Toàn bộ Tạng Kinh hiển thị từ tập 1 A Hàm đến tập 70 Lăng Nghiêm
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T1 A HÀM I (pdf) MP3 KINH NÓI
Lời Giới Thiệu Của Ban Hoằng Pháp ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 01-Kinh Đại Bản ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 02-Kinh Đại Bản ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 03-Kinh Đại Bản ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 04-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 05-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 06-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 07-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 08-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 09-Kinh Du Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 10-Kinh Điển Tôn ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 11-Kinh Xà Ni Sa ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 12-Kinh Tiểu Duyên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 13-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương-Tu Hành ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 14-Kinh Tệ Tú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 15-Kinh Tệ Tú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 16-Kinh Tán Đà Na ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 17-Kinh Chúng Tập ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 18-Kinh Chúng Tập ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 19-Kinh Thập Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 20-Kinh Thập Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 21-Kinh Tăng Nhất ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 22-Kinh Tam Tụ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 23-Đại Duyên Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 24-Thích Đế Hoàn Nhân ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 25-Kinh A nậu Di ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 26-Kinh A nậu Di ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 27-Kinh Thiện Sanh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 28-Kinh Thanh Tịnh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 29-Kinh Thanh Tịnh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 30-Kinh Tự Hoan Hỷ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 31-Kinh Đại Hội ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 32-Kinh A Ma Trú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 33-Kinh A Ma Trú ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 34-Kinh Phạm Võng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 35-Kinh Phạm Võng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 36-Kinh Chủng Đức ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 37-Kinh Cưu La Đàn Đầu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 38-Kinh Cưu La Đàn Đầu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 39-Kinh-kien-co ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 40-Kinh Lõa Hình Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 41-Kinh Tam Minh ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 42-Kinh Sa Môn Quả ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 43-Kinh Bố Tra Bà Lâu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 44-Kinh Lộ Già ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 45-Kinh Thế Kỷ-Châu Diêm Phù Đề ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 46-Kinh Thế Kỷ-Uất Đàn Việt ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 47-Kinh Thế Kỷ-Chuyển Luân Thánh Vương ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 48-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 49-Kinh Thế Kỷ-Địa Ngục ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 50-Kinh Thế Kỷ-Long Điểu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 51-Kinh Thế Kỷ-7 A Tu La ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 52-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 53-Kinh Thế Kỷ-Đao-Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 54-Kinh Thế Kỷ-Đao Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 55-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 56-Kinh Thế Kỷ-Tam Tai ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 57-Kinh Thế Kỷ-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 58-Kinh Thế Kỷ-Ba Trung Kiếp ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 59-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 60-Kinh Thế Kỷ-Thể Bổn Duyên ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 61-Kinh Thất Phật ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 62-Kinh Thất Phật ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 63-Tỳ Bà Thi Phật Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 64-Tỳ Bà Thi Phật Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 65-Thất Phật Phụ Mẫu ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 66-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 67-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 68-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 69-Phật Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 70-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 71-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 72-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 73-Phật Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 74-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 75-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 76-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 77-Bát Nê Hoàn Q.Thượng ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 78-Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 79-Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
T1 A HÀM I 80-Bát Nê Hoàn Q.Hạ ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T2 A HÀM II (pdf) MP3 KINH NÓI
T2 A HÀM II 01-Đại Bát Niết Bàn QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 02-Đại Bát Niết Bàn QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 03-Đại Bát Niết Bàn QTrung ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 04-Đại Bát Niết Bàn QTrung ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 05-Đại Bát Niết Bàn QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 06-Đại Bát Niết Bàn QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 07-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 08-Duyên Khởi Bà La Môn Đại Kiên Cố QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 09-PhậtThuyết NhânTiên ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 10-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 11-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QTrung ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 12-Duyên Khởi Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 13-Phạm Chí Ni Câu Đà ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 14-Phạm Chí Ni Câu Đà ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 15-Đại Tập Pháp Môn QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 16-Đại Tập Pháp Môn QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 17-Thập Bảo Tháp QThượng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 18-Thập Bảo Tháp QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 19-Thập Bảo Tháp QHạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 20-Con Người Do Dục Sanh ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 21-Con Người Do Dục Sanh ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 22-Đế Thích Sở Vấn ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 23-Đế Thích Sở Vấn ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 24-Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 25-Thiện Sanh Tử ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 26-Công Đức Tin Phật ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 27-Tam Ma Nhạ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 28-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 29-Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 30-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 31-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 32-Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 33-Tịch Chí Quả ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 34-Tịch Chí Quả ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 35-Đại Lâu Thán-Diêm Phù Lợi ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 36-Đại Lâu Thán-Uất Đơn Việt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 37-Đại Lâu Thán-Chuyển Luân Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 38-Đại Lâu Thán-Nê Lê 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 39-Đại Lâu Thán-Nê Lê 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 40-Đại Lâu Thán-A Tu Luân ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 41-Đại Lâu Thán-Long Điểu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 42-Đại Lâu Thán-Cao Thiện Sĩ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 43-Đại Lâu Thán-Tứ Thiên Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 44-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 45-Đại Lâu Thán-Đao Lợi Thiên tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 46-Đại Lâu Thán-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 47-Đại Lâu Thán-Tai Biến ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 48-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 49-Đại Lâu Thán-Thiên Địa Thành Hoại ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 50-Khởi Thế-Châu Diêm Phù Đề ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 51-Khởi Thế-Uất Đơn Việt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 52-Khởi Thế-Chuyển Luân Thánh Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 53-Khởi Thế-Địa Ngục 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 54-Khởi Thế-Địa Ngục 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 55-Khởi Thế-Địa Ngục 2tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 56-Khởi Thế-Địa Ngục 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 57-Khởi Thế-Địa Ngục 3tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 58-Khởi Thế-Rồng và Kim Sí Điểu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 59-Khởi Thế-A Tu La ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 60-Khởi Thế-Tứ Thiên Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 61-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 62-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 63-Khởi Thế-Tam Thập Tam Thiên 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 64-Khởi Thế-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 65-Khởi Thế-Kiếp Trụ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 66-Khởi Thế-Thế Trụ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 67-Khởi Thế-Tối Thắng 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 68-Khởi Thế-Tối Thắng 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 69-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Diêm Phù ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 70-Khởi Thế Nhân Bổn-Châu Uất Đa La Cứu Lưu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 71-Khởi Thế Nhân Bổn-Chuyển Luân Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 72-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 73-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 74-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 2tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 75-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 76-Khởi Thế Nhân Bổn-Địa Ngục 3tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 77-Khởi Thế Nhân Bổn-Các Rồng Kim Sí Điểu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 78-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 79-Khởi Thế Nhân Bổn-A Tu La 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 80-Khởi Thế Nhân Bổn-Tứ Thiên Vương ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 81-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 1 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 82-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 83-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 2tt ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 84-Khởi Thế Nhân Bổn-Tam Thập Tam Thiên 3 ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 85-Khởi Thế Nhân Bổn-Chiến Đấu ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 86-Khởi Thế Nhân Bổn-Kiếp Trụ ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 87-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng ☸ ♪ ♬
T2 A HÀM II 88-Khởi Thế Nhân Bổn-Tối Thắng tt ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T3 A HÀM III (pdf) MP3 KINH NÓI
T3 A HÀM III 01-Kinh Thiện Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 02-Kinh Trú Đạc Thọ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 03-Kinh Thành Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 04-Kinh Thủy Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 05-Kinh Mộc Tích Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 06-Kinh Thiện Nhân Vãng ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 07-Kinh Thế Gian Phước ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 08-Kinh Thất Nhật ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 09-Kinh Thất Xa ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 10-Kinh Lậu Tận ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 11-Kinh Diêm Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 12-Kinh Hòa Phá ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 13-Kinh Độ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 14-Kinh La Vân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 15-Kinh Tư ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 16-Kinh Già Lam ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 17-Kinh Già Di Ni ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 18-Kinh Sư Tử ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 19-Kinh Ni Kiền ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 20-Kinh Ba La Lao ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 21-Kinh Đẳng Tâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 22-Kinh Thành Tựu Giới ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 23-Kinh Trí ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 24-Kinh Sư Tử Hống ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 25-Kinh Thủy Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 26-Kinh Cù Ni Sư ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 27-Kinh Phạm Chí Đà Nhiên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 28-Kinh Giáo Hóa Bệnh ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 29-Kinh Đại Câu Hi La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 30-Kinh Tượng Tích Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 31-Kinh Phân Biệt Thánh Đế ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 32-Kinh Vị Tằng Hữu Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 33-Kinh Thi Giả ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 34-Kinh Bạc Câu La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 35-Kinh A Tu La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 36-Kinh Địa Động ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 37-Kinh Chiêm Ba ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 38-39-Kinh Úc Già Trưởng Giả ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 40-41-Kinh Thủ Già Trưởng Giả ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 42-Kinh Hà Nghĩa ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 43-Kinh Bất Tư ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 44-Kinh Niệm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 45-46-Kinh Tàm Quý ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 47-48-Kinh Giới ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 49-50-Kinh Cung Kính ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 51-Kinh Bổn Tế ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 52-53-Kinh Thực ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 54-Kinh Tận Trí ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 55-Kinh Niết Bàn ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 56-Kinh Di Hê ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 57-Kinh Tức Vị Tỳ Kheo Thuyết ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 58-Kinh Thất Bảo ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 59-Kinh Tam Thập Nhị Tướng ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 60-Kinh Tứ Châu ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 61-Kinh Ngưu Phấn Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 62-Kinh Tần Bệ Sa La Vương Nghinh Phật ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 63-Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 64-Kinh Thiên Sứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 65-Kinh Ô Điểu Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 66-Kinh Thuyết Bổn ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 67-Kinh Đại Thiên Nại Lâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 68-Kinh Đại Thiện Kiến Vương ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 69-Kinh Tam Thập Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 70-Kinh Chuyển Luân Vương ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ-tt ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 71-Kinh Bệ Tứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi-tt ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 72-Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 73-Kinh Thiên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 74-Kinh Bát Niệm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 75-Kinh Tịnh Bất Động Đạo ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 76-Kinh Úc Già Chi La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 77-Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 78-Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 79-Kinh Hữu Thắng Thiên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 80-Kinh Ca Hi Na ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 81-Kinh Niệm Thân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 82-Kinh Chi Ly Di Lê ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 83-Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 84-Kinh Vô Thích ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 85-Kinh Chân Nhân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 86-Kinh Thuyết Xứ-tt ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 87-Kinh Uế Phẩm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 88-Kinh Cầu Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 89-90-Kinh Tỳ Kheo Thỉnh ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 91-Kinh Chu Na Vấn Kiến ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 92-Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 93-Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 94-Kinh Hắc Tỳ Kheo ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 95-Kinh Trụ Pháp ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 96-Kinh Vô ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 97-Kinh Đại Nhân ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 98-Kinh Niệm Xứ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 99-100-Kinh Khổ Ấm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 101-Kinh Tăng Thượng Tâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 102-Kinh Niệm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 103-Kinh Sư Tử Hống ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 104-Kinh Ưu Đàm Bà La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 105-106-Kinh Nguyện ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 107-108-Kinh Lâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 109-110-Kinh Tự Quán Tâm ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 111-Kinh Đạt Phạm Hạnh ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 112-Kinh A Nô Ba ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 113-Kinh Chư Pháp Bổn ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 114-Kinh Ưu Đà La ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 115-Kinh Mật Hoàn Dụ ☸ ♪ ♬
T3 A HÀM III 116-Kinh Cù Đàm Di ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T4 A HÀM IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T4 A HÀM IV 118-Kinh Long Tượng-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 119-Kinh Thuyết Xứ-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 120-Kinh Thuyết Vô Thường-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 121-Kinh Thỉnh Thỉnh-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 122-Kinh Chiêm Ba-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 123-Kinh Sa Môn Nhị Thập Ức-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 124-Kinh Bát Nạn-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 125-Kinh Bần Cùng-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 126-Kinh Hành Dục-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 127-Kinh Phước Điền-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 128-Kinh Ưu Bà Tắc-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 129-Kinh Oán Gia-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 130-Kinh Giáo-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 131-Kinh Hàng Ma-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 132-Kinh Lại Tra Hoà La-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 133-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 134-Kinh Thích Vấn-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 135-Kinh Thiện Sanh-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 136-Kinh Thương Nhân Cầu Tài-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 137-Kinh Thế Gian-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 138-Kinh Phước-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 139-Kinh Tức Chỉ Đạo-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 140-Kinh Chí Biên-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 141-Kinh Dụ-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 142-Kinh Vũ Thế-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 143-Kinh Thương Ca La-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 144-Kinh Toán Sớ Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 145-Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 146-Kinh Tượng Tích Dụ-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 147-Kinh Văn Đức-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 148-Kinh Hà Khổ-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 149-Kinh Hà Dục-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 150-Kinh Uất Sấu Ca La-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 151-Kinh Phạm Chí A nhiếp Hòa-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 152-Kinh Anh Vũ-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 153-Kinh Man Nhàn Đề-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 154-Kinh Bà La Bà Đường-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 155-Kinh Bà Tu Đạt Đa-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 156-Kinh Phạm Ba La Diên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 157-Kinh Hoàng Lô Viên-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 158-Kinh Đầu Na-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 159-Kinh A Già La Ha Na-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 160-Kinh A Lan Na-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 161-Kinh Phạm Ma-Phẩm Phạm Chí ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 162-Kinh Phân Biệt Lục Giới-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 163-Kinh Phân Biệt Lục Xứ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 164-Kinh Phân Biệt Quán Pháp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 165-Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 166-Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 167-Kinh A Nan Thuyết-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 168-Kinh Ý Hành-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 169-Kinh Câu Lâu Sấu Vô Tránh-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 170-Kinh Anh Vũ-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 171-Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp-Phẩm Căn Bổn Phân Biệt ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 172-Kinh Tâm-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 173-Kinh Phù Di-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 174-Kinh Thọ Pháp-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 175-Kinh Thọ Pháp 2-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 176-Kinh Hành Thiền-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 177-Kinh Thuyết-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 178-Kinh Lạp Sư-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 179-Kinh Ngũ Chi Vật Chủ-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 180-Kinh Cù Đàm Di-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 181-Kinh Đa Giới-Phẩm Tâm ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 182-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 183-Kinh Mã Ấp-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 184-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 185-Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm 2-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 186-Kinh Cầu Giải-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 187-Kinh Thuyết Trí-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 188-Kinh A Di Na-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 189-Kinh Thánh Đạo-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 190-Kinh Tiểu Không-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 191-Kinh Đại Không-Phẩm Song ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 192-Kinh Ca Lâu Ô Đà Di-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 193-Kinh Mâu Lê Phá Quần Ma-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 194-Kinh Bạt Đà Hoà Lợi-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 195-Kinh A Thấp Bối-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 196-Kinh Châu Na-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 197-Kinh Ưu Ba Ly-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 198-Kinh Điều Ngự Địa-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 199-Kinh Si Tuệ Địa-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 200-Kinh A Lê Tra-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 201-Kinh Trà Đế-Phẩm Đại ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 202-Kinh Trì Trai-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 203-Kinh Bô Lị Đa-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 204-Kinh La Ma-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 205-Kinh Ngũ Hạ Phần Kết-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 206-Kinh Tâm Uế-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 207-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 208-Kinh Tiễn Mao-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 209-Kinh Bệ Ma Na Tu-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 210-Kinh Tỳ Kheo Ni Pháp Lạc-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 211-Kinh Đại Câu Hy La-Phẩm Bô Đa Lợi ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 212-Kinh Nhất Thiết Trí-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 213-Kinh Pháp Trang Nghiêm-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 214-Kinh Bệ Ha Đề-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 215-Kinh Đệ Nhất Đắc-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 216-Kinh Ái Sanh-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 217-Kinh Bát Thành-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 218-Kinh A Na Luật Đà-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 219-Kinh A Na Luật Đà 2-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 220-Kinh Kiến-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 221-Kinh Tiễn Dụ-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ-2 ☸ ♪ ♬
T4 A HÀM IV 222-Kinh Lệ-Phẩm Lệ ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T5 A HÀM V (pdf) MP3 KINH NÓI
T5 A HÀM V 27-Kinh Thất Tri
T5 A HÀM V 28-Kinh Viên Sanh Thọ
T5 A HÀM V 29-Kinh Dụ Nước Biển Chưa có Kinh Nói
T5 A HÀM V 30-Kinh Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã
T5 A HÀM V 31-Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân
T5 A HÀM V 32-Kinh Tứ Đế
T5 A HÀM V 33-Kinh Nước Sông Hằng
T5 A HÀM V 34-Kinh Pháp Hải
T5 A HÀM V 35-Kinh Tam Đức Của Biển
T5 A HÀM V 36-Kinh Bổn Tương Ỷ Trí
T5 A HÀM V 37-Kinh Duyên Bổn Trí
T5 A HÀM V 38-Kinh Luân Vương Thất Bảo
T5 A HÀM V 39-Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự
T5 A HÀM V 40-Kinh Vua Văn Đà Kiệt
T5 A HÀM V 41-Kinh Vua Tần Bà Xa La
T5 A HÀM V 42-Kinh Thiết Thành Nê Lê
T5 A HÀM V 43-Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La
T5 A HÀM V 44-Kinh Cổ Lai Thế Thời
T5 A HÀM V 45-Kinh Vua Đại Chánh Cú
T5 A HÀM V 46-Kinh Bát Niệm Cho A Na Luật
T5 A HÀM V 47-Kinh Xa Rời Sự Ngủ Nghỉ
T5 A HÀM V 48-Kinh Pháp Đúng Pháp Sai
T5 A HÀM V 49-Kinh Cầu Dục
T5 A HÀM V 50-Kinh Thọ Tuế
T5 A HÀM V 51-Kinh Phạm Chí Kế Thuỷ Tịnh
T5 A HÀM V 52-Kinh Đại Sanh Nghĩa
T5 A HÀM V 53-Kinh Khổ Ấm
T5 A HÀM V 54-Kinh Thích Ma Nam Bổn
T5 A HÀM V 55-Kinh Khổ Ấm Nhân Sự
T5 A HÀM V 56-Kinh Lạc Tưởng
T5 A HÀM V 57-Kinh Lậu Phân Bố
T5 A HÀM V 58-Kinh A Nậu Phong
T5 A HÀM V 59-Kinh Chư Pháp Bổn
T5 A HÀM V 60-Kinh Cù Đàm Di Ký Quả
T5 A HÀM V 61-Kinh Tân Tuế
T5 A HÀM V 62-Kinh Tân Tuế
T5 A HÀM V 63-Kinh Giải Hạ
T5 A HÀM V 64-Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà
T5 A HÀM V 65-Kinh Phục Dâm
T5 A HÀM V 66-Kinh Ma Nhiễu Loạn
T5 A HÀM V 67-Kinh Tệ Ma Thử Hiền Giả Mục Liên
T5 A HÀM V 68-Kinh Lại Tra Hoà La
T5 A HÀM V 69-Kinh Hộ Quốc
T5 A HÀM V 70-Kinh Số
T5 A HÀM V 71-Kinh Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn
T5 A HÀM V 72-Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới
T5 A HÀM V 73-Kinh Tu Đạt
T5 A HÀM V 74-Kinh Quả Báo Bố Thí Của Trưởng Giả
T5 A HÀM V 75-Kinh Học Cho Lão Ba La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc
T5 A HÀM V 76-Kinh Phạm Ma Du
T5 A HÀM V 77-Kinh Tôn Thượng
T5 A HÀM V 78-Kinh Đâu Điều
T5 A HÀM V 79-Kinh Anh Võ
T5 A HÀM V 80-Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Của Trưởng Giả Thủ Ca
T5 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng-tt
T5 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng
T5 A HÀM V 82-Kinh Ý
T5 A HÀM V 83-Kinh Ứng Pháp
T5 A HÀM V 84-Kinh Phân Biệt Bố Thí
T5 A HÀM V 85-Kinh Nhân Duyên Chấm Dưt Sự Tranh Luật
T5 A HÀM V 86-Kinh Nê Lê
T5 A HÀM V 87-Kinh Trai Giới
T5 A HÀM V 88-Kinh Ưu Ba Di Đoạ Xa Ca
T5 A HÀM V 89-Kinh Bát Quan Trai
T5 A HÀM V 90-Kinh Bệ Ma Túc
T5 A HÀM V 91-Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Cung Thương Nhớ Không Nguôi
T5 A HÀM V 92-Kinh Mười Vị Cư Sĩ Người Bát Thành
T5 A HÀM V 93-Kinh Tà Kiến
T5 A HÀM V 94-Kinh Dụ Mũi Tên
T5 A HÀM V 95-Kinh Dụ Con Kiến
T5 A HÀM V 96-Kinh Trị Ý
T5 A HÀM V 97-Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn
T5 A HÀM V 98-Kinh Phổ Pháp Nghĩa
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 1 Vô Thường-Chánh Tú Duy
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 12 Nhân Duyên-Vị-Sử
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 16 Tăng Chư Số-Phi Ngã-Phi Bỉ
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 19 Kết Hệ-Động Dao-Kiếp Ba Sở Vấn
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 23 La Hầu La Sở Vấn-La Hầu La Sở Vấn-Đa Văn
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 28 Niết Bàn-Tam Mật Ly Đề
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 30 Thâu Lũ Na-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 6 Hỷ Lạc Sắc-Quá Khứ Vô Thường-Yểm Ly-Giải Thoát-Nhân Duyên
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 33 Phi Ngã-Ngũ Tỳ Kheo-Tam Chánh Sĩ-Thập Lục Tỳ Kheo-Ngã-Ty Hạ
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 39 Chủng Tử-Phong Trệ-Ngũ Chuyển
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 42 Thất Xứ-Thủ Trước-Hệ Trước-Giác
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 46 Tam Thế Ấm Thế Thực-Tín-A Nan
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 52 Uất Đề Ca-Bà La Môn-Thế Gian
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 55 Ấm-Lậu Vô Tận-Tật Lậu Tận
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 58 Ấm Căn-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 59 Sanh Diệt-Bất Lạc-Phân Biệt-Ưu Đà Na-Thọ
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 66 Sanh-Lạc-Lục Nhập Xứ-Kỳ Đạo-Thật Giác-Hữu Thân-Tri Pháp-Trọng Đảm
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 74 Vãng Nghệ-Quán-Dục-Sanh-Pháp Ấn-Phú Lan Na
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 82 Trúc Viên-Tỳ Da Ly-Thanh Tịnh-Chánh Quán Sát-Vô Thường
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 88 Hiếu Dưỡng-Ưu Ba Ca-Uất Xà Ca
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 92 Kiêu Mạn-Tam Hỏa
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 94 Mặt Trăng-Sanh Văn-Dị Bà La Môn-Khất Thực-Canh Điền
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 99 Tịnh Thiên-Phật-Lãnh Quần Đặc
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 103 Sai Ma-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 104 Diêm Ma Ca-Tiên Ni
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 106 A Nậu La-Trưởng Giả-Tây--Mao Đoan
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 110 Tát Giá-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 111 Hữu Lưu-Đoạn Tri--Đoạn Sắc Khổ-Tri Khổ-Đoạn Ưu Khổ-Ngã Tận-Đoạn Hữu Lậu-Tham Nhuế Si-Tận Dục Ái Hỷ-Ma
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 121 Tử Diệt- Chúng Sanh- Hữu Thân- Ma- Ma Pháp- Tử Pháp-Phi Ngã
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 128 Đoạn Pháp-Cầu Đại Sư-Tập Cận-Bất Tập Cận-Sanh Tử Lưu Chuyển-Hồ Nghi Đoạn
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 139 Ưu Não Sanh Khởi-Ngã Ngã Sở-Hữu Lậu Chướng Ngại-Tam Thọ-Tam Khổ
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 155 Vô Cực-Tử Hậu Đoạn Hoại-Vô Nhân Vô Duyên
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 168 Thế Gian Thường-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 177 Thân Quán Trụ-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 183 Chánh Kiến-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 188 Ly Hỷ Tham-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 200 La Hầu La-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 208 Vô Thường-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 216 Đại Hải-Tạp A Hàm
T5 A HÀM V 99-9-Kinh 230 Tam Di Ly Đề-Tạp A Hàm
BẢN KINH CHỮ Tập T7 A HÀM VII (pdf) MP3 KINH NÓI
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1198 A Lạp Tỳ
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1199 Tô Ma
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1200 Cù Đàm Di
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1201 Liên Hoa Sắc
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1202 Thi La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1203 Tỳ La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1204 Tỳ Xà Da
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1205 Già La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1206 Ưu Ba Giá La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1207 Thi Lợi Sa Già La
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1208 Ao Yết Già
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1209 Kiều Trần Như
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1210 Xá Lợi Phất
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1211 Na Già Sơn
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1212 Tự Tứ
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1213 Bất Lạc
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1214 Tham Dục
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1215 Xuất Ly
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1216 Kiêu Mạn
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1217 Bản Dục Cuồng Hoặc
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1218 Bốn Pháp Cú
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1219 Sườn Núi Na Già
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1220 Nhổ Tên
T007 A HÀM VII 099-Q45 Kinh 1221 Ni Câu Luật Tưởng
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1222 Tổ Chim
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1223 Người Nghèo
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1224-1225 Đại Tế Tự
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1226 Tam Bồ Đề
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1227 Mẹ
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1228 Thân Yêu
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1229 Tự Hộ
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1230 Tài Lợi
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1231 Tham Lợi
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1232 Bỏn Sẻn
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1233 Mệnh Chung
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1234 Tế Tự
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1235 Hệ Phược
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1236 Chiến Đấu
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1236-1237 Chiến Đấu
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1238-1239 Không Buông Lung
T007 A HÀM VII 099-Q46 Kinh 1240 Ba Pháp
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1241 Gia Nhân
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1242 Sống Cung Kính
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1243 Tàm Quý
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1244 Thiêu Đốt
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1245 Ác Hành
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1246 Luyện Kim
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1247 Ba Tướng
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1248-1249 Chăn Bò
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1250-1251 Na Đề Ca
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1252 Mộc Chẩm
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1253 Bách Phủ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1254 Gia Đình-1255 Dao Găm
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1256 Móng Tay-1257 Cung Thủ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1258 A Năng Ha-1259 Hòn Sắc
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1260 Miêu Ly-1261 Chày Gỗ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1262 Dã Hồ-1263 Phân Tiểu
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1264 Dã Hồ
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1265
T007 A HÀM VII 099-Q47 Kinh 1266 Xiển Đà
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1267 Sử Lưu-1268 Giải Thoát
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1267 Sử Lưu-1269 Chiên Đàn
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1270-1274 Câu Ca Ni
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1275 Xúc-1276 An Lạc
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1277 Hiềm Trách-1278 Cù Ca Lê
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1279-1280
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1281-1282
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1283-1284
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1285-1286
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1287-1288
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1289-1290
T007 A HÀM VII 099-Q48 Kinh 1291-1292-1293
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1294 Sở Cầu-1295 Xe
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1296 Sanh Con-1297 Số
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1298 Vật Gì-1299 Giới Gì
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1300 Trường Thắng-1301 Trường Thắng
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1302 Thi Tì-1303 Nguyệt Tự Tại
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1304 Vi Nựu-1305 Ban Xà la Kiện
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1306 Tu Thâm-1307 Xích Mã
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1308 Ngoại Đạo-1309 Ma Già
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1310 Di Kì Ca-1311 Đà Ma Ni
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1312 Đa La Kiền Đà-1313 Ca Ma
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1312 Đa La Kiền Đà-1313-1314 Ca Ma
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1315-1316-Chiên Đàn
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1317-1318-Ca Diếp
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1319 Khuất Ma-1320 Ma Cưu La
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1321 Tất Lăng Già Quỷ-1322 Phú Na Bà Tẩu
T007 A HÀM VII 099-Q49 Kinh 1323 Ma Ni Giá La-1324 Châm Mao Quỷ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1325 Quỷ Ám
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1326 A Lạp Quỷ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1327 Thúc Ca La
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1328 Tỳ La
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1329 Hê Ma Ba Đê
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1330 Ưu Ba Già Tra
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1331 Chúng Đa
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1332 Ham Ngủ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1333 Viễn Ly
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1334 Bất Chánh Tư Duy
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1335 A Na Luật
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1336 Tụng Kinh
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1338 Bát Đàm Ma
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1339 Thợ Săn-1340 Kiêu Mâu Ni
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1341 Chỉ Trì Giới-1342 Na Ca Đạt Đa
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1343 Phóng Túng-1344 Gia Phụ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1345 Kiến Đa-1346 Ham Ngũ
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1347 Bình Rượu-1348 Dã Can
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1349 Chim Ưu Lâu-1350 Hoa Ba Tra Lợi
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1351 Khổng Tước-1352 Doanh Sự
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1353 Núi Tần Đà-1354 Theo Dòng Trôi
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1355 Trăng Sáng-1356 Phướn
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1357 Bát Sành-1358 Người Nghèo
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1359 Kiếp Bối1360 Vũng Sình
T007 A HÀM VII 099-Q50 Kinh 1361 Bên Bờ Sông-1362
T007 A HÀM VII 100-Q01 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q01 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q01 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q02 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q02 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q03 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q03 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-3
T007 A HÀM VII 100-Q04 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q05 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q05 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q05 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-3
T007 A HÀM VII 100-Q06 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q07 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q07 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q08 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q08 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q08 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q09 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q09 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q10 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q11 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q12 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q12 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q13 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q13 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q14 Biệt Dịch-1
T007 A HÀM VII 100-Q14 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q14 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q15 Biệt Dịch-2
T007 A HÀM VII 100-Q15 Biệt Dịch-hết
T007 A HÀM VII 100-Q15 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 100-Q16 Biệt Dịch
T007 A HÀM VII 101-Kinh Tạp A Hàm-hết
T007 A HÀM VII 101-Kinh Tạp A Hàm
T007 A HÀM VII 102-Kinh Năm Uẩn Đều Không
T007 A HÀM VII 103-Kinh Thánh Pháp Ấn
T007 A HÀM VII 104-Kinh Pháp Ấn
T007 A HÀM VII 105-Kinh Ngũ Ấm Thí Dụ
T007 A HÀM VII 106-Kinh Bọt Nước
T007 A HÀM VII 107-Kinh Bất Tự Thủ Ý
T007 A HÀM VII 108-Kinh Mãn Nguyện Tử
T007 A HÀM VII 109-Kinh Chuyển Pháp Luân
T007 A HÀM VII 110-Kinh Tam Chuyển Pháp Luân
T007 A HÀM VII 111-Kinh Tương Ưng Khả
T007 A HÀM VII 112-Kinh Bát Chánh Đạo
T007 A HÀM VII 113-Kinh Nan Đề Thích
T007 A HÀM VII 114-Kinh Ngựa Có Ba Tướng
T007 A HÀM VII 115-Kinh Ngựa Có Tám Thái Độ Ví Cho Người
T007 A HÀM VII 116-Kinh Hương Của Giới Đức
T007 A HÀM VII 117-Kinh Hương Của Giới
T007 A HÀM VII 118-Kinh Ương Quật Ma La
T007 A HÀM VII 119-Kinh Ương Quật Man
T007 A HÀM VII 120-Kinh Ương Quật Ma La
T007 A HÀM VII 121-Kinh Nguyệt Dụ
T007 A HÀM VII 122-Kinh Thân Vua Ba Tư Nặc Dính Bụi Vì Thái Hậu Qua Đời
T007 A HÀM VII 123-Kinh Phóng Ngựa
T007 A HÀM VII 124-Kinh Duyên Khởi
BẢN KINH CHỮ Tập T8 A HÀM VIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T008 A HÀM VIII (01) Q01-1-Tựa ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (02) Q01-2-Thập Niệm ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (03) Q02-3-Quảng Diễn ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (04) Q03-4-Đệ Tử ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (05) Q03-5-Tỳ Kheo Ni ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (06) Q03-6-Thanh Tìn Sĩ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (07) Q03-7-Thanh Tìn Nữ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (08) Q03-8-A Tu Luân (La) ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (09) Q04-09-Con Một ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (10) Q04-10-Hộ Tâm ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (11) Q05-11-Bất Đãi(hoàn) ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (12) Q05-12-Nhập Đạo ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (13) Q06-13-Lợi Dưỡng-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (14) Q06-13-Lợi Dưỡng ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (15) Q07-14-Ngũ Giới ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (16) Q07-15-Hữu Vô ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (17) Q07-16-Hỏa Diệt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (18) Q07-17-An Ban ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (19) Q08-17-An Ban ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (20) Q09-18-Tàm Quý-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (21) Q09-18-Tàm Quý ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (22) Q10-19-Khuyến Thỉnh ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (23) Q11-20-Thiện Tri Thức-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (24) Q11-20-Thiện Tri Thức ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (25) Q12-21-Tam Bảo-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (26) Q12-21-Tam Bảo ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (27) Q12-22-Ba Cúng Dường ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (28) Q13-23-Địa Chủ-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (29) Q13-23-Địa Chủ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (30) Q14-24-Cao Tràng1 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (31) Q14-24-Cao Tràng2 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (32) Q15-24-Cao Tràng3 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (33) Q15-24-Cao Tràng4 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (34) Q16-24-Cao Tràng5 ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (35) Q17-25-Tứ Đế ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (36) Q18-26-Bốn Ý Đoạn ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (37) Q19-26-Bốn Ý Đoạn-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (38) Q19-27-Đẳng Thủ Bốn Đế ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (39) Q20-28-Thanh Văn-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (40) Q20-28-Thanh Văn ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (41) Q21-29-Khổ Lạc-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (42) Q21-29-Khổ Lạc ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (43) Q22-30-Tu Đà-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (44) Q22-30-Tu Đà ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (45) Q23-31-Tăng Thượng-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (46) Q23-31-Tăng Thượng-ttt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (47) Q23-31-Tăng Thượng ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (48) Q24-32-Thiện Tụ-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (49) Q24-32-Thiện Tụ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (50) Q25-33-Năm Vua-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (51) Q25-33-Năm Vua ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (52) Q26-34-Đẳng Kiến-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (53) Q26-34-Đẳng Kiến ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (54) Q27-35-Tà Tụ ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (55) Q28-36-Thính Pháp-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (56) Q28-36-Thính Pháp ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (57) Q29-37-Trọng Pháp-tt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (58) Q29-37-Trọng Pháp-ttt ☸ ♪ ♬
T008 A HÀM VIII (59) Q29-37-Trọng Pháp ☸ ♪ ♬
+F32F27:I69F43F37:I69F2A4:I69
BẢN KINH CHỮ Tập T9 A HÀM IX (pdf) MP3 KINH NÓI
T009 A HÀM IX (01) Q31-38-Sức Lực-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (02) Q31-38-Sức Lực-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (03) Q32-38-Sức Lực-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (04) Q33-39-Đẳng Pháp-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (05) Q33-39-Đẳng Pháp-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (06) Q34-40-Bảy Ngày-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (07) Q35-40-Bảy Ngày-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (08) Q35-40-Bảy Ngày-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (09) Q35-41-Chớ Sợ ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (10) Q36-42-Tám Nạn-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (11) Q37-42-Tám Nạn-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (12) Q37-42-Tám Nạn-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (13) Q38-43-Thiên Tử Mã Huyết Hỏi Tám Chánh-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (14) Q39-43-Thiên Tử Mã Huyết Hỏi Tám Chánh-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (15) Q39-43-Thiên Tử Mã Huyết Hỏi Tám Chánh-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (16) Q40-44-Chín Chúng Sang Cư-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (17) Q40-44-Chín Chúng Sang Cư-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (18) Q41-45-Mã Vương-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (19) Q41-45-Mã Vương-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (20) Q42-46-Kết Cấm-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (21) Q42-46-Kết Cấm-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (22) Q43-47-Thiện Ác-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (23) Q43-47-Thiện Ác-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (24) Q44-48-Bất Thiện-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (25) Q44-48-Bất Thiện-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (26) Q45-48-Bất Thiện-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (27) Q46-49-Phóng Ngưu-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (28) Q46-49-Phóng Ngưu-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (29) Q46-49-Phóng Ngưu-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (30) Q47-49-Phóng Ngưu-4 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (31) Q47-49-Phóng Ngưu-5 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (32) Q48-50-Lễ Tam Bảo-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (33) Q48-50-Lễ Tam Bảo-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (34) Q48-50-Lễ Tam Bảo-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (35) Q49-51-Phi Thường-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (36) Q49-51-Phi Thường-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (37) Q50-52-Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (38) Q50-52-Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (39) 126-A La Hán Cụ Đức ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (40) 127-Bốn hạng Người Ở Thế Gian ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (41) 128-Tu Ma Đề Nữ-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (42) 128-Tu Ma Đề Nữ-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (43) 129-Tam Ma Kiệt ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (44) 130-Nhân Duyên Con Gái Trưởng Giả Cấp Cô Độc Được Cứu-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (45) 130-Nhân Duyên Con Gái Trưởng Giả Cấp Cô Độc Được Cứu-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (46) 130-Nhân Duyên Con Gái Trưởng Giả Cấp Cô Độc Được Cứu-3 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (47) 131-Bà La Môn Tránh Sự Chết ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (48) 132-Bố Thí Đồ Ăn Đạt Được Năm Phước Báo ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (49) 133-Vua Tần Tỳ Sa La Đến Cúng Dường Đức Phật ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (50) 134-Người Con Trưởng Giả Xuất Gia Hơn Sáu Lần ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (51) 135-Lực Sĩ Dời Núi ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (52) 136-Bốn Pháp Chưa Từng Có ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (53) 137-Xá Lợi Phất-Ma Ha Mục Liên Du Hành Ngã Tư Đường ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (54) 138-Tư Niệm Đúc Như Lai Bằng Mười Một Tưởng ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (55) 139-Bốn Địa Ngục ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (56) 140-Na Bân Để Giáo Hoá Bảy Người Con ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (57) 141-A Tô ca Đạt ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (58) 142-Ngọc Da Nữ-1 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (59) 142-Ngọc Da Nữ-2 ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (60) 143-Ngọc Da ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (61) 144-Đại Ái Đạo Bát Nê Hoàn ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (62) 145-Mẫu Bát Nê Hoàn ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (63) 146-Vua Xá Vệ Mộng Thấy Mười Việc ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (64) 147-Mười Điều Mộng Của Vua Nước Xá Vệ ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (65) 148-Mười Điều Mộng Của Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (66) 149-Bạn Đồng Học Của A Nan ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (67) 150-Ba Pháp Quán Bảy Xứ ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (68) 150-Cửu Hoành ☸ ♪ ♬
T009 A HÀM IX (69) 151-A Hàm Chánh Hạnh ☸ ♪ ♬
BỘ BẢN DUYÊN 8 tập 10-17
BẢN KINH CHỮ Tập T10 BẢN DUYÊN I (pdf) MP3 KINH NÓI
T010 BD 1 (01) 152 Bố Thí Độ Vô Cực Q1-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (02) 152 Bố Thí Độ Vô Cực Q2-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (03) 152 Bố Thí Độ Vô Cực Q3-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (04) 152 Giới Độ Vô Cực Q4-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (05) 152 Nhẫn Nhục Độ Vô Cực Q5-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (06) 152 Tinh Tân Độ Vô Cực Q6-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (07) 152 Thiền Độ Vô Cực Q7-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (08) 152 Minh Độ Vô Cực Q8-Lục Độ Tập ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (09) 153 Bồ Tát BD Qth ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (10) 153 Bồ Tát BD Qtr ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (11) 153 Bồ Tát BD Qhạ ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (12) 154 Sinh Q1 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (13) 154 Sinh Q2 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (14) 154 Sinh Q3 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (15) 154 Sinh Q4 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (16) 154 Sinh Q5 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (17) 155 Bản Hạnh Qth ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (18) 155 Bản Hạnh Qtr ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (19) 155 Bản Hạnh Qhạ ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (20) 156 Phật Báo Ân Q1-Kinh Đại Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (21) 156 Phật Báo Ân Q2-Kinh Đại Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (22) 156 Phật Báo Ân Q3-Kinh Đại Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (23) 156 Phật Báo Ân Q4-Kinh Đại Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (24) 156 Phật Báo Ân Q5-Kinh Đại Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (25) 156 Phật Báo Ân Q6-Kinh Đại Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (26) 156 Phật Báo Ân Q7-Kinh Đại Phương Tiện ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (27) 157 Bi Hoa Q1 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (28) 157 Bi Hoa Q2 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (29) 157 Bi Hoa Q3 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (30) 157 Bi Hoa Q4 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (31) 157 Bi Hoa Q5 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (32) 157 Bi Hoa Q6 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (33) 157 Bi Hoa Q7 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (34) 157 Bi Hoa Q8 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (35) 157 Bi Hoa Q9 ☸ ♪ ♬
T010 BD 1 (36) 157 Bi Hoa Q10 ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T11 BẢN DUYÊN II (pdf) MP3 KINH NÓI
T011 BD 2 (01) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q1-P1-Chuyễn Pháp Luân ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (02) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q2-P4-Khuyên Bố Thí ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (03) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q3-P6-Vua Ly Tránh Được Thọ Ký ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (04) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q4-P10-Mười Ngàn Người Được Thọ Ký ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (05) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q5-P16-Đại Sư Lập Nguyện ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (06) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q6-P19-Cảm Ứng ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (07) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q7-P22-Trang Nghiêm ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (08) 158-Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi-Q8-P28-Bồ Tát Vân Tập ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (09) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q1-P1-Tựa ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (10) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q2-P2-Báo Ân ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (11) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q3-P2-Báo Ân-tt ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (12) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q4-P3-Yếm Xả ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (13) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q5-P4-Vô Cấu Tánh ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (14) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q6-P6-Ly Thế Gian ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (15) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q7-P8-Ba La Mật Đa ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (16) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Q8-P10-Quán Tâm ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (17) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q1-Gieo Mình Hiến Thân Cho Cọp ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (18) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q2-Thần Thông Biến Hóa Tối Thắng Của Như Lai ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (19) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q3-Tâm Từ Của Long Vương Hòa Giải Mối Thù Sát Hại ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (20) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q4-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (21) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q5-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (22) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q6-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (23) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q7-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (24) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q8-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (25) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q9-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (26) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q10-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (27) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q11-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (28) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q12-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (29) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q13-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (30) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q14-Như Lai Đầy Đủ Trí Tuệ Không Gánh Việc Tốt Người Khác ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (31) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q15-Bồ Tát Hành Thí ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (32) 160-Luận Bồ Tát Bản Sanh Man-Q16-Bồ Tát Hành Thí ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (33) 161-Trường Thọ Vương ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (34) 162-Kim Sắc Vương ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (35) 163-Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (36) 164-Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (37) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q1 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (38) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q2 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (39) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q3 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (40) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q4 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (41) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q5 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (42) 165-Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sanh-Q6 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (43) 166-Bồ Tát Nguyệt Quang ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (44) 167-Thái Tử Mộ Phách ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (45) 168-Thái Tử Mộ Phách ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (46) 169-Bồ Tát Nguyệt Minh ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (47) 170-Thái Tử Đức Quang ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (48) 171-Thái Tử Tu Đại Noa ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (49) 172-Nhân Duyên Xây Tháp Bồ Tát Hiến Thân Cho Hổ Đói ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (50) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q1 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (51) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q2 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (52) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q3 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (53) 173-Nhân Duyên Của Thái Tử Phước Lực-Q4 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (54) 174-Bồ Tát Thiểm Tử ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (55) 175-Thiểm Tử-B1 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (56) 175-Thiểm Tử-B2 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (57) 175-Thiểm Tử-B3 ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (58) 176-Sư Tử Nguyệt Phật Bản Sanh ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (59) 177-Đại Ý ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (60) 178-Tiền Thế Tam Chuyển ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (61) 179-Ngân Nữ Sắc ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (62) 180-Đức Phật Khất Thực Trong Đời Quá Khứ ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (63) 181-Cửu Sắc Lộc ☸ ♪ ♬
T011 BD 2 (64) 182-Lộc Mẫu
T011 BD 2 (65) 183-Nhân Duyên Tiền Nhân Nhất Thiết Trí Quang Minh Từ Tâm Không Ăn Thịt
T011 BD 2 (66) 184-Tu Hành Bản Khởi-Qth
T011 BD 2 (67) 184-Tu Hành Bản Khởi-Qhạ
T011 BD 2 (68) 185-Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành-Qth
T011 BD 2 (69) 185-Bản Khởi Thái Tử Hiện Điềm Lành-Qhạ
BẢN KINH CHỮ Tập T12 BẢN DUYÊN III (pdf) MP3 KINH NÓI
T012 BD 3 (01) 186-Q1-P1-Bàn Về Giáng Thần-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (02) 186-Q1-P2-Thuyết Pháp Môn-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (03) 186-Q1-P3-Hiện Hình Voi-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (04) 186-Q2-P4-Giáng Thần Ở Trong Thai-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (05) 186-Q2-P5-Khi Sắp Sanh Ứng Hiện Ba Mươi Hai Điềm Lành-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (06) 186-Q3-P6-Vào Miếu Trời-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (07) 186-Q3-P7-Thị Hiện Học Chữ-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (08) 186-Q3-P8-Ngồi Dưới Gốc Cây Xem Cày Ruộng-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (09) 186-Q3-P9-Vua Bạch Tịnh Chọn Vợ Cho Thái Tử-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (10) 186-Q3-P10-Thi Tài Nghệ-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (11) 186-Q3-P11-Bốn lần Dạo Xem-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (12) 186-Q4-P12-Xuất Gia-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (13) 186-Q4-P13-Bảo Xa Nặc Thắng Ngựa-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (14) 186-Q5-P14-Ba Môn Học Khác-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (15) 186-Q5-P16-Rồng Ca Lâm-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (16) 186-Q5-P17-Vời Ma-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (17) 186-Q6-P18-Hàng Phục Ma Quân-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (18) 186-Q6-P19-Thiền Tư Hành Đạo-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (19) 186-Q6-P20-Chư Thiên Chúc Mừng Phật Thành Đạo-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (20) 186-Q7-P21-Quán Sát Cây-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (21) 186-Q7-P22-Thương Nhân Dâng Bánh-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (22) 186-Q7-P23-Phạm Thiên Khuyến Thỉnh Phật Thuyết Pháp-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (23) 186-Q7-P24-Câu Lân-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (24) 186-Q8-P25-Mười Tám Phép Quyền Biến-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (25) 186-Q8-P26-Phật Đến Nước Ma Kiệt Đà-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (26) 186-Q8-P27-Giáo Hóa Xá Lợi Phất-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (27) 186-Q8-P28-Ưu Đà Gia-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (28) 186-Q8-P29-Khen Ngợi Phật-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (29) 186-Q8-P30-Chúc Lụy-Phổ Diệu ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (30) 187-Q1-P1-Mở Đầu-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (31) 187-Q1-P2-Cung Trời Đẩu Suất-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (32) 187-Q1-P3-Chủng Tộc Thù Thắng-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (33) 187-Q1-P4-Pháp Môn-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (34) 187-Q2-P5-Giáng Sinh-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (35) 187-Q2-P6-Ở Trong Thai Mẹ-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (36) 187-Q3-P7-Đản Sanh-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (37) 187-Q4-P8-Viếng Đền Thờ Chư Thiên-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (38) 187-Q4-P9-Các Vật Dụng Quý Báo Dùng Trang Sức-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (39) 187-Q4-P10-Chỉ Rõ Về Các Thứ Kinh Sách Chữ Nghĩa-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (40) 187-Q4-P11-Xem Công Việc Nhà Nồng-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (41) 187-Q4-P12-Hiện Rõ Tài Nghệ-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (42) 187-Q5-P13-Âm Nhạc Phát Khởi Giác Ngộ-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (43) 187-Q5-P14-Cảm Mộng-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (44) 187-Q6-P15-Xuấn Gia-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (45) 187-Q7-P16-Vua Tần Bà Xa La Khuyên Bồ Tát Nhận Lợi Dưỡng Thế Gian-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (46) 187-Q7-P17-Tu Khổ Hạnh-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (47) 187-Q7-P18-Đến Sông Ni Liên-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (48) 187-Q8-P19-Đến Bồ Đề Tràng-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (49) 187-Q8-P20-Trang Nghiêm Bồ Đề Tràng-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (50) 187-Q9-P21-Hàng Phục Chúng Ma-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (51) 187-Q9-P22-Thành Bậc Chánh Giác-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (52) 187-Q10-P23-Ca Ngợi-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (53) 187-Q10-P24-Thương Nhân Được Phật Thọ Ký-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (54) 187-Q10-P25-Đại Phạm Thiên Vương Khuyến Thỉnh-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (55) 187-Q11-P26-Chuyển Pháp Luân-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (56) 187-Q12-P26-Chuyển Pháp Luân-tt-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (57) 187-Q12-P27-Giao Phó Dặn Dò-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (58) 188-Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (59) 189-Q1-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (60) 189-Q2-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (61) 189-Q3-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (62) 189-Q4-Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại-Thần Thông Du Hý ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (63) 190-Q1-P1-Phát Tâm Cúng Dường-Phật Bạn Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (64) 190-Q2-P1-Phát Tâm Cúng Dường-tt-Phật Bản Hạnh Tập
T012 BD 3 (65) 190-Q3-P1-Phát Tâm Cúng Dường-ttt-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (66) 190-Q4-P2-Quyết Định Thọ Ký-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (67) 190-Q5-P3-Dòng Vua Thời Hiền Kiếp-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (68) 190-Q6-P4-Thác Sanh Cung Trời Đẩu Suất-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (69) 190-Q7-P5-Giáng Sinh Vương Cung-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (70) 190-Q7-P6-Đản Sanh Dưới Cây Vô Ưu-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (71) 190-Q8-P6-Đản Sanh Dưới Cây Vô Ưu-tt-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (72) 190-Q9-P7-Từ Vường Hoa Trở Về Thành-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (73) 190-Q9-P8-Tướng Sư Xem Tướng-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (74) 190-Q10-P8-Tướng Sư Xem Tướng-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (75) 190-Q10-P8-Tướng Sư Xem Tướng-tt-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (76) 190-Q10-P9-Tiên A Tư Đà Hỏi Điềm Lành-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (77) 190-Q11-P10-Di Mẫu Nuôi Thái Tử-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (78) 190-Q11-P11-Tập Học Kỷ Nghệ-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (79) 190-Q12-P12-Du Ngoạn-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (80) 190-Q12-P13-Tranh Tài Kết Hôn-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (81) 190-Q13-P13-Tranh Tài Kết Hôn-tt-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (82) 190-Q14-P14-Thường Phục Được Vợ-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (83) 190-Q14-P15-Tiếng Kêu Gọi Lìa Bỏ Năm Dục Trên Hư Không-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
T012 BD 3 (84) 190-Q14-P16-Thái Tử Dạo Chơi Gặp Người Già-Phật Bản Hạnh Tập ☸ ♪ ♬
BẢN KINH CHỮ Tập T13 BẢN DUYÊN IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T13 BD IV 190-Q15-P17 Tịnh Phạn Thấy Điềm Mộng-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q15-P18 Dọc Đường Thấy Người Bệnh-Phật Bản Hạnh Tập Chưa thực hiện phần thâu âm mp3
T13 BD IV 190-Q15-P19 Trên Đường Gặp Thấy Người Thây Chết-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q15-P20 Da Du Đà La Thất Điềm Mộng-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q16-P20 Da Du Đà La Thấy Điềm Mộng-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q16-P21 Bỏ Vương Cung Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q17-P21 Bỏ Vương Cung Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q17-P22 Xuống Tóc Nhộm Y-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q18-P22 Xuống Tóc Nhuộm Y-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q18-P23 Xa Nặc Và Ngựa Trở Về Cung-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q19-P23 Xa Nặc Và Ngựa Trở Về Cung-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q20-P23 Xa Nặc Và Ngựa Trở Về Cung-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q20-P24 Quan Sát Các Ngoại Đạo-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q20-P25 Sứ Giả Của Nhà Vua Đi Tìm Thái Tử-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q21-P25 Sứ Giả Của Nhà Vua Đi Tìm Thái Tử-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q22-P26 Bồ Tát Hỏi Đạo Tiên A La La-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q22-P27 Đáp Lời Hỏi Con Của La Ma-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q22-P28 Khuyên Hưởng Thọ Dục Lạc Thế Gian-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q23-P28 Khuyên Hưởng Thọ Dục Lạc Thế Gian-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q24-P28 Khuyên Hưởng Thọ Dục Lạc Thế Gian-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q24-P29 Tinh Tấn Tu Khổ Hạnh-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q25-P29 Tinh Tấn Tu Khổ Hạnh-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q25-P30 Hướng Về Cây Bồ Đề-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q26-P30 Hướng Về Cây Bồ Đề-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q27-P30 Hướng Về Cây Bồ Đề-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q27-P31 Ma Vương Khủng Bố Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q28-P31 Ma Vương Khủng Bố Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q29-P31 Ma Vương Khủng Bố Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q29-P32 Bồ Tát Thu Phục Ma Vương-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q30-P32 Bồ Tát Thu Phục Ma Vương-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q30-P33 Bồ Tát Thành Phật-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q31-P34 Trong Quá Khứ Ma Vương Tranh Với Bồ Tát-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q31-P35 Hai Thương Gia Cúng Phật-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q32-P35 Hai Thương Gia Cúng Phật-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q32-P36 Phạm Thiên Khuyến Thỉnh-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q33-P36 Phạm Thiên Khuyến Thỉnh-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q33-P37 Chuyển Diệu Pháp Luân-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q34-P37 Chuyển Diệu Pháp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q34-P38 Lý Do Đặc Tên Da Du Đà La-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q35-P38 Lý Do Đặc Tên Da Du Đà-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q36-P39 Nhân Duyên Đời Trước Của Da Du Đà-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q37-P40 Phú Lâu Na Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q37-P41 Na La Đà Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q38-P41 Na La Đà Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q39-P42 Ta Tỳ Đa Xuất Gia-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q39-P43 Giáo Hóa Binh Tướng-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q40-P43 Giáo Hoá Binh Tướng-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q40-P44 Ba Anh Em Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q41-P44 Ba Anh Em Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q42-P44 Ba Anh Em Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q42-P45 Ưu Ba Tư Na-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q43-P45 Ưu Ba Tư Na-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q44-P46 Hiến Cúng Rừng Tre-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q45-P46 Hiến Cúng Rừng Tre-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q45-P47 Nhân Duyên Của Đại Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q46-P47 Nhân Duyên Đại Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q47-P47 Nhân Duyên Đại Ca Diếp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q47-P48 Nhân Duyên Vợ Chồng Bạt Đà La-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q47-P49 Nhân Duyên Xá Lợi Phất Và Mục Kiền Liên-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q48-P49 Nhân Duyên Xá Lợi Phất Và Mục Kiền Liên-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q49-P50 Nhân Duyên Năm Trăm Tỳ Kheo-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q49-P51 Đoạn Trừ Niệm Bất Tín Với Việc Làm Của Người-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q49-P52 Nghi Thức Thuyết Pháp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q50-P52 Nghi Thức Thuyết Pháp-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q50-P53 Bốn Sinh Của Phật Thi Khí-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q51-P53 Bổn Sinh Của Phật Thi Khí-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q52-P54 Nhân Duyên Ưu Đà Di-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q53-P54 Nhân Duyên Ưu Đà Di-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q53-P55 Nhân Duyên Ưu Bà Ly-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q54-P55 Nhân Duyên Ưu Ba Ly-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q55-P55 Nhân Duyên Ưu Ba Ly-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q55-P56 Nhân Duyên La Hầu La-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q56-P56 Nhân Duyên Của La Hầu La-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q56-P57 Nhân Duyên Nan Đa Xuât Gia-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q57-P57 Nhân Duyên Nan Đà-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q57-P58 Nhân Duyên Của Bà Đề Lợi Ca-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q58-P58 Nhân Duyên Của Bà Đề Lợi Ca-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q59-P58 Nhân Duyên Của Bà Đề Lợi Ca-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q59-P59 Ma Ni Lâu Đà-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q60-P59 Ma Ni Lâu Đà-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 190-Q60-P60 Nhân Duyên Của A Nan-Phật Bản Hạnh Tập
T13 BD IV 191-Q1-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q2-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q3-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q4-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q5-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q6-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q7-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q8-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q9-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q10-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q11-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q12-Chúng Hứa Ma Đế
T13 BD IV 191-Q13-Chúng Hứa Ma Đế
BẢN KINH CHỮ Tập T14 BẢN DUYÊN V (pdf) MP3 KINH NÓI
T014 BD V 192-Q1-P1 Giáng Sinh-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q1-P2 Ngự Trong Cung-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q1-P3 Chán Đời Khổ Hoạn-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q1-P4 Dứt Bỏ Tham Dục-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q1-P5 Xuất Thành-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q2-P6-Xa Nặc Trở Về-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q2-P7 Vào Rừng Khổ Hạnh-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q2-P8 Toàn Cung Sầu Thương-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q2-P9 Tìm Kiếm Thái Tử-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q3-P10 Vua Bình Sa Dến Viếng Thái Tử-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q3-P11 Thái Tử Đáp Lời Vua Bình Sa-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q3-P12 A La Lam Uất Đầu Lam-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q3-P13 Phá Ma-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q3-P14 Duy Tam Bồ Đề-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q3-P15 Chuyển Pháp Luân-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q4-P16-Vua Bình Sa Và Các Đệ Tử-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q4-P17 Đại Đệ Tử Xuất Gia-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q4-P18 Hóa Độ Cấp Cô Độc-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q4-P19 Cha Con Gặp Nhau-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q4-P20 Đức Phật Nhận Tịnh Xá Kỳ Hoàn-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q4-P21 Thử Tài Điều Phục Voi Say-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q4-P22 Nàng Am Ma La Gặp Đức Phật-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q5-P23 Thần Lực Trụ Thọ-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q5-P24 Từ Biệt Ly Xa-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q5-P25 Niết Bàn-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q5-P26 Đại Bát Niết Bàn-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q5-P27 Tán Thán Niết Bàn-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 192-Q5-P28 Phân Chia Xá Lợi-Phật Sở Hành Tán
T014 BD V 193-Q1-P1 Nhân Duyên-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q1-P2 Khen Ngợi Như Lai-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q1-P3 Giáng Thai-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q1-P4 Đức Phật Đản Sanh-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q1-P5 Phạm Chí Xem Tướng-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q1-P6 A Di Phá Vỡ Ngờ Vực-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q1-P7 Nhập Dự Luận-Phật Bổn Hạnh Kinh
T014 BD V 193-Q2-P8 Cùng Chúng Thể Nữ Du Cư-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q2-P9 Biểu Hiện Lo Sợ-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q2-P10 Dưới Bóng Cây Diêm Phù Đề-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q2-P11 Xuất Gia Đề-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q2-P12 Xa Nặc-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q2-P13 Vua Bình Sa Thưa Hỏi-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q3-P14 Thuyết Pháp Cho Vua Bình Sa-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q3-P15 Không Đồng Ý A Lan-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q3-P16 Hàng Ma-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q4-P17 Chuyển Pháp Luân- Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q4-P17 Độ Năm Tỳ Kheo-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q4-P18 Độ Bảo Xưng-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q4-P19 Quảng Độ-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q4-P20 Hiện Đại Thần Thông-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q5-P21 Phật Lên Cung Trời Đao Lợi Vì Mẫu Thân-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q5-P22 Nhớ Xưa-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q5-P23 Đi Đến Duy Da Ly-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q5-P24 Tán Thán Phật Định Quang-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q5-P25 Hàng Voi-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q5-P26 Ma Khuyên Xả Thọ Mạng-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q6-P27 Điều Đạt Vào Địa Ngục-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q6-P28 Hiện Nhũ Bộ Lực-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q7-P29 Đại Diệt-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q7-P30 Thân Vô Vi-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 193-Q7-P31 Tám Vua Chia Xá Lợi-Phật Bổn Hạnh
T014 BD V 194-Q1 Tăng Già La Sát Tập Thành
T014 BD V 194-Q2 Tăng Già La Sát Tập Thành
T014 BD V 194-Q3 Tăng Già La Sát Tập Thành
T014 BD V 195 Thập Nhị Du
T014 BD V 196-AQT-P1 Chuyển Pháp Luân-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-AQT-P2 Biến Hiện-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-AQT-P3 Hoá Độ Ca Diếp-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-AQT-P4 Độ Vua Bình Sa-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-AQT-P5 Xá Lợi Phất- Đại Mục Kiền Liên Đến Học Đạo-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-AQT-P6 Trở Về Bổn Quốc-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P7 Tu Đạt-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P8 Nhân Duyên Cai Dung Trai Giới-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P9 Cù Đàm Di Đến Xin Đức Phật Xuất Gia Làm Tỳ Kheo Ni-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P10 Độ Vua Ba Tư Nặc-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P11 Tự Yêu Thương Bản Thân-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P12 Đại Ca Diếp Mới Đến Học Đạo-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P13 Độ Nại Nữ-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P14 Ni Kiền Vấn Nghi-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 196-CQH-P15 Đức Phật Ăn Lúa Ngựa-Trung Bổn Khởi
T014 BD V 197-AQT Hưng Khởi Hạnh
T014 BD V 197-AQT-1 Nhân Duyên Đời Trước Của Nàng Tôn Đà Lợi
T014 BD V 197-AQT-2 Nhân Duyên Đời Trước Của Nàng Xa Di Bạt
T014 BD V 197-AQT-4 Nhân Duyên Các Khớp Xương Bị Đau
T014 BD V 197-AQT-5 Nhân Duyên Đời Trước Của Việc Đau Lưng
T014 BD V 197-AQT-6 Nhân Duyên Bị Cây Giáo Đâm Vào Chân
T014 BD V 197-CQH-7 Nhân Duyên Đề Bà Đạt Đa Xô Đá-Hưng Khởi Hạnh
T014 BD V 197-CQH-8 Nhân Duyên Bà La Môn Nữ Tiên Chiên Sa Hủy Báng Phật-Hưng Khởi Hạnh
T014 BD V 197-CQH-9 Nhân Duyên Đời Trước Phải Ăn Lúa Ngựa-Hưng Khởi Hạnh
T014 BD V 197-CQH-10 Nhân Duyên Kiếp Trước Của Sự Khổ Hạnh-Hưng Khởi Hạnh
T014 BD V 198-AQT-1 Vua Kiệt Tham-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-2 Vua Ưu Điền-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-3 Tu Đà Lợi-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-4 Phạm Chí Ma Kiệt-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-5 Vua Kính Diện-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-6 Già Trẻ Đều Chết-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-7 Di Lặc Thưa Hỏi-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-8 Phạm Chí Dũng Từ-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-9 Ma Nhân Đề Nữ-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-AQT-10 Dị Học Giác Phi-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-CQH-11 Phạm Chí Mãnh Quán-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-CQH-12 Phạm Chí Pháp Quán-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-CQH-13 Phạm Chí Đâu Lặc-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-CQH-14 Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-CQH-15 Cha Con Cùng Hội-Nghĩa Túc
T014 BD V 198-CQH-16 Vua Duy Lâu Lặc-Nghĩa Túc
BẢN KINH CHỮ Tập T15 BẢN DUYÊN VI (pdf) MP3 KINH NÓI
T015 BD VI 199 Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P1 Đại Ca Diếp-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P2 Xá Lợi Phất-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P3 Ma Ha Mục Kiền Liên-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P4 Luân Đề Đà-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P5 Tu Man-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P6 Luân Luận-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P7 Phàm Kỳ-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P8 Tân Đầu Lô-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P9 Hóa Kiệt-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P10 Nan Đà-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P11 Dạ Da-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P12 Thi Lợi La-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P13 Bạt Câu Lô-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P14 Ma Ha Trở-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P15 Ưu Vi Ca Diếp-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P16 Ca Da-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P17 Thọ Đề Cù-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P18 Lại Tra Hòa La-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P19 Hóa Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P20 Thiên Thừa Ca Diếp-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P21 Châu Lợi Bàn Đặc-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P22 Đề Hồ Thí-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P23 A Na Luật-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P24 Di Ca Phất-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P25 La Vân-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P26 Nan Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P27 Bạt Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P28 La Bàn Bạt Đề-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P29 Ma Đầu Luật Chí-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 199-P30 Thế Tôn-Năm Trăm Vị Đệ Tử Đức Phật-Bổn Khởi
T015 BD VI 200-Q1-P1-1 Bà La Môn Mãn Hiền Thỉnh Phật Từ Xa-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-2 Nàng Danh Xưng Thỉnh Phật Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-3 Gã Nan Đà Lười Biếng Gặp Phật-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-4 Năm Trăm Người Đi Buôn Ra Biển Tìm Châu Báu-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-5 Chàng Tu Ma Nghèo Khổ Cúng Dường Phật Một Ít Chỉ-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-6 Trưởng Giả Bà Trì Gia Bị Bệnh Nặng-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-7 Người Giữ Ao Của Vua Rải Hoa Cúng Phật-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-8 Hai Vị Phạm Chí Tranh Cải Về Như Lai-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-9 Phật Nói Pháp Và Xuất Gia Cho Hai Vị Vua-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q1-P1-10 Trưởng Giả Làm Vua Bảy Ngày-Bồ Tát Thọ Ký-Trăm Truyện Nhân Duyên
T015 BD VI 200-Q2-P2-11 Người Lái Đò Thỉnh Phật Qua Sông-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-12 Vua Quán Đảnh Thỉnh Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-13 Pháp Hộ Thỉnh Phật Tắm Rửa-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-14 Đức Phật Cứu Giúp Dân Chúng Mắc Bệnh-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-15 Trời Đế Thích Cúng Dường Đức Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-16 Phật Hiện Thân Trời Đế Thích Để Hóa Độ Bà La Môn-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-17 Thần Càn Thát Bà Trổi Nhạc Khen Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-18 Chàng Như Nguyện Sắp Bị Hành Hình Xin Phật Xuất Gia-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-19 Vua Tần Bà Xa La Thỉnh Phật-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q2-P2-20 Trời Đế Thích Biến Hóa Vườn Trúc Ca Lan Đà-Báo Ứng Thọ Cúng Dường
T015 BD VI 200-Q3-P3-21 Vương Tử Hóa Sinh Chướng Thành Bích Chi Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-22 Một Đứa Trẻ Rải Hoa Cúng Dường Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-23 Một Phụ Nữ Rải Vật Báu Cúng Dường Đức Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-24 Bà Lão Thiện Ái Tham Lam Bỏn Sẻn-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-25 Trưởng Giả Hàm Hương Thỉnh Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-26 Người Lái Đò Đưa Đức Phật Và Chúng Tăng Qua Sông-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-27 Người Tớ Gái Xoa Hương Chiên Đàn Lên Chân Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-28 Người Nghèo Bạt Đề Bố Thí Củi Cho Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-29 Về Việc Trổi Nhạc Cúng Dường Được Chứng Thành Bích Chi Phật-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q3-P3-30 Tên Cướp Ác Nô-Thọ Ký Bích Chi Phật
T015 BD VI 200-Q4-P4-31 Vua Liên Hoa Bỏ Thân Làm Loài Xích Ngư-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-32 Vua Phạm Dự Bố Thí Thóc Gạo Cho Bà La Môn-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-33 Vua Thi Tỳ Khóe Mắt Mình Bố Thí Cho Chim Đại Bàng-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-34 Vua Thiện Diện Cầu Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-35 Thái Tử Con Vua Phạm Ma Cầu Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-36 Người Bà La Môn Đòi Nợ Phật-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-37 Đức Phật Sắp Nhập Niết Bàn Hóa Độ Năm Trăm Vị Lực Sĩ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-38 Thỏ Đầu Đàn Nướng Mình Cúng Dường Tiên Nhân-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-39 Nói Về Con Của Vua Pháp Hộ Bị Mẹ Giết Hại-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q4-P4-40 Tên Cướp Lâu Đà-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-41 Bà Phú Na Kỳ Bị Đọa Vào Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-42 Vợ Trưởng Giả Hiền Thiện Bị Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-43 Do Ác Kiến Không Bố Thí Nước Nên Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-44 Bàn Đà La Bị Đọa Làm Ngạ Quỷ Thân Thể Hôi Thối-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-45 Mục Kiền Liên Vào Thánh Gặp Năm Trăm Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-46 Mẹ Chàng Ưu Đa La Bị Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-47 Ngạ Quỷ Sinh Ra Đã Bị Mù-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-48 Trưởng Giả Nhã Đạt Đa Vì Tham Lam Nên Bị Đọa Vào Loài Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-49 Ngạ Quỷ Tự Ăn Thịt Năm Trăm Ngạ Quỷ Con Do Nó Sinh Ra-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q5-P5-50 Chàng Diêm Ba La Giống Ngạ Quỷ-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-51 Trưởng Giả Hiền Diện Vì Tham Lam Bỏn Xẻn Mà Bị Đọa Làm Rắn Độc-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-52 Chàng Nguyệt Quang Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-53 Hái Hoa Cúng Dường Đức Phật Được Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-54 Nàng Công Đức Ý Cúng Dường Tháp Được Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-55 Tu Đạt Cỡi Voi Đi Khuyến Hóa-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-56 Chim Anh Vũ Đầu Đàn Thỉnh Phật-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-57 Vua Sai Sứ Giả Thỉnh Phật-Sứ Giả Qua Đời Được Sinh Lên Trời-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-58 Phật Hóa Độ Con Trâu Được Sinh Lên Cõi Trời-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-59 Hai Vị Phạm Chí Thọ Trai Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q6-P6-60 Năm Trăm Con Chim Nhạn Nghe Phật Nói Pháp-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-61 Cậu Bé Thân Màu Vàng Ròng-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-62 Cậu Bé Thân Có Mùi Hương Chiên Đàn-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-63 Tỳ Kheo Uy Đức-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-64 Tỳ Kheo Đại Lực-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-65 Tỳ Kheo Được Người Cung Kính-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-66 Vị Tỳ Kheo Trên Đầu Có Lọng Báu-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-67 Vị Tỳ Kheo Có Giọng Tiếng Hay-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-68 Một Trăm Đứa Bé Cùng Sinh Ra Đời Một Lúc-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-69 Vị Tỳ Kheo Trên Đầu Có Hạt Châu-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q7-P7-70 Treo Phướng Cúng Dường Tháp Phật-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-71 Tỳ Kheo Ni Bảo Châu Lúc Sinh Ra Có Ánh Sáng Chiếu Khắp Trong Thành-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-72 Tỳ Kheo Ni Thiện Ái Lúc Sinh Ra Tự Nhiên Có Các thức Ăn Uống-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-73 Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh Khi Sinh Ra Đời Đã Có Áo-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-74 Tỳ Kheo Ni Tu Mạn Có Tài Biện Luận-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-75 Cô Gái Múa Trở Thành Tỳ Kheo Ni-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-76 Tỳ Kheo Ni Ca Thi Khi Sinh Ra Đã Mặc Ca Sa-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-77 Tỳ Kheo Ni Trên Trán Có Vòng Trân Châu-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-78 Tỳ Kheo Ni Sai Ma Ra Đời Mà Hai Vị Vua Hòa Giải Với Nhau-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-79 Nàng Công Chúa Xấu Xí Con Vua Ba Tư Nặc-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q8-P8-80 Về Tên Trộm-Bồ Tát Xuất Sanh
T015 BD VI 200-Q9-P9-81 Người Dẫn Đầu Đoàn Người Đi Buôn Tên Hải Sanh-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-82 Người Khi Sinh Ra Đã Mặc Áo Tu Mạn Hoa-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-83 Tỳ Kheo Bảo Thủ Hoa-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-84 Vị Tỳ Kheo Thông Suốt Ba Tạng-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-85 Da Xà Mật Đa-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-86 Tỳ Kheo Hóa Sinh-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-87 Tỳ Kheo Chúng Bảo Trang Nghiêm-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-88 Vua Kế Tân Ninh-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-89 Vua Bạt Đề Thích Làm Tỳ Kheo-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q9-P9-90 Phật Độ Vương Tử Hộ Quốc Xuất Gia-Thanh Văn
T015 BD VI 200-Q10-P10-91 Chàng Tu Bồ Đề Có Tâm Độc Ác-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-92 Vị Tỳ Kheo Trưởng Giả Ở Trong Thai Mẹ Sáu Mươi Năm Ác-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-93 Vị Tỳ Kheo Cụt Tay-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-94 Tỳ Kheo Lê Quân Chi-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-95 Tỳ Kheo Sinh Tử Khổ-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-96 Trưởng Giả Thân Thể Bị Ghẻ Lở-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-97 Vị Tỳ Kheo Xấu Xí-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-98 Tỳ Kheo Hằng Già Đạt-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-99 Phạm Chí Trưởng Trảo-Các Duyên
T015 BD VI 200-Q10-P10-100 Tỳ Kheo Tôn Đà Lợi Khôi Ngô Tuấn Tú-Các Duyên
T015 BD VI 201-Q1 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q2 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q3 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q4 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q5 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q6 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q7 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q8 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q9 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q10 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q11 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q12 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q13 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q14 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 201-Q15 Đại Trang Nghiêm Kinh Luận
T015 BD VI 202-Q1-P1 Phạm Thiên Thỉnh Pháp-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q2-P8 Nàng Kim Cương-Con Gái Vua Ba Tư Nặc-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q3-P15 Cứ Đà Bố Thí Thân-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q4-P22 Ưu Bà Di Ma Ha Tư Na-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q5-P24 Sa Di Giữ Giới Tự Sát-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q6-P31 Vua Nguyệt Quang Bố Thí Đầu-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q7-P36 Đại Kiếp Tân Ninh-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q8-P39 Nhân Duyên Cái Sự-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q9-P41 Trời Tịnh Cư Thỉnh Phật Tắm-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q10-P45 A Nan Tổng Trì-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q11-P52 Vô Nảo-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q12-P54 Ma Đầu La Thế Chất-Con Của Ông Sư Chất-Kinh Hiền Ngu
T015 BD VI 202-Q13-P60 Năm Trăm Chim Nhạn Nghe Phật Pháp Được Sinh Cõi Trời-Kinh Hiền Ngu
Thường1.mp3" " target="_blank"> MP3
BẢN KINH CHỮ Tập T16 BẢN DUYÊN VII (pdf) MP3 KINH NÓI
T016 BD VII 203-Q1-1 Thập Xa Vương-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q1-2 Vương Tử Dùng Thịt Của Mình Để Cứu Cha Mẹ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q1-3 Nhân Duyên Chim Anh Vũ Cúng Dường Cha Mẹ Mù-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q1-4 Khí Lão Quốc-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q1-5 Đức Phật Ở Trên Cõi Đao Lợi Phật Thuyết Pháp Cho Mẹ Là Bà Ma Da-Tạp Bảo Tạng * KINH TỤNG *
T016 BD VII 203-Q1-6 Ngày Xưa Mẹ Ngài Là Bà Ca Đán Già La-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q1-7 Từ Đồng Nữ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q1-8 Phu Nhân Liên Hoa-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q1-9 Phu Nhân Lộc Nữ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q10-116 Vua Ưu Đà Tiện-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q10-117 La Hầu La-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q10-118 Bà La Môn Già Nói Dối-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q10-119 Vợ Của Bà La Môn Muốn Hại Mẹ Chồng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q10-120 Con Chim Kiêu Và Con Quạ Báo Oán-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q10-121 Nô Tỳ Và Con Dê Đực Chiến Đấu-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-10 Con Voi Trắng Sáu Ngà-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-11 Con Thỏ Tự Thiêu Thân Để Cúng Dường Vị Đại Tiên-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-12 Con Khỉ Thiện Và Con Khỉ Ác-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-13 Phật Dùng Nước Trí Tuệ Diệt Trừ Ba Thứ Lửa-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-14 Con Trưởng Giả Và Vị Thiên Thần Nước Ba La Nại Cảm Hoá Nhà Vua Thực Hành Hiếu Hạnh-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-15 Con Bạch Hương Tượng Của Quốc Vương Ca Thi Nuôi-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-16 Nước Ba La Nai Em Khuyên Anh Bỏ Ac-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-17 Vợ Của Phạm Ma Đạt Vì Đố Kỵ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-18 Tỳ Kheo Đà Phiếu Bị Hủy Báng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-19 Ly Việt Bị Hủy Báng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-20 Người Con Gái Xấu Xí Tên Là Lạc Đề-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-21 Người Con Tên Thiện Quang-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-22 Hai Anh em Vương Tử Bị Đuổi Ra Khỏi Nước-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-23 Vợ Của Trưởng Giả Tu Đạt Cúng Dường Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-24 Tỳ Kheo Sa La Na Bị Vua Ác Sinh Làm Khổ Nảo-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-25 Nội Quan Chuộc Lại Con Trâu-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q2-26 Nội Quan ranh Đạo Lý-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-27 Hai Anh Em Đồng Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-28 Cừu Già Ly Hủy Báng Ngài Xá Lợi Phất-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-29 Bài Kệ Của Long Vương-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-30 Đề Bà Đạt Đa Muốn Làm Phật Bị Thương-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-31 Chim Cộng Mạng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-32 Bạch Nga Vương-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-33 Con Rùa Lớn-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-34 Hai Phụ Tướng Sàm Tấu-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-35 Sơn Kê Vương-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-36 Chim Cát Lợi-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-37 Vị Tiên Già-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-38 Hai Khác Buôn-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q3-39 Tám Vị Trời Lần Lượt Hội Pháp-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-40 Người Nghèo Cúng Bánh Bằng Bột Lúa Tiểu Mạch-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-41 Cô Gái Nghèo Cúng Hai Đồng Tiền-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-42 Người Nghệ Sĩ Tên Kế Na Ở Nước Càn Đà Vệ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-43 Hai Vợ Chồng Kế Di La Tự Bán Mình-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-44 Sa Di Cứu Bầy Kiến Khỏi Bị Nước-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-45 Vua Nước Càn Đà Vệ Nhờ Sửa Chùa Tháp Cũ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-46 Tỳ Kheo Tu Bổ Lỗ Hổng Vách Chùa Được Sống Lâu-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-47 Con Của Trưởng Giả Thấy Phật Cầu Được Trường Thọ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-48 Con Của Trưởng Giả Làm Thuê Thiết Hội-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-49 Phất Na Cúng Phật Một Bát Cơm-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q4-50 Đại Ái Đạo Cúng Đức Phật Y Bằng Vàng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-51 Thiên Nữ Dùng Tràng Hoa Cúng Dường Tháp-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-52 Thiên Nữ Dùng Hoa Sen Cúng Dường Tháp-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-53 Thiên Nữ Thọ Trì Tám Trai Giới Được Sinh Về Cõi Trời-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-54 Thiên Nữ Nhờ Đốt Đèn Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-55 Người Nữ Đang Cỡi Xe Thấy Phật Hoan Hỷ Tránh Đường-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-56 Thiên Nữ Dùng Hoa Rải Trên Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-57 Xá Lợi Phất Ma Đề Cưng Dường Tháp Của Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-58 Vợ Chồng Trưởng Giả Xây Cất Chùa Tháp-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-59 Vợ Chồng Trưởng Giả Tín Tâm Kính Lễ Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-60 Cô Gái Đạo Ba La Môn Học Đệ Tử Của Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-61 Cô Gái Nghèo Cúng Tấm Dạ Cho Trưởng Giả Tu Đạt-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-62 Cô Gái Của Trưởng Giả Không Tin Tam Bảo-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-63 Cô Gái Quéy Dọn Thấy Phật Sinh Tâm Hoan Hỷ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-64 Trưởng Giả Làm Nhà Thỉnh Phật Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-65 Người Phụ Nữ Lấy Nước Mía Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-66 Cô Gái Dùng Hương Xoa Lên Chân Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-67 Nữ Tỳ Cuat Trưởng Giả Tu Đạt Quy Y Tam Bảo-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-68 Cô Gái Nghèo Xin Thức Ăn Nơi Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-69 Nữ Tỳ Của Trưởng Giả Đem Cơnm Cho Chủ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-70 Trưởng Giả Xây Cất Giảng Đường Cúng Dường Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-71 Trưởng Giả Thấy Vua Xây Tháp, Ông Cũng Xây Tháp-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q5-72 Khách Buôn Xây Nhà Cúng Dường Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q6-73 Đế Thích Hỏi Việc-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q6-74 Đức Phật Độ A Nhã Kiều Trần Như-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q6-75 Sai Ma Bị Bệnh Mắt, Quy Y Tam Bảo Được Nhã Tịnh-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q6-76 Bảy Loại Pháp Bố Thí-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q6-77 Vua Nước Ca Bộ Lúc Trời Hạn Hán Tắm Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q6-78 Trưởng Giả Thỉnh Xá Lợi Phất Và Ma Ha La-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-79 Bà La Môn Dùng Ngọc Như Ý Cúng Dường Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-80 Thập Lực Ca Diếp Dùng Lời Chân Thật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-81 Ma Vương Ba Tuần Muốn Đến Não Loại Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-82 Đức Phật Nói Về Tại Hoạ Của Lợi Dưỡng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-83 Tên Giặc Sắp Bị Giết Từ Xa Trông Thấy Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-84 Người Sa Lưới Pháp Luật Bị Chặt Tay Chân-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-85 Trưởng Giả Lấy Nước Mật Tốt Cúng Dường-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-86 Vua Ba Tư Nặc Sai Người Đi Thỉnh Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-87 Vua Ba Tư Nặc Khuyến Hoá Quyên Góp-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-88 Người Anh Thường Khuyên Người Em Phụng Tu Tam Bảo-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-89 Người Cha Nghe Con Đắc Đạo Vui-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-90 Người Con Bị Cha Bắt Buộc Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-91 La Hán Kỳ Dạ Đa Đuổi Ác Long Ra Biển-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-92 Hai Tỳ Kheo Thấy Tôn Giả Kỳ Dạ Đa-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-93 Nước Nguyệt Thị Thấy Tôn Giả Kỳ Dạ Đa-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q7-94 Vua Nước Nguyệt Thị Kết Bạn Thân Với Ba Vị Quan Trí Tuệ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q8-100 Năm Trăm Con Chim Ưng Trắng Nghe Pháp-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q8-101 Đề Bà Đạt Đa Thả Voi Say Tên Hộ Tài Muốn Hại Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q8-95 Vợ Chồng Phụ Tướng Nước Câu Thi Di Ác Tâm Với Đức Phật-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q8-96 Nan Đà Em Của Đức Phật Bị Đúc Phật Bắt Buộc Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q8-97 Đại Lực Sĩ Cảm Hoá Nhóm Giặc Ở Đồng Hoang-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q8-98 Phụ Tướng Nghe Pháp Nên Ly Dục-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q8-99 Ni Kiền Tử Nhảy Vào Đống Lửa Được Phật Cứu Độ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-102 Ca Chiên Diên Giải Thích Tám Giấc Mộng Của Vua Ác Sinh-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-103 Con Mèo Vàng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-104 Vua Ác Sinh Được Năm Trăm Cái Bát-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-105 Người Cầu Vị Trời Tỳ Ma Mong Được Giàu Lớn-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-106 Quỷ Tử Mẫu Mất Con-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-107 Thiên Tự Chủ-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-108 Thờ Thần Cây-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-109 Cô Gái Nhàm Chán Dục Xuất Gia-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-110 Đứa Con Bất Hiếu Nhận Quả Báo-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-111 Luận Nghị Giữa Vua Nan Đà Cùng Với Na Già Tư Na-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-112 Người Vợ Bất Hiếu Muốn Hại Mẹ Chồng-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-113 Vua Nước Ba La Nại Nghe Tiếng Kêu Trong Gò Mả-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-114 Tỳ Kheo Già Được Bốn Quả-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 203-Q9-115 Cô Gái Chí Thành Được Đạo Quả-Tạp Bảo Tạng
T016 BD VII 204 Kinh Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 205-AQT Kinh Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 205-CQH Kinh Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 206-AQT Cựu Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 206-CQH Cựu Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 207 Kinh Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 208-Q1 Chúng Tuyển Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 208-Q2 Chúng Tuyển Tạp Thí Dụ
T016 BD VII 209 Bách Dụ-Duyên Khởi
T016 BD VII 209-Q1 Bách Dụ
T016 BD VII 209-Q2 Bách Dụ
T016 BD VII 209-Q3 Bách Dụ
T016 BD VII 209-Q4 Bách Dụ
T016 BD VII 210 Bài Tựa Kinh Pháp Cú MP3
T016 BD VII 210-AQT-P1 Vô Thường-Kinh Pháp Cú MP3
T016 BD VII 210-AQT-P1 Vô Thường-Kinh Pháp Cú(tt) MP3
T016 BD VII 210-CQH-P22 Thuật Phật-Kinh Pháp Cú MP3
T016 BD VII 210-CQH-P22 Thuật Phật-Kinh Pháp Cú(tt) MP3
T016 BD VII 211-Q1-P1 Vô Thường-Pháp Cú Thí Dụ-Vô Thường MP3
T016 BD VII 211-Q1-P1 Vô Thường-Pháp Cú Thí Dụ-Vô Thường(tt2) MP3
T016 BD VII 211-Q1-P1 Vô Thường-Pháp Cú Thí Dụ-Vô Thường(tt3) MP3
T016 BD VII 211-Q1-P1 Vô Thường-Pháp Cú Thí Dụ-Vô Thường(tt4) MP3
T016 BD VII 211-Q2-P14 Dụ Hoa Hương-Pháp Cú Thí Dụ MP3
T016 BD VII 211-Q3-P21 Lão Mạo-Pháp Cú Thí Dụ
T016 BD VII 211-Q4-P35 Dụ Ái Dục-Pháp Cú Thí Dụ
BẢN KINH CHỮ Tập T17 BẢN DUYÊN VIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T017 BD VIII 212-Q1-P1 Vô Thường-Kinh Xuất Diệu MP3 -OK
T017 BD VIII 212-Q2-P1 Vô Thường-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q3-P1 Vô Thường-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q4-P2 Dục-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q5-P3 Ái-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q5-P4 Không Buông Lung-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q6-P4 Không Buông Lung-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q6-P5 Không Buông Lung-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q7-P5 Buông Lung-Kinh Xuất Diệu MP3-OK
T017 BD VIII 212-Q8-P6 Niệm-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q9-P7 Giới-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q10-P8 Học-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q11-P9 Phỉ Báng-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q12-P11 Tín-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q13-P12 Sa Môn-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q14-P13 Đạo-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q15-P14 Lợi Dưỡng-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q16-P15 Phẫn Nộ-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q17-P16 Duy Niệm-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q18-P17 Tạp-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q19-P19 Hoa-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q20-P21 Giận Dữ-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q21-P22 Như Lai-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q22-P25 Nói Rộng-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q23-P27 Nê Hoàn-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q24-P28 Quán-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q25-P29 Kinh Xuất Diệu-Ác Hạnh
T017 BD VIII 212-Q25-P29 Kinh Ác Hạnh-Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q26-P30 Song Yếu-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q27-P31 Lạc-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q28-P32 Tâm Ý-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q29-P33 Sa Môn-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 212-Q30-P34 Phạm Chí-Kinh Xuất Diệu
T017 BD VIII 213-Q1-P1 Hữu Vi-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh
T017 BD VIII 213-Q2-P12 Chánh Đạo-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh
T017 BD VIII 213-Q2-P12 Pháp Tập Yếu Tụng Kinh-Chánh Đạo
T017 BD VIII 213-Q3-P24 Pháp Tập Yếu Tụng Kinh-Quảng Thuyết
T017 BD VIII 213-Q3-P24 Quảng Thuyết-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh
T017 BD VIII 213-Q4-P30 Lạc-Pháp Tập Yếu Tụng Kinh
T017 BD VIII 213-Q4-P30 Pháp Tập Yếu Tụng Kinh-Lạc
T017 BD VIII 214 Chó Dữ
T017 BD VIII 215 Thí Dụ Bầy Trâu
T017 BD VIII 216 Chuyện Cá Lớn
T017 BD VIII 217 Thí Dụ
T017 BD VIII 218 Vua Quán Đảnh
T017 BD VIII 219 Thầy Thuốc
BỘ BÁT NHÃ 16 tập 18-33
BẢN KINH CHỮ Tập T18 BÁT NHÃ I (pdf) MP3 KINH NÓI
T18 BÁT NHÃ I Q2-P1 Duyên Khởi
T18 BÁT NHÃ I Q1-P1 Duyên Khởi Chưa thực hiện
T18 BÁT NHÃ I Q3-P2 Học Quán
T18 BÁT NHÃ I Q4-P2 Học Quán
T18 BÁT NHÃ I Q5-P3 Tương Ưng
T18 BÁT NHÃ I Q6-P3 Tương Ưng
T18 BÁT NHÃ I Q7-P3 Tương Ưng
T18 BÁT NHÃ I Q8-P4 Chuyển Sinh
T18 BÁT NHÃ I Q9-P4 Chuyển Sinh
T18 BÁT NHÃ I Q10-P5 Khen Ngợi Công Đức Thù Thắng
T18 BÁT NHÃ I Q10-P6 Hiện Tướng Lưỡi
T18 BÁT NHÃ I Q11-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q12-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q13-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q14-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q15-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q16-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q17-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q18-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q19-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q20-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q21-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q22-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q23-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q24-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q25-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q26-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q27-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q28-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q29-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q30-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q31-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q32-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q33-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q34-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q35-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q36-P7 Dạy Bảo Trao Truyền
T18 BÁT NHÃ I Q36-P8 Khuyên Học
T18 BÁT NHÃ I Q36-P9 Không Trụ
T18 BÁT NHÃ I Q37-P9 Không Trụ
T18 BÁT NHÃ I Q38-P10 Hành Tướng Của Bát Nhã
T18 BÁT NHÃ I Q39-P10 Hành Tướng Của Bát Nhã
T18 BÁT NHÃ I Q40-P10 Hành Tướng Của Bát Nhã
T18 BÁT NHÃ I Q41-P10 Hành Tướng Của Bát Nhã
T18 BÁT NHÃ I Q42-P11 Thí Dụ
T18 BÁT NHÃ I Q43-P11 Thí Dụ
T18 BÁT NHÃ I Q44-P11 Thí Dụ
T18 BÁT NHÃ I Q45-P11 Thí Dụ
T18 BÁT NHÃ I Q46-P12 Bồ Tát
T18 BÁT NHÃ I Q47-P13 Ma Ha Tát
T18 BÁT NHÃ I Q48-P13 Ma Ha Tát
T18 BÁT NHÃ I Q49-P13 Ma Ha Tát
T18 BÁT NHÃ I Q50-P14 Nói Về Áo Giáp Đại Thừa
BẢN KINH CHỮ Tập T19 BÁT NHÃ II (pdf) MP3 KINH NÓI
T19 BÁT NHÃ II Q51-P14 Nói Về Áo Giáp Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q51-P15 Biện Minh Về Đại Thừa Chưa thực hiện
T19 BÁT NHÃ II Q52-P15 Biện Minh Về Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q53-P15 Biện Minh Về Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q54-P15 Biện Minh Về Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q55-P15 Biện Minh Về Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q56-P15 Biện Minh Về Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q56-P16 Tán Dương Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q57-P16 Tán Dương Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q58-P16 Tán Dương Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q59-P16 Tán Dương Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q60-P16 Tán Dương Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q61-P16 Tán Dương Đại Thừa
T19 BÁT NHÃ II Q61-P17 Tuỳ Thuận
T19 BÁT NHÃ II Q61-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q62-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q63-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q64-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q65-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q66-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q67-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q68-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q69-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q70-P18 Vô Sở Đắc
T19 BÁT NHÃ II Q70-P19 Quán Hạnh
T19 BÁT NHÃ II Q71-P19 Quán Hạnh
T19 BÁT NHÃ II Q72-P19 Quán Hạnh
T19 BÁT NHÃ II Q73-P19 Quán Hạnh
T19 BÁT NHÃ II Q74-P19 Quán Hạnh
T19 BÁT NHÃ II Q74-P20 Không Sanh
T19 BÁT NHÃ II Q75-P20 Không Sanh
T19 BÁT NHÃ II Q75-P21 Tịnh Đạo
T19 BÁT NHÃ II Q76-P21 Tịnh Đạo
T19 BÁT NHÃ II Q77-P22 Thiên Đế
T19 BÁT NHÃ II Q78-P22 Thiên Đế
T19 BÁT NHÃ II Q79-P22 Thiên Đế
T19 BÁT NHÃ II Q80-P22 Thiên Đế
T19 BÁT NHÃ II Q81-P22 Thiên Đế
T19 BÁT NHÃ II Q81-P23 Các Thiên Tử
T19 BÁT NHÃ II Q82-P23 Các Thiên Tử
T19 BÁT NHÃ II Q82-P24 Thọ Giáo
T19 BÁT NHÃ II Q83-P24 Thọ Giáo
T19 BÁT NHÃ II Q84-P24 Thọ Giáo
T19 BÁT NHÃ II Q84-P25 Tán Hoa
T19 BÁT NHÃ II Q85-P26 Học Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q86-P26 Học Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q87-P26 Học Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q88-P26 Học Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q89-P26 Học Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q89-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q90-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q91-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q92-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q93-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q94-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q95-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q96-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q97-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q98-P27 Cầu Bát Nhã
T19 BÁT NHÃ II Q98-P28 Tán Thán Công Đức
T19 BÁT NHÃ II Q99-P28 Tán Thán Công Đức
T19 BÁT NHÃ II Q99-P29 Nhiếp Thọ
T19 BÁT NHÃ II Q100-P29 Nhiếp Thọ
BẢN KINH CHỮ Tập T20 BÁT NHÃ III (pdf) MP3 KINH NÓI
T20 BÁT NHÃ III Q101-P29 Nhiếp Thọ
T20 BÁT NHÃ III Q102-P29 Nhiếp Thọ chưa thực hiện
T20 BÁT NHÃ III Q103-P29 Nhiếp Thọ
T20 BÁT NHÃ III Q103-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q104-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q105-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q106-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q107-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q108-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q109-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q110-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q111-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q112-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q113-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q114-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q115-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q116-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q117-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q118-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q119-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q120-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q121-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q122-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q123-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q124-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q125-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q126-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q127-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q128-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q129-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q130-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q131-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q132-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q133-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q134-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q135-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q136-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q137-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q138-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q139-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q140-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q141-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q142-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q143-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q144-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q145-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q146-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q147-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q148-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q149-P30 So Sánh Công Đức
T20 BÁT NHÃ III Q150-P30 So Sánh Công Đức
BẢN KINH CHỮ Tập T21 BÁT NHÃ IV (pdf) MP3 KINH NÓI
T21 BÁT NHÃ IV Q101-33 Huỷ Báng Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q151-P30 So Sánh Công Đức Chưa thực hiện
T21 BÁT NHÃ IV Q152-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q153-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q154-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q155-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q156-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q157-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q158-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q159-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q160-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q161-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q162-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q163-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q164-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q165-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q166-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q167-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q168-P30 So Sánh Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q168-P31 Tùy Hỷ Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q169-P31 Tùy Hỷ Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q170-P31 Tùy Hỷ Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q171-P31 Tùy Hỷ Công Đức
T21 BÁT NHÃ IV Q172-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q173-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q174-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q175-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q176-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q177-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q178-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q179-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q180-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q181-P32 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q182-P34 Khen Ngợi Bát Nhã
T21 BÁT NHÃ IV Q183-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q184-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q185-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q186-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q187-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q188-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q189-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q190-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q191-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q192-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q193-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q194-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q195-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q196-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q197-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q198-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q199-P34 Khó Tin Hiểu
T21 BÁT NHÃ IV Q200-P34 Khó Tin Hiểu
BẢN KINH CHỮ Tập T22 BÁT NHÃ V (pdf) MP3 KINH NÓI
T22 BÁT NHÃ V Q201-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q202-P34 Khó Tin Hiểu Chưa thực hiện
T22 BÁT NHÃ V Q203-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q204-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q205-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q206-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q207-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q208-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q209-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q210-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q211-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q212-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q213-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q214-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q215-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q216-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q217-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q218-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q219-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q220-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q221-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q222-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q223-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q224-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q225-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q226-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q227-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q228-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q229-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q230-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q231-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q232-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q233-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q234-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q235-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q236-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q237-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q238-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q239-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q240-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q241-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q242-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q243-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q244-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q245-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q246-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q247-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q248-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q249-P34 Khó Tin Hiểu
T22 BÁT NHÃ V Q250-P34 Khó Tin Hiểu
BẢN KINH CHỮ Tập T23 BÁT NHÃ VI (pdf) MP3 KINH NÓI
T23 BÁT NHÃ VI Q251-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q252-P34 Khó Tin Hiểu Sẽ thâu băng
T23 BÁT NHÃ VI Q253-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q254-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q255-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q256-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q257-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q258-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q259-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q260-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q261-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q262-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q263-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q264-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q265-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q266-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q267-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q268-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q269-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q270-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q271-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q272-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q273-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q274-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q275-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q276-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q277-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q278-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q279-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q280-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q281-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q282-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q283-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q284-P34 Khó Tin Hiểu
T23 BÁT NHÃ VI Q285-P35 Khen Ngợi Thanh Tịnh
T23 BÁT NHÃ VI Q286-P35 Khen Ngợi Thanh Tịnh
T23 BÁT NHÃ VI Q287-P35 Khen Ngợi Thanh Tịnh
T23 BÁT NHÃ VI Q288-P36 Vướng Mắc Và Không Vướng Mắc Về Tướng
T23 BÁT NHÃ VI Q289-P36 Vướng Mắc Và Không Vướng Mắc Về Tướng
T23 BÁT NHÃ VI Q290-P36 Vướng Mắc Và Không Vướng Mắc Về Tướng
T23 BÁT NHÃ VI Q291-P36 Vướng Mắc Và Không Vướng Mắc Về Tướng
T23 BÁT NHÃ VI Q292-P36 Vướng Mắc Và Không Vướng Mắc Về Tướng
T23 BÁT NHÃ VI Q292-P37 Vướng Mắc Và Không Vướng Mắc Về Tướng
T23 BÁT NHÃ VI Q293-P37 Thuyết Giảng Về Tướng Bát Nhã
T23 BÁT NHÃ VI Q294-P37 Thuyết Giảng Về Tướng Bát Nhã
T23 BÁT NHÃ VI Q295-P37 Thuyết Giảng Về Tướng Bát Nhã
T23 BÁT NHÃ VI Q296-P37 Thuyết Giảng Về Tướng Bát Nhã
T23 BÁT NHÃ VI Q296-P38 Ba La Mật Đa-
T23 BÁT NHÃ VI Q297-P38 Ba La Mật Đa-
T23 BÁT NHÃ VI Q298-P39 Công Đức Khó Lãnh Hội
T23 BÁT NHÃ VI Q299-P39 Công Đức Khó Lãnh Hội
T23 BÁT NHÃ VI Q300-P39 Công Đức Khó Lãnh Hội
T23 BÁT NHÃ VI Q301-P39 Công Đức Khó Lãnh Hội
BẢN KINH CHỮ Tập T24 BÁT NHÃ VII (pdf) MP3 KINH NÓI
T24 BÁT NHÃ VII Q301-P39 Công Đức Khó Lãnh Hội
T24 BÁT NHÃ VII Q302-P39 Công Đức Khó Lãnh Hội sẽ thực hiện
T24 BÁT NHÃ VII Q303-P40 Ma Sự
T24 BÁT NHÃ VII Q304-P40 Ma Sự
T24 BÁT NHÃ VII Q305-P41 Phật Mẫu
T24 BÁT NHÃ VII Q306-P41 Phật Mẫu
T24 BÁT NHÃ VII Q307-P41 Phật Mẫu
T24 BÁT NHÃ VII Q308-P41 Phật Mẫu
T24 BÁT NHÃ VII Q308-P42 Chẳng Nghĩ Bàn
T24 BÁT NHÃ VII Q309-P42 Chẳng Nghĩ Bàn
T24 BÁT NHÃ VII Q310-P42 Chẳng Nghĩ Bàn
T24 BÁT NHÃ VII Q310-P43 Biện Sự
T24 BÁT NHÃ VII Q311-P43 Biện Sự
T24 BÁT NHÃ VII Q311-P44 Chúng Dụ
T24 BÁT NHÃ VII Q312-P44 Chúng Dụ
T24 BÁT NHÃ VII Q313-P44 Chúng Dụ
T24 BÁT NHÃ VII Q313-P45 Chân Thiện Hữu
T24 BÁT NHÃ VII Q314-P45 Chân Thiện Hữu
T24 BÁT NHÃ VII Q315-P45 Chân Thiện Hữu
T24 BÁT NHÃ VII Q316-P45 Chân Thiện Hữu
T24 BÁT NHÃ VII Q316-P46 Trí Hướng Đến
T24 BÁT NHÃ VII Q317-P46 Trí Hướng Đến
T24 BÁT NHÃ VII Q318-P46 Trí Hướng Đến
T24 BÁT NHÃ VII Q318-P47 Chân Như
T24 BÁT NHÃ VII Q319-P47 Chân Như
T24 BÁT NHÃ VII Q320-P47 Chân Như
T24 BÁT NHÃ VII Q321-P47 Chân Như
T24 BÁT NHÃ VII Q322-P47 Chân Như
T24 BÁT NHÃ VII Q323-P47 Chân Như
T24 BÁT NHÃ VII Q324-P47 Chân Như
T24 BÁT NHÃ VII Q324-P48 Bồ Tát An Trụ
T24 BÁT NHÃ VII Q325-P48 Bồ Tát An Trụ
T24 BÁT NHÃ VII Q325-P49 Không Thoái Chuyển
T24 BÁT NHÃ VII Q326-P49 Không Thoái Chuyển
T24 BÁT NHÃ VII Q327-P49 Không Thoái Chuyển
T24 BÁT NHÃ VII Q328-P50 Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q329-P50 Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q330-P50 Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q330-P51 Hạnh Nguyện
T24 BÁT NHÃ VII Q331-P51 Hạnh Nguyện
T24 BÁT NHÃ VII Q331-P52 Căng Già Thiên
T24 BÁT NHÃ VII Q331-P53 Khéo Tu Học
T24 BÁT NHÃ VII Q332-P53 Khéo Tu Học
T24 BÁT NHÃ VII Q333-P53 Khéo Tu Học
T24 BÁT NHÃ VII Q334-P53 Khéo Tu Học
T24 BÁT NHÃ VII Q335-P53 Khéo Tu Học
T24 BÁT NHÃ VII Q335-P54 Đoạn Phân Biệt
T24 BÁT NHÃ VII Q336-P54 Đoạn Phân Biệt
T24 BÁT NHÃ VII Q337-P55 Học Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q338-P55 Học Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q339-P55 Học Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q340-P55 Học Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q341-P55 Học Phương Tiện Thiện Xảo
T24 BÁT NHÃ VII Q341-P56 Nguyện Dụ
T24 BÁT NHÃ VII Q342-P56 Nguyện Dụ
T24 BÁT NHÃ VII Q342-P57 Khen Ngợi Tính Chất Chắc Thật
T24 BÁT NHÃ VII Q343-P57 Khen Ngợi Tính Chất Chắc Thật
T24 BÁT NHÃ VII Q344-P57 Khen Ngợi Tính Chất Chắc Thật
T24 BÁT NHÃ VII Q345-P57 Khen Ngợi Tính Chất Chắc Thật
T24 BÁT NHÃ VII Q346-P57 Khen Ngợi Tính Chất Chắc Thật
T24 BÁT NHÃ VII Q346-P58 Chúc Lụy
T24 BÁT NHÃ VII Q347-P58 Chúc Lụy
T24 BÁT NHÃ VII Q347-P59 Vô Tận
T24 BÁT NHÃ VII Q348-P59 Vô Tận
T24 BÁT NHÃ VII Q349-P60 Gồm Thâu, Phát Huy
T24 BÁT NHÃ VII Q350-P60 Gồm Thâu, Phát Huy
BẢN KINH CHỮ Tập T25 BÁT NHÃ VIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T25 BÁT NHÃ VIII Q351-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q352-P61 Đa Vấn Bất Nhị sẽ thực hiện mp3
T25 BÁT NHÃ VIII Q353-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q354-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q355-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q356-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q357-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q358-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q359-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q360-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q361-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q362-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q363-P61 Đa Vấn Bất Nhị
T25 BÁT NHÃ VIII Q363-P62 Thuyết Giảng Chân Thật
T25 BÁT NHÃ VIII Q364-P62 Thuyết Giảng Chân Thật
T25 BÁT NHÃ VIII Q365-P62 Thuyết Giảng Chân Thật
T25 BÁT NHÃ VIII Q365-P63 Hành Phương Tiện Thiện Xả
T25 BÁT NHÃ VIII Q366-P63 Hành Phương Tiện Thiện Xả
T25 BÁT NHÃ VIII Q366-P64 Học Khắp Nẻo Tu Tập
T25 BÁT NHÃ VIII Q367-P64 Học Khắp Nẻo Tu Tập
T25 BÁT NHÃ VIII Q368-P64 Học Khắp Nẻo Tu Tập
T25 BÁT NHÃ VIII Q369-P64 Học Khắp Nẻo Tu Tập
T25 BÁT NHÃ VIII Q370-P64 Học Khắp Nẻo Tu Tập
T25 BÁT NHÃ VIII Q371-P64 Học Khắp Nẻo Tu Tập
T25 BÁT NHÃ VIII Q372-P64 Học Khắp Nẻo Tu Tập
T25 BÁT NHÃ VIII Q372-P65 Tam Tiệm
T25 BÁT NHÃ VIII Q373-P65 Tam Tiệm
T25 BÁT NHÃ VIII Q373-P66 Không Tướng Không Đắc
T25 BÁT NHÃ VIII Q374-P66 Không Tướng Không Đắc
T25 BÁT NHÃ VIII Q375-P66 Không Tướng Không Đắc
T25 BÁT NHÃ VIII Q376-P66 Không Tướng Không Đắc
T25 BÁT NHÃ VIII Q377-P66 Không Tướng Không Đắc
T25 BÁT NHÃ VIII Q378-P66 Không Tướng Không Đắc
T25 BÁT NHÃ VIII Q378-P67 Nghĩa Pháp Thuần Nhất
T25 BÁT NHÃ VIII Q379-P67 Nghĩa Pháp Thuần Nhất
T25 BÁT NHÃ VIII Q379-P68-Bát Nhã T25 Tướng Của Các Công Đức
T25 BÁT NHÃ VIII Q380-P68-Bát Nhã T25 Tướng Của Các Công Đức
T25 BÁT NHÃ VIII Q381-P68-Bát Nhã T25 Tướng Của Các Công Đức
T25 BÁT NHÃ VIII Q382-P68-Bát Nhã T25 Tướng Của Các Công Đức
T25 BÁT NHÃ VIII Q383-P68-Bát Nhã T25 Tướng Của Các Công Đức
T25 BÁT NHÃ VIII Q384-P69 Các Pháp Bình Đẳng
T25 BÁT NHÃ VIII Q385-P69 Các Pháp Bình Đẳng
T25 BÁT NHÃ VIII Q386-P69 Các Pháp Bình Đẳng
T25 BÁT NHÃ VIII Q386-P70 Chẳng Thể Động
T25 BÁT NHÃ VIII Q387-P70 Chẳng Thể Động
T25 BÁT NHÃ VIII Q388-P70 Chẳng Thể Động
T25 BÁT NHÃ VIII Q389-P70 Chẳng Thể Động
T25 BÁT NHÃ VIII Q390-P70 Chẳng Thể Động
T25 BÁT NHÃ VIII Q390-P71 Đem Lại Sự Thành Tựu Cho Hửu Tình
T25 BÁT NHÃ VIII Q391-P71 Đem Lại Sự Thành Tựu Cho Hửu Tình
T25 BÁT NHÃ VIII Q392-P71 Đem Lại Sự Thành Tựu Cho Hửu Tình
T25 BÁT NHÃ VIII Q393-P71 Đem Lại Sự Thành Tựu Cho Hửu Tình
T25 BÁT NHÃ VIII Q393-P72 Làm Nghiêm Tịnh Cỏi Phật
T25 BÁT NHÃ VIII Q394-P72 Làm Nghiêm Tịnh Cỏi Phật
T25 BÁT NHÃ VIII Q394-P73 Tịnh Độ Phương Tiện
T25 BÁT NHÃ VIII Q395-P73 Tịnh Độ Phương Tiện
T25 BÁT NHÃ VIII Q395-P74 Không Tánh Tự Tánh
T25 BÁT NHÃ VIII Q396-P74 Không Tánh Tự Tánh
T25 BÁT NHÃ VIII Q396-P75 Thắng Nghĩa Du Già
T25 BÁT NHÃ VIII Q397-P75 Thắng Nghĩa Du Già
T25 BÁT NHÃ VIII Q397-P76 Pháp Tánh Không Động
T25 BÁT NHÃ VIII Q398-P77 Bồ Tát Thường Đề
T25 BÁT NHÃ VIII Q399-P77 Bồ Tát Thường Đề
T25 BÁT NHÃ VIII Q400-P78 Bồ Tát Pháp Dũng
BẢN KINH CHỮ Tập T26 BÁT NHÃ IX (pdf) MP3 KINH NÓI
T26 BÁT NHÃ IX Q401-P1 Duyên Khởi
T26 BÁT NHÃ IX Q402-P2 Hoan Hỷ Chưa thực hiện
T26 BÁT NHÃ IX Q402-P3 Quán Chiếu-
T26 BÁT NHÃ IX Q403-P3 Quán Chiếu-
T26 BÁT NHÃ IX Q404-P3 Quán Chiếu-
T26 BÁT NHÃ IX Q405-P3 Quán Chiếu-
T26 BÁT NHÃ IX Q405-P4 Không Gì Bằng
T26 BÁT NHÃ IX Q406-P6 Thiện Hiện
T26 BÁT NHÃ IX Q406-P7 Nhập Ly Sinh
T26 BÁT NHÃ IX Q406-P8 Thắng Quán
T26 BÁT NHÃ IX Q410-P10 Huyễn Dụ
T26 BÁT NHÃ IX Q410-P9 Hành Tướng
T26 BÁT NHÃ IX Q411-P11 Thí Dụ
T26 BÁT NHÃ IX Q411-P12 Đoạn Các Kiến Chấp
T26 BÁT NHÃ IX Q412-P13 Sáu Pháp Đến Bờ Khi
T26 BÁT NHÃ IX Q412-P13 Sáu Pháp Đến Bờ Kia
T26 BÁT NHÃ IX Q412-P14 Thừa Đại Thừa
T26 BÁT NHÃ IX Q413-P15 Vô Phượt Giải
T26 BÁT NHÃ IX Q413-P16 Tam Ma Địa
T26 BÁT NHÃ IX Q414-P17 Tam Ma Địa
T26 BÁT NHÃ IX Q415-P17 Niệm Trụ
T26 BÁT NHÃ IX Q415-P18 Tu Sửa Các Địa
T26 BÁT NHÃ IX Q415-P20 Siêu Thắng
T26 BÁT NHÃ IX Q416-P19 Xuất Trụ
T26 BÁT NHÃ IX Q417-P20 Siêu Thắng
T26 BÁT NHÃ IX Q418-P21 Không Sở Hữu-
T26 BÁT NHÃ IX Q420-P21 Không Sở Hữu-
T26 BÁT NHÃ IX Q420-P22 Tuỳ Thuận
T26 BÁT NHÃ IX Q420-P23 Không Giới Hạn
T26 BÁT NHÃ IX Q423-P24 Xa Lìa
T26 BÁT NHÃ IX Q425-P25 Đế Thích
T26 BÁT NHÃ IX Q427-P27 Rải Hoa
T26 BÁT NHÃ IX Q429-P31 Phước Sanh
T26 BÁT NHÃ IX Q429-P34 Chư Thiên Đến
T26 BÁT NHÃ IX Q431-P36 Kinh Văn
T26 BÁT NHÃ IX Q432-P37 Tuỳ Hỷ Hồi Hướng
T26 BÁT NHÃ IX Q434-P38 Đại Sư
T26 BÁT NHÃ IX Q434-P39 Địa Ngục
T26 BÁT NHÃ IX Q436-P40 Thanh Tịnh
T26 BÁT NHÃ IX Q436-P41 Không Nêu Cờ Xí
T26 BÁT NHÃ IX Q436-P42 Chẳng Thể Nắm Bắt Được
T26 BÁT NHÃ IX Q438-P43 Phương Đông Bắc
T26 BÁT NHÃ IX Q440-P45 Phẩm Không Hoà Hợp
T26 BÁT NHÃ IX Q441-P46 Phật Mẫu
T26 BÁT NHÃ IX Q442-P47 Chỉ Tướng
T26 BÁT NHÃ IX Q444-P48 Thành Biện
T26 BÁT NHÃ IX Q444-P49 Thí Dụ Về Thuyền
T26 BÁT NHÃ IX Q445-P50 Sơ Nghiệp
T26 BÁT NHÃ IX Q445-P51 Điều Phục Tham
T26 BÁT NHÃ IX Q446-P52 Chân Như
T26 BÁT NHÃ IX Q446-P53 Không Thoái Chuyển
T26 BÁT NHÃ IX Q449-P54 Chuyển Bất Chuyển
T26 BÁT NHÃ IX Q449-P55 Nghĩa Lý Thâm Diệu
BẢN KINH CHỮ Tập T27 BÁT NHÃ X (pdf) MP3 KINH NÓI
T27 BÁT NHÃ X Q451-P56 Mộng Hành
T27 BÁT NHÃ X Q451-P57 Nguyện Hạnh Chưa có mp3
T27 BÁT NHÃ X Q451-P58 Căng Già Thiên
T27 BÁT NHÃ X Q452-P59 Tập Cận
T27 BÁT NHÃ X Q452-P60 Tăng Thượng Mạn
T27 BÁT NHÃ X Q455-P61 Đồng Học
T27 BÁT NHÃ X Q456-P62 Đồng Tánh
T27 BÁT NHÃ X Q457-P63 Kiên Cố, chẳng Kiên Cố
T27 BÁT NHÃ X Q457-P65 Thật Ngữ
T27 BÁT NHÃ X Q458-P66 Vô Tận
T27 BÁT NHÃ X Q459-P67 Tương Nhiếp
T27 BÁT NHÃ X Q460-P68 Xảo Tiện
T27 BÁT NHÃ X Q464-P70 Học Tất Cả
T27 BÁT NHÃ X Q464-P72 Học Tất Cả
T27 BÁT NHÃ X Q465-P73 Tuần Tự
T27 BÁT NHÃ X Q466-P74 Không Tướng
T27 BÁT NHÃ X Q467-P75 Không Tạp
T27 BÁT NHÃ X Q468-P76 Các Đức Tướng
T27 BÁT NHÃ X Q471-P77 Thiện Đạt
T27 BÁT NHÃ X Q473-P78 Thật Tế.
T27 BÁT NHÃ X Q474-P79 Không Khiếm Khuyết
T27 BÁT NHÃ X Q476-P80 Đạo Sĩ
T27 BÁT NHÃ X Q477-P81 Chánh Định
T27 BÁT NHÃ X Q477-P82 Phật Pháp
T27 BÁT NHÃ X Q478-P83 Vô Sự
T27 BÁT NHÃ X Q478-P84 Thật Thuyết
T27 BÁT NHÃ X Q478-P85 Không Tánh
T27 BÁT NHÃ X Q479-P1 Duyên Khởi
T27 BÁT NHÃ X Q479-P2 Xá Lợi Tử
T27 BÁT NHÃ X Q482-P3 Thiện Hiện
T27 BÁT NHÃ X Q498-P4 Thiên Đế
T27 BÁT NHÃ X Q498-P5 Hiện Bảo Tháp
BẢN KINH CHỮ Tập T28 BÁT NHÃ XI (pdf) MP3 KINH NÓI
T28 BÁT NHÃ X Q501-P5 Hiện Bảo Tháp
T28 BÁT NHÃ X Q502-P5 Hiện Bảo Tháp Chưa thực hiện
T28 BÁT NHÃ X Q502-P6 Xưng Dương Công Đức
T28 BÁT NHÃ X Q503-P6 Xưng Dương Công Đức
T28 BÁT NHÃ X Q503-P7 Xá Lợi Phất
T28 BÁT NHÃ X Q503-P8 Phước Tụ
T28 BÁT NHÃ X Q504-P8 Phước Tụ
T28 BÁT NHÃ X Q504-P9 Tuỳ Hỷ Hồi Hướng
T28 BÁT NHÃ X Q505-P10 Địa Ngục
T28 BÁT NHÃ X Q505-P9 Tuỳ Hỷ Hồi Hướng
T28 BÁT NHÃ X Q506-P10 Địa Ngục
T28 BÁT NHÃ X Q506-P11 Ngợi Khen Sự Thanh Tịnh
T28 BÁT NHÃ X Q507-P11 Ngợi Khen Sự Thanh Tịnh
T28 BÁT NHÃ X Q507-P12 Tán Đức
T28 BÁT NHÃ X Q508-P13 Đà La Ni
T28 BÁT NHÃ X Q509-P13 Đà La Ni
T28 BÁT NHÃ X Q509-P14 Ma
T28 BÁT NHÃ X Q510-P15 Hiện Thế Gian
T28 BÁT NHÃ X Q511-P16 Chẳng Thể Nghĩ Bàn
T28 BÁT NHÃ X Q511-P17 Thí Dụ
T28 BÁT NHÃ X Q512-P18 Thiện Hữu
T28 BÁT NHÃ X Q513-P19 Chân Như
T28 BÁT NHÃ X Q514-P19 Chân Như
T28 BÁT NHÃ X Q514-P20 Tướng Không Thoái
T28 BÁT NHÃ X Q515-P20 Tướng Không Thoái
T28 BÁT NHÃ X Q515-P21 Không Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q516-P21 Không Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q517-P21 Không Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q517-P22 Căng Già Thiên
T28 BÁT NHÃ X Q517-P23 Xảo Tiện
T28 BÁT NHÃ X Q517-P24 Học Thời
T28 BÁT NHÃ X Q518-P23 Xảo Tiện
T28 BÁT NHÃ X Q519-P23 Xảo Tiện
T28 BÁT NHÃ X Q520-P23 Xảo Tiện
T28 BÁT NHÃ X Q520-P24 Học Thời
T28 BÁT NHÃ X Q521-P25 Kiến Bất Động
T28 BÁT NHÃ X Q522-P25 Kiến Bất Động
T28 BÁT NHÃ X Q523-P26 Phương Tiện Thiện Xảo
T28 BÁT NHÃ X Q524-P26 Phương Tiện Thiện Xảo
T28 BÁT NHÃ X Q525-P26 Phương Tiện Thiện Xảo
T28 BÁT NHÃ X Q526-P26 Phương Tiện Thiện Xảo
T28 BÁT NHÃ X Q527-P27 Tuệ Đáo Bỉ Ngạn
T28 BÁT NHÃ X Q528-P28 Diệu Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q529-P28 Diệu Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q530-P28 Diệu Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q531-P28 Diệu Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q532-P28 Diệu Tướng
T28 BÁT NHÃ X Q532-P29 Thí Đẳng
T28 BÁT NHÃ X Q533-P29 Thí Đẳng
T28 BÁT NHÃ X Q534-P29 Thí Đẳng
T28 BÁT NHÃ X Q535-P29 Thí Đẳng
T28 BÁT NHÃ X Q535-P30 Phật Quốc
T28 BÁT NHÃ X Q536-P30 Phật Quốc
T28 BÁT NHÃ X Q536-P31 Tuyên Hoá
T28 BÁT NHÃ X Q537-P31 Tuyên Hoá
T28 BÁT NHÃ X Q538-P1 Diệu Hạnh
T28 BÁT NHÃ X Q539-P1 Diệu Hạnh
T28 BÁT NHÃ X Q539-P2 Đế Thích
T28 BÁT NHÃ X Q539-P3 Cúng Dường Bảo Pháp
T28 BÁT NHÃ X Q539-P4 Xưng Dương Công Đức
T28 BÁT NHÃ X Q540-P3 Cúng Dường Bảo Pháp
T28 BÁT NHÃ X Q541-P3 Cúng Dường Bảo Pháp
T28 BÁT NHÃ X Q541-P4 Xưng Dương Công Đức
T28 BÁT NHÃ X Q541-P5 Phước Môn
T28 BÁT NHÃ X Q542-P5 Phước Môn
T28 BÁT NHÃ X Q543-P6 Tuỳ Hỷ Hồi Hướng
T28 BÁT NHÃ X Q544-P6 Tuỳ Hỷ Hồi Hướng
T28 BÁT NHÃ X Q544-P7 Địa Ngục
T28 BÁT NHÃ X Q545-P10 Tổng Trì
T28 BÁT NHÃ X Q545-P8 Thanh Tịnh
T28 BÁT NHÃ X Q545-P9 Khen Ngợi
T28 BÁT NHÃ X Q546-P10 Tổng Trì
T28 BÁT NHÃ X Q546-P11 Ma Sự
T28 BÁT NHÃ X Q547-P11 Ma Sự
T28 BÁT NHÃ X Q547-P12 Hiện Thế Gian
T28 BÁT NHÃ X Q547-P13 Chẳng Nghĩ Bàn
T28 BÁT NHÃ X Q548-P14 Thí Dụ
T28 BÁT NHÃ X Q548-P15 Trời Khen Ngợi
T28 BÁT NHÃ X Q548-P16 Chân Như
T28 BÁT NHÃ X Q549-P16 Chân Như
T28 BÁT NHÃ X Q549-P17 Tướng Không Thoái
T28 BÁT NHÃ X Q549-P18 Tướng Không
T28 BÁT NHÃ X Q549-P19 Công Đức Sâu Xa
T28 BÁT NHÃ X Q549-P20 Căng Già Thiên
T28 BÁT NHÃ X Q550-P18 Tướng Không
T28 BÁT NHÃ X Q550-P19 Công Đức Sâu Xa
T28 BÁT NHÃ X Q550-P20 Căng Già Thiên
T28 BÁT NHÃ X Q550-P21 Biết Việc Ma
BẢN KINH CHỮ Tập T29 BÁT NHÃ XII (pdf) MP3 KINH NÓI
T29 BÁT NHÃ XII Q551-P21 Biết Việc Ma
T29 BÁT NHÃ XII Q551-P22 Bạn Lành Chưa thực hiện
T29 BÁT NHÃ XII Q552-P22 Bạn Lành
T29 BÁT NHÃ XII Q552-P23 Vua Trời
T29 BÁT NHÃ XII Q552-P24 Không Lẫn Lộn-Không Khác Nhau
T29 BÁT NHÃ XII Q552-P25 Nhanh Chóng
T29 BÁT NHÃ XII Q553-P25 Nhanh Chóng
T29 BÁT NHÃ XII Q553-P26 Thí Dụ Huyền Ảo
T29 BÁT NHÃ XII Q553-P27 Bền Chắc
T29 BÁT NHÃ XII Q554-P27 Bền Chắc
T29 BÁT NHÃ XII Q554-P28 Rải Hoa Cúng Dường
T29 BÁT NHÃ XII Q555-P29 Tin Theo
T29 BÁT NHÃ XII Q556-P1 Thiện Hiện
T29 BÁT NHÃ XII Q556-P2 Thiên Đế Thích
T29 BÁT NHÃ XII Q557-P3 Bảo Tháp
T29 BÁT NHÃ XII Q557-P4 Thần Chú
T29 BÁT NHÃ XII Q558-P5 Xá Lợi
T29 BÁT NHÃ XII Q558-P6 Kinh Điển
T29 BÁT NHÃ XII Q558-P7 Hồi Hướng
T29 BÁT NHÃ XII Q559-P10 Không Nghĩ Bàn
T29 BÁT NHÃ XII Q559-P8 Địa Ngục
T29 BÁT NHÃ XII Q559-P9 Thanh Tịnh
T29 BÁT NHÃ XII Q560-P10 Không Nghĩ Bàn
T29 BÁT NHÃ XII Q560-P11 Việc Ma
T29 BÁT NHÃ XII Q560-P12 Chân Như
T29 BÁT NHÃ XII Q561-P13 Tướng Sâu Xa
T29 BÁT NHÃ XII Q561-P14 Thí Dụ Thuyền Bè
T29 BÁT NHÃ XII Q561-P15 Như Lai
T29 BÁT NHÃ XII Q562-P15 Như Lai
T29 BÁT NHÃ XII Q562-P16 Không Lui Sụt
T29 BÁT NHÃ XII Q562-P17 Tham Hành
T29 BÁT NHÃ XII Q563-P17 Tham Hành
T29 BÁT NHÃ XII Q563-P18 Chị Em Gái
T29 BÁT NHÃ XII Q563-P19 Trong Mộng
T29 BÁT NHÃ XII Q564-P20 Ý Muốn Thù Thắng
T29 BÁT NHÃ XII Q564-P21 Tu Học
T29 BÁT NHÃ XII Q564-P22 Cội Rể Mới Trồng
T29 BÁT NHÃ XII Q565-P22 Cội Rể Mới Trồng
T29 BÁT NHÃ XII Q565-P23 Giao Phó Ký Thác
T29 BÁT NHÃ XII Q565-P24 Thấy Phật Bất Động
T29 BÁT NHÃ XII Q566-P1 Duyên Khởi
T29 BÁT NHÃ XII Q566-P2 Thông Đạt
T29 BÁT NHÃ XII Q567-P3 Hiển Tướng
T29 BÁT NHÃ XII Q567-P4 Pháp Giới
T29 BÁT NHÃ XII Q568-P4 Pháp Giới
T29 BÁT NHÃ XII Q568-P5 Niệm Trụ
T29 BÁT NHÃ XII Q569-P6 Pháp Tánh
T29 BÁT NHÃ XII Q570-P7 Bình Đẳng
T29 BÁT NHÃ XII Q570-P8 Hiện Tướng
T29 BÁT NHÃ XII Q571-P10 Chứng Khuyến
T29 BÁT NHÃ XII Q571-P9 Vô Sở Đắc
T29 BÁT NHÃ XII Q572-P11 Hiển Đức
T29 BÁT NHÃ XII Q572-P12 Hiển Hoá
T29 BÁT NHÃ XII Q572-P13 Đà La Ni
T29 BÁT NHÃ XII Q572-P14 Khuyên Răn
T29 BÁT NHÃ XII Q573-P14 Khuyên Răn
T29 BÁT NHÃ XII Q573-P15 Hai Hạnh
T29 BÁT NHÃ XII Q573-P16 Tán Thán
T29 BÁT NHÃ XII Q573-P17 Phó Chúc
T29 BÁT NHÃ XII Q574 Mạng Thù Thất Lợi
T29 BÁT NHÃ XII Q575 Mạng Thù Thất Lợi
T29 BÁT NHÃ XII Q576 Na Gia Thất Lợi
T29 BÁT NHÃ XII Q577 Kim Cang Năng Đoạn
T29 BÁT NHÃ XII Q578 Lý Thú Của Bát Nhã
T29 BÁT NHÃ XII Q579 Bố Thí Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q580 Bố Thí Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q581 Bố Thí Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q582 Bố Thí Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q584 Tịnh Giới Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q585 Tịnh Giới Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q586 Tịnh Giới Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q587 Tịnh Giới Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q588 Tịnh Giới Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q589 An Nhẫn Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q590 Tinh Tấn Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q591 Tĩnh Lự Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q592 Tĩnh Lự Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q593 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q594 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q595 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q596 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q597 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q598 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q599 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T29 BÁT NHÃ XII Q600 Bát Nhã Ba La Mật Đa
BẢN KINH CHỮ Tập T30 BÁT NHÃ XIII (pdf) MP3 KINH NÓI
T30 BÁT NHÃ XIII Q1-P1 Phóng Quang-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q1-P1 Quang Tán-Kinh Quang Tán Chưa thực hiện
T30 BÁT NHÃ XIII Q1-P1 Tựa-Bát Nhã Ba La Mật
T30 BÁT NHÃ XIII Q1-P2 Thuận Không-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q1-P2 Vô Kiến-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q1-P3 Giả Hiệu-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q1-P3 Hành Không-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q10-P25 Vấn-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q10-P26 Pháp Sư Như Huyễn-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q10-P27 Mưa Pháp Bảo-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q10-P45 Đẳng-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q10-P46 Chân Tri Thức-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q10-P47 Giác Ma-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q11-P48 Không Hoà Hợp-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q11-P49 Đại Minh-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q11-P50 Vấn Tướng-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q11-P51 Đại Sự Xuất Hiện-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q11-P52 Thí Dụ-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q12-P53 Thân Cận Bạn Tốt Chân Thật-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q12-P54 Hiểu Sâu Xa-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q12-P55 Thán Tâm Sự Thậm Thâm-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q12-P56 Không Thoái Chuyển-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q13-P57 Kiên Cố-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q13-P58 Thậm Thâm-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q13-P59 Thực Hành Trong Mộng-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q13-P60 Hằng Gia Điều-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q14-P61 Hỏi Về Tướng Hạnh Nguyện-Phóng Quang Chưa thực hiện
T30 BÁT NHÃ XIII Q14-P62 Tướng Không Thối Chuyển-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q14-P63 Thích Đế Hoàn Nhân-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q14-P64 Hỏi Những Điều Học-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q15-P65 Thân Cận-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q15-P66 Kiên Cố-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q15-P67 Gửi Lạ-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q15-P68 Vô Tận-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q15-P69 Sự Tương Quan Giữa Sáu Độ-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q16-P70 Phương Tiện Quyền Xảo-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q16-P71 Phương Tiện Quyền Xảo-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q16-P71 Trồng Cây-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q16-P72 Bồ Tát Hạnh-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q16-P73 Thân Cận Bạn Lành-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q17-P74 Giáo Hội Chúng Sanh-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q17-P75 Vô Kiên Yếu-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q17-P76 Tướng Không Chấp Trước-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q17-P77 Vô Hữu Tướng-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q18-P78 Trụ Nhị Không-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q18-P79 Siêu Việt Pháp Tướng-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q18-P80 Tin Vào Bản Tế-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q19-P81 Vô Hình-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q19-P82 Kiến Lập-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q19-P83 Rốt Ráo-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q19-P84 Phân Biệt Trí-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q19-P85 Có Và Không-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P10 Học-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P11 Bản Vô-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P3 Hành Không-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P4 Học Năm Loai Mắt-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P4 Thán Đẳng-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P5 Thọ Ký-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P5 Độ Năm Thần Thông-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P6 Phân Biệt Không-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P6 Thọ Ký-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P7 Diệu Độ-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P8 Hào Quang Của Tướng Lưỡi-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q2-P9 Hành-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q20-P86 Các Pháp Bình Đẳng-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q20-P87 Các Pháp Như Hóa-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q20-P88 Tát Đà Ba Luân-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q20-P89 Pháp Thượng-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q20-P90 Chúc Lụy-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P12 Không Hành-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P13 Hỏi Về Huyễn-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P14 Liễu Bổn-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P15 Ma Ha Tát-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P16 Hỏi Về Đại Thệ Nguyện-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P17 Ma Ha Diễn-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P18 Các Thệ Nguyện-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P7 Liễu Không-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q3-P8 Giả Hiệu-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q4-P10 Huyễn-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q4-P19 Hỏi Về Đại Thừa-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q4-P20 Đà Lân Ni-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q4-P21 Trị Đại-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q4-P21 Trị Địa-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q4-P22 Hỏi Về Phát Sinh Thừa-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q4-P9 Hành-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q5-P11 Ma Ha Tát-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q5-P12 Đẳng Vô Đẳng-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q5-P13 Đại Thừa-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q5-P23 Khen Ngợi Về Thừa-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q5-P24 Đại Thừa Như Hư Không-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q5-P26 Ba Giai Đoạn Không Thể Thủ Đắc-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q5-P27 Hỏi Về Quán-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P14 Nương Theo Đại Thừa-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P15 Vô Phược-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P16 Tam Muội-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P28 Vô Trụ-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P29 Như Huyễn-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P30 Mưa Pháp-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P31 Tán Thán-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q6-P32 Điều Phục Chúng Sinh-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q7-P17 Quán-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q7-P18 Thập Trụ-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q7-P33 Thủ Hạnh-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q7-P34 Cúng Dường-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q7-P35 Giữ Gìn-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q7-P36 Khiển Dị Đạo Sĩ-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q7-P37 Không Hai-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q8-P19 Sở Nhân Xuất Diễn-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q8-P20 Vô Khứ Lai-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q8-P21 Diễn Dữ Không-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q8-P39 Công Đức Bát Nhã Ba La Mật-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q8-P40 Khuyến Trợ-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q9-P22 Phân Mạn Đà Ni Phất-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q9-P23 Đẳng Tam Thế-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q9-P24 Quán Hạnh-Kinh Quang Tán
T30 BÁT NHÃ XIII Q9-P41 Chiếu Minh-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q9-P42 Địa Ngục-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q9-P43 Minh Tịnh-Phóng Quang
T30 BÁT NHÃ XIII Q9-P44 Vô Tác-Phóng Quang
BẢN KINH CHỮ Tập T31 BÁT NHÃ XIV (pdf) MP3 KINH NÓI
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q1-P1 Tựa-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q1-P2 Phụng Bát-Bát Nhã Ba La Mật Chưa phát triển
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q1-P3 Tập Ứng-Bát-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q10-P37 Xá Lợi-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q10-P38 Pháp Thí-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q11-P39 Tùy Hỷ-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q11-P40 Chiếu Minh-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q11-P41 Tin và Hủy-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q12-P42 Khen Ngợi Thanh Tịnh-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q12-P43 Vô Tác-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q12-P44 Khen Ngợi Cùng Khắp-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q13-P45 Nghe Được Thọ Trì-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q13-P46 Việc Ma-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q14-P47 Lỗi Hai Bên Không Hòa Hợp-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q14-P48 Phật Mẫu-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q14-P49 Hỏi Về Tướng-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q15-P50 Thành Biện-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q15-P51 Thí Dụ-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q15-P52 Tri Thức-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q15-P53 Hướng Đến Nhất Thiết Trí-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q16-P54 Đại Như-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q16-P55 Không Thoái Chuyển-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q17-P56 Kiên Cố-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q17-P57 Sâu Kín-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q17-P58 Thực Hành Trong Mộng-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q18-P59 Hằng Già Đề Bà-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q18-P60 Học Về Không-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q18-P61 Trong Mộng Không Chứng-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q19-P62 Ma Sầu-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q19-P63 Học Bình Đẳng-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q19-P64 Tịnh Nguyện-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q19-P65 Độ Hư Không-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q2-P4 Vãng Sanh-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q2-P5 Thán Ba La Mật-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q2-P6 Tướng Lưỡi-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q2-P7 Tam Giả-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q20-P66 Chúc Lụy-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q20-P67 Không Thể Cùng Tận-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q20-P68 Sự Tương Quan Giữa Sáu Độ-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q21-P69 Đại Phương Tiện-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q21-P70 Ba Tuệ-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q22-P71 Cây Chánh Đạo-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q22-P72 Hạnh Bồ Tát-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q22-P73 Gieo Trồng Thiện Căn-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q22-P74 Học Khắp-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q23-P75 Làm Theo Ba Lần-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q23-P76 Nhất Niệm-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q23-P77 Sáu Ví Dụ-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q24-P78 Bốn Nhiếp-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q24-P79 Khéo Léo Thông Đạt-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q25-P80 Thật Tế-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q25-P81 Cụ Túc-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q26-P82 Thanh Tịnh Cõi Phật-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q26-P83 Quyết Định-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q26-P84 Tứ Đế-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q26-P85 Bảy Ví Dụ-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q26-P86 Bình Đẳng-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q26-P87 Như Hóa-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q27-P88 Tát Đà Ba Luân-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q27-P89 Đàm Vô Kiệt-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q27-P90 Chúc Lụy-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q3-P10 Hành Tướng-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q3-P8 Khuyến Học-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q3-P9 Tập Tán-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q4-P11 Huyễn Học-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q4-P12 Cú Nghĩa-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q4-P13 Kim Cang-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q4-P14 Dứt Trừ Các Kiến Chấp-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q4-P15 Phú Lâu Na-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q4-P16 Ngồi Xe Đại Thừa-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q5-P17 Trang Nghiêm-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q5-P18 Hỏi Về Thừa-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q5-P19 Quảng Thừa-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q6-P20 Hướng Đến-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q6-P21 Ra Đến-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q6-P22 Vượt Hơn-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q6-P23 Đồng Với Hư Không-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q7-P24 Hội Tông-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q7-P25 Mười Không-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q7-P26 Không Sinh-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q7-P27 Vua Trời-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q8-P28 Người Huyễn Nghe Pháp-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q8-P29 Rải Hoa-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q8-P30 Ba Lần Khen Ngợi-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q8-P31 Dứt Tranh Cãi-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q9-P32 Tháp Báu Sáng Rực-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q9-P33 Thuật Thành-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q9-P34 Khuyến Khích Thọ Trì-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q9-P35 Khiển Trách Dị Đạo-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 223-Q9-P36 Người Dẫn Dắt Tôn Quý-Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q1-P1 Đạo Hành-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q1-P2 Nạn Vấn-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q10-P29 Bồ Tát Đàm Vô Kiệt-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q10-P30 Chúc Lụy-Đạo Hành Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q2-P3 Công Đức-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q3-P4 Phương Tiện Thiện Xảo Khuyến Trợ-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q3-P5 Địa Ngục-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q3-P6 Thanh Tịnh-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q4-P7 Khen Ngợi-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q4-P8 Trì-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q4-P9 Giác Ma-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q5-P10 Chiếu Minh-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q5-P11 Chẳng Thể Tính Kế-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q5-P12 Thí Dụ-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q5-P13 Phân Biệt-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q5-P14 Vốn Là Không-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q6-P15 Không Thoái Chuyển-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q6-P16 Ưu Bà Di Đát Kiệt-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q7-P17 Thủ Không-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q7-P18 Xa Lìa-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q7-P19 Thiện Tri Thức-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q8-P20 Thích Đế Hoàn Nhân-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q8-P21 Kiêu Ngạo-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q8-P22 Học-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q8-P23 Giữ Gìn Và Hành Trì-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q8-P24 Cường Nhược-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q9-P25 Dặn Dò Ủy Thác Giáo Pháp-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q9-P26 Chẳng Thể Cùng Tận-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q9-P27 Tùy-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
T31 BÁT NHÃ XIV 224-Q9-P28 Bồ Tát Tát Đà Ba Luân-Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật
BẢN KINH CHỮ Tập T32 BÁT NHÃ XV (pdf) MP3 KINH NÓI
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q1-P1 Thượng Hạnh-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q2-P2 Thiên Đế Thích Vấn-Đại Minh Độ Chưa thực hiện
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q2-P3 Trì-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q2-P4 Công Đức-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q2-P5 Minh Tuệ Quyền Biến-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q3-P10 Chiếu Minh Thập Phương-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q3-P6 Tá Trợ-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q3-P6 Địa Ngục-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q3-P7 Thanh Tịnh-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q3-P8 Tất Trì-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q3-P9 Hiểu Rõ Tà Vạy-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q4-P11 Không Thể Tính Kể-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q4-P12 Thí Dụ-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q4-P13 Phân Biệt-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q4-P14 Vốn Không-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q4-P15 Không Thoái Chuyển-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q4-P16 Tín Nữ Hằng Kiệt-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q4-P17 Thủ Không-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P18 Viễn Ly-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P19 Thiện Hữu-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P20 Thiên Đế Thích-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P21 Cống Cao-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P22 Học-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P23 Giữ Hạnh-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P24 Cường Nhược-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P25 Chúc Lụy-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P26 Bất Tận-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q5-P27 Tùy Giáo-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q6-P28 Bồ Tát Phổ Từ-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q6-P29 Pháp Lai Khải Sĩ-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 225-Q6-P30 Chúc Lụy A Nan-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q1-P1 Đạo Hạnh-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q1-P2 Hỏi Về Đại Bát Nhã Ba La Mật-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q2-P3 Công Đức-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q3-P4 Thiện Quyền-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q3-P5 Địa Ngục-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q3-P6 Thanh Tịnh-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q4-P7 Pháp Vốn Không-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q4-P8 A Duy Việt Trí-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q4-P9 Ưu Bà Di Hằng Giá Điểu-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q5-P10 Thủ Không-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q5-P11 Viển Ly-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q5-P12 Thiện Trí Thức-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 226-Q5-P13 Thích Đế Hoàn Nhân-Ma Ha Bát Nhã Sao
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q1-P1 Tựa-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q1-P2 Thích Đế Hoàn Nhân-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q10-P27 Tát Đà La Luân-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q10-P28 Đàm Vô Kiệt-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q10-P29 Dặn Dò Và Giao Phó-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q2-P3 Tháp-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q2-P4 Minh Chú-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q2-P5 Xá Lợi-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q3-P6 Tá Trợ-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q3-P7 Hồi Hướng-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q3-P8 Nê Lê-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q4-P10 Không Thể Nghĩ Bàn-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q4-P9 Khen Ngợi Thanh Tịnh-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q5-P11 Việc Ma-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q5-P12 Tiểu Như-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q5-P13 Tướng Và Vô Tướng-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q5-P14 Thuyền Dụ-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q6-P15 Đại Như-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q6-P16 Tướng Không Thoái Chuyển-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q7-P17 Công Đức Thâm Sâu-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q7-P18 Hằng Già Đề Bà-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q7-P19 A Tỳ Bạt Trí Giác Ma-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q8-P20 Thâm Tâm Cầu Bồ Đề-Q8-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q9-P23 Khen Ngợi Bồ Tát-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q9-P24 Chúc Lụy-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q9-P25 Thấy Phật A Súc-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 227-Q9-P26 Tùy Tri-Tiểu Phẩm
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q1-P1 Biết Rõ Các Hành Tướng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q10-P10 Tán Trì-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q11-P11 Ma Chướng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q12-P11 Ma Chướng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q12-P12 Hiển Bày Thế Gian-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q13-P12 Hiển Bày Thế Gian-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q13-P13 Không Thể Nghĩ Bàn-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q14-P15 Thánh Hiền-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q14-P4 Thí Dụ-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q15-P15 Thánh Hiền-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q15-P16 Chân Như-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q16-P17 Tướng Bồ Tát Không Thoái Chuyển-Q16-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q17-P18 Tánh Không-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q17-P19 Nghĩa Thâm Diệu-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q18-P19 Nghĩa Thâm Diệu-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q18-P20 Phương Tiện Thiện Xảo-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q19-P20 Phương Tiện Thiện Xảo-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q19-P21 Nói Rõ Về Ma Tướng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q19-P22 Thiện Trí Thức-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q2-P1 Biết Rõ Các Hành Tướng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q2-P2 Thiên Đế Thích-Đại Minh Độ
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q2-P3 Bảo Tháp Công Đức-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q20-P22 Thiện Trí Thức-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q20-P23 Thiên Chủ Đế Thích Tán Thán-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q20-P24 Tăng Thượng Mạn-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q21-P25 Học-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q21-P26 Hiến Dụ-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q22-P27 Nghĩa Kiên Cố-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q22-P28 Nhân Duyên Tán Hoa-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q23-P28 Nhân Duyên Tán Hoa-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q23-P29 Tùy Tri-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q23-P30 Bồ Tát Thường Đề-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q24-P30 Bồ Tát Thường Đề-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q25-P30 Bồ Tát Thường Đề-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q25-P31 Bồ Tát Pháp Thượng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q25-P32 Chúc Lụy-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q3-P3 Bảo Tháp Công Đức-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q4-P3 Bảo Tháp Công Đức-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q4-P4 Xưng Tán Công Đức-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q4-P5 Chánh Phước-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q5-P5 Chánh Phước-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q6-P6 Tùy Hỷ Hồi Hướng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q7-P6 Tùy Hỷ Hồi Hướng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q7-P7 Duyên Địa Ngục-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q8-P7 Duyên Địa Ngục-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q8-P8 Thanh Tịnh-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q9-P10 Tán Trì-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q9-P8 Thanh Tịnh-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 228-Q9-P9 Thán Thắng-Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng
T32 BÁT NHÃ XV 229-QA Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật
T32 BÁT NHÃ XV 229-QB Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật
T32 BÁT NHÃ XV 229-QC Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật
T32 BÁT NHÃ XV 230 Tám Ngàn Bài Tụng Bát Nhã-108 Tên Chân Thật Viên Nghĩa Đà La Ni
BẢN KINH CHỮ Tập T33 BÁT NHÃ XVI (pdf) MP3 KINH NÓI
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q1-P1 Thông Đạt-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q1-P2 Hiển Tướng-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Sẽ thâu MP3
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q2-P3 Pháp Giới-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q2-P4 Niệm Xứ-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q3-P5 Pháp Tánh-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q4-P6 Bình Đẳng-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q4-P7 Hiện Tướng-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q5-P8 Vô Sở Đắc-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q5-P9 Chứng Cớ Về Chuyên Cần-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q6-P10 Tỏ Bày Công Đức-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q6-P11 Hiện Hóa-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q6-P12 Đà La Ni-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q7-P13 Khuyến Giới-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q7-P14 Nói Về Hai Hạnh-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q7-P15 Tán Thán-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 231-Q7-P16 Phú Chúc-Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 232-QA Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 232-QC Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 233 Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 234-QA Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ-Phật Thuyết
T33 BÁT NHÃ XVI 234-QC Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ-Phật Thuyết
T33 BÁT NHÃ XVI 235 Kim Cang Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 236 Kim Cang Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 237 Kim Cang Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 238 Kim Cang Năng Đoạn Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 239 Kim Cang Năng Đoạn Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 240 Thật Tướng Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 241 Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú
T33 BÁT NHÃ XVI 242 Biến Chiếu Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 243 Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q1-P1 Nghi Quỹ Về Lý Chân Thật Của Đại Tam Muội Kim Cang
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q1-P2 Nghi Quỹ Về Lý Chân Thật Của Đại Tam Muội Kim Cang
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q2-P3 Nghi Quỹ Kim Cang Tam Muội Hàng Phục Ba Cõi
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q2-P4 Nghi Quỹ Về Tam Muội Thanh Tịnh Các Phiền Nảo
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q2-P6 Nghi Quỹ Về Tất Cả Quyền Ấn Tam Muội
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q2-P8 Nghi Quỹ Nói Về Tam Muội Nhất Thiết Mạn Noa La Kim Cang Luân
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q3-P11 Nghi Quỹ Nói Về Tam Muội Nhất Thiết Lạc
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q3-P12 Nghi Quỹ Ngoại Kim Cang Bộ
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q3-P13 Khen Ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa Giáo
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q3-P14 Nghi Quỹ Nói Về Đại Mạn Noa La
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q4-P15 Nghi Quỹ Nói Về Sự Thành Tựu Đại Lạc
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q4-P16 Đại Nghi Quỹ Nói Về Kim Cang Bồ Đề Của Tất Cả Như Lai
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q4-P17 Nghi Quỹ Nói Về Kim Cang Hỏa Diệm Nhật Luân
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q5-P18 Nghi Quỹ Nói Về Nhất Thiết Trí
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q5-P19 Nghi Quỹ Nói Về Tất Cả Nguyện Viên Mãn Kim Cang Bảo
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q5-P20 Nghi Quỹ Thành Tựu Tối Thượng Trong Tất Cả Nghi Quỹ
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q5-P21 Nghi Quỹ Về Tất Cả Tương Ưng Với Tam Muội Mạn Noa La
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q6-P22 Nghi Quỹ Về Đại Tam Muội Mạn Noa La
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q6-P23 Nghi Quỹ Về Tất Cả Tương Ưng
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q7-P24 Thành Tựu Ấn Tướng Tối Thượng
T33 BÁT NHÃ XVI 244-Q7-P25 Nghi Quỹ Bí Mật Tối Thượng
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QA-P1 Mở Đầu-Nhân Vương Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QA-P2 Quán Không Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QA-P3 Bồ Tát Giáo Hóa Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QA-P4 Nhị Đế Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QC-P5 Hộ Quốc Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QC-P6 Tán Hoa Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QC-P7 Thọ Trì Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 245-QC-P8 Chúc Lụy Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QA-P1 Tựa-Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QA-P2 Quán Như Lai-Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QA-P3 Hạnh Bồ Tát-Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QA-P4 Nhị Đế-Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QC Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QC-P6 Chẳng Nghĩ Bàn-Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QC-P7 Phụng Trì-Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 246-QC-P8 Chúc Lụy-Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 247 Liễu Nghĩa Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 248 Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 249 Đế Thích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
T33 BÁT NHÃ XVI 250 Đại Minh Chú Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
T33 BÁT NHÃ XVI 251 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
T33 BÁT NHÃ XVI 252 Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
T33 BÁT NHÃ XVI 253 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
T33 BÁT NHÃ XVI 254 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
T33 BÁT NHÃ XVI 255 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
T33 BÁT NHÃ XVI 256 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Bản Tiếng Phạm Đời Đường
T33 BÁT NHÃ XVI 257 Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 258 Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 259 Bồ Tát Quán Tưởng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 260-Q1 Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 260-Q2 Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 260-Q3 Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 260-Q4 Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q1-P1 Quy Y Tam Bảo-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q10-P10 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q2-P2 Đà La Ni Hộ Trì Quốc Giới-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q2-P3 Phát Tâm Bồ Đề-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q3-P4 Không Thoái Chuyển-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q4-P5 Bố Thí Ba La Mật Đa-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q5-P6 Tịnh Giới Ba La Mật Đa-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q6-P7 Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q7-P8 Tinh Tấn Ba La Mật Đa-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q8-P9 Thiền Định Ba La Mật Đa-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q9-P10 Bát Nhã Ba La Mật Đa
T33 BÁT NHÃ XVI 261-Q9-P9 Thiền Định Ba La Mật Đa-Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Đa
BỘ PHÁP HOA 2 tập 34-35