sach traiA Ham Vnghe phai
BẢN KINH CHỮ Tập T5 A HÀM V (pdf)MP3 KINH NÓI
T5 A HÀM V 27-Kinh Thất Tri  
T5 A HÀM V 28-Kinh Viên Sanh Thọ  
T5 A HÀM V 29-Kinh Dụ Nước Biển  
T5 A HÀM V 30-Kinh Tát Bát Đa Tô Lý Du Nại Dã  
T5 A HÀM V 31-Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân  
T5 A HÀM V 32-Kinh Tứ Đế  
T5 A HÀM V 33-Kinh Nước Sông Hằng  
T5 A HÀM V 34-Kinh Pháp Hải  
T5 A HÀM V 35-Kinh Tam Đức Của Biển Chưa thực hiện
T5 A HÀM V 36-Kinh Bổn Tương Ỷ Trí mp3
T5 A HÀM V 37-Kinh Duyên Bổn Trí  
T5 A HÀM V 38-Kinh Luân Vương Thất Bảo  
T5 A HÀM V 39-Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự  
T5 A HÀM V 40-Kinh Vua Văn Đà Kiệt  
T5 A HÀM V 41-Kinh Vua Tần Bà Xa La  
T5 A HÀM V 42-Kinh Thiết Thành Nê Lê  
T5 A HÀM V 43-Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La  
T5 A HÀM V 44-Kinh Cổ Lai Thế Thời  
T5 A HÀM V 45-Kinh Vua Đại Chánh Cú  
T5 A HÀM V 46-Kinh Bát Niệm Cho A Na Luật  
T5 A HÀM V 47-Kinh Xa Rời Sự Ngủ Nghỉ  
T5 A HÀM V 48-Kinh Pháp Đúng Pháp Sai  
T5 A HÀM V 49-Kinh Cầu Dục  
T5 A HÀM V 50-Kinh Thọ Tuế  
T5 A HÀM V 51-Kinh Phạm Chí Kế Thuỷ Tịnh  
T5 A HÀM V 52-Kinh Đại Sanh Nghĩa  
T5 A HÀM V 53-Kinh Khổ Ấm  
T5 A HÀM V 54-Kinh Thích Ma Nam Bổn  
T5 A HÀM V 55-Kinh Khổ Ấm Nhân Sự  
T5 A HÀM V 56-Kinh Lạc Tưởng  
T5 A HÀM V 57-Kinh Lậu Phân Bố  
T5 A HÀM V 58-Kinh A Nậu Phong  
T5 A HÀM V 59-Kinh Chư Pháp Bổn  
T5 A HÀM V 60-Kinh Cù Đàm Di Ký Quả  
T5 A HÀM V 61-Kinh Tân Tuế  
T5 A HÀM V 62-Kinh Tân Tuế  
T5 A HÀM V 63-Kinh Giải Hạ  
T5 A HÀM V 64-Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà  
T5 A HÀM V 65-Kinh Phục Dâm  
T5 A HÀM V 66-Kinh Ma Nhiễu Loạn  
T5 A HÀM V 67-Kinh Tệ Ma Thử Hiền Giả Mục Liên  
T5 A HÀM V 68-Kinh Lại Tra Hoà La  
T5 A HÀM V 69-Kinh Hộ Quốc  
T5 A HÀM V 70-Kinh Số  
T5 A HÀM V 71-Kinh Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn  
T5 A HÀM V 72-Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới  
T5 A HÀM V 73-Kinh Tu Đạt  
T5 A HÀM V 74-Kinh Quả Báo Bố Thí Của Trưởng Giả  
T5 A HÀM V 75-Kinh Học Cho Lão Ba La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc  
T5 A HÀM V 76-Kinh Phạm Ma Du  
T5 A HÀM V 77-Kinh Tôn Thượng  
T5 A HÀM V 78-Kinh Đâu Điều  
T5 A HÀM V 79-Kinh Anh Võ  
T5 A HÀM V 80-Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Của Trưởng Giả Thủ Ca  
T5 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng-tt  
T5 A HÀM V 81-Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng  
T5 A HÀM V 82-Kinh Ý  
T5 A HÀM V 83-Kinh Ứng Pháp  
T5 A HÀM V 84-Kinh Phân Biệt Bố Thí  
T5 A HÀM V 85-Kinh Nhân Duyên Chấm Dưt Sự Tranh Luật  
T5 A HÀM V 86-Kinh Nê Lê  
T5 A HÀM V 87-Kinh Trai Giới  
T5 A HÀM V 88-Kinh Ưu Ba Di Đoạ Xa Ca  
T5 A HÀM V 89-Kinh Bát Quan Trai  
T5 A HÀM V 90-Kinh Bệ Ma Túc  
T5 A HÀM V 91-Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Cung Thương Nhớ Không Nguôi  
T5 A HÀM V 92-Kinh Mười Vị Cư Sĩ Người Bát Thành  
T5 A HÀM V 93-Kinh Tà Kiến  
T5 A HÀM V 94-Kinh Dụ Mũi Tên  
T5 A HÀM V 95-Kinh Dụ Con Kiến  
T5 A HÀM V 96-Kinh Trị Ý  
T5 A HÀM V 97-Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn  
T5 A HÀM V 98-Kinh Phổ Pháp Nghĩa  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 1 Vô Thường-Chánh Tú Duy  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 12 Nhân Duyên-Vị-Sử  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 16 Tăng Chư Số-Phi Ngã-Phi Bỉ  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 19 Kết Hệ-Động Dao-Kiếp Ba Sở Vấn  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 23 La Hầu La Sở Vấn-La Hầu La Sở Vấn-Đa Văn  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 28 Niết Bàn-Tam Mật Ly Đề  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 30 Thâu Lũ Na-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-1-Kinh 6 Hỷ Lạc Sắc-Quá Khứ Vô Thường-Yểm Ly-Giải Thoát-Nhân Duyên  
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 33 Phi Ngã-Ngũ Tỳ Kheo-Tam Chánh Sĩ-Thập Lục Tỳ Kheo-Ngã-Ty Hạ  
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 39 Chủng Tử-Phong Trệ-Ngũ Chuyển  
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 42 Thất Xứ-Thủ Trước-Hệ Trước-Giác  
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 46 Tam Thế Ấm Thế Thực-Tín-A Nan  
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 52 Uất Đề Ca-Bà La Môn-Thế Gian  
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 55 Ấm-Lậu Vô Tận-Tật Lậu Tận  
T5 A HÀM V 99-2-Kinh 58 Ấm Căn-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 59 Sanh Diệt-Bất Lạc-Phân Biệt-Ưu Đà Na-Thọ  
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 66 Sanh-Lạc-Lục Nhập Xứ-Kỳ Đạo-Thật Giác-Hữu Thân-Tri Pháp-Trọng Đảm  
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 74 Vãng Nghệ-Quán-Dục-Sanh-Pháp Ấn-Phú Lan Na  
T5 A HÀM V 99-3-Kinh 82 Trúc Viên-Tỳ Da Ly-Thanh Tịnh-Chánh Quán Sát-Vô Thường  
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 88 Hiếu Dưỡng-Ưu Ba Ca-Uất Xà Ca  
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 92 Kiêu Mạn-Tam Hỏa  
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 94 Mặt Trăng-Sanh Văn-Dị Bà La Môn-Khất Thực-Canh Điền  
T5 A HÀM V 99-4-Kinh 99 Tịnh Thiên-Phật-Lãnh Quần Đặc  
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 103 Sai Ma-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 104 Diêm Ma Ca-Tiên Ni  
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 106 A Nậu La-Trưởng Giả-Tây--Mao Đoan  
T5 A HÀM V 99-5-Kinh 110 Tát Giá-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 111 Hữu Lưu-Đoạn Tri--Đoạn Sắc Khổ-Tri Khổ-Đoạn Ưu Khổ-Ngã Tận-Đoạn Hữu Lậu-Tham Nhuế Si-Tận Dục Ái Hỷ-Ma  
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 121 Tử Diệt- Chúng Sanh- Hữu Thân- Ma- Ma Pháp- Tử Pháp-Phi Ngã  
T5 A HÀM V 99-6-Kinh 128 Đoạn Pháp-Cầu Đại Sư-Tập Cận-Bất Tập Cận-Sanh Tử Lưu Chuyển-Hồ Nghi Đoạn  
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 139 Ưu Não Sanh Khởi-Ngã Ngã Sở-Hữu Lậu Chướng Ngại-Tam Thọ-Tam Khổ  
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 155 Vô Cực-Tử Hậu Đoạn Hoại-Vô Nhân Vô Duyên  
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 168 Thế Gian Thường-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 177 Thân Quán Trụ-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-7-Kinh 183 Chánh Kiến-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 188 Ly Hỷ Tham-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 200 La Hầu La-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 208 Vô Thường-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-8-Kinh 216 Đại Hải-Tạp A Hàm  
T5 A HÀM V 99-9-Kinh 230 Tam Di Ly Đề-Tạp A Hàm  
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 23 March 2023
2923019
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1687
4024
8899