Toàn bộ Kinh A Hàm sắp theo tập 1 đến 9
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T1 A HÀM I (pdf) MP3 KINH NÓI
Lời Giới Thiệu Của Ban Hoằng Pháp ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 01-Kinh Đại Bản ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 02-Kinh Đại Bản ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 03-Kinh Đại Bản ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 04-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 05-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 06-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 07-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 08-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 09-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 10-Kinh Điển Tôn ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 11-Kinh Xà Ni Sa ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 12-Kinh Tiểu Duyên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 13-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương-Tu Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 14-Kinh Tệ Tú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 15-Kinh Tệ Tú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 16-Kinh Tán Đà Na ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 17-Kinh Chúng Tập ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 18-Kinh Chúng Tập ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 19-Kinh Thập Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 20-Kinh Thập Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 21-Kinh Tăng Nhất ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 22-Kinh Tam Tụ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 23-Đại Duyên Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 24-Thích Đế Hoàn Nhân ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 25-Kinh A nậu Di ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 26-Kinh A nậu Di ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 27-Kinh Thiện Sanh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 28-Kinh Thanh Tịnh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 29-Kinh Thanh Tịnh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 30-Kinh Tự Hoan Hỷ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 31-Kinh Đại Hội ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 32-Kinh A Ma Trú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 33-Kinh A Ma Trú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 34-Kinh Phạm Võng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 35-Kinh Phạm Võng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 36-Kinh Chủng Đức ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 37-Kinh Cưu La Đàn Đầu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 38-Kinh Cưu La Đàn Đầu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 39-Kinh-kien-co ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 40-Kinh Lõa Hình Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 41-Kinh Tam Minh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 42-Kinh Sa Môn Quả ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 43-Kinh Bố Tra Bà Lâu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 44-Kinh Lộ Già ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 45-Kinh Thế Kỷ-Châu Diêm Phù Đề ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 46-Kinh Thế Kỷ-Uất Đàn Việt ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 47-Kinh Thế Kỷ-Chuyển Luân Thánh Vương ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 48-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 49-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 50-Kinh Thế Kỷ-Long Điểu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 51-Kinh Thế Kỷ-7 A Tu La ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 52-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 53-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 54-Kinh Thế Kỷ-Đao Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 55-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 56-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 57-Kinh Thế Kỷ-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 58-Kinh Thế Kỷ-Ba Trung Kiếp ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 59-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 60-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 61-Kinh Thất Phật ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 62-Kinh Thất Phật ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 63-Tỳ Bà Thi Phật Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 64-Tỳ Bà Thi Phật Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 65-Thất Phật Phụ Mẫu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 66-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 67-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 68-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 69-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 70-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 71-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 72-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 73-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 74-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 75-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 76-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 77-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 78-Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 79-Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 80-Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T2 A HÀM II (pdf) MP3 KINH NÓI
T2 A HÀM II 01-Đại Bát Niết Bàn QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 02-Đại Bát Niết Bàn QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 03-Đại Bát Niết Bàn QTrung ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 04-Đại Bát Niết Bàn QTrung ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 05-Đại Bát Niết Bàn QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 06-Đại Bát Niết Bàn QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 07-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 08-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 09-PhậtThuyết NhânTiên ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 10-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 11-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QTrung ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 12-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 13-Phạm Chí Ni Câu Đà ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 14-Phạm Chí Ni Câu Đà ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 15-Đại Tập Pháp Môn QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 16-Đại Tập Pháp Môn QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 17-Thập Bảo Tháp QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 18-Thập Bảo Tháp QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 19-Thập Bảo Tháp QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 20-Con Người Do Dục Sanh ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 21-Con Người Do Dục Sanh ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 22-Đế Thích Sở Vấn ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 23-Đế Thích Sở Vấn ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 24-Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 25-Thiện Sanh Tử ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 26-Công Đức Tin Phật ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 27-Tam Ma Nhạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 28-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 29-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 30-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 31-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 32-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 33-Tịch Chí Quả ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 34-Tịch Chí Quả ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 35-Đại Lâu Thán-Diêm Phù Lợi ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 36-Đại Lâu Thán-Uất Đơn Việt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 37-Đại Lâu Thán-Chuyển Luân Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 38-Đại Lâu Thán-Nê Lê 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 39-Đại Lâu Thán-Nê Lê 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 40-Đại Lâu Thán-A Tu Luân ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 41-Đại Lâu Thán-Long Điểu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 42-Đại Lâu Thán-Cao Thiện Sĩ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 43-Đại Lâu Thán-Tứ Thiên Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 44-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 45-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 46-Đại Lâu Thán-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 47-Đại Lâu Thán-Tai Biến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 48-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 49-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 50-Khởi Thế-Châu Diêm Phù Đề ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 51-Khởi Thế-Uất Đơn Việt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 52-Khởi Thế-Chuyển Luân Thánh Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 53-Khởi Thế-Địa Ngục 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 54-Khởi Thế-Địa Ngục 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 55-Khởi Thế-Địa Ngục 2tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 56-Khởi Thế-Địa Ngục 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 57-Khởi Thế-Địa Ngục 3tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 58-Khởi Thế-Rồng và Kim Sí Điểu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 59-Khởi Thế-A Tu La ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 60-Khởi Thế-Tứ Thiên Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 61-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 62-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 63-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 64-Khởi Thế-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 65-Khởi Thế-Kiếp Trụ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 66-Khởi Thế-Thế Trụ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 67-Khởi Thế-Tối Thắng 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 68-Khởi Thế-Tối Thắng 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 69-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Diêm Phù ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 70-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Uất Đa La Cứu Lưu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 71-Khởi Thế Nhân Bổn-Chuyển Luân Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 72-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 73-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 74-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 75-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 76-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 77-Khởi Thế Nhân Bổn-Các Rồng Kim Sí Điểu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 78-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 79-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 80-Khởi Thế Nhân Bổn-Tứ Thiên Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 81-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 82-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 83-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 84-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 85-Khởi Thế Nhân Bổn-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 86-Khởi Thế Nhân Bổn-Kiếp Trụ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 87-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 88-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng tt ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T3 A HÀM III (pdf) MP3 KINH NÓI
T3 A HÀM III 01-Kinh Thiện Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 02-Kinh Trú Đạc Thọ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 03-Kinh Thành Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 04-Kinh Thủy Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 05-Kinh Mộc Tích Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 06-Kinh Thiện Nhân Vãng ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 07-Kinh Thế Gian Phước ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 08-Kinh Thất Nhật ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 09-Kinh Thất Xa ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 10-Kinh Lậu Tận ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 11-Kinh Diêm Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 12-Kinh Hòa Phá ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 13-Kinh Độ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 14-Kinh La Vân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 15-Kinh Tư ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 16-Kinh Già Lam ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 17-Kinh Già Di Ni ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 18-Kinh Sư Tử ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 19-Kinh Ni Kiền ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 20-Kinh Ba La Lao ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 21-Kinh Đẳng Tâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 22-Kinh Thành Tựu Giới ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 23-Kinh Trí ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 24-Kinh Sư Tử Hống ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 25-Kinh Thủy Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 26-Kinh Cù Ni Sư ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 27-Kinh Phạm Chí Đà Nhiên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 28-Kinh Giáo Hóa Bệnh ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 29-Kinh Đại Câu Hi La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 30-Kinh Tượng Tích Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 31-Kinh Phân Biệt Thánh Đế ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 32-Kinh Vị Tằng Hữu Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 33-Kinh Thi Giả ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 34-Kinh Bạc Câu La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 35-Kinh A Tu La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 36-Kinh Địa Động ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 37-Kinh Chiêm Ba ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 38-39-Kinh Úc Già Trưởng Giả ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 40-41-Kinh Thủ Già Trưởng Giả ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 42-Kinh Hà Nghĩa ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 43-Kinh Bất Tư ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 44-Kinh Niệm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 45-46-Kinh Tàm Quý ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 47-48-Kinh Giới ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 49-50-Kinh Cung Kính ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 51-Kinh Bổn Tế ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 52-53-Kinh Thực ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 54-Kinh Tận Trí ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 55-Kinh Niết Bàn ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 56-Kinh Di Hê ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 57-Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 58-Kinh Thất Bảo ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 59-Kinh Tam Thập Nhị Tướng ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 60-Kinh Tứ Châu ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 61-Kinh Ngưu Phấn Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 62-Kinh Tần Bệ Sa La Vương Nghinh Phật ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 63-Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 64-Kinh Thiên Sứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 65-Kinh Ô Điểu Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 66-Kinh Thuyết Bổn ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 67-Kinh Đại Thiên Nại Lâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 68-Kinh Đại Thiện Kiến Vương ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 69-Kinh Tam Thập Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 70-Kinh Chuyển Luân Vương ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ-tt ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi-tt ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 73-Kinh Thiên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 74-Kinh Bát Niệm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 75-Kinh Tịnh Bất Động Đạo ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 76-Kinh Úc Già Chi La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 77-Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 78-Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 79-Kinh Hữu Thắng Thiên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 80-Kinh Ca Hi Na ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 81-Kinh Niệm Thân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 82-Kinh Chi Ly Di Lê ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 83-Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 84-Kinh Vô Thích ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 85-Kinh Chân Nhân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ-tt ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 87-Kinh Uế Phẩm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 88-Kinh Cầu Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 89-90-Kinh Tỳ Kheo Thỉnh ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 91-Kinh Chu Na Vấn Kiến ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 92-Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 93-Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 94-Kinh Hắc Tỳ Kheo ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 95-Kinh Trụ Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 96-Kinh Vô ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 97-Kinh Đại Nhân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 98-Kinh Niệm Xứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 99-100-Kinh Khổ Ấm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 101-Kinh Tăng Thượng Tâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 102-Kinh Niệm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 103-Kinh Sư Tử Hống ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 104-Kinh Ưu Đàm Bà La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 105-106-Kinh Nguyện ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 107-108-Kinh Lâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 109-110-Kinh Tự Quán Tâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 111-Kinh Đạt Phạm Hạnh ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 112-Kinh A Nô Ba ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 113-Kinh Chư Pháp Bổn ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 114-Kinh Ưu Đà La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 115-Kinh Mật Hoàn Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 116-Kinh Cù Đàm Di ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T4 A HÀM IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T4 A HÀM IV 118-Kinh Long Tượng-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 119-Kinh Thuyết Xứ-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 120-Kinh Thuyết Vô Thường-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 121-Kinh Thỉnh Thỉnh-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 122-Kinh Chiêm Ba-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 123-Kinh Sa Môn Nhị Thập Ức-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 124-Kinh Bát Nạn-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 125-Kinh Bần Cùng-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 126-Kinh Hành Dục-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 127-Kinh Phước Điền-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 128-Kinh Ưu Bà Tắc-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 129-Kinh Oán Gia-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 130-Kinh Giáo-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 131-Kinh Hàng Ma-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 132-Kinh Lại Tra Hoà La-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 133-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 134-Kinh Thích Vấn-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 135-Kinh Thiện Sanh-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 136-Kinh Thương Nhân Cầu Tài-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 137-Kinh Thế Gian-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 138-Kinh Phước-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 139-Kinh Tức Chỉ Đạo-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 140-Kinh Chí Biên-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 141-Kinh Dụ-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 142-Kinh Vũ Thế-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 143-Kinh Thương Ca La-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 144-Kinh Toán Sớ Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 145-Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 146-Kinh Tượng Tích Dụ-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 147-Kinh Văn Đức-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 148-Kinh Hà Khổ-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 149-Kinh Hà Dục-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 150-Kinh Uất Sấu Ca La-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 151-Kinh Phạm Chí A nhiếp Hòa-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 152-Kinh Anh Vũ-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 153-Kinh Man Nhàn Đề-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 154-Kinh Bà La Bà Đường-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 155-Kinh Bà Tu Đạt Đa-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 156-Kinh Phạm Ba La Diên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 157-Kinh Hoàng Lô Viên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 158-Kinh Đầu Na-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 159-Kinh A Già La Ha Na-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 160-Kinh A Lan Na-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 161-Kinh Phạm Ma-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 162-Kinh Phân Biệt Lục Giới-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 163-Kinh Phân Biệt Lục Xứ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 164-Kinh Phân Biệt Quán Pháp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 165-Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 166-Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 167-Kinh A Nan Thuyết-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 168-Kinh Ý Hành-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 169-Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 170-Kinh Anh Vũ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 171-Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 172-Kinh Tâm-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 173-Kinh Phù Di-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 174-Kinh Thọ Pháp-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 175-Kinh Thọ Pháp 2-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 176-Kinh Hành Thiền-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 177-Kinh Thuyết-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 178-Kinh Lạp Sư-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 179-Kinh Ngũ Chi Vật Chủ-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 180-Kinh Cù Đàm Di-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 181-Kinh Đa Giới-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 182-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 183-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 184-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 185-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 2-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 186-Kinh Cầu Giải-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 187-Kinh Thuyết Trí-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 188-Kinh A Di Na-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 189-Kinh Thánh Đạo-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 190-Kinh Tiểu Không-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 191-Kinh Đại Không-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 193-Kinh Mâu Lê Phá Quần Ma-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 194-Kinh Bạt Đà Hoà Lợi-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 197-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 198-Kinh Điều Ngự Địa-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 201-Kinh Trà Đế-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 202-Kinh Trì Trai-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 203-Kinh Bô Lị Đa-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 204-Kinh La Ma-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 205-Kinh Ngũ Hạ Phần Kết-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 206-Kinh Tâm Uế-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 207-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 208-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 209-Kinh Bệ Ma Na Tu-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 210-Kinh Tỳ Kheo Ni Pháp Lạc-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 211-Kinh Đại Câu Hy La-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 212-Kinh Nhất Thiết Trí-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 213-Kinh Pháp Trang Nghiêm-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 214-Kinh Bệ Ha Đề-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 215-Kinh Đệ Nhất Đắc-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 216-Kinh Ái Sanh-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 217-Kinh Bát Thành-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 218-Kinh A Na Luật Đà-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 219-Kinh A Na Luật Đà 2-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 220-Kinh Kiến-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 221-Kinh Tiễn Dụ-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T5 A HÀM V (pdf) MP3 KINH NÓI
T5 A HÀM V 27-Kinh Thất Tri
T5 A HÀM V 28-Kinh Viên Sanh Thọ
T5 A HÀM V 29-Kinh Dụ Nước Biển Chưa có Kinh Nói
T5 A HÀM V 30-Kinh Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã
T5 A HÀM V 31-Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân
T5 A HÀM V 32-Kinh Tứ Đế
T5 A HÀM V 33-Kinh Nước Sông Hằng
T5 A HÀM V 34-Kinh Pháp Hải
T5 A HÀM V 35-Kinh Tam Đức Của Biển
T5 A HÀM V 36-Kinh Bổn Tương Ỷ Trí
T5 A HÀM V 37-Kinh Duyên Bổn Trí
T5 A HÀM V 38-Kinh Luân Vương Thất Bảo
T5 A HÀM V 39-Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự
T5 A HÀM V 40-Kinh Vua Văn Đà Kiệt
T5 A HÀM V 41-Kinh Vua Tần Bà Xa La
T5 A HÀM V 42-Kinh Thiết Thành Nê Lê
T5 A HÀM V 43-Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La
T5 A HÀM V 44-Kinh Cổ Lai Thế Thời
T5 A HÀM V 45-Kinh Vua Đại Chánh Cú
T5 A HÀM V 46-Kinh Bát Niệm Cho A Na Luật
T5 A HÀM V 47-Kinh Xa Rời Sự Ngủ Nghỉ
T5 A HÀM V 48-Kinh Pháp Đúng Pháp Sai
T5 A HÀM V 49-Kinh Cầu Dục
T5 A HÀM V 50-Kinh Thọ Tuế
T5 A HÀM V 51-Kinh Phạm Chí Kế Thuỷ Tịnh
T5 A HÀM V 52-Kinh Đại Sanh Nghĩa
T5 A HÀM V 53-Kinh Khổ Ấm
T5 A HÀM V 54-Kinh Thích Ma Nam Bổn
T5 A HÀM V 55-Kinh Khổ Ấm Nhân Sự
T5 A HÀM V 56-Kinh Lạc Tưởng
T5 A HÀM V 57-Kinh Lậu Phân Bố
T5 A HÀM V 58-Kinh A Nậu Phong
T5 A HÀM V 59-Kinh Chư Pháp Bổn
T5 A HÀM V 60-Kinh Cù Đàm Di Ký Quả
T5 A HÀM V 61-Kinh Tân Tuế
T5 A HÀM V 62-Kinh Tân Tuế
T5 A HÀM V 63-Kinh Giải Hạ
T5 A HÀM V 64-Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà
T5 A HÀM V 65-Kinh Phục Dâm
T5 A HÀM V 66-Kinh Ma Nhiễu Loạn
T5 A HÀM V 67-Kinh Tệ Ma Thử Hiền Giả Mục Liên
T5 A HÀM V 68-Kinh Lại Tra Hoà La
T5 A HÀM V 69-Kinh Hộ Quốc
T5 A HÀM V 70-Kinh Số
T5 A HÀM V 71-Kinh Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn
T5 A HÀM V 72-Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới
T5 A HÀM V 73-Kinh Tu Đạt
T5 A HÀM V 74-Kinh Quả Báo Bố Thí Của Trưởng Giả
T5 A HÀM V 75-Kinh Học Cho Lão Ba La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc
T5 A HÀM V 76-Kinh Phạm Ma Du
T5 A HÀM V 77-Kinh Tôn Thượng
T5 A HÀM V 78-Kinh Đâu Điều
T5 A HÀM V 79-Kinh Anh Võ
T5 A HÀM V 80-Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Của Trưởng Giả Thủ Ca
T5 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng-tt
T5 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng
T5 A HÀM V 82-Kinh Ý
T5 A HÀM V 83-Kinh Ứng Pháp
T5 A HÀM V 84-Kinh Phân Biệt Bố Thí
T5 A HÀM V 85-Kinh Nhân Duyên Chấm Dưt Sự Tranh Luật
T5 A HÀM V 86-Kinh Nê Lê
T5 A HÀM V 87-Kinh Trai Giới
T5 A HÀM V 88-Kinh Ưu Ba Di Đoạ Xa Ca
T5 A HÀM V 89-Kinh Bát Quan Trai
T5 A HÀM V 90-Kinh Bệ Ma Túc
T5 A HÀM V 91-Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Cung Thương Nhớ Không Nguôi
T5 A HÀM V 92-Kinh Mười Vị Cư Sĩ Người Bát Thành
T5 A HÀM V 93-Kinh Tà Kiến
T5 A HÀM V 94-Kinh Dụ Mũi Tên
T5 A HÀM V 95-Kinh Dụ Con Kiến
T5 A HÀM V 96-Kinh Trị Ý
T5 A HÀM V 97-Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn
T5 A HÀM V 98-Kinh Phổ Pháp Nghĩa
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 1 Vô Thường-Chánh Tú Duy
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 12 Nhân Duyên-Vị-Sử
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 16 Tăng Chư Số-Phi Ngã-Phi Bỉ
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 19 Kết Hệ-Động Dao-Kiếp Ba Sở Vấn
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 23 La Hầu La Sở Vấn-La Hầu La Sở Vấn-Đa Văn
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 28 Niết Bàn-Tam Mật Ly Đề
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 30 Thâu Lũ Na-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 6 Hỷ Lạc Sắc-Quá Khứ Vô Thường-Yểm Ly-Giải Thoát-Nhân Duyên
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 33 Phi Ngã-Ngũ Tỳ Kheo-Tam Chánh Sĩ-Thập Lục Tỳ Kheo-Ngã-Ty Hạ
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 39 Chủng Tử-Phong Trệ-Ngũ Chuyển
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 42 Thất Xứ-Thủ Trước-Hệ Trước-Giác
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 46 Tam Thế Ấm Thế Thực-Tín-A Nan
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 52 Uất Đề Ca-Bà La Môn-Thế Gian
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 55 Ấm-Lậu Vô Tận-Tật Lậu Tận
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 58 Ấm Căn-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 59 Sanh Diệt-Bất Lạc-Phân Biệt-Ưu Đà Na-Thọ
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 66 Sanh-Lạc-Lục Nhập Xứ-Kỳ Đạo-Thật Giác-Hữu Thân-Tri Pháp-Trọng Đảm
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 74 Vãng Nghệ-Quán-Dục-Sanh-Pháp Ấn-Phú Lan Na
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 82 Trúc Viên-Tỳ Da Ly-Thanh Tịnh-Chánh Quán Sát-Vô Thường
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 88 Hiếu Dưỡng-Ưu Ba Ca-Uất Xà Ca
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 92 Kiêu Mạn-Tam Hỏa
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 94 Mặt Trăng-Sanh Văn-Dị Bà La Môn-Khất Thực-Canh Điền
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 99 Tịnh Thiên-Phật-Lãnh Quần Đặc
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 103 Sai Ma-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 104 Diêm Ma Ca-Tiên Ni
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 106 A Nậu La-Trưởng Giả-Tây--Mao Đoan
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 110 Tát Giá-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 111 Hữu Lưu-Đoạn Tri--Đoạn Sắc Khổ-Tri Khổ-Đoạn Ưu Khổ-Ngã Tận-Đoạn Hữu Lậu-Tham Nhuế Si-Tận Dục Ái Hỷ-Ma
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 121 Tử Diệt- Chúng Sanh- Hữu Thân- Ma- Ma Pháp- Tử Pháp-Phi Ngã
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 128 Đoạn Pháp-Cầu Đại Sư-Tập Cận-Bất Tập Cận-Sanh Tử Lưu Chuyển-Hồ Nghi Đoạn
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 139 Ưu Não Sanh Khởi-Ngã Ngã Sở-Hữu Lậu Chướng Ngại-Tam Thọ-Tam Khổ
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 155 Vô Cực-Tử Hậu Đoạn Hoại-Vô Nhân Vô Duyên
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 168 Thế Gian Thường-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 177 Thân Quán Trụ-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 183 Chánh Kiến-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 188 Ly Hỷ Tham-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 200 La Hầu La-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 208 Vô Thường-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 216 Đại Hải-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-9-Kinh 230 Tam Di Ly Đề-Tạp A Hàm
BẢN KINH CHỮ Tập T7 A HÀM VII (pdf) MP3 KINH NÓI
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1198 A Lạp Tỳ
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1199 Tô Ma
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1200 Cù Đàm Di
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1201 Liên Hoa Sắc
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1202 Thi La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1203 Tỳ La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1204 Tỳ Xà Da
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1205 Già La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1206 Ưu Ba Giá La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1207 Thi Lợi Sa Già La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1208 Ao Yết Già
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1209 Kiều Trần Như
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1210 Xá Lợi Phất
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1211 Na Già Sơn
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1212 Tự Tứ
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1213 Bất Lạc
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1214 Tham Dục
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1215 Xuất Ly
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1216 Kiêu Mạn
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1217 Bản Dục Cuồng Hoặc
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1218 Bốn Pháp Cú
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1219 Sườn Núi Na Già
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1220 Nhổ Tên
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1221 Ni Câu Luật Tưởng
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1222 Tổ Chim
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1223 Người Nghèo
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1224-1225 Đại Tế Tự
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1226 Tam Bồ Đề
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1227 Mẹ
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1228 Thân Yêu
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1229 Tự Hộ
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1230 Tài Lợi
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1231 Tham Lợi
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1232 Bỏn Sẻn
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1233 Mệnh Chung
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1234 Tế Tự
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1235 Hệ Phược
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1236 Chiến Đấu
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1236-1237 Chiến Đấu
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1238-1239 Không Buông Lung
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1240 Ba Pháp
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1241 Gia Nhân
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1242 Sống Cung Kính
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1243 Tàm Quý
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1244 Thiêu Đốt
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1245 Ác Hành
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1246 Luyện Kim
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1247 Ba Tướng
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1248-1249 Chăn Bò
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1250-1251 Na Đề Ca
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1252 Mộc Chẩm
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1253 Bách Phủ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1254 Gia Đình-1255 Dao Găm
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1256 Móng Tay-1257 Cung Thủ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1258 A Năng Ha-1259 Hòn Sắc
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1260 Miêu Ly-1261 Chày Gỗ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1262 Dã Hồ-1263 Phân Tiểu
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1264 Dã Hồ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1265
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1266 Xiển Đà
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1267 Sử Lưu-1268 Giải Thoát
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1267 Sử Lưu-1269 Chiên Đàn
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1270-1274 Câu Ca Ni
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1275 Xúc-1276 An Lạc
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1277 Hiềm Trách-1278 Cù Ca Lê
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1279-1280
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1281-1282
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1283-1284
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1285-1286
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1287-1288
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1289-1290
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1291-1292-1293
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1294 Sở Cầu-1295 Xe
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1296 Sanh Con-1297 Số
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1298 Vật Gì-1299 Giới Gì
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1300 Trường Thắng-1301 Trường Thắng
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1302 Thi Tì-1303 Nguyệt Tự Tại
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1304 Vi Nựu-1305 Ban Xà la Kiện
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1306 Tu Thâm-1307 Xích Mã
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1308 Ngoại Đạo-1309 Ma Già
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1310 Di Kì Ca-1311 Đà Ma Ni
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1312 Đa La Kiền Đà-1313 Ca Ma
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1312 Đa La Kiền Đà-1313-1314 Ca Ma
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1315-1316-Chiên Đàn
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1317-1318-Ca Diếp
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1319 Khuất Ma-1320 Ma Cưu La
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1321 Tất Lăng Già Quỷ-1322 Phú Na Bà Tẩu
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1323 Ma Ni Giá La-1324 Châm Mao Quỷ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1325 Quỷ Ám
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1326 A Lạp Quỷ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1327 Thúc Ca La
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1328 Tỳ La
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1329 Hê Ma Ba Đê
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1330 Ưu Ba Già Tra
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1331 Chúng Đa
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1332 Ham Ngủ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1333 Viễn Ly
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1334 Bất Chánh Tư Duy
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1335 A Na Luật
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1336 Tụng Kinh
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1338 Bát Đàm Ma
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1339 Thợ Săn-1340 Kiêu Mâu Ni
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1341 Chỉ Trì Giới-1342 Na Ca Đạt Đa
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1343 Phóng Túng-1344 Gia Phụ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1345 Kiến Đa-1346 Ham Ngũ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1347 Bình Rượu-1348 Dã Can
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1349 Chim Ưu Lâu-1350 Hoa Ba Tra Lợi
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1351 Khổng Tước-1352 Doanh Sự
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1353 Núi Tần Đà-1354 Theo Dòng Trôi
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1355 Trăng Sáng-1356 Phướn
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1357 Bát Sành-1358 Người Nghèo
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1359 Kiếp Bối1360 Vũng Sình
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1361 Bên Bờ Sông-1362
T007 A HÀM VII 100-Q01 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q01 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q01 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q02 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q02 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q03 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q03 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-3
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q05 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q05 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q05 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-3
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q07 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q07 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q08 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q08 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q08 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q09 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q09 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q10 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q11 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q12 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q12 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q13 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q13 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q14 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q14 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q14 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q15 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q15 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q15 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q16 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 101-Kinh Tạp A Hàm-hết
T007 A HÀM VII 101-Kinh Tạp A Hàm
T007 A HÀM VII 102-Kinh Năm Uẩn Đều Không
T007 A HÀM VII 103-Kinh Thánh Pháp Ấn
T007 A HÀM VII 104-Kinh Pháp Ấn
T007 A HÀM VII 105-Kinh Ngũ Ấm Thí Dụ
T007 A HÀM VII 106-Kinh Bọt Nước
T007 A HÀM VII 107-Kinh Bất Tự Thủ Ý
T007 A HÀM VII 108-Kinh Mãn Nguyện Tử
T007 A HÀM VII 109-Kinh Chuyển Pháp Luân
T007 A HÀM VII 110-Kinh Tam Chuyển Pháp Luân
T007 A HÀM VII 111-Kinh Tương Ưng Khả
T007 A HÀM VII 112-Kinh Bát Chánh Đạo
T007 A HÀM VII 113-Kinh Nan Đề Thích
T007 A HÀM VII 114-Kinh Ngựa Có Ba Tướng
T007 A HÀM VII 115-Kinh Ngựa Có Tám Thái Độ Ví Cho Người
T007 A HÀM VII 116-Kinh Hương Của Giới Đức
T007 A HÀM VII 117-Kinh Hương Của Giới
T007 A HÀM VII 118-Kinh Ương Quật Ma La
T007 A HÀM VII 119-Kinh Ương Quật Man
T007 A HÀM VII 120-Kinh Ương Quật Ma La
T007 A HÀM VII 121-Kinh Nguyệt Dụ
T007 A HÀM VII 122-Kinh Thân Vua Ba Tư Nặc Dính Bụi Vì Thái Hậu Qua Đời
T007 A HÀM VII 123-Kinh Phóng Ngựa
T007 A HÀM VII 124-Kinh Duyên Khởi
BẢN KINH CHỮ Tập T8 A HÀM VIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T008 A HÀM VIII (01) Q01-1-Tựa ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (02) Q01-2-Thập Niệm ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (03) Q02-3-Quảng Diễn ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (04) Q03-4-Đệ Tử ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (05) Q03-5-Tỳ Kheo Ni ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (06) Q03-6-Thanh Tìn Sĩ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (07) Q03-7-Thanh Tìn Nữ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (08) Q03-8-A Tu Luân (La) ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (09) Q04-09-Con Một ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (10) Q04-10-Hộ Tâm ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (11) Q05-11-Bất Đãi(hoàn) ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (12) Q05-12-Nhập Đạo ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (13) Q06-13-Lợi Dưỡng-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (14) Q06-13-Lợi Dưỡng ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (15) Q07-14-Ngũ Giới ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (16) Q07-15-Hữu Vô ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (17) Q07-16-Hỏa Diệt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (18) Q07-17-An Ban ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (19) Q08-17-An Ban ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (20) Q09-18-Tàm Quý-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (21) Q09-18-Tàm Quý ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (22) Q10-19-Khuyến Thỉnh ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (23) Q11-20-Thiện Tri Thức-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (24) Q11-20-Thiện Tri Thức ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (25) Q12-21-Tam Bảo-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (26) Q12-21-Tam Bảo ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (27) Q12-22-Ba Cúng Dường ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (28) Q13-23-Địa Chủ-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (29) Q13-23-Địa Chủ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (30) Q14-24-Cao Tràng1 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (31) Q14-24-Cao Tràng2 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (32) Q15-24-Cao Tràng3 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (33) Q15-24-Cao Tràng4 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (34) Q16-24-Cao Tràng5 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (35) Q17-25-Tứ Đế ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (36) Q18-26-Bốn Ý Đoạn ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (37) Q19-26-Bốn Ý Đoạn-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (38) Q19-27-Đẳng Thủ Bốn Đế ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (39) Q20-28-Thanh Văn-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (40) Q20-28-Thanh Văn ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (41) Q21-29-Khổ Lạc-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (42) Q21-29-Khổ Lạc ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (43) Q22-30-Tu Đà-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (44) Q22-30-Tu Đà ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (45) Q23-31-Tăng Thượng-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (46) Q23-31-Tăng Thượng-ttt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (47) Q23-31-Tăng Thượng ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (48) Q24-32-Thiện Tụ-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (49) Q24-32-Thiện Tụ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (50) Q25-33-Năm Vua-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (51) Q25-33-Năm Vua ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (52) Q26-34-Đẳng Kiến-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (53) Q26-34-Đẳng Kiến ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (54) Q27-35-Tà Tụ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (55) Q28-36-Thính Pháp-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (56) Q28-36-Thính Pháp ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (57) Q29-37-Trọng Pháp-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (58) Q29-37-Trọng Pháp-ttt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (59) Q29-37-Trọng Pháp ☸ ♪ ♬
+F32F27:I69F43F37:I69F2A4:I69
BẢN KINH CHỮ Tập T9 A HÀM IX (pdf) MP3 KINH NÓI
T009 A HÀM IX (01) Q31-38-Sức Lực-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (02) Q31-38-Sức Lực-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (03) Q32-38-Sức Lực-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (04) Q33-39-Đẳng Pháp-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (05) Q33-39-Đẳng Pháp-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (06) Q34-40-Bảy Ngày-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (07) Q35-40-Bảy Ngày-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (08) Q35-40-Bảy Ngày-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (09) Q35-41-Chớ Sợ ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (10) Q36-42-Tám Nạn-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (11) Q37-42-Tám Nạn-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (12) Q37-42-Tám Nạn-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (13) Q38-43-Thiên Tử Mã Huyết Hỏi Tám Chánh-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (14) Q39-43-Thiên Tử Mã Huyết Hỏi Tám Chánh-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (15) Q39-43-Thiên Tử Mã Huyết Hỏi Tám Chánh-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (16) Q40-44-Chín Chúng Sang Cư-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (17) Q40-44-Chín Chúng Sang Cư-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (18) Q41-45-Mã Vương-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (19) Q41-45-Mã Vương-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (20) Q42-46-Kết Cấm-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (21) Q42-46-Kết Cấm-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (22) Q43-47-Thiện Ác-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (23) Q43-47-Thiện Ác-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (24) Q44-48-Bất Thiện-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (25) Q44-48-Bất Thiện-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (26) Q45-48-Bất Thiện-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (27) Q46-49-Phóng Ngưu-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (28) Q46-49-Phóng Ngưu-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (29) Q46-49-Phóng Ngưu-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (30) Q47-49-Phóng Ngưu-4 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (31) Q47-49-Phóng Ngưu-5 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (32) Q48-50-Lễ Tam Bảo-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (33) Q48-50-Lễ Tam Bảo-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (34) Q48-50-Lễ Tam Bảo-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (35) Q49-51-Phi Thường-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (36) Q49-51-Phi Thường-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (37) Q50-52-Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (38) Q50-52-Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (39) 126-A La Hán Cụ Đức ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (40) 127-Bốn hạng Người Ở Thế Gian ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (41) 128-Tu Ma Đề Nữ-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (42) 128-Tu Ma Đề Nữ-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (43) 129-Tam Ma Kiệt ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (44) 130-Nhân Duyên Con Gái Trưởng Giả Cấp Cô Độc Được Cứu-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (45) 130-Nhân Duyên Con Gái Trưởng Giả Cấp Cô Độc Được Cứu-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (46) 130-Nhân Duyên Con Gái Trưởng Giả Cấp Cô Độc Được Cứu-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (47) 131-Bà La Môn Tránh Sự Chết ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (48) 132-Bố Thí Đồ Ăn Đạt Được Năm Phước Báo ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (49) 133-Vua Tần Tỳ Sa La Đến Cúng Dường Đức Phật ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (50) 134-Người Con Trưởng Giả Xuất Gia Hơn Sáu Lần ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (51) 135-Lực Sĩ Dời Núi ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (52) 136-Bốn Pháp Chưa Từng Có ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (53) 137-Xá Lợi Phất-Ma Ha Mục Liên Du Hành Ngã Tư Đường ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (54) 138-Tư Niệm Đúc Như Lai Bằng Mười Một Tưởng ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (55) 139-Bốn Địa Ngục ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (56) 140-Na Bân Để Giáo Hoá Bảy Người Con ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (57) 141-A Tô ca Đạt ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (58) 142-Ngọc Da Nữ-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (59) 142-Ngọc Da Nữ-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (60) 143-Ngọc Da ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (61) 144-Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (62) 145-Mẫu Bát Nê Hoàn ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (63) 146-Vua Xá Vệ Mộng Thấy Mười Việc ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (64) 147-Mười Điều Mộng Của Vua Nước Xá Vệ ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (65) 148-Mười Điều Mộng Của Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (66) 149-Bạn Đồng Học Của A Nan ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (67) 150-Ba Pháp Quán Bảy Xứ ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (68) 150-Cửu Hoành ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (69) 151-A Hàm Chánh Hạnh ☸ ♪ ♬
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Sunday, 14 April 2024
3578519
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1061
1866
13661