sach traikinh lang nghiem pdf mp3nghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T70 LĂNG NGHIÊM I (pdf) MP3 KINH NÓI
T070 LĂNG NGHIÊM 01 Đề Mục
T070 LĂNG NGHIÊM 02 Gạn Hỏi Cái Tâm ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 03 Chỉ Rõ Tánh Thấy ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 04 Chỉ Rõ Tánh Thấy Không Sinh Không Diệt ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 05 Phật Nêu Ra Tánh Thấy Ra Ngoài Các Nghĩa THỊ và PHI THỊ ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 06 Phá Những Thuyết Nhân Duyên Tự Nhiên Để Bày Tỏ Sự Thật Nhận Thấy Tánh Thấy ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 07 Chỉ Ra Cái Nhận Thức Sai Lầm Để Bày Tỏ Thể Tánh Chân Thật ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 08 Tóm Thâu Bốn Khoa Và Bảy Đại Về Như Lai Tạng Để Phát Khởi Chỗ Chân Ngộ ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 09 Tóm Thâu Bốn Khoa Và Bảy Đại Về Như Lai Tạng Để Phát Khởi Chỗ Chân Ngộ ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 10 Chỉ Rõ Sự Tiếp Tục Giả Dối Sinh Ra Và Các Đại Không Ngăn Ngại Lẫn Nhau ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 11 Chỉ Tánh Diệu Minh Hợp Về Như Lai Tạng Rời Cả Hai Nghĩa Phi Và Tức ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 12 Chỉ Mê Vọng Không Có Nhân Hết Mê Tức Là Bồ Đề ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 13 Lại Phá Xích Nhân Duyên Tự Nhiên Và Trách Chỉ Biết Nghe Nhiều ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 14 Chỉ Nghĩa Quyết Định ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 15 Đánh Chuông Thật Nghiệm Tánh Thường ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 16 Nêu Ra Cái Căn Để Chỉ Chỗ Mê-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 17 Cột Khăn Để Chỉ Đầu Nút-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 18 Chỉ Cởi Nút Trước Sau-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 19 Gạn Hỏi Đại Chúng Về Viên Thông-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 20 Nhân A Nan Xin Cứu Đọ Đời Vị Lai Phật Tóm Nêu Ra Ba Nghĩa Quyết Định-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 21 Gạn Hỏi Đại Chúng Về Viên Thông-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 22 Chỉ Đích Pháp Viên Tu-Nương Chỗ Ngộ Mà Viên Tu ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 23 Phật Khai Thị Về Mật Giáo Thầm Giúp Cho Những Người Tu Hành-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 24 Khai Thị Về Những Pháp Tắc Lập Đạo Tráng Tu Trì-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 25 Tuyên Nói Tâm Chú Rộng Khai Thị Những Lợi Ích-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 26 Khai Thị Những Vị Trí Tu Chứng Trước Sau-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 27-8 Khai Thị Những Vị Trí Tu Chứng Trước Sau-Rộng Để Lại Khuôn Pháp Tu Hành ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 28 Hỏi Về Những Tập Khí Vốn Có Sinh Khởi Ra Sáu Nẻo ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 29 Hỏi Về Bác Không Có Nhân Quả Bị Sa Mãi Vào Địa Ngục Và Về Nghiệp Chung Nghiệp Riêng ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 30 Khai Thị Về Phần Trong Phần Ngoài Của Chúng Sinh ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 31 Chỉ Ra Mười Tập Nhân Và Sáu Giao Báo ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 32 Tu Nhân Riêng Biệt Thành Quả Hư Vọng ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 33 Các Cõi Trời Sai Khác ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 34 Các Cõi Trời Sai Khác ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 35 Khai Thị Chỗ Hư Vọng Của Bảy Loài Để Khuyến Khích Tu Hành Chánh Pháp ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 36 Phân Biệt Các Ấm Ma ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 37 Phân Biệt Các Ấm Ma ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 38 Chỉ Rõ Thứ Lớp Tiêu Diệt Các Ấm Và Giới Hạn Pham Vi Các Ấm ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 39 Được Phước Hơn Cả-Tiêu Tội Hơn Cả-Trừ Ma Hơn Cả-Phần Lưu Thông ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 39 Lời Sau Cùng-Lưu Thông Chung ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 40 Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 41 Bộ Mật Giáo-Giới Thiệu Phần Bộ Mật Giáo ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 42 Về Sự Mở Mang Của Mật Giáo-Từ Khi Phát Khởi Đến Đời Tùy ☸ ♪ ♬
T070 LĂNG NGHIÊM 43 Dâm Dục Là Đạo-Trích Trong Hoa Vũ Tập Bốn Của Đại Sư Ấn Thuận 1906-2005 ☸ ♪ ♬
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 20 June 2024
3706654
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
715
1758
7016