Toàn bộ Kinh Niết Bàn sắp theo tập, từ T47 đến T49
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
BẢN KINH CHỮ Tập T47 NIẾT BÀN I (pdf) MP3 KINH NÓI
T47 NIẾT BÀN I 374 Q01-P01 Thọ Mạng
T47 NIẾT BÀN I 374 Q02-P01 Thọ Mạng Chưa thực
T47 NIẾT BÀN I 374 Q03-P01 Thọ Mạng hiện mp3
T47 NIẾT BÀN I 374 Q03-P02 Kim Cang Thân
T47 NIẾT BÀN I 374 Q03-P03 Danh Tự Công Đức
T47 NIẾT BÀN I 374 Q04-P04 Như Lai Tánh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q04-P04 Thọ Mạng
T47 NIẾT BÀN I 374 Q05-P04 Như Lai Tánh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q06-P04 Như Lai Tánh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q07-P04 Như Lai Tánh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q08-P04 Như Lai Tánh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q09-P04 Như Lai Tánh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q10-P04 Như Lai Tánh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q10-P05 Những Điều Đại Chúng Hỏi Phật
T47 NIẾT BÀN I 374 Q11-P06 Hiện Bịnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q11-P07 Thánh Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q12-P07 Thánh Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q13-P07 Thánh Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q14-P07 Thánh Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q15-P08 Phạm Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q16-P08 Phạm Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q17-P08 Phạm Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q18-P08 Phạm Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q19-P08 Phạm Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q20-P08 Phạm Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q20-P09 Anh Nhi Hạnh
T47 NIẾT BÀN I 374 Q21-P10 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T47 NIẾT BÀN I 374 Q22-P10 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T47 NIẾT BÀN I 374 Q23-P10 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T47 NIẾT BÀN I 374 Q24-P10 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T47 NIẾT BÀN I 374 Q25-P10 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T47 NIẾT BÀN I 374 Q26-P10 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T47 NIẾT BÀN I 374 Q27-P11 Bồ Tát Sư Tử Hống
T47 NIẾT BÀN I 374 Q28-P11 Bồ Tát Sư Tử Hống
T47 NIẾT BÀN I 374 Q29-P11 Bồ Tát Sư Tử Hống
T47 NIẾT BÀN I 374 Q30-P11 Bồ Tát Sư Tử Hống
T47 NIẾT BÀN I 374 Q31-P11 Bồ Tát Sư Tử Hống
T47 NIẾT BÀN I 374 Q32-P11 Bồ Tát Sư Tử Hống
T47 NIẾT BÀN I 374 Q33-P12 Bồ Tát Ca Diếp
T47 NIẾT BÀN I 374 Q34-P12 Bồ Tát Ca Diếp
T47 NIẾT BÀN I 374 Q35-P12 Bồ Tát Ca Diếp
T47 NIẾT BÀN I 374 Q36-P12 Bồ Tát Ca Diếp
T47 NIẾT BÀN I 374 Q37-P12 Bồ Tát Ca Diếp
T47 NIẾT BÀN I 374 Q38-P12 Bồ Tát Ca Diếp
T47 NIẾT BÀN I 374 Q39-P13 Kiều Trần Như
T47 NIẾT BÀN I 374 Q40-P13 Kiều Trần Như
BẢN KINH CHỮ Tập T48 NIẾT BÀN II (pdf) MP3 KINH NÓI
T48 NIẾT BÀN II Q01-P01 Tựa
T48 NIẾT BÀN II Q02-P02 Thuần Đà
T48 NIẾT BÀN II Q02-P03 Ai Thán Chưa thực
T48 NIẾT BÀN II Q03-P04 Trường Thọ hiện mp3
T48 NIẾT BÀN II Q03-P05 Thần Kim Cương
T48 NIẾT BÀN II Q03-P06 Danh Tự Công Đức
T48 NIẾT BÀN II Q04-P07 Bốn Tướng
T48 NIẾT BÀN II Q05-P07 Bốn Tướng
T48 NIẾT BÀN II Q06-P08 Bốn Y
T48 NIẾT BÀN II Q07-P09 Tà Chánh
T48 NIẾT BÀN II Q07-P10 Tứ Đế
T48 NIẾT BÀN II Q07-P11 Bốn Điên Đảo
T48 NIẾT BÀN II Q08-P12 Như Lai Tánh
T48 NIẾT BÀN II Q08-P13 Văn Tự
T48 NIẾT BÀN II Q08-P14 Điểu Dụ
T48 NIẾT BÀN II Q09-P15 Nguyệt Dụ
T48 NIẾT BÀN II Q09-P16 Bồ Tát
T48 NIẾT BÀN II Q10-P17 Nhất Thiết Đại Chúng Sở Vấn
T48 NIẾT BÀN II Q10-P18 Hiện Bịnh
T48 NIẾT BÀN II Q11-P19 Thánh Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q12-P19 Thánh Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q13-P19 Thánh Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q14-P20 Phạm Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q15-P20 Phạm Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q16-P20 Phạm Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q17-P20 Phạm Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q18-P20 Phạm Hạnh
T48 NIẾT BÀN II Q18-P21 Hạnh Anh Nhi
T48 NIẾT BÀN II Q19-P22 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T48 NIẾT BÀN II Q20-P22 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T48 NIẾT BÀN II Q21-P22 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T48 NIẾT BÀN II Q22-P22 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T48 NIẾT BÀN II Q23-P22 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T48 NIẾT BÀN II Q24-P22 Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương
T48 NIẾT BÀN II Q25-P23 Bồ Tát Sư Tử Hống
T48 NIẾT BÀN II Q26-P23 Bồ Tát Sư Tử Hống
T48 NIẾT BÀN II Q27-P23 Bồ Tát Sư Tử Hống
T48 NIẾT BÀN II Q28-P23 Bồ Tát Sư Tử Hống
T48 NIẾT BÀN II Q29-P23 Bồ Tát Sư Tử Hống
T48 NIẾT BÀN II Q30-P23 Bồ Tát Sư Tử Hống
T48 NIẾT BÀN II Q31-P24 Bồ Tát Ca Diếp
T48 NIẾT BÀN II Q32-P24 Bồ Tát Ca Diế
T48 NIẾT BÀN II Q33-P24 Bồ Tát Ca Diếp
T48 NIẾT BÀN II Q34-P24 Bồ Tát Ca Diếp
T48 NIẾT BÀN II Q35-P25 Kiều Trần Như
T48 NIẾT BÀN II Q36-P25 Kiều Trần Như
BẢN KINH CHỮ Tập T49 NIẾT BÀN III (pdf) MP3 KINH NÓI
T49 NIẾT BÀN III 376 Q01-P01 Tựa-Kinh Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q01-P03 Bồ Tát Đại Thân-Kinh Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q01-P04 Trưởng Giả Thuần Đà-Kinh Đại Bát Nê Hoàn Chưa thực
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P04 Xót Xa Than Thở-Kinh Đại Bát Nê Hoàn hiện mp3
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P05 Sống Lâu-Kinh Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P06 Thân Kim Cương-Kinh Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q02-P07 Thọ Trì-Kinh Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q03-P08 Bốn Pháp-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q04-P09 Bốn Hạng Người Để Nương Tựa-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q04-P10 Phân Biệt Tà Chánh-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P11 Bốn Đế-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P12 Bốn Thứ Điến Đảo
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P13 Như Lai Tánh-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P14 Văn Tự-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P15 Lấy Chim Làm Thí Dụ-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q05-P16 Lấy Mặt Trăng Làm Thí Dụ-Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q06-P17 Hỏi Về Bồ Tát-Kinh Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 376 Q06-P18 Vui Theo-Kinh Đại Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 377 QA Kiều Trần Như-Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần
T49 NIẾT BÀN III 377 QA-P1 Lời Răn Dạy Của Đức Phật Để Lại-Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần
T49 NIẾT BÀN III 377 QA-P2 Sự Trở Về Nguồn Phải Làm Tròn-Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần
T49 NIẾT BÀN III 377 QC-P3 Cơ Cảm Trà Tỳ-Niết Bàn Hậu Phần
T49 NIẾT BÀN III 377 QC-P4 Thân Mình Đức Thánh Thấm Nhuần Rộng Lớn-Niết Bàn Hậu Phần
T49 NIẾT BÀN III 378 QA-P1 Khóc Thương-Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QA-P2 Bốn Đồng Tử Hiện Sinh-Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QA-P3 Bốn Đồng Tử-Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P4 Chúc Luỵ-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P5 Độ Địa Ngục-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P6 Hiện Các Đức Phật-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P7 Nước Phật Thanh Tịnh-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P8 Thiên Bồ Tát-Phương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 378 QC-P9 Như Lai Hóa Thuyết PhápPhương Đẳng Bát Nê Hoàn
T49 NIẾT BÀN III 379 QA Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 379 QB Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 379 QC Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 380 Q1-P01 Phạm Thiên-Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q1-P02 Thương Chủ-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q1-P03 Đế Thích-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P04 La Hầu La-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P05 Ca Diếp-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P06 Giử Gìn Chánh Pháp-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q2-P07 Xá Lợi-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P08 Lễ Bái-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P09 Thiện Căn-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P10 Phước Đức Của Sự Bố Thí-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q3-P11 Trồng Căn Lành-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q4-P12 Dùng Các Thí Dụ Để Phó Chúc Chánh Pháp-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q5-P13 Trồng Căn Lành-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 380 Q5-P14 Hỏi - Đáp-Kinh Đại Bi
T49 NIẾT BÀN III 381 QA Kinh Đẳng Tập Chủng Đức Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 381 QB Kinh Đẳng Tập Chủng Đức Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 381 QC Kinh Đẳng Tập Chủng Đức Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 382 QA Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 382 QB Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 382 QC Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội
T49 NIẾT BÀN III 383 QA Kinh Ma Ha Ma Da
T49 NIẾT BÀN III 383 QC Kinh Ma Ha Ma Da
T49 NIẾT BÀN III 384 Q01-P01 Thiên Cung-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q01-P02 Du Bộ-Thiên Cung-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q01-P03 Thánh Đế-Thiên Cung-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q02-P04 Phật Thọ-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q02-P05 Tam Thế Đẳng-Bồ Tát Tùng Đâu Thật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P06 Tưởng Vô Tưởng-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P07 Trụ Bất Trụ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P08 Bát Chủng Thân-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P09 Toàn Thân Xá Lợi-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q03-P10 Thường Vô Thường-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P11 Tuỳ Hỷ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P12 Ngũ Đạo Tầm Thức-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P13 Chư Phật Hành Tề Vô Sai Biệt-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q04-P14 Hành Định Bất Định-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P15 Chúng Sanh Nhậm Lục Đạo-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P16 Chuyển Pháp Luân-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P17 Năm Thần Thông-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P18 Thức Trụ Xứ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q05-P19 Thiện Quyền-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P20 Vô Minh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P21 Khổ Hạnh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P22 Tử Đạo Hòa Hợp-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P23 Ý-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P24 Định Ý-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q06-P25 Quang Ảnh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P26 Phá Tà Kiến-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P27 Văn Thù Thân Biến Hóa-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P28 Bát Hiền Thánh Trai Giới-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P29 Năm Lạc-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P30 Khẩn Đà La-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P31 Hương Âm Thần-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P32 Địa Thần-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P33 Người-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P34 Hành-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P35 Pháp Trụ-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P36 Phục Bản Hình-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P37 Xây Tháp-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 384 Q07-P38 Xuất Kinh-Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P01 Năm Thệ Nguyện Rộng Lớn Của Như Lai-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P02 Đức Như Lai Diệu Giác Đưa Các Bồ Tát Vào Trung Ấm Để Giáo Hóa-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P03 Đức Như Lai Diệu Giác Nhập Trung Ấm Phần Thân-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P04 Bồ Tát Hiền Hộ Hỏi Việc-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QA-P05 Đạo Thọ-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P06 Thần Túc-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P07 Phá Lưới Ái-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P08 Ba Đời Bình Đẳng-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P09 Không Sinh Diệt-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P10 Giáo Hóa Không Và Vô Hình-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P11 Hữu Sắc Và Vô Sắc-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 385 QC-P12 Hoan Hỷ-Kinh Trung Ấm
T49 NIẾT BÀN III 386 QA Kinh Liên Hoa Diện
T49 NIẾT BÀN III 386 QC Kinh Liên Hoa Diện
T49 NIẾT BÀN III 387 Q1 Đại Vân-Nói Về Đại Chúng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng
T49 NIẾT BÀN III 387 Q2 Đại Vân-Nói Về Đại Chúng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng
T49 NIẾT BÀN III 387 Q3 Đại Vân-Nói Về Đà La Ni-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng
T49 NIẾT BÀN III 387 Q4 Đại Vân-Như Lai Niết Bàn-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng
T49 NIẾT BÀN III 387 Q5 Đại Vân-Tăng Trưởng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng
T49 NIẾT BÀN III 387 Q6 Đại Vân-Tăng Trưởng-Đại Phương Đẳng Vô Tưởng
T49 NIẾT BÀN III 388 Kinh Đại Vân Vô Trưởng
T49 NIẾT BÀN III 389 Kinh Phật Thuỳ Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới (Kinh Phật Di Giáo)
T49 NIẾT BÀN III 390 Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ
T49 NIẾT BÀN III 391 Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp
T49 NIẾT BÀN III 392 Kinh Phật Diệt Độ Hậu Quán Liệm Táng Tống
T49 NIẾT BÀN III 393 Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn
T49 NIẾT BÀN III 394 Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Ai Luyến
T49 NIẾT BÀN III 395 Kinh Đương Lai Biến
T49 NIẾT BÀN III 396 Kinh Pháp Diệt Tận
 
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 23 March 2023
2922931
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1599
4024
8811