Toàn bộ Tạng Luận từ tập 83 Thích Kinh Luận đến tập 160 Luận Sớ
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T083 THÍCH KINH LUẬN 1 (pdf) (Tứ A Hàm Mộ Sao Giải)MP3 KINH NÓI
T083 TKL 1 (01) 1505 Tựa-Tứ A Hàm Mộ Sao
T083 TKL 1 (02) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(1)
T083 TKL 1 (03) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(2)
T083 TKL 1 (04) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(3)
T083 TKL 1 (05) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qt(4)
T083 TKL 1 (06) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(5)
T083 TKL 1 (07) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(6)
T083 TKL 1 (08) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(7)
T083 TKL 1 (09) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(8)
T083 TKL 1 (10) 1505 Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Qh(9)
T083 TKL 1 (11) 1506 Luận Tam Pháp Đội Qt
T083 TKL 1 (12) 1506 Luận Tam Pháp Đội Qtr
T083 TKL 1 (13) 1506 Luận Tam Pháp Đội Qh
T083 TKL 1 (14) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q1
T083 TKL 1 (15) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q2
T083 TKL 1 (16) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q3
T083 TKL 1 (17) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q4
T083 TKL 1 (18) 1507 Luận Phân Biệt Công Đức Q5
T083 TKL 1 (19) 1508 Kinh A Hàm Khấu Giải Thập Nhị Nhân Duyên
T083 TKL 1 (20) 1509 Luận Đại Trí Độ 1.Giải Thích Duyên Khởi
T083 TKL 1 (21) 1509 Luận Đại Trí Độ 2.Giải Thích Như Thị Ngã Văn Nhất Thời
T083 TKL 1 (22) 1509 Luận Đại Trí Độ 3.Giải Thích Về Tổng Quát Như Thị Ngã Văn
T083 TKL 1 (23) 1509 Luận Đại Trí Độ 4.Giải Thích Bà Già Bà
T083 TKL 1 (24) 1509 Luận Đại Trí Độ 5.Giải Thích Trú Thành Vương Xá
T083 TKL 1 (25) 1509 Luận Đại Trí Độ 6.Giải Thích Cùng Đại Tỳ Kheo Tăng
T083 TKL 1 (26) 1509 Luận Đại Trí Độ 7.Giải Thích Nghĩa Bốn Chúng
T083 TKL 1 (27) 1509 Luận Đại Trí Độ 8.Giải Thích Nghĩa Bồ Tát
T083 TKL 1 (28) 1509 Luận Đại Trí Độ 9.Giải Thích Ma Ha Tát Đỏa
T083 TKL 1 (29) 1509 Luận Đại Trí Độ 10.Giải Thích Công Đức Của Bồ Tát
T083 TKL 1 (30) 1509 Luận Đại Trí Độ 11.Giải Thích Mười Dụ
T083 TKL 1 (31) 1509 Luận Đại Trí Độ 12.Giải Thích Ý Vô Ngại
T083 TKL 1 (32) 1509 Luận Đại Trí Độ 13.Giải Thích Nguyện Thế Giới Của Phật
T083 TKL 1 (33) 1509 Luận Đại Trí Độ 14.Giải Thích Nguyện Phóng Quang P1
T083 TKL 1 (34) 1509 Luận Đại Trí Độ 14.Giải Thích Nguyện Phóng Quang P2
T083 TKL 1 (35) 1509 Luận Đại Trí Độ 14.Giải Thích Nguyện Phóng Quang P3
T083 TKL 1 (36) 1509 Luận Đại Trí Độ 15.Giải Thích Nguyện Bồ Tát Mười Phương Đến P1
T083 TKL 1 (37) 1509 Luận Đại Trí Độ 15.Giải Thích Nguyện Bồ Tát Mười Phương Đến P2
T083 TKL 1 (38) 1509 Luận Đại Trí Độ 16.Giải Thích Nhân Duyên Xá Lợi Phất
T083 TKL 1 (39) 1509 Luận Đại Trí Độ 17.Giải Thích Đàn Ba La Mật
T083 TKL 1 (40) 1509 Luận Đại Trí Độ 18.Giải Thích Tán Thán Đàn Ba La Mật
T083 TKL 1 (41) 1509 Luận Đại Trí Độ 19.Giải Thích Tướng Của Đàn Ba La Mật
T083 TKL 1 (42) 1509 Luận Đại Trí Độ 20.Giải Thích Đàn Ba La Mật Pháp Thí P1
T083 TKL 1 (43) 1509 Luận Đại Trí Độ 20.Giải Thích Đàn Ba La Mật Pháp Thí P2
T083 TKL 1 (44) 1509 Luận Đại Trí Độ 21.Giải Thích Thi La (Giới) Ba La Mật
T083 TKL 1 (45) 1509 Luận Đại Trí Độ 22.Giải Thích Nghĩa Tướng Của Thi La (Giới)
T083 TKL 1 (46) 1509 Luận Đại Trí Độ 23.Giải Thích Tán Thán Nghĩa Thi La (Giới) p1
T083 TKL 1 (47) 1509 Luận Đại Trí Độ 23.Giải Thích Tán Thán Nghĩa Thi La (Giới) P2
T083 TKL 1 (48) 1509 Luận Đại Trí Độ 24.Giải Thích Sằn Đề (Nhân Thục) Ba La Mật Pháp Nhân
T083 TKL 1 (49) 1509 Luận Đại Trí Độ 25.Giải Thích Tỳ Lê Da (Tinh Tấn) Ba La Mật
T083 TKL 1 (50) 1509 Luận Đại Trí Độ 26.Giải Thích Tướng Của Tỳ Lê Da (Tinh Tấn) Ba La Mật
T083 TKL 1 (51) 1509 Luận Đại Trí Độ 27.Giải Thích Tướng Của Tỳ Lê Da (Tinh Tấn) Ba La Mật
T083 TKL 1 (52) 1509 Luận Đại Trí Độ 28.Giải Thích Thiền Ba La Mật
T083 TKL 1 (53) 1509 Luận Đại Trí Độ 29.Giải Thích Phẩm Bát Nhã Ba La Mật
T083 TKL 1 (54) 1509 Luận Đại Trí Độ 30.Giải Thích Tướng Bát Nhã
T083 TKL 1 (55) 1509 Luận Đại Trí Độ 31.Giải Thích 37 Phẩm Trợ Đạo
T083 TKL 1 (56) 1509 Luận Đại Trí Độ 32.Giải Thích Phẩm Ba Tam Muội
T083 TKL 1 (57) 1509 Luận Đại Trí Độ 33.Giải Thích Bốn Vô Lượng Tâm
T083 TKL 1 (58) 1509 Luận Đại Trí Độ 34.Giải Thích Tám Bội Xả
T083 TKL 1 (59) 1509 Luận Đại Trí Độ 35.Giải Thích Chín Tướng
T083 TKL 1 (60) 1509 Luận Đại Trí Độ 36.Giải Thích Tám Niệm P1
T083 TKL 1 (61) 1509 Luận Đại Trí Độ 36.Giải Thích Tám Niệm P2
T083 TKL 1 (62) 1509 Luận Đại Trí Độ 37.Giải Thích Mười Tưởng
T083 TKL 1 (63) 1509 Luận Đại Trí Độ 38.Giải Thích Mười Một Trí
T083 TKL 1 (64) 1509 Luận Đại Trí Độ 39.Giải Thích Mười Lực
T083 TKL 1 (65) 1509 Luận Đại Trí Độ 40.Giải Thích Bốn Việc Không Sợ
BẢN KINH CHỮ Tập T084 THÍCH KINH LUẬN 2 (pdf) (Đại Trí Độ Luận)MP3 KINH NÓI
T084 TKL 2 (01) 1509 Luận Đại Trí Độ 41.Giải Thích Mười Tám Pháp Không Chung
T084 TKL 2 (02) 1509 Luận Đại Trí Độ 42.Giải Thích Đại Từ Đại Bi
T084 TKL 2 (03) 1509 Luận Đại Trí Độ 43.Giải Thích Sáu Thần Thông
T084 TKL 2 (04) 1509 Luận Đại Trí Độ 44.Giải Thích Tâm Tùy Hỷ - Bố Thí P1
T084 TKL 2 (05) 1509 Luận Đại Trí Độ 44.Giải Thích Tâm Tùy Hỷ - Bố Thí P2
T084 TKL 2 (06) 1509 Luận Đại Trí Độ 45.Giải Thích Hồi Hướng
T084 TKL 2 (07) 1509 Luận Đại Trí Độ 46.Giải Thích Thiện Căn Cúng Dường
T084 TKL 2 (08) 1509 Luận Đại Trí Độ 47.Giải Thích Chư Phật Xưng Tán Tên Bồ Tát
T084 TKL 2 (09) 1509 Luận Đại Trí Độ 48.Giải Thích Mười Tám Không
T084 TKL 2 (10) 1509 Luận Đại Trí Độ 49.Giải Thích Nghĩa Bốn Duyên
T084 TKL 2 (11) 1509 Luận Đại Trí Độ 50.Giải Thích Đến Bờ Kia
T084 TKL 2 (12) 1509 Luận Đại Trí Độ 51.Giải Thích Thấy Thế Giới Chư Phật P1
T084 TKL 2 (13) 1509 Luận Đại Trí Độ 51.Giải Thích Thấy Thế Giới Chư Phật P2
T084 TKL 2 (14) 1509 Luận Đại Trí Độ 52.Giải Thích Tín Trì Không Có Ba Độc
T084 TKL 2 (15) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 2-Báo Ứng
T084 TKL 2 (16) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 3-Tập Tương Ưng P1
T084 TKL 2 (17) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 3-Tập Tương Ưng P2
T084 TKL 2 (18) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 3-Tập Tương Ưng P3
T084 TKL 2 (19) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 4-Vãng Sanh P1
T084 TKL 2 (20) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 4-Vãng Sanh P2
T084 TKL 2 (21) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 4-Vãng Sanh P3
T084 TKL 2 (22) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 5-Tán Thán Cứu Độ
T084 TKL 2 (23) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 6-Tướng Lưỡi
T084 TKL 2 (24) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 7-Ba Giả
T084 TKL 2 (25) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 8-Khuyến Học
T084 TKL 2 (26) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 9-Tập Tán P1
T084 TKL 2 (27) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 9-Tập Tán P2
T084 TKL 2 (28) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 10-Hành Tướng
T084 TKL 2 (29) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 11-Huyễn Học
T084 TKL 2 (30) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 12-Cú Nghĩa
T084 TKL 2 (31) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 13-Ma Ha Tát
T084 TKL 2 (32) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 14-Đoạn Kiến
T084 TKL 2 (33) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 15-Phú Lâu Na
T084 TKL 2 (34) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 16-Thừa Thừa (cưỡi xe)
T084 TKL 2 (35) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 17-Trang Nghiêm
T084 TKL 2 (36) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 18-Đại Thừa P1
T084 TKL 2 (37) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 18-Đại Thừa P2
T084 TKL 2 (38) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 19-Bốn Niệm Xứ
T084 TKL 2 (39) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 20-Phát Thú P1
T084 TKL 2 (40) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 20-Phát Thú P2
T084 TKL 2 (41) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 21-Xuất Đáo
T084 TKL 2 (42) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 22-Thắng Xuất
T084 TKL 2 (43) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 23-Hàm Thụ
T084 TKL 2 (44) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 24-Hội Tông
T084 TKL 2 (45) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 25-Mười Vô
T084 TKL 2 (46) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 26-Vô Sanh
T084 TKL 2 (47) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 27-Thiên Vương
T084 TKL 2 (48) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 28-Người Nhân Nghe Pháp
T084 TKL 2 (49) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 29-Rải Hoa
T084 TKL 2 (50) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 30-Tán Thán Ba Lần
T084 TKL 2 (51) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 31-Diệt Trừ Tranh Chấp
T084 TKL 2 (52) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 32-So Sánh Tháp Báu
T084 TKL 2 (53) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 33-Thuật Thành
T084 TKL 2 (54) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 34-Khuyến Trì
T084 TKL 2 (55) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 35-Phạm Chí
T084 TKL 2 (56) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 36-Tôn Đạo
T084 TKL 2 (57) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 37-Xá Lợi
T084 TKL 2 (58) 1509 Luận Đại Trí Độ-Giải Thích Phẩm 38-Mười Thiện
BẢN KINH CHỮ Tập T085 THÍCH KINH LUẬN 3 (pdf) : Giải Thích Các PhẩmMP3 KINH NÓI
T085 TKL 3 (01) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 39-Tùy Hỷ
T085 TKL 3 (02) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 40-Chiếu Sáng
T085 TKL 3 (03) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 41-Tin Tưởng Chê Bai
T085 TKL 3 (04) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 41-Tin Tưởng Chê Bai tt
T085 TKL 3 (05) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 42-Tán Thán Thanh Tịnh
T085 TKL 3 (06) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 42-Tán Thán Thanh Tịnh tt
T085 TKL 3 (07) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 43-Vô Tác Thật Tướng
T085 TKL 3 (08) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 43-Vô Tác Thật Tướng thanh tịnh
T085 TKL 3 (09) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 44-Vô Các Ba La Mật
T085 TKL 3 (10) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 45-Tán Thán Tín Hạnh
T085 TKL 3 (11) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 45-Tán Thán Tín Hạnh tt
T085 TKL 3 (12) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 46-Việc Ma
T085 TKL 3 (13) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 47-Hai Bên Không Hòa Hợp
T085 TKL 3 (14) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 47-Hai Bên Không Hòa Hợp tt
T085 TKL 3 (15) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 48-Phật Mẫu
T085 TKL 3 (16) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 48-Phật Mẫu tt
T085 TKL 3 (17) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 49-Hỏi Về Tướng
T085 TKL 3 (18) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 50-Việc Lớn Sanh Khởi
T085 TKL 3 (19) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 51-Thí Dụ
T085 TKL 3 (20) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 52-Thiện Tri Thức
T085 TKL 3 (21) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 53-Đi Đến Nhất Thiết Trí
T085 TKL 3 (22) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 54-Đại Như
T085 TKL 3 (23) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 55-Chẳng Thoái Chuyển
T085 TKL 3 (24) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 56-Chuyển - Bất Thoái Chuyển
T085 TKL 3 (25) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 56-Chuyển - Bất Thoái Chuyển tt
T085 TKL 3 (26) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 57-Tim Đèn
T085 TKL 3 (27) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 57-Tim Đèn tt
T085 TKL 3 (28) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 58-Trong Mộng Nhập Tam Muội
T085 TKL 3 (29) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 59-Hằng Bà Đề Bà
T085 TKL 3 (30) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 60-Học Không-Không Thủ Chứng
T085 TKL 3 (31) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 60-Học Không-Không Thủ Chứng tt
T085 TKL 3 (32) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 61-Trong Mộng Không Chứng
T085 TKL 3 (33) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 61-Trong Mộng Không Chứng tt
T085 TKL 3 (34) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 62-Cùng Học
T085 TKL 3 (35) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 63-Bình Đẳng Học
T085 TKL 3 (36) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 64-Nguyện Vui Mừng
T085 TKL 3 (37) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 65-Khen Ngợi
T085 TKL 3 (38) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 65-Khen Ngợi tt
T085 TKL 3 (39) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 66-Chúc Lụy
T085 TKL 3 (40) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 67-Phương Tiện Vô Tận
T085 TKL 3 (41) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 68-Sáu Đọ Thu Nhiếp Nhau
T085 TKL 3 (42) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 68-Sáu Độ Thu Nhiếp Nhau tt
T085 TKL 3 (43) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 69-Đại Phương Tiện
T085 TKL 3 (44) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 69-Đại Phương Tiện tt
T085 TKL 3 (45) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 70-Ba Tuệ
T085 TKL 3 (46) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 70-Ba Tuệ tt
T085 TKL 3 (47) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 71-Đạo Thọ
T085 TKL 3 (48) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 72-Hạnh Bồ Tát
T085 TKL 3 (49) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 73-Gieo Trồng Thiện Căn
T085 TKL 3 (50) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 74-Học Khắp
T085 TKL 3 (51) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 75-Thứ Lớp Học
T085 TKL 3 (52) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 75-Thứ Lớp Học tt
T085 TKL 3 (53) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 76-Thứ Lớp Học
T085 TKL 3 (54) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 77-Sáu Dụ
T085 TKL 3 (55) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 78-Bốn Nhiếp
T085 TKL 3 (56) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 78-Bốn Nhiếp tt
T085 TKL 3 (57) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 79-Khéo Thông Suốt
T085 TKL 3 (58) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 80-Thật Tế
T085 TKL 3 (59) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 81-Chiếu Sáng
T085 TKL 3 (60) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 82-Làm Thanh Tịnh Cõi Phật
T085 TKL 3 (61) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 82-Làm Thanh Tịnh Cõi Phật tt
T085 TKL 3 (62) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 83-Chắc Chắn
T085 TKL 3 (63) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 83-Chắc Chắn tt
T085 TKL 3 (64) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 84-Bốn Đế
T085 TKL 3 (65) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 85-Bảy Thí Dụ
T085 TKL 3 (66) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 86-Bình Đẳng
BẢN KINH CHỮ Tập T086 THÍCH KINH LUẬN 4 (pdf) (Đại Trí Độ Luận)MP3 KINH NÓI
T086 TKL 4 (01) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 87-Niết Bàn Như Hóa
T086 TKL 4 (02) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 88-Tát Đà Ba Luân
T086 TKL 4 (03) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 88-Tát Đà Ba Luân tt
T086 TKL 4 (04) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 88-Tát Đà Ba Luân ttt
T086 TKL 4 (05) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 89-Đàm Vô Kiệt
T086 TKL 4 (06) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 89-Đàm Vô Kiệt tt
T086 TKL 4 (07) Luận Đại Trí Độ-Phẩm 90-Chúc Lụy
T086 TKL 4 (08) Luận Kim Cang Bát Nhã Qt
T086 TKL 4 (09) Luận Kim Cang Bát Nhã Qh
T086 TKL 4 (10) Luận Kim Cang Bát Nhã Qt (Biệt Bản)
T086 TKL 4 (11) Luận Kim Cang Bát Nhã Qtr (Biệt Bản)
T086 TKL 4 (12) Luận Kim Cang Bát Nhã Qh (Biệt Bản)
T086 TKL 4 (13) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Qt
T086 TKL 4 (14) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Qtr
T086 TKL 4 (15) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Qh
T086 TKL 4 (16) Luận Kim Cang Tiên Q1
T086 TKL 4 (17) Luận Kim Cang Tiên Q2
T086 TKL 4 (18) Luận Kim Cang Tiên Q3
T086 TKL 4 (19) Luận Kim Cang Tiên Q4
T086 TKL 4 (20) Luận Kim Cang Tiên Q5
T086 TKL 4 (21) Luận Kim Cang Tiên Q6
T086 TKL 4 (22) Luận Kim Cang Tiên Q7
T086 TKL 4 (23) Luận Kim Cang Tiên Q8
T086 TKL 4 (24) Luận Kim Cang Tiên Q9
T086 TKL 4 (25) Luận Kim Cang Tiên Q10
T086 TKL 4 (26) Kinh Thích Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qt
T086 TKL 4 (27) Kinh Thích Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qtr
T086 TKL 4 (28) Kinh Thích Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qh
T086 TKL 4 (29) Luận Tụng Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh
T086 TKL 4 (30) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Qt
T086 TKL 4 (31) Luận Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Qh
T086 TKL 4 (32) Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Nghĩa Qt
T086 TKL 4 (33) Luận Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Nghĩa Qh
T086 TKL 4 (34) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q1
T086 TKL 4 (35) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q2
T086 TKL 4 (36) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q3
T086 TKL 4 (37) Luận Thích Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Q4
T086 TKL 4 (38) Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa
BẢN KINH CHỮ Tập T087 THÍCH KINH LUẬN 5 (pdf) Diệu Pháp Liên HoaMP3 KINH NÓI
T087 TKL 5 (01) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ưu Ba Xá Đề Qt
T087 TKL 5 (02) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ưu Ba Xá Đề Qh
T087 TKL 5 (03) Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Xá Đề
T087 TKL 5 (04) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q1
T087 TKL 5 (05) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q2
T087 TKL 5 (06) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q3
T087 TKL 5 (07) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q4
T087 TKL 5 (08) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q5
T087 TKL 5 (09) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q6
T087 TKL 5 (10) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q7
T087 TKL 5 (11) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q8
T087 TKL 5 (12) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q9
T087 TKL 5 (13) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q10
T087 TKL 5 (14) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q11
T087 TKL 5 (15) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q12
T087 TKL 5 (16) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q13
T087 TKL 5 (17) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q14
T087 TKL 5 (18) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q15
T087 TKL 5 (19) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q16
T087 TKL 5 (20) Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa Q17
T087 TKL 5 (21) Luận Thập Địa Kinh Q1
T087 TKL 5 (22) Luận Thập Địa Kinh Q2
T087 TKL 5 (23) Luận Thập Địa Kinh Q3
T087 TKL 5 (24) Luận Thập Địa Kinh Q4
T087 TKL 5 (25) Luận Thập Địa Kinh Q5
T087 TKL 5 (26) Luận Thập Địa Kinh Q6
T087 TKL 5 (27) Luận Thập Địa Kinh Q7
T087 TKL 5 (28) Luận Thập Địa Kinh Q8
T087 TKL 5 (29) Luận Thập Địa Kinh Q9
T087 TKL 5 (30) Luận Thập Địa Kinh Q10
T087 TKL 5 (31) Luận Thập Địa Kinh Q11
T087 TKL 5 (32) Luận Thập Địa Kinh Q12
T087 TKL 5 (33) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q1
T087 TKL 5 (34) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q2
T087 TKL 5 (35) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q3
T087 TKL 5 (36) Luận Kinh Đại Bảo Tích Q4
T087 TKL 5 (37) Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Ba Đề Xá Nguyện Sanh Kệ
BẢN KINH CHỮ Tập T088 THÍCH KINH LUẬN 6 (pdf) (Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh)MP3 KINH NÓI
T088 TKL 6 (01) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q1
T088 TKL 6 (02) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q2
T088 TKL 6 (03) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q3
T088 TKL 6 (04) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q4
T088 TKL 6 (05) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q5
T088 TKL 6 (06) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q6
T088 TKL 6 (07) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q7
T088 TKL 6 (08) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q8
T088 TKL 6 (09) Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Q9
T088 TKL 6 (10) Ghi Nhận Về Việc Phiên Dịch Kinh Bửu Kế Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá
T088 TKL 6 (11) Bảo Kế Kinh Tứ Pháp Ưu Ba Đề Xá
T088 TKL 6 (12) Luận Niết Bàn
T088 TKL 6 (13) Luận Niết Bàn Kinh Bốn Hữu Kim Vô Kệ
T088 TKL 6 (14) Luận Di Giáo Kinh
T088 TKL 6 (15) Luận Phật Địa Kinh Q1
T088 TKL 6 (16) Luận Phật Địa Kinh Q2
T088 TKL 6 (17) Luận Phật Địa Kinh Q3
T088 TKL 6 (18) Luận Phật Địa Kinh Q4
T088 TKL 6 (19) Luận Phật Địa Kinh Q5
T088 TKL 6 (20) Luận Phật Địa Kinh Q6
T088 TKL 6 (21) Luận Phật Địa Kinh Q7
T088 TKL 6 (22) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận Qt (Kinh Già Da Sơn Đảnh)
T088 TKL 6 (23) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Bồ Đề Kinh Luận Qh (Kinh Già Da Sơn Đảnh)
T088 TKL 6 (24) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q1
T088 TKL 6 (25) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q2
T088 TKL 6 (26) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q3
T088 TKL 6 (27) Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận Q4
T088 TKL 6 (28) Kinh Chuyển Pháp Luân Ưu Ba Đề Xá
T088 TKL 6 (29) Kinh Tam Cụ Túc Ưu Ba Đề Xá
T088 TKL 6 (30) Kinh Đại Thừa Tứ Pháp Thích
BỘ A TỲ ĐÀM LUẬN 14 tập 89-102
BẢN KINH CHỮ Tập T089 TỲ ĐÀM LUẬN 1 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Tập Di Môn Túc)MP3 KINH NÓI
T089 ATĐ 1 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q1-Duyên Khởi
T089 ATĐ 1 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q2-Hai Pháp
T089 ATĐ 1 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q3-Hai Pháp
T089 ATĐ 1 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q4-Ba Pháp
T089 ATĐ 1 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q5-Ba Pháp
T089 ATĐ 1 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q6-Ba Pháp
T089 ATĐ 1 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q7-Bốn Pháp
T089 ATĐ 1 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q8-Bốn Pháp
T089 ATĐ 1 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q9-Bốn Pháp
T089 ATĐ 1 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q10-Bốn Pháp
T089 ATĐ 1 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q11-Năm Pháp
T089 ATĐ 1 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q12-Năm Pháp
T089 ATĐ 1 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q13-Năm Pháp
T089 ATĐ 1 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q14-Năm Pháp
T089 ATĐ 1 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q15-Sáu Pháp
T089 ATĐ 1 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q16-Sáu Pháp
T089 ATĐ 1 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q17-Bảy Pháp
T089 ATĐ 1 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q18-Tám Pháp
T089 ATĐ 1 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q19-Tám Pháp
T089 ATĐ 1 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Q20-Mười Pháp
T089 ATĐ 1 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q1-Học Xứ
T089 ATĐ 1 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q2-Chi Dự Lưu
T089 ATĐ 1 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q3-Chứng Tịnh
T089 ATĐ 1 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q4-Chánh Thắng
T089 ATĐ 1 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q5-Thần Túc
T089 ATĐ 1 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q6-Niệm Trụ
T089 ATĐ 1 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q7-Tĩnh Lự
T089 ATĐ 1 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q8-Vô Sắc
T089 ATĐ 1 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q9-Giác Chi
T089 ATĐ 1 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q10-Căn
T089 ATĐ 1 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q11-Nhiều Cảnh Giới
T089 ATĐ 1 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q12-Duyên Khởi
T089 ATĐ 1 (33) Luận Thi Thiết Q1-Nhân Thi Thiết Thế Gian
T089 ATĐ 1 (34) Luận Thi Thiết Q2-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận
T089 ATĐ 1 (35) Luận Thi Thiết Q3-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận
T089 ATĐ 1 (36) Luận Thi Thiết Q4-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận
T089 ATĐ 1 (37) Luận Thi Thiết Q5-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận
T089 ATĐ 1 (38) Luận Thi Thiết Q6-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận
T089 ATĐ 1 (39) Luận Thi Thiết Q7-Nhân Thi Thiết Trong Đối Pháp Đại Luận
T089 ATĐ 1 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q1-Mục Kiền Liên
T089 ATĐ 1 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q2-Mục Kiền Liên
T089 ATĐ 1 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q3-Bổ Đặc Già La
T089 ATĐ 1 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q4-Nhân Duyên
T089 ATĐ 1 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q5-Nhân Duyên
T089 ATĐ 1 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q6-Sở Nhân Duyên
T089 ATĐ 1 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q7-Sở Nhân Duyên
T089 ATĐ 1 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q8-Sở Nhân Duyên
T089 ATĐ 1 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q9-Sở Nhân Duyên
T089 ATĐ 1 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q10-Sở Nhân Duyên
T089 ATĐ 1 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q11-Tạp
T089 ATĐ 1 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q12-Tạp
T089 ATĐ 1 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q13-Thành Tựu
T089 ATĐ 1 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q14-Thành Tựu
T089 ATĐ 1 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q15-Thành Tựu
T089 ATĐ 1 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Q16-Thành Tựu
T089 ATĐ 1 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Qt-Bản Sự
T089 ATĐ 1 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Qtr-Phân Biệt
T089 ATĐ 1 (58) Luận A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Qh-Phân Biệt
BẢN KINH CHỮ Tập T090 TỲ ĐÀM LUẬN 2 (pdf) (Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm)MP3 KINH NÓI
T090 ATĐ 2 (01) Luận Chúng Sự A Tỳ Đàm Q1-Năm Pháp-Phân Biệt Trí
T090 ATĐ 2 (02) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q2-Phân Biệt Các Nhập-Bảy Sự
T090 ATĐ 2 (03) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q3-Phân Biệt Các Sử
T090 ATĐ 2 (04) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q4-Phân Biệt Các Thâu Tóm
T090 ATĐ 2 (05) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q5-Phân Biệt Các Thâu Tóm
T090 ATĐ 2 (06) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q6-Phân Biệt Các Thâu Tóm
T090 ATĐ 2 (07) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q7-Phân Biệt Các Thâu Nhiếp
T090 ATĐ 2 (08) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q8-Thiên Vấn Luận
T090 ATĐ 2 (09) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q9-Thiên Vấn Luận
T090 ATĐ 2 (10) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q10-Thiên Vấn Luận
T090 ATĐ 2 (11) Luận Chúng Sự Phần A Tỳ Đàm Q11-Thiên Vấn Luận
T090 ATĐ 2 (13) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q1-Biện Về Năm Sự
T090 ATĐ 2 (14) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q2-Biện Luận Các Trí
T090 ATĐ 2 (15) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q3-Biện Về Bảy Sự
T090 ATĐ 2 (16) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q4-Biện Về Tùy Miên
T090 ATĐ 2 (17) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q5-Biện Về Tùy Miên
T090 ATĐ 2 (18) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q6-Biện Về Thâu Giữ
T090 ATĐ 2 (19) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q7-Biện Về Thâu Giữ
T090 ATĐ 2 (20) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q8-Biện Về Thâu Giữ
T090 ATĐ 2 (21) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q9-Biện Về Thâu Giữ
T090 ATĐ 2 (22) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q10-Biện Về Thâu Giữ
T090 ATĐ 2 (23) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q11-Biện Về Ngàn Câu Hỏi
T090 ATĐ 2 (24) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q12-Biện Về Ngàn Câu Hỏi
T090 ATĐ 2 (25) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q13-Biện Về Ngàn Câu Hỏi
T090 ATĐ 2 (26) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q14-Biện Về Ngàn Câu Hỏi
T090 ATĐ 2 (27) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q15-Biện Về Ngàn Câu Hỏi
T090 ATĐ 2 (28) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q16-Biện Về Ngàn Câu Hỏi
T090 ATĐ 2 (29) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q17-Biện Về Ngàn Câu Hỏi
T090 ATĐ 2 (30) Luận A Tỳ Đàm Ma Phẩm Loại Túc Q18-Biện Về Quyết Trạch
T090 ATĐ 2 (31) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q1-Tạp-Pháp Thứ Nhất Của Thế Gian
T090 ATĐ 2 (32) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q2-Tạp-Nói Về Người
T090 ATĐ 2 (33) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q3-Tạp-Nói Về Sắc
T090 ATĐ 2 (34) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q4-Kiết Sử-Bàn Về Bất Thiện
T090 ATĐ 2 (35) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q5-Kiết Sử-Bàn Về Nhất Hành
T090 ATĐ 2 (36) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q6-Kiết Sử-Bàn Về Nhất Hành
T090 ATĐ 2 (37) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q7-Kiết Sử-Bàn Về Người
T090 ATĐ 2 (38) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q8-Kiết Sử-Bàn Về Mười Môn
T090 ATĐ 2 (39) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q9-Trí-Nói Về Tám Đạo
T090 ATĐ 2 (40) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q10-Trí-Nói Về Năm Chủng
T090 ATĐ 2 (41) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q11-Trí-Bàn Về Tu Trí
T090 ATĐ 2 (42) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q12-Trí-Bàn Về Tu Trí
T090 ATĐ 2 (43) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q13-Trí-Bàn Về Tương Ưng
T090 ATĐ 2 (44) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q14-Trí-Bàn Về Tương Ưng
T090 ATĐ 2 (45) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q15-Hành-Bàn Về Hành Ác
T090 ATĐ 2 (46) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q16-Hành-Nói Về Hại Chúng Sinh
T090 ATĐ 2 (47) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q17-Hành-Nói Về Hữu Giáo Vô Giáo
T090 ATĐ 2 (48) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q18-Bốn Đại-Bàn Về Tịnh Căn
T090 ATĐ 2 (49) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q19-Bốn Đại-Bàn Về Duyên
T090 ATĐ 2 (50) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q20-Bốn Đại-Bàn Về Kiến Đế
T090 ATĐ 2 (51) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q21-Căn-Bàn Về Căn
T090 ATĐ 2 (52) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q22-Căn-Bàn Về Tâm Bắt Đầu
T090 ATĐ 2 (53) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q22-Căn-Bàn Về Duyên
T090 ATĐ 2 (55) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q24-Căn-Bàn Về Duyên
T090 ATĐ 2 (56) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q25-Định-Bàn Về Đắc Quá Khứ
T090 ATĐ 2 (57) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q26-Định-Bàn Về Đắc Quá Khứ
T090 ATĐ 2 (58) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q27-Định-Bàn Về Giải Thoát
T090 ATĐ 2 (59) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q28-Định-Bàn Về Nhất Hành
T090 ATĐ 2 (60) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q29-Kiến-Bàn Về Ý Chỉ
T090 ATĐ 2 (61) Luận A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Q30-Kiến-Bàn Về Tưởng
T090 ATĐ 2 (62) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q1-Tạp Uẩn-Bàn Về Pháp Thế Đệ Nhất
T090 ATĐ 2 (62) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q1-Tạp Uẩn-Bàn Về Ái Kính
T090 ATĐ 2 (63) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q3-Kiết Uẩn-Bàn Về Pháp Bất Thiện
T090 ATĐ 2 (64) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q4-Kiết Uẩn-Bàn Về Nhất Hành
T090 ATĐ 2 (65) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q5-Kiết Uẩn-Bàn Về Hữu Tình
T090 ATĐ 2 (66) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q6-Kiết Uẩn-Bàn Về Mười Môn
T090 ATĐ 2 (67) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q7-Trí Uẩn-Bàn Về Giác Chi
T090 ATĐ 2 (68) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q8-Trí Uẩn-Bàn Về Tha Tâm Trí
T090 ATĐ 2 (69) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q9-Trí Uẩn-Bàn Về Tu Trí
T090 ATĐ 2 (70) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q10-Trí Uẩn-Bàn Về Báy Thánh
T090 ATĐ 2 (71) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q11-Nghiệp Uẩn-Bàn Về Hành Ác
T090 ATĐ 2 (72) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q12-Nghiệp Uẩn-Bàn Về Biểu Vô Biểu
T090 ATĐ 2 (73) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q13-Đại Chủng Uẩn-Bàn Về Đại Tạo
T090 ATĐ 2 (74) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q14-Đại Chủng Uẩn-Bàn Về Chấp Thọ
T090 ATĐ 2 (75) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q15-Căn Uẩn-Bàn Về Hữu
T090 ATĐ 2 (76) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q16-Căn Uẩn-Bàn Về Ngư
T090 ATĐ 2 (77) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q17-Định Uẩn-Bàn Về Đắc
T090 ATĐ 2 (78) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q18-Định Uẩn-Bàn Về Sự Thâu Nhiếp
T090 ATĐ 2 (79) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q19-Định Uẩn-Bàn Về Nhất Hạnh
T090 ATĐ 2 (80) Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q20-Kiết Uẩn-Bàn Về Trí
BẢN KINH CHỮ Tập T091 TỲ ĐÀM LUẬN 3 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa)MP3 KINH NÓI
T091 ATĐ 3 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q1-Tựa.pdf
T091 ATĐ 3 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q2-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q3-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q4-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q5-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q6-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q7-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q8-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q9-Tạp Uẩn-Luận Về Thế Đệ Nhất Pháp.pdf
T091 ATĐ 3 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q9-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q10-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q11-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q12-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q13-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q14-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q15-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q16-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q17-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q18-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q19-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q20-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q21-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q22-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q23-Tạp Uẩn-Luận Về Trí.pdf
T091 ATĐ 3 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q23-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf
T091 ATĐ 3 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q24-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf
T091 ATĐ 3 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q25-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf
T091 ATĐ 3 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q26-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf
T091 ATĐ 3 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q27-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf
T091 ATĐ 3 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q28-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf
T091 ATĐ 3 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q29-Tạp Uẩn-Luận Về Bổ Đặc Già La.pdf
T091 ATĐ 3 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q29-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf
T091 ATĐ 3 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q30-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf
T091 ATĐ 3 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q31-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf
T091 ATĐ 3 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q32-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf
T091 ATĐ 3 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q33-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf
T091 ATĐ 3 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q34-Tạp Uẩn-Luận Về Ái Kính.pdf
T091 ATĐ 3 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q34-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf
T091 ATĐ 3 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q35-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf
T091 ATĐ 3 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q36-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf
T091 ATĐ 3 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q37-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf
T091 ATĐ 3 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q38-Tạp Uẩn-Luận Về Tàm Quý.pdf
T091 ATĐ 3 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q38-Tạp Uẩn-Luận Về Tướng.pdf
T091 ATĐ 3 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q39-Tạp Uẩn-Luận Về Tướng.pdf
T091 ATĐ 3 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q39-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf
T091 ATĐ 3 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q40-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf
T091 ATĐ 3 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q41-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf
T091 ATĐ 3 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q42-Tạp Uẩn-Luận Về Vô Nghĩa.pdf
T091 ATĐ 3 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q42-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf
T091 ATĐ 3 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q43-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf
T091 ATĐ 3 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q44-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf
T091 ATĐ 3 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q45-Tạp Uẩn-Luận Về Tư.pdf
T091 ATĐ 3 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q46-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf
T091 ATĐ 3 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q47-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf
T091 ATĐ 3 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q48-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf
T091 ATĐ 3 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q49-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf
T091 ATĐ 3 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q50-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện.pdf
BẢN KINH CHỮ Tập T092 TỲ ĐÀM LUẬN 4 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa)MP3 KINH NÓI
T092 ATĐ 4 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q51-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện
T092 ATĐ 4 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q52-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện
T092 ATĐ 4 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q53-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện
T092 ATĐ 4 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q54-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện
T092 ATĐ 4 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q55-Kiết Uẩn-Luận Về Bất Thiện
T092 ATĐ 4 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q56-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q57-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q58-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q59-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q60-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q61-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q62-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q63-Kiết Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T092 ATĐ 4 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q63-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q64-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q65-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q66-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q67-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q68-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q69-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q70-Kiết Uẩn-Luận Về Hữu Tình
T092 ATĐ 4 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q71-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q72-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q73-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q74-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q75-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q76-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q77-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q78-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q79-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q80-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q81-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q82-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q83-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q84-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q85-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q86-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q87-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q88-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q89-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q90-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q91-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q92-Kiết Uẩn-Luận Về Nhập Môn
T092 ATĐ 4 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q93-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi
T092 ATĐ 4 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q94-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi
T092 ATĐ 4 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q95-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi
T092 ATĐ 4 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q96-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi
T092 ATĐ 4 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q97-Trí Uẩn-Luận Về Học Chi
T092 ATĐ 4 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q97-Trí Uẩn-Luận Về Ngũ Chủng
T092 ATĐ 4 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q98-Trí Uẩn-Luận Về Ngũ Chủng
T092 ATĐ 4 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q99-Trí Uẩn-Luận Về Ngũ Chủng
T092 ATĐ 4 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q99-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí
T092 ATĐ 4 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q100-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí
BẢN KINH CHỮ Tập T093 TỲ ĐÀM LUẬN 5 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa)MP3 KINH NÓI
T093 ATĐ 5 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q101-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí
T093 ATĐ 5 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q102-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí
T093 ATĐ 5 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q103-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí
T093 ATĐ 5 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q104-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí
T093 ATĐ 5 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q105-Trí Uẩn-Luận Về Tha Tâm Trí
T093 ATĐ 5 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q105-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí
T093 ATĐ 5 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q106-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí
T093 ATĐ 5 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q107-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí
T093 ATĐ 5 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q108-Trí Uẩn-Luận Về Tu Trí
T093 ATĐ 5 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q109-Trí Uẩn-Luận Về Thát Thánh
T093 ATĐ 5 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q110-Trí Uẩn-Luận Về Thát Thánh
T093 ATĐ 5 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q111-Trí Uẩn-Luận Về Thát Thánh
T093 ATĐ 5 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q112-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành
T093 ATĐ 5 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q113-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành
T093 ATĐ 5 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q114-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành
T093 ATĐ 5 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q115-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành
T093 ATĐ 5 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q116-Nghiệp Uẩn-Luận Về Ác Hành
T093 ATĐ 5 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q116-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tà Ngữ
T093 ATĐ 5 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q117-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tà Ngữ
T093 ATĐ 5 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q118-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tà Ngữ
T093 ATĐ 5 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q118-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh
T093 ATĐ 5 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q119-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh
T093 ATĐ 5 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q120-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh
T093 ATĐ 5 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q121-Nghiệp Uẩn-Luận Về Hại Sinh
T093 ATĐ 5 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q122-Nghiệp Uẩn-Luận Về Biểu Vô Biểu
T093 ATĐ 5 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q123-Nghiệp Uẩn-Luận Về Biểu Vô Biểu
T093 ATĐ 5 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q124-Nghiệp Uẩn-Luận Về Biểu Vô Biểu
T093 ATĐ 5 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q125-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tự Nghiệp
T093 ATĐ 5 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q125-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tự Nghiệp
T093 ATĐ 5 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q126-Nghiệp Uẩn-Luận Về Tự Nghiệp
T093 ATĐ 5 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q127-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo
T093 ATĐ 5 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q128-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo
T093 ATĐ 5 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q129-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo
T093 ATĐ 5 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q130-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo
T093 ATĐ 5 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q131-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Đại Tạo
T093 ATĐ 5 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q131-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên
T093 ATĐ 5 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q132-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên
T093 ATĐ 5 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q133-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên
T093 ATĐ 5 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q134-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Duyên
T093 ATĐ 5 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q134-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến
T093 ATĐ 5 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q135-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến
T093 ATĐ 5 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q136-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến
T093 ATĐ 5 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q137-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Cụ Kiến
T093 ATĐ 5 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q137-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ
T093 ATĐ 5 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q138-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ
T093 ATĐ 5 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q139-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ
T093 ATĐ 5 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q140-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ
T093 ATĐ 5 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q141-Đại Chủng Uẩn-Luận Về Chấp Thọ
T093 ATĐ 5 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q142-Căn Uẩn-Luận Về Căn
T093 ATĐ 5 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q143-Căn Uẩn-Luận Về Căn
T093 ATĐ 5 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q144-Căn Uẩn-Luận Về Căn
T093 ATĐ 5 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q145-Căn Uẩn-Luận Về Căn
T093 ATĐ 5 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q146-Căn Uẩn-Luận Về Căn
T093 ATĐ 5 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q147-Căn Uẩn-Luận Về Hữu
T093 ATĐ 5 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q148-Căn Uẩn-Luận Về Hữu
T093 ATĐ 5 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q149-Căn Uẩn-Luận Về Xúc
T093 ATĐ 5 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q150-Căn Uẩn-Luận Về Xúc
BẢN KINH CHỮ Tập T094 TỲ ĐÀM LUẬN 6 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa)MP3 KINH NÓI
T094 ATĐ 6 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q151-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm
T094 ATĐ 6 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q152-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm
T094 ATĐ 6 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q153-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm
T094 ATĐ 6 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q154-Căn Uẩn-Luận Về Đẳng Tâm
T094 ATĐ 6 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q155-Căn Uẩn-Luận Về Bình Đẳng Tâm
T094 ATĐ 6 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q155-Căn Uẩn-Luận Về Nhất Tâm
T094 ATĐ 6 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q156-Căn Uẩn-Luận Về Nhất Tâm
T094 ATĐ 6 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q156-Căn Uẩn-Luận Về Ngư
T094 ATĐ 6 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q156-Căn Uẩn-Luận Về Duyên
T094 ATĐ 6 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q157-Định Uẩn-Luận Về Đắc
T094 ATĐ 6 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q158-Định Uẩn-Luận Về Đắc
T094 ATĐ 6 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q159-Định Uẩn-Luận Về Đắc
T094 ATĐ 6 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q160-Định Uẩn-Luận Về Đắc
T094 ATĐ 6 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q161-Định Uẩn-Luận Về Đắc
T094 ATĐ 6 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q162-Định Uẩn-Luận Về Đắc
T094 ATĐ 6 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q162-Định Uẩn-Luận Về Duyên
T094 ATĐ 6 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q163-Định Uẩn-Luận Về Duyên
T094 ATĐ 6 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q164-Định Uẩn-Luận Về Duyên
T094 ATĐ 6 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q165-Định Uẩn-Luận Về Duyên
T094 ATĐ 6 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q166-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q167-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q168-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q169-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q170-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q171-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q172-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q173-Định Uẩn-Luận Về Nhiếp
T094 ATĐ 6 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q174-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q175-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q176-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q177-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q178-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q179-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q180-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q181-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q182-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q183-Định Uẩn-Luận Về Bất Hoàn
T094 ATĐ 6 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q183-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T094 ATĐ 6 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q184-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T094 ATĐ 6 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q184-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T094 ATĐ 6 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q185-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T094 ATĐ 6 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q186-Định Uẩn-Luận Về Nhất Hành
T094 ATĐ 6 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q187-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú
T094 ATĐ 6 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q188-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú
T094 ATĐ 6 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q189-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú
T094 ATĐ 6 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q190-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú
T094 ATĐ 6 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q191-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú
T094 ATĐ 6 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q192-Kiến Uẩn-Luận Về Niệm Trú
T094 ATĐ 6 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q192-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu
T094 ATĐ 6 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q193-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu
T094 ATĐ 6 (51) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q194-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu
T094 ATĐ 6 (52) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q195-Kiến Uẩn-Luận Về Tam Hữu
T094 ATĐ 6 (53) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q195-Kiến Uẩn-Luận Về Tướng
T094 ATĐ 6 (54) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q196-Kiến Uẩn-Luận Về Tưởng
T094 ATĐ 6 (55) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q196-Kiến Uẩn-Luận Về Ttrí
T094 ATĐ 6 (56) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q197-Kiến Uẩn-Luận Về Ttrí
T094 ATĐ 6 (57) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q198-Kiến Uẩn-Luận Về Kiến
T094 ATĐ 6 (58) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q199-Kiến Uẩn-Luận Về Kiến
T094 ATĐ 6 (59) Luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Q200-Kiến Uẩn-Luận Về Kiến
BẢN KINH CHỮ Tập T095 TỲ ĐÀM LUẬN 7 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa)MP3 KINH NÓI
T095 ATĐ 7 (01) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q1
T095 ATĐ 7 (02) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q1-Kiền Độ Tạp-Pháp Thế Đệ Nhất
T095 ATĐ 7 (03) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q2-Kiền Độ Tạp-Thế Đệ Nhất Pháp
T095 ATĐ 7 (04) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q3-Kiền Độ Tạp-Thế Đệ Nhất Pháp
T095 ATĐ 7 (05) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q4-Kiền Độ Tạp-Thế Đệ Nhất Pháp
T095 ATĐ 7 (06) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q5-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (07) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q6-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (08) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q7-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (09) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q8-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (10) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q9-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (11) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q10-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (12) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q11-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (13) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q12-Kiền Độ Tạp-Trí
T095 ATĐ 7 (14) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q13-Kiền Độ Tạp-Nhân
T095 ATĐ 7 (15) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q14-Kiền Độ Tạp-Nhân
T095 ATĐ 7 (16) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q15-Kiền Độ Tạp-Nhân
T095 ATĐ 7 (17) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q16-Kiền Độ Tạp-Ái Kính
T095 ATĐ 7 (18) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q17-Kiền Độ Tạp-Ái Kính
T095 ATĐ 7 (19) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q18-Kiền Độ Tạp-Ái Kính
T095 ATĐ 7 (20) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q19-Kiền Độ Tạp-Hổ Thẹn
T095 ATĐ 7 (21) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q20-Kiền Độ Tạp-Hổ Thẹn
T095 ATĐ 7 (22) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q20-Kiền Độ Tạp-Sắc
T095 ATĐ 7 (23) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q21-Kiền Độ Tạp-Vô Nghĩa
T095 ATĐ 7 (24) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q22-Kiền Độ Tạp-Vô Nghĩa
T095 ATĐ 7 (25) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q23-Kiền Độ Tạp-Tư
T095 ATĐ 7 (26) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q24-Kiền Độ Tạp-Tư
T095 ATĐ 7 (27) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q25-Kiền Độ Sử-Bất Thiện
T095 ATĐ 7 (28) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q26-Kiền Độ Sử-Bất Thiện
T095 ATĐ 7 (29) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q27-Kiền Độ Sử-Bất Thiện
T095 ATĐ 7 (30) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q28-Kiền Độ Sử-Bất Thiện
T095 ATĐ 7 (31) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q29-Kiền Độ Sử-Bất Thiện
T095 ATĐ 7 (32) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q30-Kiền Độ Sử-Bất Thiện
T095 ATĐ 7 (33) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q31-Kiền Độ Sử-Một Hành
T095 ATĐ 7 (34) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q32-Kiền Độ Sử-Một Hành
T095 ATĐ 7 (35) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q33-Kiền Độ Sử-Một Hành
T095 ATĐ 7 (36) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q34-Kiền Độ Sử-Người
T095 ATĐ 7 (37) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q35-Kiền Độ Sử-Người
T095 ATĐ 7 (38) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q36-Kiền Độ Sử-Người
T095 ATĐ 7 (39) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q37-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T095 ATĐ 7 (40) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q38-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T095 ATĐ 7 (41) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q39-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T095 ATĐ 7 (42) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q40-Kiền Độ Sử-Mười Môn
BẢN KINH CHỮ Tập T096 TỲ ĐÀM LUẬN 8 (pdf) (A Tỳ Đàm Tỳ Ba Sa)MP3 KINH NÓI
T096 ATĐ 8 (01) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q41-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T096 ATĐ 8 (02) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q42-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T096 ATĐ 8 (03) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q43-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T096 ATĐ 8 (04) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q44-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T096 ATĐ 8 (05) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q45-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T096 ATĐ 8 (06) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q46-Kiền Độ Sử-Mười Môn
T096 ATĐ 8 (07) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q46-Kiền Độ Tri-Tám Đạo
T096 ATĐ 8 (08) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q47-Kiền Độ Tri-Tám Đạo
T096 ATĐ 8 (09) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q48-Kiền Độ Tri-Tám Đạo
T096 ATĐ 8 (10) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q49-Kiền Độ Tri-Tám Đạo
T096 ATĐ 8 (11) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q50-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí
T096 ATĐ 8 (12) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q51-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí
T096 ATĐ 8 (13) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q52-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí
T096 ATĐ 8 (14) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q53-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí
T096 ATĐ 8 (15) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q54-Kiền Độ Tri-Tha Tâm Trí
T096 ATĐ 8 (16) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q55-Kiền Độ Tri-Tu Trí
T096 ATĐ 8 (17) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q56-Kiền Độ Tri-Tu Trí
T096 ATĐ 8 (18) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q57-Kiền Độ Tri-Tương Ưng
T096 ATĐ 8 (19) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q58-Kiền Độ Tri-Tương Ưng
T096 ATĐ 8 (20) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q59-Kiền Độ Tri-Tương Ưng
T096 ATĐ 8 (21) Luận A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Q60-Kiền Độ Tri-Tương Ưng
T096 ATĐ 8 (22) Luận Tỳ Bà Sa Q1
T096 ATĐ 8 (23) Luận Tỳ Bà Sa Q1-Xứ Của Ba Kiết
T096 ATĐ 8 (24) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Ba Căn Bất Thiện
T096 ATĐ 8 (25) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Ba Hữu Lậu
T096 ATĐ 8 (26) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Bốn Lưu
T096 ATĐ 8 (27) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Bốn Thọ
T096 ATĐ 8 (28) Luận Tỳ Bà Sa Q2-Xứ Của Bốn Thọ Bị Trói Buộc
T096 ATĐ 8 (29) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Cái
T096 ATĐ 8 (30) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiết
T096 ATĐ 8 (31) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiết Phần Dưới
T096 ATĐ 8 (32) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiết Phần Trên
T096 ATĐ 8 (33) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Năm Kiến
T096 ATĐ 8 (34) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Sáu Ái Thân
T096 ATĐ 8 (35) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Bảy Sử
T096 ATĐ 8 (36) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Chín Kiết
T096 ATĐ 8 (37) Luận Tỳ Bà Sa Q3-Xứ Của Chín Mươi Tám Sử
T096 ATĐ 8 (38) Luận Tỳ Bà Sa Q4-Giải Thích Về Mười Môn
T096 ATĐ 8 (39) Luận Tỳ Bà Sa Q5-Xứ Của Mười Tám Giới
T096 ATĐ 8 (40) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Mười Hai Nhập
T096 ATĐ 8 (41) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Năm Ấm
T096 ATĐ 8 (42) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Năm Thịnh Ấm
T096 ATĐ 8 (43) Luận Tỳ Bà Sa Q6-Xứ Của Sáu Giới
T096 ATĐ 8 (44) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Sắc - Pháp Vô Sắc
T096 ATĐ 8 (45) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Có Thể Thấy - Không Thể Thấy
T096 ATĐ 8 (46) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Có Đối - Không Đối
T096 ATĐ 8 (47) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Hữu Lậu Vô Lậu
T096 ATĐ 8 (48) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Hữu Vi Vô Vi
T096 ATĐ 8 (49) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Ba Đời
T096 ATĐ 8 (50) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Thiện Bất Thiện Vô Ký
T096 ATĐ 8 (51) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Lệ Thuộc Cõi Dục Cõi Sắc Cõi Vô Sắc
T096 ATĐ 8 (52) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Học Phi Học Phi Vô Học
T096 ATĐ 8 (53) Luận Tỳ Bà Sa Q7-Xứ Của Pháp Kiết Đoạn Bất Đoạn
T096 ATĐ 8 (54) Luận Tỳ Bà Sa Q8-Xứ Của Bốn Thánh Đế
T096 ATĐ 8 (55) Luận Tỳ Bà Sa Q9-Xứ Của Bốn Thánh Đế
T096 ATĐ 8 (56) Luận Tỳ Bà Sa Q10-Xứ Của Bốn Thiền
T096 ATĐ 8 (57) Luận Tỳ Bà Sa Q11-Xứ Của Bốn Đẳng
T096 ATĐ 8 (58) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Bốn Vô Sắc
T096 ATĐ 8 (59) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Tám Giải Thoát
T096 ATĐ 8 (60) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Tám Trừ Nhập
T096 ATĐ 8 (61) Luận Tỳ Bà Sa Q12-Xứ Của Mười Nhất Thiết Nhập
T096 ATĐ 8 (62) Luận Tỳ Bà Sa Q13-Xứ Của Tám Trí
T096 ATĐ 8 (63) Luận Tỳ Bà Sa Q13-Xứ Của Ba Tam Muội
T096 ATĐ 8 (64) Luận Tỳ Bà Sa Q14-Xứ Của Trung Ấm
T096 ATĐ 8 (65) Luận Tỳ Bà Sa Q14-Xứ Của Bốn Loài Sanh
BẢN KINH CHỮ Tập T097 TỲ ĐÀM LUẬN 9 (pdf) (Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm)MP3 KINH NÓI
T097 ATĐ 9 (01) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm
T097 ATĐ 9 (02) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q1-Phẩm Nhập Của Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (03) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q2-Phẩm Giới Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (04) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q3-Phẩm Ấm Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (05) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q4-Phẩm Bốn Thánh Đế Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (06) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q5-Phẩm Căn Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (07) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Bảy Giác Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (08) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Bất Thiện Căn Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (09) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Đại Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (10) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q6-Phẩm Ưu Bà Tắc Thuộc Phần Vấn
T097 ATĐ 9 (11) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q7-Phẩm Giới Thuộc Về Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (12) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q7-Phẩm Nghiệp Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (13) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q8-Phẩm Nhân Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (14) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q9-Phẩm Trí Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (15) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q10-Phẩm Trí Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (16) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q11-Phẩm Trí Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (17) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q12-Phẩm Duyên Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (18) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q13-Phẩm Niệm Xứ Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (19) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q13-Phẩm Chánh Cần Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (20) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q13-Phẩm Thần Túc Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (21) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q14-Phẩm Thiền Định Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (22) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q15-Phẩm Đạo Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (23) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q16-Phẩm Đạo Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (24) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q17-Phẩm Đạo Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (25) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q18-Phẩm Phiền Não Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (26) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q19-Phẩm Phiền Não Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (27) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q20-Phẩm Phiền Não Thuộc Phần Phi Vấn
T097 ATĐ 9 (28) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q21-Phẩm Nhiếp Thuộc Phần Nhiếp Tương Ưng
T097 ATĐ 9 (29) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q22-Phẩm Nhiếp Thuộc Phần Nhiếp Tương Ưng
T097 ATĐ 9 (30) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q23-Phẩm Tương Ưng Của Phần Nhiếp Tương Ưng
T097 ATĐ 9 (31) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q24-Phẩm Tương Ưng Phần Nhiếp Tương Ưng
T097 ATĐ 9 (32) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q25-Phẩm Biến Thuộc Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (33) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Biến Thuộc Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (34) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Nhân Thuộc Về Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (35) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Danh Sắc Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (36) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Giả Kiết Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (37) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q26-Phẩm Giả Kiết Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (38) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Giả Kiết Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (39) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Hành Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (40) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Xúc Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (41) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Giả Tâm Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (42) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (43) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q27-Phẩm Thập Thiện Nghiệp Đạo Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (44) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q28-Phẩm Định Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (45) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q29-Phẩm Định Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (46) Luận Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Q30-Phẩm Định Của Phần Đầu Mối
T097 ATĐ 9 (47) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ
T097 ATĐ 9 (48) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ
T097 ATĐ 9 (49) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ
T097 ATĐ 9 (50) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q1-Tụ Kiền Độ
T097 ATĐ 9 (51) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q2-Tụ Kiền Độ
T097 ATĐ 9 (52) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q3-Tụ Kiền Độ
T097 ATĐ 9 (53) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q4-Kiền Độ Tam Muội
T097 ATĐ 9 (54) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q5-Kiền Độ Tứ Đại
T097 ATĐ 9 (55) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q5-Kiền Độ Khế Kinh
T097 ATĐ 9 (56) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q6-Kiền Độ Cánh Lạc
T097 ATĐ 9 (57) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q7-Kiền Độ Kiết Sử
T097 ATĐ 9 (58) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q8-Kiền Độ Hành
T097 ATĐ 9 (59) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q8-Kiền Độ Trí
T097 ATĐ 9 (60) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Kiến
T097 ATĐ 9 (61) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Căn
T097 ATĐ 9 (62) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Nhất Thiết Hữu
T097 ATĐ 9 (63) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q9-Kiền Độ Kệ
T097 ATĐ 9 (64) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q10-Kiền Độ Kệ
T097 ATĐ 9 (65) Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q10-Kiền Độ Kệ
BẢN KINH CHỮ Tập T098 TỲ ĐÀM LUẬN 10 (pdf) (A Tỳ Đàm Tâm)MP3 KINH NÓI
T098 ATĐ 10 (01) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q1-Giới
T098 ATĐ 10 (02) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q1-Hành
T098 ATĐ 10 (03) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q1-Nghiệp Chưa thực
T098 ATĐ 10 (04) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q2-Sử hiện mp3
T098 ATĐ 10 (05) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q2-Hiền Thánh
T098 ATĐ 10 (06) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q3-Trí
T098 ATĐ 10 (07) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q3-Định
T098 ATĐ 10 (08) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q4-Khế Kinh
T098 ATĐ 10 (09) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q4-Phẩm Tạp
T098 ATĐ 10 (10) Luận A Tỳ Đàm Tâm Q4-Luận
T098 ATĐ 10 (11) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q1-Giới
T098 ATĐ 10 (12) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q1-Hành
T098 ATĐ 10 (13) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q2-Nghiệp
T098 ATĐ 10 (14) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q3-Sử
T098 ATĐ 10 (15) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q3-Hiền Thánh
T098 ATĐ 10 (16) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q4-Trí
T098 ATĐ 10 (17) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q4-Định
T098 ATĐ 10 (18) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q5-Định
T098 ATĐ 10 (19) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q5-A Tu La
T098 ATĐ 10 (20) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q6-A Tu La
T098 ATĐ 10 (21) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q6-Tạp
T098 ATĐ 10 (22) A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh Q6-Vấn Luận
T098 ATĐ 10 (23) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q1-Mở Tựa - Giới
T098 ATĐ 10 (24) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q2-Hành
T098 ATĐ 10 (25) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q3-Nghiệp
T098 ATĐ 10 (26) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q4-Sử
T098 ATĐ 10 (27) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q5-Hiền Thánh
T098 ATĐ 10 (28) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q6-Trí
T098 ATĐ 10 (29) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q7-Định
T098 ATĐ 10 (30) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q8-Tu Đa La
T098 ATĐ 10 (31) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q9-Tạp
T098 ATĐ 10 (32) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q10-Trạch
T098 ATĐ 10 (33) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q11-Trạch
T098 ATĐ 10 (34) Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Q11-Luận
T098 ATĐ 10 (35) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Bố Thí Trì Giới
T098 ATĐ 10 (36) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Giới Đạo
T098 ATĐ 10 (37) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Trụ Thực Sinh
T098 ATĐ 10 (38) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Nghiệp
T098 ATĐ 10 (39) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Ấm Trì Nhập
T098 ATĐ 10 (40) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Hành
T098 ATĐ 10 (41) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Nhân Duyên Chủng
T098 ATĐ 10 (42) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Tịnh Căn
T098 ATĐ 10 (43) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Kiết Sử Thiền Trí
T098 ATĐ 10 (44) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qt-Ba Mươi Bảy Người Vô Lậu
T098 ATĐ 10 (45) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Trí
T098 ATĐ 10 (46) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Thiền Định
T098 ATĐ 10 (47) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Tạp Định
T098 ATĐ 10 (48) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Tam Thập Thất Phẩm
T098 ATĐ 10 (49) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Bốn Đế
T098 ATĐ 10 (50) Luận A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Qh-Tạp
T098 ATĐ 10 (51) Luận Nhập A Tỳ Đạt Ma Qt
T098 ATĐ 10 (52) Luận Nhập A Tỳ Đạt Ma Qh
T098 ATĐ 10 (53) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qt
T098 ATĐ 10 (54) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qh-Phân Biệt Sắc
T098 ATĐ 10 (55) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qh-Phân Biệt Tâm
T098 ATĐ 10 (56) Luận Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Qh-Phân Biệt Tâm Sở Pháp
T098 ATĐ 10 (57) Luận Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự
T098 ATĐ 10 (58) Kinh A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành
BẢN KINH CHỮ Tập T099 TỲ ĐÀM LUẬN 11 (pdf) (A tỳ Đạt Ma Câu Xá)MP3 KINH NÓI
T099 ATĐ 11 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q1-Phân Biệt Các Giới
T099 ATĐ 11 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q2-Phân Biệt Các Giới
T099 ATĐ 11 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q3-Phân Biệt Căn Chưa thực
T099 ATĐ 11 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q4-Phân Biệt Căn hiện mp3
T099 ATĐ 11 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q5-Phân Biệt Căn
T099 ATĐ 11 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q6-Phân Biệt Căn
T099 ATĐ 11 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q7-Phân Biệt Căn
T099 ATĐ 11 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q8-Phân Biệt Thế Giới
T099 ATĐ 11 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q9-Phân Biệt Thế Giới
T099 ATĐ 11 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q10-Phân Biệt Thế Giới
T099 ATĐ 11 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q11-Phân Biệt Thế Giới
T099 ATĐ 11 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q12-Phân Biệt Thế Giới
T099 ATĐ 11 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q13-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q14-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q15-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q16-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q17-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q18-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q19-Phân Biệt Tùy Miên
T099 ATĐ 11 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q20-Phân Biệt Tùy Miên
T099 ATĐ 11 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q21-Phân Biệt Tùy Miên
T099 ATĐ 11 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q22-Phân Biệt Hiền Thánh
T099 ATĐ 11 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q23-Phân Biệt Hiền Thánh
T099 ATĐ 11 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q24-Phân Biệt Hiền Thánh
T099 ATĐ 11 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q25-Phân Biệt Hiền Thánh
T099 ATĐ 11 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q26-Phân Biệt Trí
T099 ATĐ 11 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q27-Phân Biệt Trí
T099 ATĐ 11 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q28-Phân Biệt Định
T099 ATĐ 11 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q29-Phân Biệt Định
T099 ATĐ 11 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q29-Phân Biệt Phá Chấp Ngã
T099 ATĐ 11 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Q30-Phân Biệt Phá Chấp Ngã
T099 ATĐ 11 (32) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q1-Phân Biệt Giới
T099 ATĐ 11 (33) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q2-Phân Biệt Giới
T099 ATĐ 11 (34) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q2-Phân Biệt Căn
T099 ATĐ 11 (35) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q3-Phân Biệt Căn
T099 ATĐ 11 (36) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q4-Phân Biệt Căn
T099 ATĐ 11 (37) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q5-Phân Biệt Căn
T099 ATĐ 11 (38) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q6-Phân Biệt Thế Gian
T099 ATĐ 11 (39) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q7-Phân Biệt Thế Gian
T099 ATĐ 11 (40) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q8-Phân Biệt Thế Gian
T099 ATĐ 11 (41) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q9-Phân Biệt Thế Gian
T099 ATĐ 11 (42) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q10-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (43) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q11-Phân Biệt Nghiệp
T099 ATĐ 11 (44) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q12-Phân Biệt Nghiệp
BẢN KINH CHỮ Tập T100 TỲ ĐÀM LUẬN 12 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận)MP3 KINH NÓI
T100 ATĐ 12 (01) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q13-Phân Biệt Nghiệp
T100 ATĐ 12 (02) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q14-Phân Biệt Hoặc Chưa thâu
T100 ATĐ 12 (03) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q15-Phân Biệt Hoặc file mp3
T100 ATĐ 12 (04) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q16-Phân Biệt Thánh Đạo Quả Nhân
T100 ATĐ 12 (05) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q17-Phân Biệt Thánh Đạo Quả Nhân
T100 ATĐ 12 (06) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q18-Phân Biệt Thánh Đạo Quả Nhân
T100 ATĐ 12 (07) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q19-Phân Biệt Tuệ
T100 ATĐ 12 (08) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q20-Phân Biệt Tuệ
T100 ATĐ 12 (09) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q21-Phân Biệt Tam Ma Bạt Đế
T100 ATĐ 12 (10) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q22-Phá Trừ Thuyết Ngã
T100 ATĐ 12 (11) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P1-Phân Biệt Giới
T100 ATĐ 12 (12) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P2-Phân Biệt Căn
T100 ATĐ 12 (13) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P3-Phân Biệt Thế Giới
T100 ATĐ 12 (14) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P4-Phân Biệt Nghiệp
T100 ATĐ 12 (15) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P5-Phân Biệt Tùy Miên
T100 ATĐ 12 (16) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P6-Phân Biệt Hiền Thánh
T100 ATĐ 12 (17) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P7-Phân Biệt Trí
T100 ATĐ 12 (18) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Bốn Tụng P8-Phân Biệt Định
T100 ATĐ 12 (19) Luận Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thật Nghĩa Sớ
T100 ATĐ 12 (20) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q1-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (21) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q2-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (22) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q3-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (23) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q4-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (24) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q5-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (25) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q6-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (26) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q7-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (27) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q8-Nói Về Bản Sự
T100 ATĐ 12 (28) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q9-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (29) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q10-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (30) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q11-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (31) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q12-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (32) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q13-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (33) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q14-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (34) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q15-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (35) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q16-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (36) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q17-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (37) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q18-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (38) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q19-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (39) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q20-Nói Về Sai Khác
T100 ATĐ 12 (40) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q21-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (41) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q22-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (42) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q23-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (43) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q24-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (44) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q25-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (45) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q26-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (46) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q27-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (47) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q28-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (48) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q29-Nói Về Duyên Khởi
T100 ATĐ 12 (49) Luận Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q30-Nói Về Duyên Khởi
BẢN KINH CHỮ Tập T101 TỲ ĐÀM LUẬN 13 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý)MP3 KINH NÓI
T101 ATĐ 13 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q31-Nói Về Duyên Khởi
T101 ATĐ 13 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q32-Nói Về Duyên Khởi Chưa thâu
T101 ATĐ 13 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q33-Nói Về Nghiệp file mp3
T101 ATĐ 13 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q34-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q35-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q36-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q37-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q38-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q39-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q40-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q41-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q42-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q43-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q44-Nói Về Nghiệp
T101 ATĐ 13 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q45-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q46-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q47-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q48-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q49-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q50-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q51-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q52-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q53-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q54-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q55-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q56-Nói Về Tùy Miên
T101 ATĐ 13 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q57-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q58-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q59-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q60-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q61-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q62-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q63-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q64-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q65-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q66-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q67-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q68-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q69-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q70-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (41) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q71-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (42) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q72-Nói Về Hiền Thánh
T101 ATĐ 13 (43) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q73-Nói Về Trí
T101 ATĐ 13 (44) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q74-Nói Về Trí
T101 ATĐ 13 (45) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q75-Nói Về Trí
T101 ATĐ 13 (46) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q76-Nói Về Trí
T101 ATĐ 13 (47) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q77-Nói Về Định
T101 ATĐ 13 (48) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q78-Nói Về Định
T101 ATĐ 13 (49) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q79-Nói Về Định
T101 ATĐ 13 (50) Luận A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Q80-Nói Về Định
BẢN KINH CHỮ Tập T102 TỲ ĐÀM LUẬN 14 (pdf) (A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiền Tông)MP3 KINH NÓI
T102 ATĐ 14 (01) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q1-Phẩm Tựa
T102 ATĐ 14 (02) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q2-Nói Về Bản Sự Chưa thâu
T102 ATĐ 14 (03) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q3-Nói Về Bản Sự file mp3
T102 ATĐ 14 (04) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q4-Nói Về Bản Sự
T102 ATĐ 14 (05) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q5-Nói Về Sai Khác
T102 ATĐ 14 (06) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q6-Nói Về Sai Khác
T102 ATĐ 14 (07) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q7-Nói Về Sai Khác
T102 ATĐ 14 (08) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q8-Nói Về Sai Khác
T102 ATĐ 14 (09) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q9-Nói Về Sai Khác
T102 ATĐ 14 (10) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q10-Nói Về Sai Khác
T102 ATĐ 14 (11) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q11-Nói Về Sai Khác
T102 ATĐ 14 (12) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q12-Nói Về Duyên Khởi
T102 ATĐ 14 (13) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q13-Nói Về Duyên Khởi
T102 ATĐ 14 (14) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q14-Nói Về Duyên Khởi
T102 ATĐ 14 (15) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q15-Nói Về Duyên Khởi
T102 ATĐ 14 (16) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q16-Nói Về Duyên Khởi
T102 ATĐ 14 (17) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q17-Nói Về Duyên Khởi
T102 ATĐ 14 (18) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q18-Nói Về Nghiệp
T102 ATĐ 14 (19) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q19-Nói Về Nghiệp
T102 ATĐ 14 (20) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q20-Nói Về Nghiệp
T102 ATĐ 14 (21) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q21-Nói Về Biệt Nghiệp
T102 ATĐ 14 (22) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q22-Nói Về Nghiệp
T102 ATĐ 14 (23) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q23-Nói Về Nghiệp
T102 ATĐ 14 (24) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q24-Nói Về Nghiệp
T102 ATĐ 14 (25) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q25-Nói Về Tùy Miên
T102 ATĐ 14 (26) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q26-Nói Về Tùy Miên
T102 ATĐ 14 (27) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q27-Nói Về Tùy Miên
T102 ATĐ 14 (28) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q28-Nói Về Tùy Miên
T102 ATĐ 14 (29) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q29-Nói Về Hiền Thánh
T102 ATĐ 14 (30) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q30-Nói Về Hiền Thánh
T102 ATĐ 14 (31) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q31-Nói Về Hiền Thánh
T102 ATĐ 14 (32) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q32-Nói Về Hiền Thánh
T102 ATĐ 14 (33) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q33-Nói Về Hiền Thánh
T102 ATĐ 14 (34) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q34-Nói Về Hiền Thánh
T102 ATĐ 14 (35) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q35-Nói Về Trí
T102 ATĐ 14 (36) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q36-Nói Về Trí
T102 ATĐ 14 (37) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q37-Nói Về Trí
T102 ATĐ 14 (38) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q38-Nói Về Định
T102 ATĐ 14 (39) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q39-Nói Về Định
T102 ATĐ 14 (40) Luận A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q40-Nói Về Định
BỘ TRUNG QUÁN 1 tập 103
BẢN KINH CHỮ Tập T103 TRUNG QUÁN LUẬN 1 (pdf)MP3 KINH NÓI
T103 TQL 1 (001) Trung Luận Q1-Quán Về Nhân Duyên
T103 TQL 1 (002) Trung Luận Q1-Quán Về Đi Lại
T103 TQL 1 (003) Trung Luận Q1-Quán Về Sáu Tình (Căn)
T103 TQL 1 (004) Trung Luận Q1-Quán Về Năm Ấm
T103 TQL 1 (005) Trung Luận Q1-Quán Về Sáu Chủng
T103 TQL 1 (006) Trung Luận Q1-Quán Về Ô Nhiễm Người Ô Nhiễm
T103 TQL 1 (007) Trung Luận Q2-Quán Về Ba Tướng
T103 TQL 1 (008) Trung Luận Q2-Quán Về Tác-Tác Giả
T103 TQL 1 (009) Trung Luận Q2-Quán Về Đốt Cháy-Bị Đốt Cháy
T103 TQL 1 (010) Trung Luận Q2-Quán Về Bản Tế
T103 TQL 1 (011) Trung Luận Q2-Quán Về Khổ
T103 TQL 1 (012) Trung Luận Q2-Quán Về Hành
T103 TQL 1 (013) Trung Luận Q3-Quán Về Có-Không
T103 TQL 1 (014) Trung Luận Q3-Quán Về Trói-Mở
T103 TQL 1 (015) Trung Luận Q3-Quán Về Nghiệp
T103 TQL 1 (016) Trung Luận Q3-Quán Về Pháp
T103 TQL 1 (017) Trung Luận Q3-Quán Về Thời
T103 TQL 1 (018) Trung Luận Q3-Quán Về Nhân Quả
T103 TQL 1 (019) Trung Luận Q3-Quán Về Thành Hoại
T103 TQL 1 (020) Trung Luận Q4-Quán Về Như Lai
T103 TQL 1 (021) Trung Luận Q4-Quán Về Điên Đảo
T103 TQL 1 (022) Trung Luận Q4-Quán Về Tứ Đế
T103 TQL 1 (023) Trung Luận Q4-Quán Về Niết Bàn
T103 TQL 1 (024) Trung Luận Q4-Quán Về Nhân Duyên
T103 TQL 1 (025) Trung Luận Q4-Quán Về Tà Kiến
T103 TQL 1 (026) Thuận Trung Luận Nghĩa Nhập Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh-Sơ Phẩm Pháp Môn Qt
T103 TQL 1 (027) Thuận Trung Luận Nghĩa Nhập Đại Bát Nhã Ba La Mật Kinh-Sơ Phẩm Pháp Môn Qh
T103 TQL 1 (028) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q1-Quán Duyên
T103 TQL 1 (029) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q2-Quán Duyên
T103 TQL 1 (030) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q3-Quán Khứ Lai
T103 TQL 1 (031) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q4-Quán Sáu Căn
T103 TQL 1 (032) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q4-Quán Năm Ấm
T103 TQL 1 (033) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q4-Quán Lục Giới
T103 TQL 1 (034) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q5-Quán Nhiễm Nhiễm
T103 TQL 1 (035) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q5-Quán Tướng Hữu Vi
T103 TQL 1 (036) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q6-Quán Tác Giả Nghiệp
T103 TQL 1 (037) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q6-Quán Thủ Giả
T103 TQL 1 (038) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q7-Quán Củi Lửa
T103 TQL 1 (039) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q7-Quán Sinh Tử
T103 TQL 1 (040) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q8-Quán Khổ
T103 TQL 1 (041) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q8-Quán Hạnh
T103 TQL 1 (042) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q8-Quán Hợp
T103 TQL 1 (043) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q9-Quán Hữu Vô
T103 TQL 1 (044) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q9-Quán Phược-Giải
T103 TQL 1 (045) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q10-Quán Nghiệp
T103 TQL 1 (046) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q11-Quán Pháp
T103 TQL 1 (047) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q11-Quán Thời
T103 TQL 1 (048) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q12-Quán Nhân Quả Hòa Hợp
T103 TQL 1 (049) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q12-Quán Thành Hoại
T103 TQL 1 (050) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q13-Quán Như Lai
T103 TQL 1 (051) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q14-Quán Điên Đảo
T103 TQL 1 (052) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q14-Quán Thánh Đế
T103 TQL 1 (053) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q15-Quán Niết Bàn
T103 TQL 1 (054) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q15-Quán Thế Đế Duyên Khởi
T103 TQL 1 (055) Bát Nhã Đăng Luận Thích Q15-Quán Tà Kiến
T103 TQL 1 (056) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q1-Quán Duyên
T103 TQL 1 (057) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q2-Quán Duyên
T103 TQL 1 (058) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q2-Quán Khứ Lai
T103 TQL 1 (059) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q3-Quán Khứ Lai
T103 TQL 1 (060) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q3-Quán Sáu Căn
T103 TQL 1 (061) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q4-Quán Năm Uẩn
T103 TQL 1 (062) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q4-Quán Sáu Giới
T103 TQL 1 (063) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q5-Quán Pháp Nhiễm Người Nhiễm
T103 TQL 1 (064) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q5-Quán Hữu Vi
T103 TQL 1 (065) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q6-Quán Hữu Vi
T103 TQL 1 (066) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q7-Quán Hữu Vi
T103 TQL 1 (067) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q7-Tác Giả-Tác Nghiệp
T103 TQL 1 (068) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q8-Quán Phẩn Vị Đầu Tiên
T103 TQL 1 (069) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Củi Lửa
T103 TQL 1 (070) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Sinh Tử
T103 TQL 1 (071) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Khổ
T103 TQL 1 (072) Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q9-Quán Hành
T103 TQL 1 (073) Luận Thập Nhị Môn M1-Quán Nhân Duyên
T103 TQL 1 (074) Luận Thập Nhị Môn M2-Quán Có Quả-Không Có Quả
T103 TQL 1 (075) Luận Thập Nhị Môn M3-Quán Duyên
T103 TQL 1 (076) Luận Thập Nhị Môn M4-Quán Tướng
T103 TQL 1 (077) Luận Thập Nhị Môn M5-6 Quán Có Tướng-Không Có Tướng
T103 TQL 1 (078) Luận Thập Nhị Môn M7-Quán Có-Không Có
T103 TQL 1 (079) Luận Thập Nhị Môn M8-Quán Tánh
T103 TQL 1 (080) Luận Thập Nhị Môn M9-10-Quán Nhân Quả-Tác Giả
T103 TQL 1 (081) Luận Thập Nhị Môn M11-12-Quán Ba Thời Gian-Sinh
T103 TQL 1 (082) Bách Luận Qt-Xả Tội Phước
T103 TQL 1 (083) Bách Luận Qt-Phá Thần
T103 TQL 1 (084) Bách Luận Qt-Phá Nhất
T103 TQL 1 (085) Bách Luận Qh-Phá Dị-Tình-Trần
T103 TQL 1 (086) Bách Luận Qh-Phá Trong Nhân Có Quả-Trong Nhân Không Quả
T103 TQL 1 (087) Bách Luận Qh-Phá Thường-Không
T103 TQL 1 (088) Quảng Bách Luận Bổn-Phá Chấp Thường-Không
T103 TQL 1 (089) Quảng Bách Luận Bổn-Phá Chấp Thời-Kiến Chấp-Căn Cảnh-Biên Chấp-Tướng Hữu Vi
T103 TQL 1 (090) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q1-Phá Thường
T103 TQL 1 (091) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q2-Phá Thường
T103 TQL 1 (092) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q2-Phá Ngã
T103 TQL 1 (093) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q3-Phá Ngã
T103 TQL 1 (094) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q4-Phá Thời
T103 TQL 1 (095) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q5-Phá Thời
T103 TQL 1 (096) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q6-Phá Kiến
T103 TQL 1 (097) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q7-Phá Căn-Phá Cảnh
T103 TQL 1 (098) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q8-Phá Biên Chấp
T103 TQL 1 (099) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q9-Phá Tướng Hữu Vi
T103 TQL 1 (100) Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q10-Giáo Giới Đệ Tử
T103 TQL 1 (101) Bách Tự Luận
T103 TQL 1 (102) Luận Nhất Luân Lư Ca
T103 TQL 1 (103) Luận Đại Thừa Phá Hữu
T103 TQL 1 (104) Luận Lục Thập Tụng Như Lý
T103 TQL 1 (105) Luận Đại Thừa Nhị Thập Tụng
T103 TQL 1 (106) Luận Đại Trượng Phu Qt-Thí Thắng-Thí Thắng Vị-Chủ Thể Thí
T103 TQL 1 (107) Luận Đại Trượng Phu Qt-Thí Chủ Khất Giả Tăng Trưởng-Giải Thoát Thù Thắng
T103 TQL 1 (108) Luận Đại Trượng Phu Qt-Thí Chủ Tăng Trưởng-Cung Kính Người Xin
T103 TQL 1 (109) Luận Đại Trượng Phu Qt-Tài Vật Thí-Xả Nhất Thiết
T103 TQL 1 (110) Luận Đại Trượng Phu Qt-Xả Ấm Thọ-Thân Mạng-Hiện Bi-Pháp Thí
T103 TQL 1 (111) Luận Đại Trượng Phu Qt-Phát Tâm Bồ Đề-Công Đức Thù Thắng-Thắng Giải Thoát
T103 TQL 1 (112) Luận Đại Trượng Phu Qt-Tạo Lợi Ích Cho Người Khác-Thí Thù Thắng Đối Với Khổ Của Kẻ Khác
T103 TQL 1 (113) Luận Đại Trượng Phu Qt-Ái Bi-Hàng Trượng Phu Giác Ngộ...
T103 TQL 1 (114) Luận Đại Thừa Chưởng Trân Qt
T103 TQL 1 (115) Luận Đại Thừa Chưởng Trân Qh
 
BỘ DU GIÀ 7 tập 104-110
BẢN KINH CHỮ Tập T104 DU GIÀ LUẬN 1 (pdf) (Du Già Sư Địa Luận)MP3 KINH NÓI
T104 DGL 1 (01) Luận Du Già Sư Địa Q1-Bản Địa-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng
T104 DGL 1 (02) Luận Du Già Sư Địa Q2-Bản Địa-Địa Ý
T104 DGL 1 (03) Luận Du Già Sư Địa Q3-Bản Địa-Địa Ý
T104 DGL 1 (04) Luận Du Già Sư Địa Q4-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 1
T104 DGL 1 (05) Luận Du Già Sư Địa Q5-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 2
T104 DGL 1 (06) Luận Du Già Sư Địa Q6-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 3
T104 DGL 1 (07) Luận Du Già Sư Địa Q7-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 4
T104 DGL 1 (08) Luận Du Già Sư Địa Q8-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 5
T104 DGL 1 (09) Luận Du Già Sư Địa Q9-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 6
T104 DGL 1 (10) Luận Du Già Sư Địa Q10-Bản Địa-Địa Có Tầm Có Tứ 7
T104 DGL 1 (11) Luận Du Già Sư Địa Q11-Bản Địa-Địa Tam Ma Hỷ Đa 1
T104 DGL 1 (12) Luận Du Già Sư Địa Q12-Bản Địa-Địa Tam Ma Hỷ Đa 2
T104 DGL 1 (13) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Tam Ma Hỷ Đa 3
T104 DGL 1 (14) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Phi Tam Ma Hí Đa
T104 DGL 1 (15) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Có Tâm Không Tâm
T104 DGL 1 (16) Luận Du Già Sư Địa Q13-Bản Địa-Địa Do Văn Tạo Thành 1
T104 DGL 1 (17) Luận Du Già Sư Địa Q14-Bản Địa-Địa Do Văn Tạo Thành 2
T104 DGL 1 (18) Luận Du Già Sư Địa Q15-Bản Địa-Địa Do Văn Tạo Thành 3
T104 DGL 1 (19) Luận Du Già Sư Địa Q16-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 1
T104 DGL 1 (20) Luận Du Già Sư Địa Q17-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 2
T104 DGL 1 (21) Luận Du Già Sư Địa Q18-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 3
T104 DGL 1 (22) Luận Du Già Sư Địa Q19-Bản Địa-Địa Do Tư Tạo Thành 4
T104 DGL 1 (23) Luận Du Già Sư Địa Q20-Bản Địa-Địa Do Tu Tạo Thành
T104 DGL 1 (24) Luận Du Già Sư Địa Q21-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Chủng Tánh Địa
T104 DGL 1 (25) Luận Du Già Sư Địa Q22-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa
T104 DGL 1 (26) Luận Du Già Sư Địa Q23-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa 2
T104 DGL 1 (27) Luận Du Già Sư Địa Q24-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa 3
T104 DGL 1 (28) Luận Du Già Sư Địa Q25-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xuất Ly Địa 4
T104 DGL 1 (29) Luận Du Già Sư Địa Q26-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2
T104 DGL 1 (30) Luận Du Già Sư Địa Q27-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2
T104 DGL 1 (31) Luận Du Già Sư Địa Q28-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2
T104 DGL 1 (32) Luận Du Già Sư Địa Q29-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 2
T104 DGL 1 (33) Luận Du Già Sư Địa Q30-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 3
T104 DGL 1 (34) Luận Du Già Sư Địa Q31-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 3
T104 DGL 1 (35) Luận Du Già Sư Địa Q32-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 3
T104 DGL 1 (36) Luận Du Già Sư Địa Q33-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 4
T104 DGL 1 (37) Luận Du Già Sư Địa Q34-Bản Địa-Địa Thanh Văn-Xứ Du Già 4
T104 DGL 1 (38) Luận Du Già Sư Địa Q35-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Xứ Trì Du Già-Chủng Tánh
T104 DGL 1 (39) Luận Du Già Sư Địa Q36-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Du Già Xứ-Tự Tha Lợi
T104 DGL 1 (40) Luận Du Già Sư Địa Q37-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Du Già Xứ-Uy Lực
T104 DGL 1 (41) Luận Du Già Sư Địa Q38-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Bồ Đề
T104 DGL 1 (42) Luận Du Già Sư Địa Q39-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Thí
T104 DGL 1 (43) Luận Du Già Sư Địa Q40-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Giới
T104 DGL 1 (44) Luận Du Già Sư Địa Q41-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Giới
T104 DGL 1 (45) Luận Du Già Sư Địa Q42-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Giới
BẢN KINH CHỮ Tập T105 DU GIÀ LUẬN 2 (pdf) (Du Già Sư Địa Luận)MP3 KINH NÓI
T105 DGL 2 (01) Luận Du Già Sư Địa Q43-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Tỉnh Lự
T105 DGL 2 (02) Luận Du Già Sư Địa Q44-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Cúng Dường Thân Cận Vô Thượng
T105 DGL 2 (03) Luận Du Già Sư Địa Q45-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Bồ Đề Phần
T105 DGL 2 (04) Luận Du Già Sư Địa Q46-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Bồ Đề Phần
T105 DGL 2 (05) Luận Du Già Sư Địa Q47-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già-Tướng Bồ Tát
T105 DGL 2 (06) Luận Du Già Sư Địa Q48-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già Tùy Pháp-Trụ
T105 DGL 2 (07) Luận Du Già Sư Địa Q49-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già Cứu Cánh-Địa
T105 DGL 2 (08) Luận Du Già Sư Địa Q50-Bản Địa-Địa Bồ Tát-Trì Xứ Du Già Cứu Cánh-Kiến Lập
T105 DGL 2 (09) Luận Du Già Sư Địa Q51-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý
T105 DGL 2 (10) Luận Du Già Sư Địa Q52-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý
T105 DGL 2 (11) Luận Du Già Sư Địa Q53-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý
T105 DGL 2 (12) Luận Du Già Sư Địa Q54-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý
T105 DGL 2 (13) Luận Du Già Sư Địa Q55-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý
T105 DGL 2 (14) Luận Du Già Sư Địa Q56-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý
T105 DGL 2 (15) Luận Du Già Sư Địa Q57-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Năm Thức Thân Tương Ưng và Địa Ý
T105 DGL 2 (16) Luận Du Già Sư Địa Q58-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ
T105 DGL 2 (17) Luận Du Già Sư Địa Q59-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ
T105 DGL 2 (18) Luận Du Già Sư Địa Q60-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ
T105 DGL 2 (19) Luận Du Già Sư Địa Q61-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Ba Địa có Tầm có Tứ
T105 DGL 2 (20) Luận Du Già Sư Địa Q62-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Tam Ma Hí Đa
T105 DGL 2 (21) Luận Du Già Sư Địa Q63-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Tam Ma Hí Đa
T105 DGL 2 (22) Luận Du Già Sư Địa Q64-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành
T105 DGL 2 (23) Luận Du Già Sư Địa Q65-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành
T105 DGL 2 (24) Luận Du Già Sư Địa Q66-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành
T105 DGL 2 (25) Luận Du Già Sư Địa Q67-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Văn Tạo Thành
T105 DGL 2 (26) Luận Du Già Sư Địa Q68-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Thanh Văn
T105 DGL 2 (27) Luận Du Già Sư Địa Q69-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Huệ Do Tư Tạo Thành
T105 DGL 2 (28) Luận Du Già Sư Địa Q70-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Thanh Văn
T105 DGL 2 (29) Luận Du Già Sư Địa Q71-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Thanh Văn
T105 DGL 2 (30) Luận Du Già Sư Địa Q72-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (31) Luận Du Già Sư Địa Q73-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (32) Luận Du Già Sư Địa Q74-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (33) Luận Du Già Sư Địa Q75-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (34) Luận Du Già Sư Địa Q76-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (35) Luận Du Già Sư Địa Q77-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (36) Luận Du Già Sư Địa Q78-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (37) Luận Du Già Sư Địa Q79-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (38) Luận Du Già Sư Địa Q80-Phần Nhiếp Quyết Trạch-Địa Bồ Tát
T105 DGL 2 (39) Luận Du Già Sư Địa Q81-Phần Thâu Giải Thích 1
T105 DGL 2 (40) Luận Du Già Sư Địa Q82-Phần Thâu Giải Thích 2
T105 DGL 2 (41) Luận Du Già Sư Địa Q83-Phần Gồm Thâu Dị Môn 1
T105 DGL 2 (42) Luận Du Già Sư Địa Q84-Phần Gồm Thâu Dị Môn 2
T105 DGL 2 (43) Luận Du Già Sư Địa Q85-Phần Nhiếp Sự-Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Tóm Thâu 1
BẢN KINH CHỮ Tập T106 DU GIÀ LUẬN 3 (pdf) (Du Già Sư Địa Luận)MP3 KINH NÓI
T106 DGL 3 (01) Luận Du Già Sư Địa Q86-Phần Nhiếp Sự,Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Thâu Tóm 1
T106 DGL 3 (02) Luận Du Già Sư Địa Q87-Phần Nhiếp Sự,Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Thâu Tóm 1
T106 DGL 3 (03) Luận Du Già Sư Địa Q88-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Thâu Tóm 1
T106 DGL 3 (04) Luận Du Già Sư Địa Q89-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2
T106 DGL 3 (05) Luận Du Già Sư Địa Q90-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2
T106 DGL 3 (06) Luận Du Già Sư Địa Q91-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2
T106 DGL 3 (07) Luận Du Già Sư Địa Q92-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Hành Lựa Chọn-Gồm Thâu 2
T106 DGL 3 (08) Luận Du Già Sư Địa Q93-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Gồm Thâu 3
T106 DGL 3 (09) Luận Du Già Sư Địa Q94-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Giới-Gồm Thâu 3
T106 DGL 3 (10) Luận Du Già Sư Địa Q95-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Giới-Gồm Thâu 3
T106 DGL 3 (11) Luận Du Già Sư Địa Q96-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Duyên Khởi-Thực-Đế-Giới-Gồm Thâu 3
T106 DGL 3 (12) Luận Du Già Sư Địa Q97-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Bồ Đề Phần Pháp Lựa Chọn-Gồm Thâu 4
T106 DGL 3 (13) Luận Du Già Sư Địa Q98-Phần Nhiếp Sự-Sự Khế Kinh-Bồ Đề Phần Pháp Lựa Chọn-Gồm Thâu 4
T106 DGL 3 (14) Luận Du Già Sư Địa Q99-Phần Nhiếp Sự-Sự Điều Phục-Lựa Chọn Gồm Thâu Chung 5
T106 DGL 3 (15) Luận Du Già Sư Địa Q100-Phần Nhiếp Sự-Sự Điều Phục-Lựa Chọn Gồm Thâu Chung 5
T106 DGL 3 (16) Luận Thích Du Già Sư Địa-Phần Bản Địa-Năm Thức Tương Ưng
T106 DGL 3 (17) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Đầu Tiên
T106 DGL 3 (18) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Phát Tâm Bồ Đề
T106 DGL 3 (19) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Tự Lợi Lợi Tha
T106 DGL 3 (20) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q1-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Nơi Nghĩa Chân Thật
T106 DGL 3 (21) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q2-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Nghĩa Chân Thật
T106 DGL 3 (22) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q2-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Của Lực
T106 DGL 3 (23) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q3-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Thành Thục
T106 DGL 3 (24) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q3-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Bồ Đề Vô Thượng
T106 DGL 3 (25) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q3-Chủng Tánh Của Xứ Phương Tiện Lực Chủng Tánh
T106 DGL 3 (26) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q4-Xứ Phương Tiện Thí
T106 DGL 3 (27) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q4-Xứ Phương Tiện Giới
T106 DGL 3 (28) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q5-Xứ Phương Tiện Giới
T106 DGL 3 (29) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Nhẫn
T106 DGL 3 (30) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Tinh Tấn
T106 DGL 3 (31) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Thiền
T106 DGL 3 (32) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q6-Xứ Phương Tiện Tuệ
T106 DGL 3 (33) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q7-Xứ Phương Tiện Bốn Nhiếp
T106 DGL 3 (34) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q7-Xứ Phương Tiện Cúng Dường Tập Cận Vô Lượng
T106 DGL 3 (35) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q7-Xứ Phương Tiện Bồ Đề
T106 DGL 3 (36) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Bồ Đề
T106 DGL 3 (37) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Bồ Tát Công Đức
T106 DGL 3 (38) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Bồ Tát Tướng
T106 DGL 3 (39) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q8-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Dực
T106 DGL 3 (40) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q9-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Tâm Tịnh
T106 DGL 3 (41) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q9-Xứ Phương Tiện Thứ Pháp-Trụ
T106 DGL 3 (42) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Sinh
T106 DGL 3 (43) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Nhiếp
T106 DGL 3 (44) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Địa
T106 DGL 3 (45) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Xứ Phương Tiện Cứu Cánh-Hành
T106 DGL 3 (46) Kinh Bồ Tát Địa Trì Q10-Kiến Lập Của Phương Tiện Cứu Cánh
T106 DGL 3 (47) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (48) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Tánh Hạnh Thiện Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (49) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Phát Tâm Bồ Đề Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (50) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q1-Lợi Ích Trong Ngoài Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (51) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q2-Nghĩa Chân Thật Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (52) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q2-Địa Bồ Tát Bất Khả Tư Nghì
T106 DGL 3 (53) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q3-Điều Phục Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (54) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q3-Bồ Đề Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (55) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q3-Lực Tánh Bồ Đề Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (56) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q4-Bố Thí Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (57) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q4-Trì Giới Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (58) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Nhẫn Nhục Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (59) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Tinh Tấn Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (60) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Thiền Định Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (61) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Trí Tuệ Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (62) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q5-Lời Nhu Hòa Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (63) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q6-Cúng Dường Tam Bảo Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (64) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q6-Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (65) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Pháp Số Trợ Bồ Đề Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (66) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Công Đức Của Địa Bồ Tát
T106 DGL 3 (67) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Tướng Của Bồ Tát Như Pháp Trụ
T106 DGL 3 (68) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q7-Thiền Của Như Pháp Trụ
T106 DGL 3 (69) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q8-Tâm Định Của Như Pháp Trụ
T106 DGL 3 (70) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q8-Sinh Địa Bồ Đề Của Như Pháp Trụ
T106 DGL 3 (71) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q8-Sinh Của Địa Rốt Ráo
T106 DGL 3 (72) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Thâu Giữ Của Địa Rốt Ráo
T106 DGL 3 (73) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Cứu Cánh Của Địa Rốt Ráo
T106 DGL 3 (74) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Hạnh Của Địa Rốt Ráo
T106 DGL 3 (75) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Ba Mươi Hai Tướng Tốt 80 Vẻ Đẹp Của Địa Rốt Ráo
T106 DGL 3 (76) Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q9-Trụ Của Địa Rốt Ráo
T106 DGL 3 (77) Kinh Bồ Tát Thiện Giới-Ưu Ba Ly Hỏi Pháp Thọ Giới Bồ Tát
T106 DGL 3 (78) Luận Quyết Định Tạng Qt-Tâm Địa
T106 DGL 3 (79) Luận Quyết Định Tạng Qtr-Tâm Địa
T106 DGL 3 (80) Luận Quyết Định Tạng Qh-Tâm Địa
BẢN KINH CHỮ Tập T107 DU GIÀ LUẬN 4 (pdf) (Thành Duy Thức Luận)MP3 KINH NÓI
T107 DGL 4 (01) Thành Duy Thức Luận-Tựa
T107 DGL 4 (02) Nghĩa Chữ Thành Duy Thức
T107 DGL 4 (03) Thành Duy Thức Luận-Lược Nêu Tướng Duy Thức Luận
T107 DGL 4 (04) Thành Duy Thức Luận 2-Phá Chấp Ngã
T107 DGL 4 (05) Thành Duy Thức Luận 3-Hai Thứ Ngã Chấp
T107 DGL 4 (06) Thành Duy Thức Luận 4-Giải Thích Vấn Nạn
T107 DGL 4 (07) Thành Duy Thức Luận 5-Phá Chấp Pháp
T107 DGL 4 (08) Thành Duy Thức Luận 6-Phá Các Thừa Giáo Chấp Pháp
T107 DGL 4 (09) Thành Duy Thức Luận 7-Thức Biến Hiện Thứ Nhất
T107 DGL 4 (10) Thành Duy Thức Luận 8-Giải Rõ Tướng Nhất Thiết Chủng
T107 DGL 4 (11) Thành Duy Thức Luận 9-Chứng Minh Có Thức Thứ Tám
T107 DGL 4 (12) Thành Duy Thức Luận 10-Thức Biến Hiện Thứ Hai
T107 DGL 4 (13) Thành Duy Thức Luận 11-Thức Biến Hiện Thứ Ba
T107 DGL 4 (14) Thành Duy Thức Luận 12-Dựa Mười Lăm Y Xứ Lập Mười Nhân
T107 DGL 4 (15) Thành Duy Thức Luận 13-Bốn Duyên Nhiếp Mười Và Hai Nhân
T107 DGL 4 (16) Thành Duy Thức Luận 14-Năm Quả
T107 DGL 4 (17) Thành Duy Thức Luận 15-Giải Thích Vấn Nạn
T107 DGL 4 (18) Thành Duy Thức Luận 16-Giải Thích Vấn Nạn
T107 DGL 4 (19) Thành Duy Thức Luận 17-Giải Thích Vấn Nạn
T107 DGL 4 (20) Thành Duy Thức Luận 18-Ba Vô Tánh
T107 DGL 4 (21) Thành Duy Thức Luận 19-Năm Hạnh Vị Tu Chứng
T107 DGL 4 (22) Thành Duy Thức Luận 20-Tư Lương Vị
T107 DGL 4 (23) Thành Duy Thức Luận 21-Gia Hạnh Vị
T107 DGL 4 (24) Thành Duy Thức Luận 22-Thông Đạt Vị
T107 DGL 4 (25) Thành Duy Thức Luận 23-Tu Tập Vị
T107 DGL 4 (26) Thành Duy Thức Luận 24-Cứu Cánh Vị
T107 DGL 4 (27) Thành Duy Thức Luận 24-Cứu Cánh Vị tt
T107 DGL 4 (28) Thành Duy Thức Luận 24-Cứu Cánh Vị ttt
T107 DGL 4 (29) Duy Thức Tam Thập Tụng
T107 DGL 4 (30) Luận Chuyển Thức
T107 DGL 4 (31) Duy Thức Luận
T107 DGL 4 (32) Luận Đại Thừa Duy Thức-Lời Tựa
T107 DGL 4 (33) Luận Duy Thức Nhị Thập
T107 DGL 4 (34) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q1
T107 DGL 4 (35) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q2
T107 DGL 4 (36) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q3
T107 DGL 4 (37) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q4
T107 DGL 4 (38) Luận Thành Duy Thức Báo Sanh Q5
T107 DGL 4 (39) Luận Nhiếp Đại Thừa Qt
T107 DGL 4 (40) Luận Nhiếp Đại Thừa Qh
T107 DGL 4 (41) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Chúng Danh
T107 DGL 4 (42) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng
T107 DGL 4 (43) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Dẫn Chứng
T107 DGL 4 (44) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Sai Biệt
T107 DGL 4 (45) Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Nên Biết
T107 DGL 4 (46) Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Nên Biết
T107 DGL 4 (47) Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Của Nhập Nên Biết
T107 DGL 4 (48) Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Tiến Vào Nhân Quả
T107 DGL 4 (49) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Về Tu Sai Biệt Tiến Vào Nhân Quả
T107 DGL 4 (50) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Dựa Vào Giới Học
T107 DGL 4 (51) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Dựa Vào Tâm Học
T107 DGL 4 (52) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Dựa Vào Tuệ Học
T107 DGL 4 (53) Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng Thù Thắng Sai Biệt Trí
T107 DGL 4 (54) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qt-Nêu Tổng Cương Yếu
T107 DGL 4 (55) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qt-Chổ Nương Tựa Của Pháp Sở Tri
T107 DGL 4 (56) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qtr-Tướng Phần Của Các Pháp Sở Tri
T107 DGL 4 (57) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qtr-Ngộ Nhập Các Pháp Sở Tri
T107 DGL 4 (58) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qtr-Nhơn Quả Của Sợ Ngộ Nhập
T107 DGL 4 (59) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Sự Tu Tập Về Nhơn Quả
T107 DGL 4 (60) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Giới Tăng Thượng Của Sự Tu Tập
T107 DGL 4 (61) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Định Tăng Thượng Của Sự Tu Tập
T107 DGL 4 (62) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Tuệ Tăng Thượng Của Sự Tu Tập
T107 DGL 4 (63) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Qh-Trí Tăng Thượng Của Sự Tu Tập
T107 DGL 4 (64) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Giải Thích Y Chỉ Trong Thắng Tướng
T107 DGL 4 (65) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Chúng Danh-Vô Đẳng Thánh Giáo
T107 DGL 4 (66) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Thứ Tự Mười Nghĩa
T107 DGL 4 (67) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q1-Chúng Danh
T107 DGL 4 (68) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Chúng Danh
T107 DGL 4 (69) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Tướng-Huân Tập
T107 DGL 4 (70) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Bất Nhất Nhị-Làm Nhân Quả Lẫn Nhau
T107 DGL 4 (71) Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q2-Giải Thích Trong Y Chỉ Thắng Tướng-Nhân Quả Biệt Bất Diệt-Duyên Sinh
T107 DGL 4 (72) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Giải Thích Dẫn Chứng Phẩm-Phiền Nảo Bất Tịnh
T107 DGL 4 (73) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Giải Thích Dẫn Chứng Phẩm-Nghiệp Bất Tịnh-Sinh Bất Tịnh
T107 DGL 4 (74) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Giải Thích Dẫn Chứng Phẩm-Thế Gian Tịnh-Xuất Thế Gian Tịnh
T107 DGL 4 (75) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Sai Biệt-Thuận Đạo Lý
T107 DGL 4 (76) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Giải Thích Sai Biệt-Ngôn Thuyết Ngã Kiến Hữu Phần Dẫn Sinh Quả Báo Duyên Tướng
T107 DGL 4 (77) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Tướng
T107 DGL 4 (78) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Sai Biệt
T107 DGL 4 (79) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Phân Biệt
T107 DGL 4 (80) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng
T107 DGL 4 (81) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Giải Thích Ưng Tri Thắng Tướng-Hiển Thị Liễu Ý Y
T107 DGL 4 (82) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Giải Thích Ưng Tri Nhập Thắng Tướng-Chánh Nhập Tướng
T107 DGL 4 (83) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Giải Thích Ưng Tri Nhập Thắng Tướng-Nhập Phương Tiện Đạo
T107 DGL 4 (84) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Giải Thích Ưng Tri Nhập Thắng Tướng-Nhập Tư Lương
T107 DGL 4 (85) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Nhập Tư Lương Quả
T107 DGL 4 (86) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Giải Thích Nhập Nhân Quả Thắng Tướng Thứ 4-Nhân Quả Vị
T107 DGL 4 (87) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Giải Thích Nhập Nhân Quả Thắng Tướng Thứ 4-Lập Danh
T107 DGL 4 (88) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Đối Trị
T107 DGL 4 (89) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Lập Danh
T107 DGL 4 (90) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Tu Tướng
BẢN KINH CHỮ Tập T108 DU GIÀ LUẬN 5 (pdf) (Nhiếp Đại Thừa Luận Thích)MP3 KINH NÓI
T108 DGL 5 (01) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q11-Giải Thích Nhập Nhân Quả Tu Sai Biệt Thắng Tướng Thứ 5-Tu Thời
T108 DGL 5 (02) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q11-Giải Thích Y Giới Học Tướng Thù Thắng Thứ 6
T108 DGL 5 (03) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q11-Giải Thích Y Tuệ Học Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 7
T108 DGL 5 (04) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q12-Giải Thích Y Tuệ Học Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 8
T108 DGL 5 (05) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q13-Giải Thích Học Quả Tướng Thù Thắng Thứ 9
T108 DGL 5 (06) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q13-Giải Thích Trí Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 10
T108 DGL 5 (07) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q14-Giải Thích Trí Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 10
T108 DGL 5 (08) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q15-Giải Thích Trí Sai Biệt Tướng Thù Thắng Thứ 10
T108 DGL 5 (09) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q1-Nên Biết Y chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Thánh Giáo Vô Đẳng
T108 DGL 5 (10) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q2-Nên Biết Y chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Tướng
T108 DGL 5 (11) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q3-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Thế Gian Tịnh
T108 DGL 5 (12) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q4-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Tướng
T108 DGL 5 (13) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q5-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Phân Biệt
T108 DGL 5 (14) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q6-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ
T108 DGL 5 (15) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q7-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Nhân Quả Vị
T108 DGL 5 (16) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q7-Nên Biết Y Chỉ Thắng Tướng Thắng Ngữ-Đối Trị-Lập Danh
T108 DGL 5 (17) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q8-Tăng Thượng Giới Học Thắng Tướng Thắng Ngữ
T108 DGL 5 (18) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q9-Thắng Tướng Thắng Ngữ Tăng Thượng Huệ Học
T108 DGL 5 (19) Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa Q10-Trí Thắng Tướng Thắng Ngữ
T108 DGL 5 (20) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q1-Nêu Tổng Quát Về Cương Yếu
T108 DGL 5 (21) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q2-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Y)
T108 DGL 5 (22) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Y)
T108 DGL 5 (23) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Chướng)
T108 DGL 5 (24) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức (Sở Tri Chướng)
T108 DGL 5 (25) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Nhập Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức
T108 DGL 5 (26) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Nhập Nhân Quả Ấy
T108 DGL 5 (27) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Giới Học Tăng Thượng
T108 DGL 5 (28) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Tuệ Học Tăng Thượng
T108 DGL 5 (29) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Huệ Học Tăng Thượng
T108 DGL 5 (30) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Quả Trí Kia
T108 DGL 5 (31) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q1-Nêu Tổng Quát Về Cương Yếu
T108 DGL 5 (32) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q2-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức
T108 DGL 5 (33) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q3-Chổ Dựa Của Đối Tượng Nhận Thức
T108 DGL 5 (34) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q4-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức
T108 DGL 5 (35) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q5-Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức
T108 DGL 5 (36) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q6-Nhập Tướng Của Đối Tượng Nhận Thức
T108 DGL 5 (37) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q7-Nhập Nhân Quả
T108 DGL 5 (38) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q8-Tâm Học Tăng Thượng
T108 DGL 5 (39) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q9-Quả Đoạn
T108 DGL 5 (40) Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q10-Quả Trí
T108 DGL 5 (41) Luận Trung Biên Phân Biệt Qt-Tướng
T108 DGL 5 (42) Luận Trung Biên Phân Biệt Qh-Đối Trị Tu Trụ
BẢN KINH CHỮ Tập T109 DU GIÀ LUẬN 6 (pdf) (Biện Luận Trung Biên)MP3 KINH NÓI
T109 DGL 6 (01) Luận Biện Trung Biên Qt-Nói Về Tướng
T109 DGL 6 (02) Luận Biện Trung Biên Qt-Nói Về Chướng
T109 DGL 6 (03) Luận Biện Trung Biên Qtr-Biện Chân Thật
T109 DGL 6 (04) Luận Biện Trung Biên Qtr-Nói Về Tu Đối Trị
T109 DGL 6 (05) Luận Biện Trung Biên Qtr-Biện Tu Phẩm Vị
T109 DGL 6 (06) Luận Biện Trung Biên Qh-Biện Đắc Quả-Nói Về Thừa Vô Thượng
T109 DGL 6 (07) Luận Biện Trung Biên Tụng-Nói Về Tướng-Nói Về Chân Thật
T109 DGL 6 (08) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q1-Thâu Nhiếp Sự
T109 DGL 6 (09) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q2-Thâu Nhiếp Sự
T109 DGL 6 (10) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q3-Thâu Nhiếp Sự
T109 DGL 6 (11) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q4-Thâu Nhiếp Sự
T109 DGL 6 (12) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q5-Thâu Nhiếp Nghĩa Thanh Tịnh
T109 DGL 6 (13) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q6-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (14) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q7-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (15) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q8-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (16) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q9-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (17) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q10-Thâu Nhiếp Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (18) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q11-Nhiếp Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (19) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q12-Thâu Tóm Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (20) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q13-Thâu Tóm Nghĩa Tịnh
T109 DGL 6 (21) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q14-Thành Thiện Xảo
T109 DGL 6 (22) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q15-Thành Lập Khổ
T109 DGL 6 (23) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q15-Thành Lập Không
T109 DGL 6 (24) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q16-Thành Lập Không-Thành Lập Vô Tính
T109 DGL 6 (25) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q16-Thành Lập Hiện Quán
T109 DGL 6 (26) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q17-Thành Lập Hiện Quán
T109 DGL 6 (27) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q17-Thành Lập Du Già-Thành Lập Bất Tư Nghì
T109 DGL 6 (28) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q17-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng
T109 DGL 6 (29) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q18-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng
T109 DGL 6 (30) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q19-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng
T109 DGL 6 (31) Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q20-Thâu Nhiếp Quyết Trạch Thù Thắng
T109 DGL 6 (32) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Nhiếp Sự-Nhiếp Tịnh Nghĩa
T109 DGL 6 (33) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Nhiếp Thành Thiện Xảo-Thành Vô Thường
T109 DGL 6 (34) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Thành Khổ-Thành Không
T109 DGL 6 (35) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Thành Vô Tánh-Thành Hiện Quán
T109 DGL 6 (36) Tụng Luận Hiển Dương Thánh Giáo-Thành Du Già-Thành Bất Tư Nghị-Nhiếp Thắng Quyết Trạch
T109 DGL 6 (37) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh-Lý Bạch Dược Vâng Lệnh Vua Soạn Lời Tựa
T109 DGL 6 (38) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Duyên Khởi
T109 DGL 6 (39) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Thành Lập Tông
T109 DGL 6 (40) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Quy Y
T109 DGL 6 (41) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q1-Chủng Tính
T109 DGL 6 (42) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q2-Phát Tâm
T109 DGL 6 (43) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q2-Thần Thông-Thành Thục
T109 DGL 6 (44) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q3-Bồ Đề
T109 DGL 6 (45) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q4-Nói Về Tín
T109 DGL 6 (46) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q5-Thuật Cầu
T109 DGL 6 (47) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q6-Hoằng Pháp
T109 DGL 6 (48) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q7-Giáo Thọ
T109 DGL 6 (49) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q8-Độ Nhiếp
T109 DGL 6 (50) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q9-Cúng Dường
T109 DGL 6 (51) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q10-Giác Phần
T109 DGL 6 (52) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q11-Giác Phần
T109 DGL 6 (53) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q12-Công Đức
T109 DGL 6 (54) Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Q13-Hành-Trụ
BẢN KINH CHỮ Tập T110 DU GIÀ LUẬN 7 (pdf) (Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập)MP3 KINH NÓI
T110 DGL 7 (01) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q1-Phần Bản Sự-Ba Pháp
T110 DGL 7 (02) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q2-Phần Bản Sự-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự
T110 DGL 7 (03) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q3-Phần Bản Sự-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự
T110 DGL 7 (04) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q3-Nhiếp Trong Phần Bản Sự-Tương Ưng
T110 DGL 7 (05) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q3-Thành Tựu Trong Phần Bản Sự-Phẩm Đế Trong Phần Quyết Trạch
T110 DGL 7 (06) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q4-Phẩm Đế Trong Phần Quyết Trạch
T110 DGL 7 (07) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q5-Phẩm Đế Trong Phần Quyết Trạch
T110 DGL 7 (08) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q6-Pháp Trong Phần Quyết Trạch
T110 DGL 7 (09) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q6-Đắc Trong Phần Quyết Trạch
T110 DGL 7 (10) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q7-Đắc Trong Phần Quyết Trạch
T110 DGL 7 (11) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Q7-Nghi Luận Trong Phần Quyết Trạch
T110 DGL 7 (12) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q1-Phần Bản Sự-Ba Pháp
T110 DGL 7 (13) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q2-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự
T110 DGL 7 (14) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q3-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự
T110 DGL 7 (15) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q4-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự
T110 DGL 7 (16) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q5-Ba Pháp Trong Phần Bản Sự
T110 DGL 7 (17) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q5-Nhiếp Trong Phần Bản Sự-Tương Ưng Trong Phần Bản Sự
T110 DGL 7 (18) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q6-Phần Quyết Trạch-Đế
T110 DGL 7 (19) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q7-Phần Chắc Chắn-Đế
T110 DGL 7 (20) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q8-Phần Quyết Trạch-Đế
T110 DGL 7 (21) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q9-Phần Quyết Trạch-Đế
T110 DGL 7 (22) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q10-Phần Quyết Trạch-Đế
T110 DGL 7 (23) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q11-Phần Quyết Trạch-Pháp
T110 DGL 7 (24) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q12-Phần Quyết Trạch-Pháp
T110 DGL 7 (25) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q13-Phần Quyết Trạch-Đắc
T110 DGL 7 (26) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q14-Phần Quyết Trạch-Đắc
T110 DGL 7 (27) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q15-Phần Quyết Trạch-Luận
T110 DGL 7 (28) Luận Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Q16-Phần Quyết Trạch-Luận
T110 DGL 7 (29) Luận Lục Môn Giáo Thọ Tập Định
T110 DGL 7 (30) Luận Nghiệp Thành Tựu
T110 DGL 7 (31) Luận Đại Thừa Thành Nghiệp
T110 DGL 7 (32) Luận Phật Tánh Q1-Duyên Khởi-Phá Chấp
T110 DGL 7 (33) Luận Phật Tánh Q2-Hiển Thể Ba Nhân-Ba Tánh-Như Lai Tạng
T110 DGL 7 (34) Luận Phật Tánh Q3-Biệt Tướng-Tổng Nhiếp-Phân Biệt
T110 DGL 7 (35) Luận Phật Tánh Q4-Biệt Tướng-Vô Biến Dị-Không Sai Khác
T110 DGL 7 (36) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q1-Phần Luận Bổn
T110 DGL 7 (37) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q1-Phần Giải Thích
T110 DGL 7 (38) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q2-Phật Bảo-Pháp Bảo-Tăng Bảo
T110 DGL 7 (39) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q3-Tất Cả Chúng Sinh Có Như Lai Tạng
T110 DGL 7 (40) Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Q4-Vô Lượng Phiền Não Trói Buộc
T110 DGL 7 (41) Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn
T110 DGL 7 (42) Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn
T110 DGL 7 (43) Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Bản Sự Phần Trung Lược Lục Danh Số
T110 DGL 7 (44) Luận Vương Pháp Chánh Ly
T110 DGL 7 (45) Luận Thập Bát Không
T110 DGL 7 (46) Luận Tam Vô Tánh Qt-Trích Trong Luận Vô Tướng
T110 DGL 7 (47) Luận Tam Vô Tánh Qh-Trích Trong Luận Vô Tướng
T110 DGL 7 (48) Luận Hiên Thức-Trích Trong Luận Vô Tướng
T110 DGL 7 (49) Luận Vô Tướng Tư Trần
T110 DGL 7 (50) Luận Giải Quyến
T110 DGL 7 (51) Luận Chưởng Trung
T110 DGL 7 (52) Luận Thủ Nhân Giả Thiết
T110 DGL 7 (53) Bài Tụng Luận Quán Tổng Tướng
T110 DGL 7 (54) Bài Tụng Luận Quán Duyên Sở Duyên
T110 DGL 7 (55) Giải Thích Luận Quán Sở Duyên
T110 DGL 7 (56) Luận Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt
T110 DGL 7 (57) Luận Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt
 
BỘ LUẬN TẬP 4 tập 111-114
BẢN KINH CHỮ Tập T111 LUẬN TẬP 1 (pdf) (Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn)MP3 KINH NÓI
T111 LT 1 (01) 1628 Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn
T111 LT 1 (02) 1629 Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn Chưa thâu
T111 LT 1 (03) 1630 Luận Nhân Minh Chánh Lý file mp3
T111 LT 1 (04) 1631 Luận Hồi Tránh-Phần Kệ Đầu Thứ Nhất
T111 LT 1 (05) 1632 Luận Phương Tiện Tâm-Tạo Luận
T111 LT 1 (06) 1633 Luận Như Thật Phản Chất Nạn Phẩm
T111 LT 1 (07) 1633 Luận Nhập Đại Thừa Qh-Phẩm Cơ Luận Không
T111 LT 1 (08) 1634 Luận Nhập Đại Thừa Qt-Phẩm Ý Nghĩa
T111 LT 1 (09) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q1
T111 LT 1 (10) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q2
T111 LT 1 (11) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q3
T111 LT 1 (12) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q4
T111 LT 1 (13) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q5
T111 LT 1 (14) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q6
T111 LT 1 (15) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q7
T111 LT 1 (16) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q8
T111 LT 1 (17) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q9
T111 LT 1 (18) 1635 Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Q10
T111 LT 1 (19) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q1-Tập Bố Thí Học
T111 LT 1 (20) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q2-Tập Bố Thí Học
T111 LT 1 (21) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q3-Tập Bố Thí Học
T111 LT 1 (22) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q4-Giới Hộ Trì Chánh Pháp
T111 LT 1 (23) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q5-Không
T111 LT 1 (24) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q6-Không
T111 LT 1 (25) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q7-Không
T111 LT 1 (26) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q8-Tập Ly Nạn Giới Học-Hộ Thân
T111 LT 1 (27) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q9-Hộ Thân-Hộ Thọ Dụng Phước
T111 LT 1 (28) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q10-Hộ Thọ Dụng Phước-Thanh Tịnh
T111 LT 1 (29) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q11-Thanh Tịnh
T111 LT 1 (30) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q12-Thanh Tịnh
T111 LT 1 (31) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q13-Tinh Tấn Ba La Mật-Nói Về A Lan Nhã
T111 LT 1 (32) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q14-Nói Về A Lan Nhã
T111 LT 1 (33) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q15-Trị Tâm
T111 LT 1 (34) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q16-Trị Tâm-Niệm Xứ
T111 LT 1 (35) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q17-Niệm Xứ-Tự Tánh Thanh Tịnh
T111 LT 1 (36) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q18-Tự Tánh Thanh Tịnh
T111 LT 1 (37) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q19-Tự Tánh Thanh Tịnh
T111 LT 1 (38) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q20-Chánh Mạng Thọ Dụng
T111 LT 1 (39) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q21-Tăng Trưởng Thắng Lực-Cung Khính Tác Lê
T111 LT 1 (40) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q22-Cung Khính Tác Lê-Niệm Tam Bảo
T111 LT 1 (41) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q23-Niệm Tam Bảo
T111 LT 1 (42) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q24-Niệm Tam Bảo
T111 LT 1 (43) 1636 Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Q25-Niệm Tam Bảo
T111 LT 1 (44) 1637 Luận Tập Đại Thừa Tướng Qt
T111 LT 1 (45) 1637 Luận Tập Đại Thừa Tướng Qh
T111 LT 1 (46) 1638 Luận Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa Qt
T111 LT 1 (47) 1638 Luận Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa Qh
T111 LT 1 (48) 1639 Luận Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đại Thừa Tứ Tông
T111 LT 1 (49) 1640 Luận Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Tiểu Thừa Niết Bàn
T111 LT 1 (50) 1641 Luận Về Tùy Tướng-Giải Mười Đế Trong Luận
T111 LT 1 (51) 1642 Luận Kim Cang Kế
T111 LT 1 (52) 1643 Kinh Ni Kiền Tử Vấn Vô Ngã Nghĩa
T111 LT 1 (53) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q1-Địa Động
T111 LT 1 (54) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q2-Tượng Vương Lậu Xà Kỳ Lợi
T111 LT 1 (55) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q3-Vườn Hoan Hỷ
T111 LT 1 (56) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q4-Thành Đề Đầu Lại Tra
T111 LT 1 (57) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q5-Thiên và Phi Thiên Đánh Nhau
T111 LT 1 (58) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q6-Vì Sao
T111 LT 1 (59) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q7-Thọ Sanh
T111 LT 1 (60) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q8-Địa Ngục
T111 LT 1 (61) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q9-Tiểu Tam Tai Tật Dịch
T111 LT 1 (62) 1644 Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Q10-Đại Tam Tai-Hỏa Tai
BẢN KINH CHỮ Tập T112 LUẬN TẬP 2 (pdf) (Luận Chương Sở Tri)MP3 KINH NÓI
T112 LT 2 (001) 1645 CHương Luận Sở Tri Qt-Lời Tựa
T112 LT 2 (002) 1645 CHương Luận Sở Tri Qh Chưa thâu
T112 LT 2 (003) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Sơ Cụ Túc-Thập Lực file mp3
T112 LT 2 (004) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tứ Vô Úy-Mười Hiệu
T112 LT 2 (005) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Ba Nghiệp Không Cần Phòng Hộ-Luận Pháp Bảo Sơ Tam Thiện
T112 LT 2 (006) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Chúng Pháp-Mười Hai Bộ Kinh
T112 LT 2 (007) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tăng Bảo Là Luận Về Sự Thanh Tịnh Làm Dầu Tiên-Phân Biệt Hiền Thánh
T112 LT 2 (008) 1646 Luận Thành Thật Q1-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Ruộng Phước-Cát Tường
T112 LT 2 (009) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Lập Luận-Luận Môn
T112 LT 2 (010) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tán Luận-Bốn Pháp
T112 LT 2 (011) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tứ Đế-Pháp Tụ
T112 LT 2 (012) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Trước 10 Luận Có Tướng-Vô Tướng
T112 LT 2 (013) 1646 Luận Thành Thật Q2-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Có Hai Đời-Hai Đời Quá Khứ Vi Lai Đều Không-Tất Cả Pháp Có Không
T112 LT 2 (014) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Có Trung Ấm-Không Có Trung Ấm
T112 LT 2 (015) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Theo Thứ Lớp-Trong Một Lúc
T112 LT 2 (016) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Thoát Lui-Không Thoát Lui-Tâm Tánh
T112 LT 2 (017) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tương Ưng Bất Tương Ưng-Nghiệp Quá Khứ-Biện Luận Về Tam Bảo
T112 LT 2 (018) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Vô Ngã-Có Ngã-Không Ngã
T112 LT 2 (019) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Nhóm Khổ Đế Sắc Tướng Trong Sắc Luận-Tên Gọi Sắc-Bốn Đại Giả Danh
T112 LT 2 (020) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Bốn Đại Thật Có-Đó Chẳng Phải Chứng
T112 LT 2 (021) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Làm Rõ Tôn Chỉ Của Bổn Luận-Không Có Tướng Cứng-Có Tướng Cứng
T112 LT 2 (022) 1646 Luận Thành Thật Q3-Luận Phát Tụ Trung Phật Bảo-Tướng Bốn Đại
T112 LT 2 (023) 1646 Luận Thành Thật Q4-Căn Giả Danh-Phân Biệt Căn
T112 LT 2 (024) 1646 Luận Thành Thật Q4-Căn Và Bốn Đại Bằng Nhau-Căn Vô Tri
T112 LT 2 (025) 1646 Luận Thành Thật Q4-Căn Trần Hợp Ly
T112 LT 2 (026) 1646 Luận Thành Thật Q4-Thanh Văn-Ngửi Mùi Hương
T112 LT 2 (027) 1646 Luận Thành Thật Q4-Cảm Giác Về Xúc-Ý
T112 LT 2 (028) 1646 Luận Thành Thật Q5-Căn Bất Định-Tướng Của Sắc Pháp
T112 LT 2 (029) 1646 Luận Thành Thật Q5-Tướng Của Tiếng-Tướng Của Hương
T112 LT 2 (030) 1646 Luận Thành Thật Q5-Tướng Của Vị-Tướng Của Xúc
T112 LT 2 (031) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Chẳng Phải Không Có Tâm Số Pháp-Chẳng Phải Có Tâm Số Pháp
T112 LT 2 (032) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Lập Không Có Tâm Số-Lập Có Tâm Số
T112 LT 2 (033) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Rõ Ràng Không Có Tâm Số Pháp-Không Tương Ưng
T112 LT 2 (034) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Có Tương Ưng-Chẳng Phải Tương Ưng
T112 LT 2 (035) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Nhiều Tâm-Một Tâm-Chẳng Phải Nhiều Tâm-Chẳng Phải Một Tâm
T112 LT 2 (036) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Nói Rõ Có Nhiều Tâm-Thức Tạm Trú-Thức Không Trú
T112 LT 2 (037) 1646 Luận Thành Thật Q5-Trong Thức Luận Của Nhóm Khổ Đế-Thức Cùng Sinh-Thức Không Cùng Sinh
T112 LT 2 (038) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tưởng Thọ Trong Luận Thọ Nhóm Khổ Đế-Hành Khổ
T112 LT 2 (039) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tưởng Ấm Trong Của Nhóm Khổ Đế
T112 LT 2 (040) 1646 Luận Thành Thật Q6-Biện Minh Về Ba Thọ-Hỏi Về Thọ
T112 LT 2 (041) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Hỷ-Tín-Cần-Ức
T112 LT 2 (042) 1646 Luận Thành Thật Q6-Năm Thọ Căn
T112 LT 2 (043) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Xúc-Niệm-Dục
T112 LT 2 (044) 1646 Luận Thành Thật Q6-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Giác Quan-Những Tâm Số Khác
T112 LT 2 (045) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Khổ Đế-Bất Tương ưng Hành
T112 LT 2 (046) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tướng Nghiệp Trong Luận Nghiệp-Vô Tác
T112 LT 2 (047) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Chẳng Cố Ý-Tội Nặng Nhẹ
T112 LT 2 (048) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Nghiệp Lớn Nhỏ-Ba Nghiệp
T112 LT 2 (049) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tà Hạnh-Chánh Hạnh
T112 LT 2 (050) 1646 Luận Thành Thật Q7-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Nghiệp Trói Buộc
T112 LT 2 (051) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ba Nghiệp Báo-Ba Loại Thọ Báo Của Nghiệp
T112 LT 2 (052) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ba Chướng-Bốn Nghiệp
T112 LT 2 (053) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ngũ Nghịch-Năm Giới
T112 LT 2 (054) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Sáu Nghiệp
T112 LT 2 (055) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Bảy Luật Nghi Bất Thiện-Thiện
T112 LT 2 (056) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tám Giới Trai-Tám Loại Ngữ-Chín Nghiệp
T112 LT 2 (057) 1646 Luận Thành Thật Q8-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Mười Đạo Bất Thiện
T112 LT 2 (058) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Mười Đạo Thiện-Quá Hoạn
T112 LT 2 (059) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Ba Nghiệp Khinh Trọng
T112 LT 2 (060) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Nêu Rõ Nhân Của Nghiệp-Luận Về Phiền Não và Tướng Phiền Não
T112 LT 2 (061) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tướng Tham-Nhân Của Tham
T112 LT 2 (062) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Lỗi Lầm Của Tham-Đoạn Tham
T112 LT 2 (063) 1646 Luận Thành Thật Q9-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Sân Giận-Vô Minh
T112 LT 2 (064) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Kiêu Mạng-Nghi
T112 LT 2 (065) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Thân Kiến-Biên Kiến
T112 LT 2 (066) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tà Kiến-Hai Thủ
T112 LT 2 (067) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tùy Phiền Nảo-Căn Bất Thiện
T112 LT 2 (068) 1646 Luận Thành Thật Q10-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tạp Phiền Não-Chín Kết
T112 LT 2 (069) 1646 Luận Thành Thật Q11-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Tạp Vấn-Đoạn Trừ Lỗi
T112 LT 2 (070) 1646 Luận Thành Thật Q11-Tư Trong Luận Hành Ấm Ở Nhóm Tập Đế-Minh Nhân
T112 LT 2 (071) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Tướng Giả Danh
T112 LT 2 (072) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Phá Chấp Là Một-Phá Chấp Là Khác
T112 LT 2 (073) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Phá Chấp Bất Khả Thuyết-Phá Chấp Không Có-Lập Không Có
T112 LT 2 (074) 1646 Luận Thành Thật Q11-Diệt Đế-Phá Chấp Bất Khả Thuyết-Phá Âm Thanh-Phá Hương Vị Xúc-Phá Ý Thức-Phá Nhân Quả
T112 LT 2 (075) 1646 Luận Thành Thật Q12-Diệt Đế-Diệt Tâm Pháp-Diện Tận
T112 LT 2 (076) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Phần Nhận Định Trong Luận Về Định-Tướng Định-Ba Tam Muội
T112 LT 2 (077) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Bốn Tu Định-Bốn Định Vô Lượng
T112 LT 2 (078) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Năm Thánh Chi Tam Muội-Sáu Tam Muội
T112 LT 2 (079) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Bảy Tam Muội-Tám Giải Thoát
T112 LT 2 (080) 1646 Luận Thành Thật Q12-Đạo Đế-Tám Thắng Xứ-Chín Thứ Lớp Sơ Thiền
T112 LT 2 (081) 1646 Luận Thành Thật Q13-Đạo Đế-Nhị Thiền-Tam Thiền
T112 LT 2 (082) 1646 Luận Thành Thật Q13-Tứ Thiền-Không Vô Biên Xứ
T112 LT 2 (083) 1646 Luận Thành Thật Q13-Ba Định Vô Sắc-Định Tận Diệt
T112 LT 2 (084) 1646 Luận Thành Thật Q13-Mười Nhất Thiết Xứ-Tưởng Về Vô Thường-Tưởng Khổ
T112 LT 2 (085) 1646 Luận Thành Thật Q13-Tưởng Khổ-Tưởng Vô Ngã
T112 LT 2 (086) 1646 Luận Thành Thật Q14-Tưởng Chán Ăn Uống-Tưởng Về Tất Cả Thế Gian Không Thể An Vui
T112 LT 2 (087) 1646 Luận Thành Thật Q14-Tưởng Bất Tịnh-Tưởng Về Sự Chết-Ba Tưởng Sau
T112 LT 2 (088) 1646 Luận Thành Thật Q14-Năm Định Cụ Đầu Ở Trong Định Cụ-Sự Hiểu Biết Bất Thiện
T112 LT 2 (089) 1646 Luận Thành Thật Q14-Hiểu Biết Thiện
T112 LT 2 (090) 1646 Luận Thành Thật Q14-Năm Định Cụ Sau-Hơi Thở Ra Vào
T112 LT 2 (091) 1646 Luận Thành Thật Q14-Chướng Nạn Của Định
T112 LT 2 (092) 1646 Luận Thành Thật Q15-Chỉ Quán-Tu Định
T112 LT 2 (093) 1646 Luận Thành Thật Q15-Tưởng Trí Trong Luận Về Trí Của Tụ Đạo Đế
T112 LT 2 (094) 1646 Luận Thành Thật Q15-Kiến Nhất Đế-Tất Cả Duyên
T112 LT 2 (095) 1646 Luận Thành Thật Q16-Thánh Hành-Kiến Trí
T112 LT 2 (096) 1646 Luận Thành Thật Q16-Ba Tuệ-Bốn Trí Vô Ngại
T112 LT 2 (097) 1646 Luận Thành Thật Q16-Năm Trí-Sáu Thông Trí
T112 LT 2 (098) 1646 Luận Thành Thật Q16-Nhẫn Trí-Chín Trí-Mười Trí
T112 LT 2 (099) 1646 Luận Thành Thật Q16-Bốn Mươi Bốn Trí-Bảy Mươi Bảy Trí
T112 LT 2 (100) 1647 Luận Tứ Đế Q1-Tư Trạch
T112 LT 2 (101) 1647 Luận Tứ Đế Q1-Lược Thuyết
T112 LT 2 (102) 1647 Luận Tứ Đế Q1-Phân Biệt Khổ Đế
T112 LT 2 (103) 1647 Luận Tứ Đế Q2-Phân Biệt Khổ Đế-Suy Xét Về Tập Đế
T112 LT 2 (104) 1647 Luận Tứ Đế Q3-Phân Biệt Về Diệt Đế
T112 LT 2 (105) 1647 Luận Tứ Đế Q4-Phân Biệt Đạo Đế
T112 LT 2 (106) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q1-Nhân Duyên
T112 LT 2 (107) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q2-Hạnh Đầu Đà
T112 LT 2 (108) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q2-Phân Biệt Về Định
T112 LT 2 (109) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q2-Tìm Thiện Tri Thức
T112 LT 2 (110) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q3-Phân Biệt Hành-Phân Biệt Hành Xứ
T112 LT 2 (111) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q4-Hành Môn
T112 LT 2 (112) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q5-Hành Môn 2
T112 LT 2 (113) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q6-Hành Môn 3
T112 LT 2 (114) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q7-Hành Môn 4
T112 LT 2 (115) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q8-Hành Môn 5
T112 LT 2 (116) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q9-Năm Thần Thông-Phân Biệt Tuệ
T112 LT 2 (117) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q10-Năm Phương Tiện
T112 LT 2 (118) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q11-Năm Phương Tiện
T112 LT 2 (119) 1648 Luận Giải Thoát Đạo-Q12-Phân Biệt Đề
BẢN KINH CHỮ Tập T113 LUẬN TẬP 3 (pdf) (Luận Tam Di Để Bộ)MP3 KINH NÓI
T113 LT 3 (01) 1649 Luận Tam Di Để Bộ Qt
T113 LT 3 (02) 1649 Luận Tam Di Để Bộ Qtr Chưa thâu
T113 LT 3 (03) 1649 Luận Tam Di Để Bộ Qh file mp3
T113 LT 3 (04) 1650 Luận Bích Chi Phật Nhân Duyên Qt
T113 LT 3 (05) 1650 Luận Bích Chi Phật Nhân Duyên Qh
T113 LT 3 (06) 1651 Luận Thập Nhị Nhân Duyên
T113 LT 3 (07) 1652 Luận Duyên Sinh
T113 LT 3 (08) 1653 Luận Đại Thừa Duyên Sinh
T113 LT 3 (09) 1654 Luận Duyên Duyên Tâm
T113 LT 3 (10) 1655 Chỉ Quán Môn Luận Tụng
T113 LT 3 (11) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-An Lạc Giải Thoát
T113 LT 3 (12) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Tạp
T113 LT 3 (13) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Tư Lương Bồ Đề
T113 LT 3 (14) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Chính Giáo Vương
T113 LT 3 (15) 1656 Luận Bảo Hành Vương Chánh-Xuất Gia Chánh Hạnh
T113 LT 3 (16) 1657 Luận Thủ Trượng
T113 LT 3 (17) 1658 Luận Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa
T113 LT 3 (18) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qt-Khuyến Phát-Phát Tâm
T113 LT 3 (19) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qt-Thệ Nguyện-Đàn Ba La Mật
T113 LT 3 (20) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qt-Thi Ba La Mật-Sàn Đề Ba La Mật
T113 LT 3 (21) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qh-Tỳ Lê Da Ba La Mật-Thiền Na Ba La Mật
T113 LT 3 (22) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qh-Bát Nhã Ba La Mật-Như Thật Pháp Môn
T113 LT 3 (23) 1659 Luận Kinh Phát Tâm Bồ Đề Qh-Không Vô Tướng-Công Đức Trì
T113 LT 3 (24) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q1
T113 LT 3 (25) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q2
T113 LT 3 (26) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q3
T113 LT 3 (27) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q4
T113 LT 3 (28) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q5
T113 LT 3 (29) 1660 Luận Bồ Đề Tư Lương Q6
T113 LT 3 (30) 1661 Luận Bồ Đề Tâm Ly Tướng
T113 LT 3 (31) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q1-Ca Ngợi Tâm Bồ Đề-Bố Thí Cúng Dường
T113 LT 3 (32) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q1-Hộ Giới
T113 LT 3 (33) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q2-Tâm Bồ Đề-Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa
T113 LT 3 (34) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q2-Tâm Bồ Đề-Tinh Tấn Ba La Mật Đa
T113 LT 3 (35) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q3-Tâm Bồ Đề-Tỉnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa
T113 LT 3 (36) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q4-Tâm Bồ Đề-Bát Nhã Ba La Mật Đa
T113 LT 3 (37) 1662 Kinh Bồ Đề Hạnh Q4-Tâm Bồ Đề Hồi Hướng
T113 LT 3 (38) 1663 Bồ Đề Tâm Quán Thích
T113 LT 3 (39) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q1
T113 LT 3 (40) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q2
T113 LT 3 (41) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q3
T113 LT 3 (42) 1664 Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm Q4
T113 LT 3 (43) 1665 Luận Kim Cang Đảnh Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Tâm Bồ Đề
T113 LT 3 (44) 1666 Luận Đại Thừa Khởi Tín
T113 LT 3 (45) 1667 Luận Đại Thừa Khởi Tín Tân Dịch Qt
T113 LT 3 (46) 1667 Luận Đại Thừa Khởi Tín Tân Dịch Qh
T113 LT 3 (47) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q1
T113 LT 3 (48) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q2
T113 LT 3 (49) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q3
T113 LT 3 (50) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q4
T113 LT 3 (51) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q5
T113 LT 3 (52) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q6
T113 LT 3 (53) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q7
T113 LT 3 (54) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q8
T113 LT 3 (55) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q9
T113 LT 3 (56) 1668 Luận Thích Ma Ha Diễn Q10
BẢN KINH CHỮ Tập T114 LUẬN TẬP 4 (pdf) (Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn)MP3 KINH NÓI
T114 LT 4 (01) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q1-Đại Quyết Trạch Quy Y Đức Xứ Vô Biên
T114 LT 4 (02) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q2-Đại Quyết Trạch Một Loại Kim Cang Đạo Lộ
T114 LT 4 (03) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q3-Đại Quyết Trạch Kim Luân Sơn Vương Đạo Lộ
T114 LT 4 (04) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q4-Đại Quyết Trạch Đại Hải Bộ Tạng Đạo Lộ
T114 LT 4 (05) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q5-Đại Quyết Trạch Thâm Lý Xuất Hưng Đại Tạng Đại Long Vương Đạo Lộ
T114 LT 4 (06) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q6-Đại Quyết Trạch Vô Tận Vô Cùng Trần Trần Số Lượng Đạo Lộ
T114 LT 4 (07) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q7-Đại Quyết Trạch Bất Khả Tư Nghị Câu Câu Vi Trần Nhất Thiết Sơn Vương Đạo Lộ
T114 LT 4 (08) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q8-Đại Quyết Trạch Độc Địa Phi Loạn Nhất Định Nhất Định Đạo Lộ
T114 LT 4 (09) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q9-Đại Quyết Trạch Độc Nhất Vô Nhị Sơn Vương Tự Tại Đạo Lộ
T114 LT 4 (10) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q10-Đại Quyết Trạch San Hội Đà Thi Phạm Ca Nặc Đạo Lộ
T114 LT 4 (11) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q11-Đại Quyết Trạch Thi Phạm Nặc Bốn Vương Đạo Lộ
T114 LT 4 (12) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q12-Đại Quyết Trạch Nhất Chủng Công Đức Thuần Thuần Vô Tạp Đại Vương Mãn Đại Đạo Lộ
T114 LT 4 (13) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q13-Đại Quyết Trạch Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc Phẩm Tạng Phi Hoạn Đạo Lộ
T114 LT 4 (14) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q14-Đại Quyết Trạch Hệ Phượt Địa Địa Phẩm Loại Bất Cát Tường Đạo Lộ
T114 LT 4 (15) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q15-Đại Quyết Trạch Tự Nhiên Bổn Vương Quảng Đại Chuyển Địa Vô Chứng Vô Ngại Câu Hành Đạo Lộ
T114 LT 4 (16) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q16-Đại Quyết Trạch Xuất Ly Hệ Phượt Đại Thanh Bạch Giải Thoát Đạo Lộ
T114 LT 4 (17) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q17-Đại Quyết Trạch Giải Thoát Sơn Vương Đại Đạo Lộ
T114 LT 4 (18) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q18-Đại Quyết Trạch Ma Ha Không Trần Hải Tạng Vương Đạo Lộ
T114 LT 4 (19) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q19-Đại Quyết Trạch Giảo Lượng Công Đức Tán Thán Tín Hành Hiện Thị Lợi Ích
T114 LT 4 (20) 1669 Luận Đại Tông Đại Huyền Văn Bổn Q20-Đại Quyết Trạch Hiện Thị Bổn Nhân Quyết Định Chứng Thành Trừ Sanh Nghi Sanh Tín
T114 LT 4 (21) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qt
T114 LT 4 (22) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qh
T114 LT 4 (23) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qt-Biệt Bản
T114 LT 4 (24) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qtr-Biệt Bản
T114 LT 4 (25) 1670 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Qh-Biệt Bản
T114 LT 4 (26) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q1
T114 LT 4 (27) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q2
T114 LT 4 (28) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q3
T114 LT 4 (29) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q4
T114 LT 4 (30) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q5
T114 LT 4 (31) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q6
T114 LT 4 (32) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q7
T114 LT 4 (33) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q8
T114 LT 4 (34) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q9
T114 LT 4 (35) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q10
T114 LT 4 (36) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q11
T114 LT 4 (37) 1671 Kinh Phước Cái Chánh Hành Sở Tập Q12
T114 LT 4 (38) 1672 Long Thọ Bồ Tát Vị Thiền Đà Ca Vương Thuyết Pháp Yếu Kệ
T114 LT 4 (39) 1673 Khuyến Phát Chư Vương Yếu Kệ
T114 LT 4 (40) 1674 Long Thọ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng
T114 LT 4 (41) 1675 Tán Pháp Giới Tụng (Nguyên Tác Bồ Tát Long Thọ)
T114 LT 4 (42) 1676 Quảng Đại Phát Nguyện Tụng (Nguyên Tác Bồ Tát Long Thọ)
T114 LT 4 (43) 1677 Tam Thân Phạn Tán (Hán dịch Pháp Thiên)
T114 LT 4 (44) 1678 Phật Tam Thân Phạn Tán (Hán dịch Pháp Thiên)
T114 LT 4 (45) 1679 Phật Nhất Bách Bát Danh Tán (Hán dịch Pháp Thiên)
T114 LT 4 (46) 1680 Nhất Bách Ngũ Phập Tán PhậtTụng (Nguyên Tác Tôn Giả Ma Chí Lý Chế Tra)
T114 LT 4 (47) 1681 Phật Cát Tường Đức Tán Qt (Hán Dịch Thi Hộ)
T114 LT 4 (48) 1681 Phật Cát Tường Đức Tán Qtr (Hán Dịch Thi Hộ)
T114 LT 4 (49) 1681 Phật Cát Tường Đức Tán Qh (Hán Dịch Thi Hộ)
T114 LT 4 (50) 1682 Thất Phật Tán Bái Già Tha (Hán Dịch Sm Pháp Thiên)
T114 LT 4 (51) 1683 Kiên Trĩ Phạn Tán (Hán Dịch Sm Pháp Thiên)
T114 LT 4 (52) 1684 Bát Đại Linh Tháp Phạn Tán (Hán Dịch ĐS Pháp Hiền)
T114 LT 4 (53) 1685 Kinh Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu (Hán Dịch ĐS Pháp Hiền)
T114 LT 4 (54) 1686 Hiền Thánh Tập Già Đà Nhất Bách Tụng
T114 LT 4 (55) 1687 Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng
T114 LT 4 (56) 1688 Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyền Thần Vương Kệ Tụng
T114 LT 4 (57) 1689 Thỉnh Tân Đầu Lư Pháp
T114 LT 4 (58) 1690 Kinh Tân Đầu Lư Đột La Xà Vị Ưu Đà Diên Vương Thuyết Pháp
T114 LT 4 (59) 1691 Kinh Ca Diếp Tiên Nhơn Thuyết Y Nữ Nhân
T114 LT 4 (60) 1692 Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Du Già Tha
BỘ KINH SỚ 28 tập 115-142
BẢN KINH CHỮ Tập T115 KINH SỚ 1(pdf)(Chú Kinh Nhân Bản Dục Sanh)MP3 KINH NÓI
T115 KS 1 (01) 1693 Chú Kinh Nhân Bổn Dục Sanh
T115 KS 1 (02) 1694 Chú Kinh Ấm Trì Nhập Qt
T115 KS 1 (03) 1694 Chú Kinh Ấm Trì Nhập Qh
T115 KS 1 (04) 1695 Thuật Tán Về Phần Lý Thú Bát Nhã Của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q1
T115 KS 1 (05) 1695 Thuật Tán Về Phần Lý Thú Bát Nhã Của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q2
T115 KS 1 (06) 1695 Thuật Tán Về Phần Lý Thú Bát Nhã Của Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q3
T115 KS 1 (07) 1696 Đại Phẩm Du Ý
T115 KS 1 (08) 1697 Đại Tuệ Độ Kinh Tông Yếu
T115 KS 1 (09) 1698 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ
T115 KS 1 (10) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q1
T115 KS 1 (11) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q2
T115 KS 1 (12) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q3
T115 KS 1 (13) 1699 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Q4
T115 KS 1 (14) 1700 Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật Qt
T115 KS 1 (15) 1699 Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật Qh
T115 KS 1 (16) 1701 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Luận Toản Yếu Qt
T115 KS 1 (17) 1701 Kim Cang Bát Nhã Kinh Sớ Luận Toản Yếu Qh
T115 KS 1 (18) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q1
T115 KS 1 (19) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q2
T115 KS 1 (20) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q3
T115 KS 1 (21) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q4
T115 KS 1 (22) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q5
T115 KS 1 (23) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q6
T115 KS 1 (24) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q6
T115 KS 1 (25) 1702 Kim Cang Kinh Toản Yếu San Định Ký Q7
T115 KS 1 (26) 1703 Kim Cang Bát Nhã La Mật Kinh Chú Giải
T115 KS 1 (27) 1704 Lược Sớ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qt
T115 KS 1 (28) 1704 Lược Sớ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Qh
BẢN KINH CHỮ Tập T116 KINH SỚ 2(pdf) (Kinh Sớ Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã)MP3 KINH NÓI
T116 KS 2 (01) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q1
T116 KS 2 (02) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q2
T116 KS 2 (03) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q3
T116 KS 2 (04) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q4
T116 KS 2 (05) 1705 Sớ Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Q5
T116 KS 2 (06) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q1
T116 KS 2 (07) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q2
T116 KS 2 (08) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q3
T116 KS 2 (09) 1706 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Ký Q4
T116 KS 2 (10) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q1
T116 KS 2 (11) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q2
T116 KS 2 (12) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q3
T116 KS 2 (13) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q4
T116 KS 2 (14) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q5
T116 KS 2 (15) 1707 Sớ Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q6
T116 KS 2 (16) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qt Phật Thuyết Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh
T116 KS 2 (17) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtt Phật Thuyết Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh
T116 KS 2 (18) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtt Phật Thuyết Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh P2-Quán Không
T116 KS 2 (19) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtr-Phẩm Giáo Hóa
T116 KS 2 (20) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qtr-Phẩm Nhị Đế
T116 KS 2 (21) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Hộ Quốc
T116 KS 2 (22) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Tán Hoa
T116 KS 2 (23) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Thọ Trì
T116 KS 2 (24) 1708 Nhân Vương Kinh Sớ Qh-Phẩm Chúc Lụy
T116 KS 2 (25) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qth-1
T116 KS 2 (26) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qth-2
T116 KS 2 (27) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qth-2 Quán Như Lai
T116 KS 2 (28) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-1 Quán Như Lai
T116 KS 2 (29) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-1 Bồ Tát Hạnh
T116 KS 2 (30) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-2 Bồ Tát Hạnh
T116 KS 2 (31) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qtr-2 Hai Đế
T116 KS 2 (32) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qha-1 Hộ Quốc
T116 KS 2 (33) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-1 Bất Tư Nghị
T116 KS 2 (34) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-1 Phụng Trì
T116 KS 2 (35) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-2 Phụng Trì
T116 KS 2 (36) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-3 Phụng Trì
T116 KS 2 (37) 1709 Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Qhạ-3 Chúc Luy
BẢN KINH CHỮ Tập T117 KINH SỚ 3(pdf) (Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán)MP3 KINH NÓI
T117 KS 3 (01) 1710 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán Qth
T117 KS 3 (02) 1710 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán Qhạ
T117 KS 3 (03) 1711 Chú Giải Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
T117 KS 3 (04) 1712 Sớ Lược Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
T117 KS 3 (05) 1713 Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Ký Qth
T117 KS 3 (06) 1713 Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Ký Qhạ
T117 KS 3 (07) 1714 Chú Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
T117 KS 3 (08) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q1
T117 KS 3 (09) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q2
T117 KS 3 (10) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q2-Phương Tiện
T117 KS 3 (11) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q3
T117 KS 3 (12) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q4-Phẩm Thí Dụ Thứ Ba
T117 KS 3 (13) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q5-Phẩm Thí Dụ tt
T117 KS 3 (14) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q5-Phẩm Tín Giải Thư Tư
T117 KS 3 (15) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q6-Phẩm Tín Giải Thư Tư
T117 KS 3 (16) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q6-Phẩm Thứ Năm Dược Thảo Dụ
T117 KS 3 (17) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Sáu Thọ Ký-Hóa Thành Dụ
T117 KS 3 (18) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Tám Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký
T117 KS 3 (19) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Chín Thọ Học Vô Học Nhân Ký-Pháp Sư
T117 KS 3 (20) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Mười Một Hiện Bảo Tháp-Trì
T117 KS 3 (21) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q7-Phẩm Thứ Mười Ba An Lạc Hạnh
T117 KS 3 (22) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm An Lạc tt
T117 KS 3 (23) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Bốn Tùng Địa Dõng Xuất
T117 KS 3 (24) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Lăm Như Lai Thọ Lượn
T117 KS 3 (25) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Sáu Phân Biệt Công Đức
T117 KS 3 (26) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Bảy Tùy Hỷ Công Đức-Pháp Sư Công Đức
T117 KS 3 (27) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Mười Chín Thường Bất Khinh Bồ Tát-Thần Lực
T117 KS 3 (28) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Hai Mươi Dược Vương Bổn Sự
T117 KS 3 (29) 1715 Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q8-Phẩm Thứ Hai Mươi Bốn Quán Thế Âm-Đà La Ni
T117 KS 3 (30) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q1-th
T117 KS 3 (31) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q1-hạ Sư Lãnh Hội Khác Nhau
T117 KS 3 (32) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q2-th
T117 KS 3 (33) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q2-hạ
BẢN KINH CHỮ Tập T118 KINH SỚ 4(pdf) (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Nghĩa)MP3 KINH NÓI
T118 KS 4 (01) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q3-th
T118 KS 4 (02) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q3-hạ
T118 KS 4 (03) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q4-th
T118 KS 4 (04) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q4-hạ
T118 KS 4 (05) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q5-th
T118 KS 4 (06) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q5-hạ
T118 KS 4 (07) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q6-th
T118 KS 4 (08) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q6-hạ
T118 KS 4 (09) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q7-th
T118 KS 4 (10) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q7-hạ
T118 KS 4 (11) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q8-th
T118 KS 4 (12) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q8-hạ
T118 KS 4 (13) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q9-th
T118 KS 4 (14) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q9-hạ
T118 KS 4 (15) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q10-th
T118 KS 4 (16) 1716 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q10-hạ
T118 KS 4 (17) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q1
T118 KS 4 (18) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q2
T118 KS 4 (19) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q3
T118 KS 4 (20) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q4
T118 KS 4 (21) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q5
T118 KS 4 (22) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q6
T118 KS 4 (23) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q7
T118 KS 4 (24) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q8
T118 KS 4 (25) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q9
T118 KS 4 (26) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q10
T118 KS 4 (27) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q11
T118 KS 4 (28) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q12
T118 KS 4 (29) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q13
T118 KS 4 (30) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q14
T118 KS 4 (31) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q15
T118 KS 4 (32) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q16
T118 KS 4 (33) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q17
T118 KS 4 (34) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q18
T118 KS 4 (35) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q19
T118 KS 4 (36) 1717 Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm Q20
BẢN KINH CHỮ Tập T119 KINH SỚ 5(pdf) (Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa)MP3 KINH NÓI
T119 KS 5 (01) 1718 Sớ Pháp Hoa Của Ngài Thiên Thai
T119 KS 5 (02) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q1-th Tựa
T119 KS 5 (03) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q1-hạ
T119 KS 5 (04) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q2-th
T119 KS 5 (05) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q2-hạ
T119 KS 5 (06) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q3-th
T119 KS 5 (07) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q3-hạ
T119 KS 5 (08) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q4-th
T119 KS 5 (09) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q4-hạ
T119 KS 5 (10) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q5-th
T119 KS 5 (11) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q5-hạ
T119 KS 5 (12) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q6-th
T119 KS 5 (13) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q6-hạ
T119 KS 5 (14) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q7-th Dược Thảo Dụ
T119 KS 5 (15) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q7-hạ Hóa Thành Dụ
T119 KS 5 (16) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q7-hạ Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký
T119 KS 5 (17) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-th Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký
T119 KS 5 (18) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-th Thọ Học Vô Học Nhân Ký
T119 KS 5 (19) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-hạ Kiến Bảo Tháp
T119 KS 5 (20) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-hạ Đề Bà Đạt Đa
T119 KS 5 (21) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q8-hạ Trì - An Lạc Hạnh
T119 KS 5 (22) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q9-th An Lạc Hạnh
T119 KS 5 (23) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q9-th Tùng Địa Dõng Xuất
T119 KS 5 (24) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q9-hạ Như Lai Thọ Lượng
T119 KS 5 (25) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Như Lai Thọ Lượng
T119 KS 5 (26) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Phân Biệt Công Đức
T119 KS 5 (27) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Tùy Hỷ Công Đức
T119 KS 5 (28) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Pháp Sư Công Đức
T119 KS 5 (29) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-th Thường Bất Khinh Bồ Tát
T119 KS 5 (30) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Như Lai Thần Lực
T119 KS 5 (31) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Dược Vương Bồ Tát - Diệu Âm Bồ Tát
T119 KS 5 (32) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
T119 KS 5 (33) 1718 Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q10-hạ Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự - Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát
T119 KS 5 (34) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q1-th Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (35) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q1-tr Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (36) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q1-hạ Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (37) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q2-th Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (38) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q2-tr Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (39) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q2-hạ Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (40) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q3-th Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (41) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q3-tr Giải Thích Phẩm Tựa Thứ Nhất
T119 KS 5 (42) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q3-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai
T119 KS 5 (43) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q4-th Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai
T119 KS 5 (44) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q4-tr Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai
T119 KS 5 (45) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q4-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai
T119 KS 5 (46) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-th Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai
T119 KS 5 (47) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-tr Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai
T119 KS 5 (48) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Hai
T119 KS 5 (49) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Kinh Q5-hạ Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Ba
BẢN KINH CHỮ Tập T120 KINH SỚ 6(pdf) (Pháp Hoa Văn Cú Kinh)MP3 KINH NÓI
T120 KS 6 (01) 1719 Pháp Hoa Văn Cú Ký Q6-th Giải Thích Phẩm Phương Tiện Thứ Ba