sach trainiet ban iiinghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T49 NIẾT BÀN III (pdf)MP3 KINH NÓI
T49 NIẾT BÀN III 376 Q01-P01 Tựa-Kinh Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q01-P03 Bồ Tát Đại Thân-Kinh Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q01-P04 Trưởng Giả Thuần Đà-Kinh Đại Bát Nê Hoàn Chưa thực
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P04 Xót Xa Than Thở-Kinh Đại Bát Nê Hoàn hiện mp3
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P05 Sống Lâu-Kinh Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P06 Thân Kim Cương-Kinh Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P07 Thọ Trì-Kinh Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q03-P08 Bốn Pháp-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q04-P09 Bốn Hạng Người Để Nương Tựa-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q04-P10 Phân Biệt Tà Chánh-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P11 Bốn Đế-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P12 Bốn Thứ Điến Đảo  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P13 Như Lai Tánh-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P14 Văn Tự-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P15 Lấy Chim Làm Thí Dụ-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P16 Lấy Mặt Trăng Làm Thí Dụ-Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q06-P17 Hỏi Về Bồ Tát-Kinh Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 376 Q06-P18 Vui Theo-Kinh Đại Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 377 QA Kiều Trần Như-Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần  
T49 NIẾT BÀN III 377 QA-P1 Lời Răn Dạy Của Đức Phật Để Lại-Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần  
T49 NIẾT BÀN III 377 QA-P2 Sự Trở Về Nguồn Phải Làm Tròn-Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần  
T49 NIẾT BÀN III 377 QC-P3 Cơ Cảm Trà Tỳ-Niết Bàn Hậu Phần  
T49 NIẾT BÀN III 377 QC-P4 Thân Mình Đức Thánh Thấm Nhuần Rộng Lớn-Niết Bàn Hậu Phần  
T49 NIẾT BÀN III 378 QA-P1 Khóc Thương-Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QA-P2 Bốn Đồng Tử Hiện Sinh-Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QA-P3 Bốn Đồng Tử-Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P4 Chúc Luỵ-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P5 Độ Địa Ngục-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P6 Hiện Các Đức Phật-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P7 Nước Phật Thanh Tịnh-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P8 Thiên Bồ Tát-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P9 Như Lai Hóa Thuyết PhápPhương Đẳng Bát Nê Hoàn  
T49 NIẾT BÀN III 379 QA Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 379 QB Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 379 QC Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q1-P01 Phạm Thiên-Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q1-P02 Thương Chủ-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q1-P03 Đế Thích-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P04 La Hầu La-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P05 Ca Diếp-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P06 Giử Gìn Chánh Pháp-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P07 Xá Lợi-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P08 Lễ Bái-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P09 Thiện Căn-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P10 Phước Đức Của Sự Bố Thí-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P11 Trồng Căn Lành-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q4-P12 Dùng Các Thí Dụ Để Phó Chúc Chánh Pháp-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q5-P13 Trồng Căn Lành-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 380 Q5-P14 Hỏi - Đáp-Kinh Đại Bi  
T49 NIẾT BÀN III 381 QA Kinh Đẳng Tập Chủng Đức Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 381 QB Kinh Đẳng Tập Chủng Đức Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 381 QC Kinh Đẳng Tập Chủng Đức Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 382 QA Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 382 QB Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 382 QC Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội  
T49 NIẾT BÀN III 383 QA Kinh Ma Ha Ma Da  
T49 NIẾT BÀN III 383 QC Kinh Ma Ha Ma Da  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q01-P01 Thiên Cung-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q01-P02 Du Bộ-Thiên Cung-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q01-P03 Thánh Đế-Thiên Cung-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q02-P04 Phật Thọ-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q02-P05 Tam Thế Đẳng-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P06 Tưởng Vô Tưởng-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P07 Trụ Bất Trụ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P08 Bát Chủng Thân-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P09 Toàn Thân Xá Lợi-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P10 Thường Vô Thường-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P11 Tuỳ Hỷ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P12 Ngũ Đạo Tầm Thức-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P13 Chư Phật Hành Tề Vô Sai Biệt-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P14 Hành Định Bất Định-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P15 Chúng Sanh Nhậm Lục Đạo-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P16 Chuyển Pháp Luân-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P17 Năm Thần Thông-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P18 Thức Trụ Xứ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P19 Thiện Quyền-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P20 Vô Minh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P21 Khổ Hạnh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P22 Tử Đạo Hòa Hợp-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P23 Ý-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P24 Định Ý-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P25 Quang Ảnh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P26 Phá Tà Kiến-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P27 Văn Thù Thân Biến Hóa-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P28 Bát Hiền Thánh Trai Giới-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P29 Năm Lạc-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P30 Khẩn Đà La-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P31 Hương Âm Thần-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P32 Địa Thần-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P33 Người-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P34 Hành-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P35 Pháp Trụ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P36 Phục Bản Hình-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P37 Xây Tháp-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P38 Xuất Kinh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ  
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P01 Năm Thệ Nguyện Rộng Lớn Của Như Lai-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P02 Đức Như Lai Diệu Giác Đưa Các Bồ Tát Vào Trung Ấm Để Giáo Hóa-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P03 Đức Như Lai Diệu Giác Nhập Trung Ấm Phần Thân-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P04 Bồ Tát Hiền Hộ Hỏi Việc-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P05 Đạo Thọ-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P06 Thần Túc-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P07 Phá Lưới Ái-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P08 Ba Đời Bình Đẳng-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P09 Không Sinh Diệt-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P10 Giáo Hóa Không Và Vô Hình-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P11 Hữu Sắc Và Vô Sắc-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P12 Hoan Hỷ-Kinh Trung Ấm  
T49 NIẾT BÀN III 386 QA Kinh Liên Hoa Diện  
T49 NIẾT BÀN III 386 QC Kinh Liên Hoa Diện  
T49 NIẾT BÀN III 387 Q1 Đại Vân-Nói Về Đại Chúng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng  
T49 NIẾT BÀN III 387 Q2 Đại Vân-Nói Về Đại Chúng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng  
T49 NIẾT BÀN III 387 Q3 Đại Vân-Nói Về Đà La Ni-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng  
T49 NIẾT BÀN III 387 Q4 Đại Vân-Như Lai Niết Bàn-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng  
T49 NIẾT BÀN III 387 Q5 Đại Vân-Tăng Trưởng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng  
T49 NIẾT BÀN III 387 Q6 Đại Vân-Tăng Trưởng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng  
T49 NIẾT BÀN III 388 Kinh Đại Vân Vô Trưởng  
T49 NIẾT BÀN III 389 Kinh Phật Thuỳ Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới (Kinh Phật Di Giáo)  
T49 NIẾT BÀN III 390 Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ  
T49 NIẾT BÀN III 391 Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp  
T49 NIẾT BÀN III 392 Kinh Phật Diệt Độ Hậu Quán Liệm Táng Tống  
T49 NIẾT BÀN III 393 Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn  
T49 NIẾT BÀN III 394 Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Ai Luyến  
T49 NIẾT BÀN III 395 Kinh Đương Lai Biến  
T49 NIẾT BÀN III 396 Kinh Pháp Diệt Tận  
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 23 March 2023
2923051
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1719
4024
8931