST 15 (14) 2112 Luận Chân Chánh Qhạ
T193 ST 15 (15) 2113 Bắc Sơn Lục Q1-Thiên Địa Thủy
T193 ST 15 (16) 2113 Bắc Sơn Lục Q2-Pháp Tịch Hưng
T193 ST 15 (17) 2113 Bắc Sơn Lục Q3-Hợp Bá Vương
T193 ST 15 (18) 2113 Bắc Sơn Lục Q4-Tông Sư Nghị
T193 ST 15 (19) 2113 Bắc Sơn Lục Q5-Giải Thích Khách Hỏi
T193 ST 15 (20) 2113 Bắc Sơn Lục Q6-Hỏi Về Tang Phục
T193 ST 15 (21) 2113 Bắc Sơn Lục Q7-Tống Danh Lý
T193 ST 15 (22) 2113 Bắc Sơn Lục Q8-Nói Về Lý Của Nghiệp
T193 ST 15 (23) 2113 Bắc Sơn Lục Q9-Dị Học
T193 ST 15 (24) 2113 Bắc Sơn Lục Q10-Ngoại Tín
T193 ST 15 (25) 2114 Luật Hộ Pháp
T193 ST 15 (26) 2115 Đàm Tân Văn Tập - Bài Ký Về Hạnh Nghiệp Của Đại Sư Minh Giáo Đàm Tân
T193 ST 15 (27) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q1-Sách Phụ Giáo - Nói Về Nguyên Giáo
T193 ST 15 (28) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q2-Sách Phụ Giáo - Nói Rộng Về Nguyên Giáo
T193 ST 15 (29) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q3-Sách Phụ Giáo - Luận Về Hiếu
T193 ST 15 (30) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q4-Luận Hoàng Cực
T193 ST 15 (31) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q5-Luận Nguyên - Lễ Nhạc
T193 ST 15 (32) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q6-Luận Nguyên - Hỏi Về Binh Lính
T193 ST 15 (33) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q7-Luận Nguyên - Trung Chánh
T193 ST 15 (34) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q8-Tạp Trước - Tiêu Dao
T193 ST 15 (35) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q9-Thư - Thư Dâng Tấu Hoàng Đế Nhân Tông
T193 ST 15 (36) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q9-Thư Khải Trạng - Thư Gửi Quan Ngạn Trường Bí Thư
BẢN KINH CHỮ Tập T194 SỬ TRUYỆN 16 (pdf) (Đàm Tân Văn Tập)MP3 KINH NÓI
T194 ST 16 (01) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q11-Lời Tựa Truyền Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ
T194 ST 16 (02) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q12-Võ Lâm Sơn Chí
T194 ST 16 (03) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q13-Bia - Ký - Minh - Biểu - Từ
T194 ST 16 (04) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q14-Phi Hàn Tử
T194 ST 16 (05) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q15-Phi Hàn Tử
T194 ST 16 (06) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q16-Phi Hàn Tử
T194 ST 16 (07) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q17-Thơ Cổ Luật
T194 ST 16 (08) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q18-Đông Sơn - Sa Môn Khế Tung Lên
T194 ST 16 (09) 2115 Đàm Tân Văn Tập Q19-Phụ Lục Trước Thuật Của Các Sư
T194 ST 16 (10) 2116 Biện Ngụy Lục Q1
T194 ST 16 (11) 2116 Biện Ngụy Lục Q2
T194 ST 16 (12) 2116 Biện Ngụy Lục Q3
T194 ST 16 (13) 2116 Biện Ngụy Lục Q4
T194 ST 16 (14) 2116 Biện Ngụy Lục Q5
T194 ST 16 (15) 2117 Luật Tam Giáo Bình Tân Qth
T194 ST 16 (16) 2117 Luật Tam Giáo Bình Tân Qhạ
T194 ST 16 (17) 2118 Luật Chiết Nghi Q1
T194 ST 16 (18) 2118 Luật Chiết Nghi Q2-Nêu Bày Thí Dụ
T194 ST 16 (19) 2118 Luật Chiết Nghi Q3-Bàn Về Lễ Nghi
T194 ST 16 (20) 2118 Luật Chiết Nghi Q4-Sự Thấy Biết Khác Nhau
T194 ST 16 (21) 2118 Luật Chiết Nghi Q5-Bàn Về Sự Phù Hợp
T194 ST 16 (22) 2119 Biểu Khải Của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
T194 ST 16 (23) 2120 Biểu Chế Tập Q1
T194 ST 16 (24) 2120 Biểu Chế Tập Q2
T194 ST 16 (25) 2120 Biểu Chế Tập Q3
T194 ST 16 (26) 2120 Biểu Chế Tập Q4
T194 ST 16 (27) 2120 Biểu Chế Tập Q5
T194 ST 16 (28) 2120 Biểu Chế Tập Q6
BỘ SỬ VỰNG 8 tập 195-202
BẢN KINH CHỮ Tập T195 SỰ VỰNG 1 (pdf) (Kinh Luật Dị Tướng)MP3 KINH NÓI
T195 SV 1 (01) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q1-Chư Thiên Trong Ba Cõi
T195 SV 1 (02) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q2-Những Mẫu Chuyện Của Chư Thiên Cõi Trời Dục và Sắc Giới
T195 SV 1 (03) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q3-Diêm Phù Đề
T195 SV 1 (04) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q4-Diêm Phù Đề
T195 SV 1 (05) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q5-Nơi Về Hiện Thân Làm Lợi Ích Chúng Sanh
T195 SV 1 (06) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q6-Những Sự Kiện Thờ Xá Lợi Sau Phật Nhập Niết Bàn
T195 SV 1 (07) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q7
T195 SV 1 (08) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q8
T195 SV 1 (09) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q9-Bồ Tát Giáo Hóa Ngoại Đạo
T195 SV 1 (10) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q10
T195 SV 1 (11) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q11
T195 SV 1 (12) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q12
T195 SV 1 (13) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q13
T195 SV 1 (14) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q14
T195 SV 1 (15) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q15
T195 SV 1 (16) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q16
T195 SV 1 (17) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q17
T195 SV 1 (18) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q18
T195 SV 1 (19) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q19
T195 SV 1 (20) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q20
T195 SV 1 (21) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q21
T195 SV 1 (22) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q22-Chi Sa Môn Vô Học
T195 SV 1 (23) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q23
T195 SV 1 (24) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q24
T195 SV 1 (25) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q25-Các Quốc Vương Hành Đạo Bồ Tát
T195 SV 1 (26) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q26-Các Quốc Vương Hành Đạo Bồ Tát
T195 SV 1 (27) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q27-Hành Đạo Thánh Văn Phần Thượng Các Quốc Vương Bộ 3
T195 SV 1 (28) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q28
T195 SV 1 (29) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q29-Hành Đạo Thánh Văn Phần Hạ
T195 SV 1 (30) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q30
T195 SV 1 (31) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q31-Phần Thượng Các Quốc Vương Thực Hành Bồ Tát Đạo
T195 SV 1 (32) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q32
T195 SV 1 (33) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q33-Học Đạo Thanh Văn
T195 SV 1 (34) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q34
T195 SV 1 (35) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q35
T195 SV 1 (36) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q36
T195 SV 1 (37) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q37-Chương Ưu Bà Tắc
T195 SV 1 (38) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q38
T195 SV 1 (39) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q39
T195 SV 1 (40) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q40
T195 SV 1 (41) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q41-Chương Bà La Môn
T195 SV 1 (42) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q42
T195 SV 1 (43) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q43
T195 SV 1 (44) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q44
T195 SV 1 (45) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q45-Chương Người Nữ
T195 SV 1 (46) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q46-Chương Quỷ Thần
T195 SV 1 (47) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q47
T195 SV 1 (48) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q48-Loài Chim Muông
T195 SV 1 (49) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q49-Chương Địa Ngục
T195 SV 1 (50) 2121 Kinh Luật Dị Tướng Q50
BẢN KINH CHỮ Tập T196 SỰ VỰNG 2 (pdf) (Pháp Uyển Châu Lâm)MP3 KINH NÓI
T196 SV 2 (01) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q1
T196 SV 2 (02) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q2-Tam Giới
T196 SV 2 (03) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q3-Tam Giới
T196 SV 2 (04) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q4-Nhật Nguyệt
T196 SV 2 (05) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q5-Lục Đạo
T196 SV 2 (06) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q6-Lục Đạo
T196 SV 2 (07) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q7-Lục Đạo
T196 SV 2 (08) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q8-Nghìn Phật
T196 SV 2 (09) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q9-Nhật Nguyệt
T196 SV 2 (10) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q10-Nạp Phi
T196 SV 2 (11) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q11-Thành Đạo
T196 SV 2 (12) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q12-Niết Bàn
T196 SV 2 (13) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q13-Kính Phật
T196 SV 2 (14) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q14-Kính Phật
T196 SV 2 (15) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q15-Kính Phật
T196 SV 2 (16) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q16-Kính Phật
T196 SV 2 (17) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q17-Kính Phật
T196 SV 2 (18) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q18-Nhân Duyên Cảm Ứng
T196 SV 2 (19) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q19-Kính Tăng
T196 SV 2 (20) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q20-Trí Kính
T196 SV 2 (21) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q21-Phước Điền
T196 SV 2 (22) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q22-Vào Đạo
T196 SV 2 (23) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q23-Xấu Hổ
T196 SV 2 (24) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q24-Nói Và Nghe (phần hai)
T196 SV 2 (25) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q25-Kiến Giải
T196 SV 2 (26) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q26-Túc Mệnh
T196 SV 2 (27) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q27-Chí Thành
T196 SV 2 (28) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q28-Thần Dị
T196 SV 2 (29) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q29-Cảm Thông
T196 SV 2 (30) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q30-Trú Trì
T196 SV 2 (31) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q31-Tiềm Độn
T196 SV 2 (32) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q32-Biến Hóa
T196 SV 2 (33) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q33-Hưng Phước
BẢN KINH CHỮ Tập T197 SỰ VỰNG 3 (pdf) (Pháp Uyển Châu Lâm)MP3 KINH NÓI
T197 SV 3 (01) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q34-Nhiếp Niệm
T197 SV 3 (02) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q35-Pháp Phục
T197 SV 3 (03) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q36-Huyền Phan
T197 SV 3 (04) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q37-Kính Tháp
T197 SV 3 (05) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q38-Kính Tháp
T197 SV 3 (06) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q39-Già Lam
T197 SV 3 (07) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q40-Xá Lợi
T197 SV 3 (08) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q41-Cúng Dường
T197 SV 3 (09) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q42-Thọ Thỉnh
T197 SV 3 (10) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q43-Luân Vương
T197 SV 3 (11) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q44-Quân Thần
T197 SV 3 (12) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q45-Nạp Gián
T197 SV 3 (13) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q46-Tư Thận
T197 SV 3 (14) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q47-Trừng Quá
T197 SV 3 (15) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q48-Giới Húc
T197 SV 3 (16) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q49-Trung Hiếu
T197 SV 3 (17) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q50-Báo Ân
T197 SV 3 (18) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q51-Thiện Hữu
T197 SV 3 (19) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q52-Quyến Thuộc
T197 SV 3 (20) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q53-Cơ Biện
T197 SV 3 (21) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q54-Trá Ngụy
T197 SV 3 (22) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q55-Phá Tà
T197 SV 3 (23) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q56-Phú Quý
T197 SV 3 (24) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q57-Trái Phụ
T197 SV 3 (25) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q58-Mưu Báng (phần 1)
T197 SV 3 (26) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q59-Mưu Báng (phần 2)
T197 SV 3 (27) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q60-Chú Thuật (phần 1)
T197 SV 3 (28) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q61-Chú Thuật (phần 2)
T197 SV 3 (29) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q62-Tế Từ
T197 SV 3 (30) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q63-Kỳ Vũ
T197 SV 3 (31) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q64-Ngư Liệp (đánh cá & săn bắt)
T197 SV 3 (32) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q65-Phóng Sanh
T197 SV 3 (33) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q66-Oán Khổ (phần 1)
BẢN KINH CHỮ Tập T198 SỰ VỰNG 4 (pdf) (Pháp Uyển Châu Lâm)MP3 KINH NÓI
T198 SV 4 (01) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q67-Oán Khổ (phần 2)
T198 SV 4 (02) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q68-Nghiệp Nhân
T198 SV 4 (03) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q69-Thọ Báo
T198 SV 4 (04) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q70-Thọ Báo (tiếp theo)
T198 SV 4 (05) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q71-Tội Phước
T198 SV 4 (06) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q72-Tứ Sanh
T198 SV 4 (07) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q73-Thập Ác
T198 SV 4 (08) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q74-Thập Ác (phần 2)
T198 SV 4 (09) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q75-Thập Ác (phần 3)
T198 SV 4 (10) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q76-Thập Ác (phần 4)
T198 SV 4 (11) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q77-Thập Ác (phần 5)
T198 SV 4 (12) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q78-Thập Ác (phần 6)
T198 SV 4 (13) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q79-Thập Ác (phần 7)
T198 SV 4 (14) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q80-Lục Độ (phần 1)
T198 SV 4 (15) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q81-Lục Độ (phần 2)
T198 SV 4 (16) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q82-Lục Độ (phần 3)
T198 SV 4 (17) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q83-Lục Độ (phần 4)
T198 SV 4 (18) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q84-Lục Độ (phần 5)
T198 SV 4 (19) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q85-Lục Độ (phần 6)
T198 SV 4 (20) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q86-Sám Hối
T198 SV 4 (21) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q87-Thọ Giới (phần 1)
T198 SV 4 (22) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q88-Thọ Giới (phần 2)
T198 SV 4 (23) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q89-Thọ Giới (phần 3)
T198 SV 4 (24) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q90-Phá Giới
T198 SV 4 (25) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q91-Thọ Trai
T198 SV 4 (26) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q92-Lợi Hại
T198 SV 4 (27) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q93-Tửu Nhục
T198 SV 4 (28) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q94-Tửu Nhục
T198 SV 4 (29) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q95-Bịnh Khổ
T198 SV 4 (30) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q96-Xả Thân
T198 SV 4 (31) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q97-Tống Chung (việc tang)
T198 SV 4 (32) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q98-Pháp Diệt
T198 SV 4 (33) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q99-Tạp Yếu
T198 SV 4 (34) 2122 Pháp Uyển Châu Lâm Q100-Truyền Ký
BẢN KINH CHỮ Tập T200 SỰ VỰNG 6 (pdf) (Thích Thị Yếu Lãm)MP3 KINH NÓI
T200 SV 6 (01) 2127 Thích Thị Yếu Lãm Qth
T200 SV 6 (02) 2127 Thích Thị Yếu Lãm Qtr
T200 SV 6 (03) 2127 Thích Thị Yếu Lãm Qhạ
T200 SV 6 (04) 2128 Bài Tựa Âm Nghĩa Nhất Thiết Kinh Mới Thu Nhiếp
T200 SV 6 (05) 2128 Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Q1-Sơ Phần Duyên Khởi Phẩm Thứ Nhất
T200 SV 6 (06) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q2-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
T200 SV 6 (07) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q3-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
T200 SV 6 (08) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q4-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
T200 SV 6 (09) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q5-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
T200 SV 6 (10) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q6-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
T200 SV 6 (11) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q7-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
T200 SV 6 (12) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q8-Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
T200 SV 6 (13) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q9-Kinh Âm Phóng Quang Bát Nhã
T200 SV 6 (14) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q10-Kinh Âm Thắng Thiên Vương Bát Nhã
T200 SV 6 (15) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q11
T200 SV 6 (16) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q12-Kinh Đại Bảo Tích
T200 SV 6 (17) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q13-Kinh Đại Bảo Tích
T200 SV 6 (18) 2128 Tất Cả Âm Nghĩa Của Kinh Q14-Kinh Đại Bảo Tích
T200 SV 6 (19) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q15-Kinh Đại Bảo Tích
T200 SV 6 (20) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q16-Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới
T200 SV 6 (21) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q17-Kinh Âm Như Huyễn Tam Muội
T200 SV 6 (22) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q18-Kinh Đại Thừa Tập Đại Tạng Thập Luân
T200 SV 6 (23) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q19-Kinh Âm Đại Phương Quảng Thập Luân
T200 SV 6 (24) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q20-Tựa Kinh Bảo Trinh Đà La Ni
BẢN KINH CHỮ Tập T201 SỰ VỰNG 7 (pdf) (Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa)MP3 KINH NÓI
T201 SV 7 (01) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q21
T201 SV 7 (02) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q22-Tân Dịch Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa
T201 SV 7 (03) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q23
T201 SV 7 (04) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q24
T201 SV 7 (05) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q25
T201 SV 7 (06) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q26
T201 SV 7 (07) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q27-Âm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
T201 SV 7 (08) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q28
T201 SV 7 (09) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q29
T201 SV 7 (10) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q30
T201 SV 7 (11) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q31
T201 SV 7 (12) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q32
T201 SV 7 (13) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q33
T201 SV 7 (15) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q35
T201 SV 7 (16) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q36
T201 SV 7 (17) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q36
T201 SV 7 (18) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q37
T201 SV 7 (19) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q38
T201 SV 7 (20) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q39
T201 SV 7 (21) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q40
T201 SV 7 (22) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q41-Kinh Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T201 SV 7 (23) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q42
T201 SV 7 (24) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q43
T201 SV 7 (25) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q44
T201 SV 7 (26) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q45
T201 SV 7 (27) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q46
T201 SV 7 (28) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q47
T201 SV 7 (29) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q48
T201 SV 7 (30) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q49
T201 SV 7 (31) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q50
T201 SV 7 (32) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q51
T201 SV 7 (33) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q52
T201 SV 7 (34) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q53
T201 SV 7 (35) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q54
T201 SV 7 (36) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q55
T201 SV 7 (37) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q56
T201 SV 7 (38) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q57
T201 SV 7 (39) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q58
T201 SV 7 (40) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q59-Tứ Phần Luật
T201 SV 7 (41) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q60-Đại Đường Trung Hưng Tam Tạng Thánh Giáo Tựa
T201 SV 7 (42) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q61-Luật Căn Bổn Thuyết Hữu Bộ Tỳ Nại Da
T201 SV 7 (43) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q62-Luật Căn Bổn Thuyết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự
T201 SV 7 (44) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q63-Căn Bổn Thuyết Hữu Bộ Luật Nhiếp
T201 SV 7 (45) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q64
T201 SV 7 (46) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q65
T201 SV 7 (47) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q66
T201 SV 7 (48) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q67
T201 SV 7 (49) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q68-A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận Pho Thứ Nhất
T201 SV 7 (50) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q69-A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận Pho Thứ Chín
T201 SV 7 (51) 2128 Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q70-Câu Xá Luận
BẢN KINH CHỮ Tập T202 SỰ VỰNG 8 (pdf) (Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh)MP3 KINH NÓI
T202 SV 8 (01) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q71-Chỉ Âm A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận
T202 SV 8 (02) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q72
T202 SV 8 (03) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q73
T202 SV 8 (04) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q74
T202 SV 8 (05) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q75
T202 SV 8 (06) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q76
T202 SV 8 (07) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q77
T202 SV 8 (08) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q78-Kinh Luật Dị Tướng
T202 SV 8 (09) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q79-Kinh Luật Dị Tướng
T202 SV 8 (10) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q80-Đại Đường Nội Điển Lục
T202 SV 8 (11) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q81-Tập Thần Châu Tam BaorCamr Thông Lục
T202 SV 8 (12) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q82
T202 SV 8 (13) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q83
T202 SV 8 (14) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q84-Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Ký
T202 SV 8 (15) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q85-Biện Chánh Luận Tựa
T202 SV 8 (16) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q86-Biện Chánh Luận
T202 SV 8 (17) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q87-Phá Tà Luận
T202 SV 8 (18) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q88-Thích Pháp Lâm Bổn Truyện Tựa
T202 SV 8 (19) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q89-Cao Tăng Truyện
T202 SV 8 (20) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q90-Cao Tăng Truyện
T202 SV 8 (21) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q91-Âm Độc Cao Tăng Truyện
T202 SV 8 (22) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q92-Âm Độc Cao Tăng Truyện
T202 SV 8 (23) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q93-Âm Độc Cao Tăng Truyện
T202 SV 8 (24) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q94-Âm Độc Cao Tăng Truyện
T202 SV 8 (25) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q95-Âm Hoằng Minh Tập
T202 SV 8 (26) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q96-Âm Hoằng Minh Tập
T202 SV 8 (27) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q97-Quảng Hoằng Minh Tập
T202 SV 8 (28) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q98-Âm Quảng Hoằng Minh Tập
T202 SV 8 (29) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q99-Âm Quảng Hoằng Minh Tập
T202 SV 8 (30) 2128 Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q100-Pháp Hiển Truyện
T202 SV 8 (31) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q1-Đại Thừa Lý Thú Sáu Ba La Mật Kinh
T202 SV 8 (32) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q2-Tân Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
T202 SV 8 (33) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q3-Tân Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
T202 SV 8 (34) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q4-Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh
T202 SV 8 (35) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q5-Tân Dịch Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã BLMĐ Kinh
T202 SV 8 (36) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q6-Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh
T202 SV 8 (37) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q7-Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Niệm Tụng Nghi Qui
T202 SV 8 (38) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q8-Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự
T202 SV 8 (39) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q9-Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Dược Sự
T202 SV 8 (40) 2129 Tục Nhất Thiết Âm Nghĩa Kinh Q10-Lâm Pháp Sư Biệt Truyện
T202 SV 8 (41) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q1-Phật Hiệu Thứ Nhất
T202 SV 8 (42) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q2-Danh Hiệu Bồ Tát Thứ Bảy
T202 SV 8 (43) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q3-Danh Tánh Tỳ Kheo Ni
T202 SV 8 (44) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q4-Danh Xưng Bà La Môn
T202 SV 8 (45) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q5-Ưu Bà Tắc Danh
T202 SV 8 (46) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q6-Tạp Nhơn Danh
T202 SV 8 (47) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q7-Thần Danh
T202 SV 8 (48) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q8-Danh Từ Thế Giới
T202 SV 8 (49) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q9-Sơn Danh
T202 SV 8 (50) 2130 Phiên Âm Phạn Ngữ Q10-Thảo Danh
T202 SV 8 (51) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q1-Lời Ký Về Hạnh Nghiệp Của Ngài Phổ Nhuận Đại Sư
T202 SV 8 (52) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q2-Tám Bộ
T202 SV 8 (53) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q3-Đế Vương
T202 SV 8 (54) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q4-Thông Minh Tam Tạng
T202 SV 8 (55) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q5-Ba Đức Bí Tạng
T202 SV 8 (56) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q6-Đường Phạm Tự Thể
T202 SV 8 (57) 2131 Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q7-Chùa Tháp Đàn Tràng
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 23 July 2024
3927688
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
8366
7523
20695