bo mat tong
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

 

 CHÚ THÍCH 

Tập 70 được rút gọn của phần Mật Tông do vì Hòa Thượng chủ trì phiên dịch xét thấy phần Mật pháp từ tập 18 đến 21 của Đại Chánh Tạng có quá nhiều tạp pháp xen vào rất khó để phân biệt đâu là chánh giáo, cho nên không phiên dịch hết mà chỉ chọn dịch phần Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú làm căn bản chính yếu cho phần Mật Tông. 

(xem phần chú thích tường tận hơn trong tập mục lục 203 từ trang 55-57)

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656220
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
234
2450
10148
Friday, 24 May 2024