tn HT Nguyen Sieu

 
 
 
 
 
Đương kim Trù Trì Chùa Phật Đà tại San Diego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filename
A music file 2005 01-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 02-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 03-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 04-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 05-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 06-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 07-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 08-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 09-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 10-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 11-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 12-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 13-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 14-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 15-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 16-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 17-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 18-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 19-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 20-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 21-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 22-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 23-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 24-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 25-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 26-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 27-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 28-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 29-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 30-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 31-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 32-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 33-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 34-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 35-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 36-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 37-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 38-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 39-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2005 40-Sớ Giải Kinh Viên Giác-HT Nguyên Siêu
A music file 2012 01-Nghi Thức Thọ Bồ Tát Giới tại gia
A music file 2012 02-Bồ Tát Giới tại gia
A music file 2012 03-Bồ Tát Giới tại gia-Tam Tịnh Giớii
A music file 2012 04-Vấn Đáp
A music file 2013 01-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 02-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 03-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 04-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 05-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 06-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 07-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 08-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 09-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 10-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 11-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 12-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 13-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 14-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 15-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 16-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 17-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 18-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 19-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 20-Kinh Đại Bảo Tích-Úc Già Trưởng Giã-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 21-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 22-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 23-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 24-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 25-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 26-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 27-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 28-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 29-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2013 30-Thắng Man Phu Nhân Giải Luận-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 01- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 02- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 03- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 04- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 05- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 06- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 07- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 08- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 09- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 10- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 11- Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 12-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 13-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 14-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 15-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 16-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 17-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 18-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 19-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 20-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2014 21-Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục Toàn Diện-HT Nguyên Siêu
A music file 2016 01-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_017
A music file 2016 02-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_018
A music file 2016 03-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_019
A music file 2016 04-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_020
A music file 2016 05-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_021
A music file 2016 06-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_022
A music file 2016 07-Tứ Y Trong Đạo Phật-HT Nguyên Siêu_023
A music file 2016 08-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_024
A music file 2016 09-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_025
A music file 2016 10-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_026
A music file 2016 11-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_027
A music file 2016 12-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_028
A music file 2016 13-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_029
A music file 2016 14-Thất Thánh Tàit-HT Nguyên Siêu_030
A music file 2016 15-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_17
A music file 2016 16-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_18
A music file 2016 17-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_19
A music file 2016 18-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_20
A music file 2016 19-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_21
A music file 2016 20-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_22
A music file 2016 21-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_23
A music file 2016 22-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_24
A music file 2016 23-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_25
A music file 2016 24-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_26
A music file 2016 25-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_27
A music file 2016 26-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_28
A music file 2016 27-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_29
A music file 2016 28-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_30
A music file 2016 29-Tâm Nguyện Tắc Hành Động Chân Chánht-HT Nguyên Siêu_31
Mong Quý vị mua hàng AMAZON click vào đây, web Đại Tạng Kinh sẽ nhận được HUÊ HỒNG. Giá hàng, giao hàng, hợp đồng của Quý vị vẫn không thay đổi.
1052573
Hôm nay :
Hôm Qua:
1067
1508
Saturday, 26 September 2020