Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm sắp theo tập, từ T36 đến T41
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T36 HOA NGHIÊM I (pdf) MP3 KINH NÓI
T36 HOA NGHIÊM I 274 Tế Chư Phương Đẳng Học Kinh
T36 HOA NGHIÊM I 275 Đại Thừa Phương Đẳng Tổng Trì Kinh Chưa thực hiện
T36 HOA NGHIÊM I 276-P1 Đức Hạnh- Vô Lượng Nghĩa Kinh
T36 HOA NGHIÊM I 276-P2 Thuyết Pháp-Vô Lượng Nghĩa Kinh
T36 HOA NGHIÊM I 276-P3 Mười Công Đức-Vô Lượng Nghĩa Kinh
T36 HOA NGHIÊM I 277 Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q01-P1 Mắt Thanh Tịnh Của Thế Gian
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q02-P1 Mắt Thanh Tịnh Của Thế Gian
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q02-P2 Phật Lô Xá Na
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q03-P2 Phật Lô Xá Na
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q04-P2 Phật Lô Xá Na
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q04-P3 Danh Hiệu Như Lai
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q04-P4 Bốn Thánh Đế
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q05-P4 Bốn Thánh Đế
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q05-P5 Quang Minh Giác Ngộ Như Lai
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q05-P6 Bồ Tát Thuyết Minh Câu Hỏi
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q06-P7 Tịnh Hanh
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q06-P8 Bồ Tát Hiều Thủ
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q07-P10 Bồ Tát Vân Tập Nói Kệ Ở Điện Diệu Thắng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q07-P8 Bồ Tát Hiều Thủ
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q07-P9 Phật Lên Đỉnh Núi Tu Di
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q08-P10 Bồ Tát Vân Tập Nói Kệ Ở Điện Diệu Thắng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q08-P11 Mười Trụ Của Bồ Tát
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q08-P12 Phạm Hạnh
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q09-P13 Công Đức Bồ Tát Mới Phát Tâm
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q10-P14 Thuyết Minh Về Pháp
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q10-P15 Phật Tự Lên Cung Trời Da Ma
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q10-P16 Cung Trời Da Ma-Bồ Tát Nói Kệ
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q11-P17 Mười Hạnh Bồ Tát Công Đức Hoa Tụ
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q12-P17 Mười Hạnh Bồ Tát Công Đức Hoa Tụ
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q13-P19 Như Lai Đến Tất Cả Điện Báu Ở Cung Trời Đẩu Suất
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q14-P20 Tại Thiên Cung Đẩu Suất-Các Bồ Tát Tập Hợp Khen Ngợi Đức Phật
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q14-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q15-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q16-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q17-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q18-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q19-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q20-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q21-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q22-P21 Mười Hồi Hướng Của Bồ Tát Kim Cang Tràng
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q23-P22 Mười Địa
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q24-P22 Mười Địa
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q25-P22 Mười Địa
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q26-P22 Mười Địa
T36 HOA NGHIÊM I 278-Q27-P22 Mười Địa
BẢN KINH CHỮ Tập T37 HOA NGHIÊM II (pdf) MP3 KINH NÓI
T37 HOA NGHIÊM II Q28-P23 Mười Minh-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q28-P24 Mười Nhân-Đại Phương Quảng Phật Chưa thực hiện
T37 HOA NGHIÊM II Q29-P25 Bồ Tát Tâm Vương Hỏi Về A Tăng Kỳ-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q29-P26 Tuổi Thọ-Bồ Tát Tâm Vương Hỏi Về A Tăng Kỳ-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q29-P27 Trụ Xứ Của Bồ Tát-Bồ Tát Tâm Vương Hỏi Về A Tăng Kỳ-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q30-P28 Pháp Chẳng Thể Nghĩ Bàn Của Đức Phật-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q31-P28 Pháp Chẳng Thể Nghĩ Bàn Của Đức Phật-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q32-P29 Biển Tướng Của Đức Như Lai-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q32-P30 Công Đức Sáng Chói Ở Tướng Nhỏ Của Phật-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q33-P31 Hạnh Bồ Tát Phổ Hiền-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q33-P32 Bảo Vương Như Lai Tành Khởi-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q34-P32 Bảo Vương Như Lai Tánh Khởi-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q35-P32 Bảo Vương Như Lai Tánh Khởi-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q36-P32 Bảo Vương Như Lai Tánh Khởi-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q36-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q37-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q38-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q39-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q40-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q41-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q42-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q43-P33 Xa Lìa Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q44-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q45-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q46-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q47-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q48-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q49-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q50-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q51-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q52-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q53-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q54-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q55-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q56-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q57-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q59-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
T37 HOA NGHIÊM II Q60-P34 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật
BẢN KINH CHỮ Tập T38 HOA NGHIÊM III (pdf) MP3 KINH NÓI
T38 HOA NGHIÊM III Q01-P01 Thế Chủ Diệu Nghiêm-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q02-P01 Thế Chủ Diệu Nghiêm-Đại Phương Quảng Phật Chưa có mp3
T38 HOA NGHIÊM III Q03-P01 Thế Chủ Diệu Nghiêm-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q04-P01 Thế Chủ Diệu Nghiêm-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q05-P01 Thế Chủ Diệu Nghiêm-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q06-P02 Như Lai Hiện Tướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q07-P03 Tam Muội Phổ Hiền-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q07-P04 Thế Giới Thành Tựu-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q08-P05 Thế Giới Hoa Tạng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q09-P05 Thế Giới Hoa Tạng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q10-P05 Thế Giới Hoa Tạng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q11-P06 Tỳ Lô Giá Na Phật-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q12-P07 Danh Hiệu Như Lai-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q12-P08 Bốn Thánh Đế-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q13-P09 Quang Minh Giác-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q13-P10 Bồ Tát Vấn Minh-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q14-P11 Thịnh Hạnh-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q14-P12 Hiền Thủ-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q15-P12 Hiền Thủ-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q16-P13 Lên Đỉnh Núi Tu Di-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q16-P14 Kệ Tán Nơi Đỉnh Tu Di-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q16-P15 Thập Trụ-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q17-P16 Phạm Hạnh-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q17-P17 Công Đức Của Bồ Tát Mới Phát Tâm-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q18-P18 Minh Pháp-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q19-P19 Lên Thiên Cung Dạ Ma-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q19-P20 Kệ Tán Trong Cung Dạ Ma-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q19-P21 Thập Hạnh-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q20-P21 Thập Hạnh-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q21-P22 Mười Tạng Vô Tận-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q22-P23 Lên Thiên Cung Đẩu Suất-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q23-P24 Kệ Tán Nơi Cõi Đẩu Suất-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q23-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q24-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q25-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q26-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q27-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q28-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q29-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q30-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q31-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q32-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q33-P25 Thập Hồi Hướng-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q34-P26 Thập Địa-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q35-P26 Thập Địa-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q36-P26 Thập Địa-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q37-P26 Thập Địa-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q38-P26 Thập Địa-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q39-P26 Thập Địa-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q40-P27 Thập Định-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q41-P27 Thập Định-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q42-P27 Thập Định-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q43-P27 Thập Định-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q44-P28 Thập Thông-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q44-P29 Thập Nhẫn-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q45-P30 A Tăng Kỳ-Đại Phương Quảng Phật
T38 HOA NGHIÊM III Q45-P31 Thọ Lượng-Đại Phương Quảng Phật
BẢN KINH CHỮ Tập T39 HOA NGHIÊM IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q46-P32 Trụ Xứ Của Chư Bồ Tát-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q46-P33 Pháp Bất Tư Nghì Của Phật-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm Hiện chưa
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q47-P33 Pháp Bất Tư Nghì Của Phật-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm. có mp3
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q48-P34 Như Lai Thập Thân Tướng Hải-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q48-P35 Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q49-P36 Hạnh Phổ Hiền-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q50-P37 Như Lai Xuất Hiện-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q51-P37 Như Lai Xuất Hiện-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q52-P37 Như Lai Xuất Hiện-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q53-P38 Ly Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q54-P38 Ly Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q55-38 Ly Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q56-P38 Ly Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q57-P38 Ly Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q58-P38 Ly Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q59-P38 Ly Thế Gian-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q60-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q61-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q62-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q63-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q64-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q65-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q66-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q67-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q68-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q69-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q70-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q71-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q72-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q73-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q74-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q75-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q76-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q77-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q78-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q79-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 279-Q80-P39 Nhập Pháp Giới-Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 280 Kinh Đâu Sa
T39 HOA NGHIÊM IV 281 Bản Nghiệp Của Bồ Tát-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 282 Các Bồ Tát Cầu Học Bản Nghiệp-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 283 Bồ Tát Thập Trụ Hành Đạo Phẩm-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 284 Mười Trụ Của Bồ Tát-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 285-Q01-P01 Trụ Diệt Dự Sơ Phát Ý-Kinh Dần Đủ Tất Cả Trí Đức
T39 HOA NGHIÊM IV 285-Q01-P01 Trụ Duyệt Dự Sơ Phát Ý- Dần Đủ Tất Cả Trí Đức
T39 HOA NGHIÊM IV 285-Q02-P03Trụ Hưng Quang-Q2-Kinh Dần Đủ Tất Cả Trí Đức-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 285-Q03-P05 Trụ Nan Thắng-Kinh Dần Đủ Tất Cả Trí Đức-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 285-Q04-P07 Trụ Huyền Diệu-Kinh Dần Đủ Tất Cả Trí Đức-Hoa Nghiêm
T39 HOA NGHIÊM IV 285-Q05-P10 Trụ Pháp Vũ-Kinh Dần Đủ Tất Cả Trí Đức-Hoa Nghiêm
BẢN KINH CHỮ Tập T40 HOA NGHIÊM V (pdf) MP3 KINH NÓI
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q1-P01 Địa Hoan Hỷ-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q1-P02 Địa Ly-Kinh Thập Trụ Chưa thực
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q2-P03 Địa Minh-Kinh Thập Trụ hiện mp3
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q2-P04 Địa Điểm-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q2-P05 Địa Nan Thắng-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q3-P06 Địa Hiện Tiền-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q3-P07 Địa Viễn Thành-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q3-P08 Địa Bất Động-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q4-P09 Địa Diệu Thiện-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 286-Q4-P10 Địa Pháp Vân-Kinh Thập Trụ
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q1-P01 Địa Cực Hỷ-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q2-P01 Địa Cực Hỷ-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q2-P02 Địa Ly Cấu-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q3-P03 Địa Phát Quang-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q3-P04 Địa Diệm Tuệ-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q4-P05 Địa Nan Thắng-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q4-P06 Địa Hiện Tiền-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q5-P06 Địa Hiện Tiền-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q5-P07 Địa Viên Hành-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q6-P08 Địa Bất Động-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q7-P09 Địa Thiện Tuệ-Q7-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q8-P10 Địa Pháp Vân-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 287-Q9-P10 Địa Pháp Vân-Kinh Thập Địa
T40 HOA NGHIÊM V 288-QA-P01 Sự Cảm Ứng Lớn Lao-Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QA-P02 Bồ Tát Đẳng Mục Nói Về Hành Định-Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QA-P03 Bồ Tát Đẳng Mục Nói Về Thần Thông Biến Hóa-Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QA-P04 Bồ Tát Đẳng Mục Nói Về Sự Huyễn Hóa-Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QA-P05 Bồ Tát Đẳng Mục Nói Về Sự An Lạc Trong Định Của Bồ Tát -Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QA-P06 Bồ Tát Đẳng Mục Nói Về Trí Tuệ Phương Tiện Nơi Phát Đại Định-Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QA-P07 Bồ Tát Đẳng Mục Nói Về Vô Lượng Như-Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QB-P08 Trí Tuệ Phương Tiện Thanh Tịnh-Kinh Bồ Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QB-P09 Bồ Tát Đẳng Mục Nói Về Sự Hưng Khởi Hiển Lộ
T40 HOA NGHIÊM V 288-QB-P10 Bồ Tát Đẳng Mục Bày Biện Sự Biến Hóa Ngoại Thân
T40 HOA NGHIÊM V 288-QC-P11 Dùng Đại Tuệ Phân Biệt Thân Hành Là Không-Bồ Tát Tát Đẳng Mục Hỏi Về Tam Muội
T40 HOA NGHIÊM V 288-QC-P12 Bồ Tát Tát Đẳng Mục Nêu Rõ Đại Phương Tiện
T40 HOA NGHIÊM V 288-QC-P13 Bồ Tát Tát Đẳng Mục Nói Về Long Vương Duyệt Lạc
T40 HOA NGHIÊM V 289 Làm Rõ Công Đức Vô Biên Cõi Phật
T40 HOA NGHIÊM V 290 So Lường Công Đức Tất Cả Cõi Phật
T40 HOA NGHIÊM V 291-Q1 Như Lai Hưng Hiển
T40 HOA NGHIÊM V 291-Q2 Như Lai Hưng Hiển
T40 HOA NGHIÊM V 291-Q3 Như Lai Hưng Hiển
T40 HOA NGHIÊM V 291-Q4 Như Lai Hưng Hiển
T40 HOA NGHIÊM V 292-Q1 Độ Thế Phẩm
T40 HOA NGHIÊM V 292-Q2 Độ Thế Phẩm
T40 HOA NGHIÊM V 292-Q3 Độ Thế Phẩm
T40 HOA NGHIÊM V 292-Q4 Độ Thế Phẩm
T40 HOA NGHIÊM V 292-Q5 Độ Thế Phẩm
T40 HOA NGHIÊM V 292-Q6 Độ Thế Phẩm
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q01 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q02 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q03 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q04 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q05 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q06 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q07 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q08 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q09 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q10 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q11 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q12 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q13 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q14 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q15 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q16 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q17 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q18 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q19 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q20 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q21 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T40 HOA NGHIÊM V 293-Q22 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
BẢN KINH CHỮ Tập T41 HOA NGHIÊM VI (pdf) MP3 KINH NÓI
T41 HOA NGHIÊM VI 293 Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q23 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q24 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Chưa thực hiện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q25 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện mp3
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q26 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q27 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q28 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q29 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q30 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q31 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q32 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q33 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q34 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q35 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q36 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q37 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q38 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q39 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 293-Q40 Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 294-QA La Ma Già
T41 HOA NGHIÊM VI 294-QB La Ma Già
T41 HOA NGHIÊM VI 294-QC La Ma Già
T41 HOA NGHIÊM VI 295 Nhập Pháp Giới Hoa Nghiêm
T41 HOA NGHIÊM VI 296 Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện
T41 HOA NGHIÊM VI 297 Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán
T41 HOA NGHIÊM VI 298 Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết
T41 HOA NGHIÊM VI 299 Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh
T41 HOA NGHIÊM VI 299-Q1 Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh
T41 HOA NGHIÊM VI 299-Q2 Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh
T41 HOA NGHIÊM VI 299-Q3 Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh
T41 HOA NGHIÊM VI 299-Q4 Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh
T41 HOA NGHIÊM VI 299-Q5 Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh
T41 HOA NGHIÊM VI 300 Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm Nói Về Cảnh Giới Không Thể Nghĩ Bàn Của Phật
T41 HOA NGHIÊM VI 301 Đại Phương Quảng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới
T41 HOA NGHIÊM VI 302 Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm
T41 HOA NGHIÊM VI 303 Đại Phương Quảng Phật-Hoa Nghiêm Vào Cảnh Giới Đức Trí Không Thể Nghĩ Bàn Của Như Lai
T41 HOA NGHIÊM VI 304 Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì
T41 HOA NGHIÊM VI 305-Q1 Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn-Q1
T41 HOA NGHIÊM VI 305-Q2 Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn
T41 HOA NGHIÊM VI 305-Q3 Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn
T41 HOA NGHIÊM VI 305-Q4 Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn
T41 HOA NGHIÊM VI 305-Q5 Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn
T41 HOA NGHIÊM VI 306- Tu Từ
T41 HOA NGHIÊM VI 307 Trang Nghiêm Tâm Bồ Đề
T41 HOA NGHIÊM VI 308 Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q01-P01 Hướng Dẫn-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q01-P02 Ở Lại Để Hóa Độ-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q01-P03 Quán Không-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q01-P04 Sắc Nhập-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q02-P05 Thấu Triệt Không-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q02-P06 Căn Môn-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q02-P07 Quảng Thọ-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q03-P08 Đồng Chân-Q3-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q03-P09 Định Ý-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q04-P10 Thành Đạo-Q4-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q04-P11 Diệt Tâm-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q05-P12 Thần Túc-Q5-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q05-P13 Cung Kính-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q05-P14 Dũng Mãnh-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q06-P15 Phân Thân-Q6-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q06-P16 Thân Nhập Lại-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q06-P17 Tài Biện Luận-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q06-P18 Phương Tiện Bằng Trí Tuệ-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q07-P19 Giáo Hoá Chúng Sanh-Q7-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q07-P20 Ba Đạo Diệt Độ-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q07-P21 Thừa Vô Tướng-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q08-P22 Đẳng Từ-Q8-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q08-P23 Pháp Giới-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q09-P24 Đạo Trí-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q09-P25 Thân Khẩu Ý-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P26 Trong Mộng Thành Đạo-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P27 Bồ Tát Chứng Đắc-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P28 Giải tUỆ-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P29 Tam Độc-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P30 Hỏi Về Niết Bàn-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P31 Bốn Phạm Đường-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P32 Phạm Thiên Thỉnh Cầu-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
T41 HOA NGHIÊM VI 309-Q10-P33 Phó Chúc Cho Phạm Thiên-Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 23 July 2024
3927851
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
8529
7523
20858